Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Zwrot wniosku i co dalej?

Kiedy sąd zwróci wniosek o ogłoszenie upadłości i jakie czynności podjąć, aby kontynuować drogę upadłości?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zarówno we własnym imieniu, jak i za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika procesowego, należy dochować szczególnej staranności. Przede wszystkim do wniosku powinno się dołączyć dokumenty, które sąd będzie analizował w trakcie rozpoznawania wniosku. Są to opłata od złożenia wniosku w wysokości 30 złotych, oświadczenie o prawdziwości wskazanych we wniosku informacji. Ponadto oświadczenie o NIP, jeżeli dłużnik takiego numeru nie posiada. W przypadku gdy dłużnika reprezentuje pełnomocnik, wniosek należy uzupełnić o pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie zwrotem złożonego wniosku.

Zwrot wniosku

Zwrot wniosku jest rozstrzygnięciem oznaczającym odmowę jego merytorycznego rozpoznania, ze względu na braki formalne. Wraz z doręczeniem pisma zawierającego zwrot wniosku, dłużnik zostanie wezwany przez sąd rozpoznający sprawę. Sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych w ciągu 7 dni od daty odebrania pisma. W tym czasie dłużnik zobowiązany jest do uzupełnienia braków wskazanych w piśmie. Ponowne złożenie wniosku (uzupełnienie) w z zachowaniem 7-dniowego terminu zakreślonego przez sąd, wywoła skutek od dnia jego pierwotnego złożenia.

Zdarzają się sytuacje kiedy z powodów technicznych (obieg korespondencji) nie da się uzupełnić wniosku w zakreślonym przez sąd terminie. Może tak się stać np. ze względu na brak możliwości dołączenia dokumentu z ZUS. czy urzędu skarbowego. Może to być także nakaz zapłaty, o odpis którego należy zwrócić się do sądu lub komornika. Taka sytuacja z pewnością jest problematyczna. Należy pamiętać, iż ów wniosek zwrócony fizycznie (cały wniosek wraz z załącznikami), nie wywołuje skutków prawnych. Oznacza to, iż traktowany jest jakby nigdy nie został do sądu złożony.

Sytuacją odmienną dla wymienionych przykładów są braki formalne uniemożliwiające nadanie biegu sprawie. Może się tak zdarzyć na przykład w chwili gdy dłużnik nie wskaże swojego adresu zamieszkania lub wskaże adres błędny. Sąd nie będzie mógł sprawie nadać prawidłowego biegu i zobowiązany będzie wniosek zwrócić.

W przypadku gdy dłużnik reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika mogą także zdarzyć się sytuacje, w których wniosek zostanie zwrócony. Powodem zwrotu mogą być także braki formalne lub niedopatrzenie. W takiej jednak sytuacji sąd nie wskaże powodu zwrotu. Natomiast jeżeli pełnomocnik wniesie uzupełniony wniosek lub brakujące dokumenty, w ciągu 7 dni od daty odebrania zwrotu, wniosek wywoła skutek od dnia jego pierwotnego złożenia.

Czy można ponownie złożyć wniosek?

Przepisy obowiązujące przed 24 marca 2020 r., nie pozwalały na ponowne złożenie wniosku, jeżeli sąd go rozpatrzył i oddalił. Ustawa przewidywała możliwość oddalenia wniosku np. gdy dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.

Znowelizowana ustawa Prawo Upadłościowe nie zawiera już przepisów pozwalających na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej na skutek zaistnienia wyżej wymienionych przesłanek. Sąd nie bada stopnia przyczynienia się dłużnika bądź jego umyślnej winy w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności na etapie rozpoznania wniosku. Wobec powyższego jeżeli dłużnik za czasów obowiązywania starych przepisów ustawy spotkał się z oddaleniem wniosku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył taki wniosek raz jeszcze. Może zrobić to na podstawie obecnego stanu prawnego i oczekiwać pozytywnego rozpoznania.

Należy jednak pamiętać, iż pominięcie kwestii winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności na etapie rozpoznania wniosku, nie oznacza, iż sąd w ogóle pomija tę kwestię. Tak nie jest. Sąd zbada stopień przyczynienia się dłużnika do osiągnięcia stanu niewypłacalności na etapie „po ogłoszeniu upadłości oraz likwidacji majątku upadłego”.

Jeśli zatem dłużnik wszczął postępowanie za czasów „starej” ustawy, a jego wniosek został oddalony, musi liczyć się z możliwością, w której po ogłoszeniu upadłości na nowych zasadach, nie otrzyma gwarancji oddłużenia. Pewność oddłużenia upadłego, który dopuścił się wyżej wymienionych czynów lub zaniedbań gwarantuje wyłącznie spłata całego zadłużenia w wyniku likwidacji majątku i wykonania planu spłaty.

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat postępowania, zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami na blogu bądź do bezpośredniego kontaktu. Do usłyszenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *