Kategorie
Uncategorized

Wymogi wniosku

Wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości oraz kryteria uznania go za skuteczny

Po części o tym, jakie są wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości pisaliśmy w jednym z poprzednich postów. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała podstawa ku ogłoszeniu upadłości, dłużnik jest zobowiązany zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku, gdy dłużnik to jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspomniany wniosek musi zostać złożony w sądzie przez każdego, komu zgodnie z ustawą, umową spółki lub statutem przysługuje prawo prowadzenia jej spraw i reprezentacji. Obowiązek ten powstaje niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z reprezentacją samodzielną, czy łączną, tj. wraz z innymi osobami.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zarządca sukcesyjny

Warto w tym miejscu odnieść się do sytuacji, gdy dany przedsiębiorca ustanowił zarządcę sukcesyjnego. Od 25.11.2018 r. w przypadku ustanowienia takiego zarządcy to na nim ciąży obowiązek zgłoszenia stosownego wniosku o upadłość. Co w sytuacji, kiedy obowiązek podstawa do ogłoszenia upadłości zaistniała jeszcze przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego? W myśl obowiązujących przepisów w takim przypadku termin na zgłoszenie rzeczonego wniosku biegnie dopiero od dnia, w którym ustanowiono zarządcę. Jeżeli zaś podstawa do ogłoszenia upadłości wynikła po jego ustanowieniu, zastosowanie będzie miało domniemanie z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego. Domniemanie to stanowi, iż dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Co przy tym istotne, zarządca sukcesyjny składa wniosek o ogłoszenie upadłości bez konieczności uzyskania zgody osób, na rzecz których działa.

Skuteczność wniosku

Jakkolwiek oczywiście może to nie zabrzmieć, wspomniany wniosek musi zostać złożony skutecznie. Oznacza to, że powinien on odpowiadać określonym wymogom wynikającym z ustawy. Należy go należycie opłacić, a ponadto wskazać prawidłowy adres dłużnika. Ważne, aby w razie zwrotu wniosku stosować się do wydanych przez sąd upadłościowy zarządzeń. W przeciwnym razie wniosek podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 28 lub art. 29 Prawa upadłościowego. Ma to znaczenie o tyle, że taki wniosek nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Rodzi to często bardzo niekorzystne dla obowiązanego do jego złożenia konsekwencje. Taki wniosek nie zwolni bowiem od odpowiedzialności za jego niezłożenie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach.

Odpowiedzialność w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Osoby, na których ciąży odpowiedzialność za terminowe zgłoszenie wniosku o upadłość ponoszą konsekwencje za niedochowanie tegoż terminu. Ściślej rzecz ujmując są one odpowiedzialne za szkodę, jaką wyrządzili wskutek niezłożenia takiego wniosku w określonym przepisami czasie.

Uwolnienie się od odpowiedzialności

Ustawodawca pozostawił jednak „furtkę” dla osób, które nie złożyły w terminie wspomnianego wyżej wniosku. Mogą się oni uwolnić od konsekwencji takiego zaniechania w określonych przypadkach. Zgodnie z art. 299 ksh pierwszym z takich przypadków jest sytuacja, gdy we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Brak odpowiedzialności za ww. zaniechanie zajdzie również wtedy, gdy niezłożenie wniosków nastąpiło bez winy członka zarządu. Podobny skutek rodzi sytuacja, kiedy niezłożenie wniosków we właściwym czasie nie spowodowało szkody po stronie wierzycieli.

Jak to wygląda w praktyce?

W rzeczywistości sądy nierzadko nie dotrzymują tzw. terminów instrukcyjnych. Są to terminy porządkowe (nie np. ustawowe), które co do zasady nie wywołują negatywnych skutków procesowych. Jeżeli więc dłużnik zdecyduje się przeprowadzić restrukturyzację, zalecamy, aby z ostrożności podjął starania nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Co ważne, musi te starania podjąć na tyle sprawnie, by był w stanie go złożyć przed upływem 30 dni od chwili, gdy stał się niewypłacalny. Z kolei w sytuacji, gdy przesłanką do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego jest samo zagrożenie niewypłacalnością, wniosek musi zostać złożony z chwilą powstania niewypłacalności.

Prokurent a wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Do kręgu osób, którym ustawa nakazuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości nie wchodzą prokurenci. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w jednej zasadniczej kwestii. Mianowicie obowiązek złożenia wniosku ciąży na osobach, które mają uprawnienie do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentacji. Jak już wcześniej wspomnieliśmy prokurenci nie mają prawa do reprezentacji spółki. Wyklucza to ich więc z grupy podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o upadłość.

Odpowiedzialność dłużnika – szkoda wierzyciela

Powstanie szkody wskutek nieterminowego złożenia wniosku o upadłość stanowi kluczową przesłankę odpowiedzialności dłużnika względem wierzyciela. Zgodnie z doktryną do szkody dojdzie wtedy, gdy wskutek uszczuplenia majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja, wierzyciel zostanie zaspokojony w mniejszym stopniu niż powinien. Stąd też wniosek, że nie może dojść do szkody w sytuacji, jeżeli majątek dłużnika jest większy od jego zobowiązań, a ostatecznie dojdzie do zaspokojenia jego wierzycieli. Wynika to z domniemania, zgodnie z którym za wysokość szkody uznaje się sumę równą wysokości niezaspokojonej wierzytelności wierzyciela wobec dłużnika.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl