Kategorie
o upadłości i układzie

Zmiany w upadłości konsumenckiej!!!

Za sprawą nowelizacji ustawy Prawo Upadłościowe, która weszła w życie w marcu 2020 roku, nastąpiły zmiany w upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie – wiele istotnych kwestii dotyczących procedury upadłościowej uległo modyfikacji. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz punkt widzenia na najważniejsze zmiany, jakie dokonały się za sprawą zmiany prawa, a także nasz pogląd i ocenę zmian po blisko dwunastu miesiącach od wejścia w życie obowiązujących dzisiaj przepisów. Zapraszamy do pięciominutowej lektury!

Pierwszą i chyba najbardziej doniosłą zmianą było „wyjęcie” jednoosobowych przedsiębiorców spod dotychczas obowiązujących przepisów. Obecnie od 24 marca 2020 roku jednoosobowi przedsiębiorcy mogą korzystać z procedury przeznaczonej dla konsumentów. Warunkiem jest zamknięcie i wyrejestrowanie działalności najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego syndyk spienięży nieruchomość należącą do byłego przedsiębiorcy, przysługuje mu prawo zabezpieczenia środków finansowych ze sprzedaży na najem lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

WINA UMYŚLNA I RAŻĄCE NIEDBALSTWO

Do tej pory były przesłankami, które na starcie skreślały osoby dążące do uzyskania oddłużenia w postępowaniu konsumenckim. Jeżeli sąd uznał, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, zazwyczaj decydował o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obecnie dopuszczenie się rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania nie skutkuje oddaleniem wniosku. W obecnym kształcie ustawy, rażące niedbalstwo i wina umyślna są przesłankami mogącymi wydłużyć plan spłaty w postępowaniu na okres od 36 do 84 miesięcy.

ZAPEWNIENIE MINIMUM EGZYSTENCJALNEGO

Kolejna zmiana dotyczy składników majątku upadłego, których nie da się spieniężyć w trakcie postępowania. Zdarza się, że osoba przystępująca do postępowania posiada ułamkową część nieruchomości np. 1/8 udziału w nieruchomości. Prawdopodobieństwo sprzedaży tak niewielkiej części nieruchomości jest znikome, ze względu na fakt, że pozostałymi częściami władają inni właściciele. Taki składnik majątku stanowi obciążenie dla wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Koszty utrzymania nieruchomości obciążają dłużnika. Dlatego zmiana przepisów pozwala na wyłączenie niektórych składników majątku z masy upadłości.

MINIMUM EGZYSTENCJALNE

Wprowadzenie minimum egzystencjalnego ma zabezpieczyć upadłego przed skrajnym ubóstwem

Nowelizacja przepisów wprowadziła tzw. granicę minimum egzystencjalnego, zabezpieczającego upadłego przed skrajnym ubóstwem. Art. 63 ust. 1a. wskazuje, iż do masy upadłości (aktywa podlegające spieniężeniu w trakcie postępowania) nie wchodzi część dochodu upadłego, która odpowiada kwocie o równowartości 150% kwoty, wskazanej przez art. 8 ust. 1. pkt 1) ustawy o pomocy społecznej tj. 461,00 złotych. Zatem 150% stawki stanowi kwotę 691,50 zł w przypadku osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe. W przypadku rodziny kwota ta nie może być niższa niż 150% stawki w wys. 316,00 zł czyli 474,00 złote. Stawka ta każdorazowo mnożona jest przez ilość osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym. Dla przykładu minimum egzystencjalne dla rodziny 2 rodziców + 2 dzieci wyniesie 1896,00 zł (4×474,00 zł)

Więcej informacji dot. zmian w postępowaniu upadłościowym zostało opisanych w artykułach, które prezentujemy w kolejnych wpisach naszego  bloga. Opisujemy takie problemy jak np. możliwość przystąpienia do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Ponadto szczegółowy opis udziału byłego przedsiębiorcy w procedurze konsumenckiej. Jeżeli ten lub inny post zaciekawił Cię, zapraszamy do odwiedzenia naszego FANPAGE na facebooku. Polub go, w celu śledzenia bieżących informacji ze świata upadłości!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Podaruj sobie życie bez długów!
www.mat-kancelaria.pl

W odpowiedzi na “Zmiany w upadłości konsumenckiej!!!”

[…] Zmiana przepisów prawa upadłościowego, nie reguluje okresu karencji, w którym dłużnik (były przedsiębiorca) nie mógłby złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Przepis wskazujący, iż od zamknięcia działalności do złożenia wniosku upadłościowego powinno upłynąć 10 lat, został usunięty z ustawy. W chwili obecnej przesłanką dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę, jest osiągnięcie stanu niewypłacalności. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *