Kategorie
Uncategorized

Skarga pauliańska

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska, zwana również actio pauliana, to najogólniej rzecz ujmując środek ochrony wierzyciela przed skutkami niewypłacalności dłużnika. Instytucja skargi pauliańskiej będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy dojdzie do nielojalnego zachowania dłużnika. Skorzystanie z dobrodziejstwa actio pauliana pozwala zrealizować wierzytelność z majątku osoby, która w wyniku nielojalnego działania dłużnika odniosła korzyść.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej?

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dłużnik zaciągnął zobowiązania i nie jest w stanie ich spłacić. W związku z tym postanowił, że ogłosi upadłość. Jednak przed przystąpieniem do postępowania upadłościowego dowiedział się, że nieruchomość, którą posiada, może zostać zlicytowana. Wpadł więc na pomysł, aby w formie darowizny przenieść tę nieruchomości na swojego małżonka. Czy oznacza to, że można bezkarnie wyzbywać się majątku w obawie przed jego utratą? Otóż nie! Nic bardziej mylnego. Przestrzegamy przed podejmowaniem takich działań – próba oszukiwania sądu nie przyniesie bowiem oczekiwanego rezultatu.

Skarga pauliańska – uregulowanie kodeksowe

Dopuszczalność skorzystania z instytucji skargi pauliańskiej jest obwarowane wystąpieniem szeregu okoliczności. Zostały one szczegółowo wymienione w art. 527 KC. Stanowi on, że:

§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. § 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Przesłanki skorzystania ze skargi pauliańskiej

W oparciu o powyższy przepis przesłanki skorzystania ze skargi pauliańskiej przedstawiają się jak poniżej.

 1. Pierwszą przesłanką jest istnienie wierzytelności podlegającej ochronie pauliańskiej i pokrzywdzenie wierzycieli.
 2. Drugą przesłankę stanowi uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej.
 3. Trzecia przesłanka to działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela.
 4. Ostatnią, czwartą przesłankę jest wiedza lub możliwość dowiedzenia się przez osobę trzecią o pokrzywdzeniu wierzycieli dłużnika i zła wiara osoby trzeciej.

Przesłanka nr 1

Dana czynność będzie podlegała ochronie pauliańskiej i zostanie dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli wtedy, gdy skutkowała powstaniem niewypłacalności dłużnika lub pogłębieniem już istniejącej niewypłacalności. O osiągnięciu stanu niewypłacalności pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów.

Przesłanka nr 2

Przez uzyskanie korzyści majątkowej możemy mówić w dwóch zasadniczych przypadkach. Pierwszy polega na nabyciu przez osobę trzecią rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego (np. prawa własności przemysłowej, udziały). Drugi przypadek to taki, kiedy osoba trzecia zostanie zwolniona z określonego zobowiązania (np. z zapłaty długu). Najczęściej zdarza się, że dłużnik dokonuje na rzecz osoby trzeciej przysporzenia w zamian za nieekwiwalentne świadczenie od osoby trzeciej. Korzyść majątkowa będzie wtedy obejmowała tę nieekwiwalentną część uzyskanego przez dłużnika świadczenia.

Przesłanka nr 3

Wiedza lub możliwość dowiedzenia się o pokrzywdzeniu oznacza, że dłużnik mógł przewidzieć skutek danej czynności. Dłużnik powinien był zatem przewidzieć, że jej dokonanie będzie skutkować jego niewypłacalnością lub zwiększeniem jej stopnia. Nie jest przy tym wymogiem, aby dłużnik działał z zamiarem bezpośrednim pokrzywdzenia wierzyciela. Wystarczającym będzie, jeżeli dłużnik mógł przewidzieć, że dojdzie do pokrzywdzenia. Wyjątek od tej reguły ustawodawca zawarł w art. 530 KC, który odnosi się do ochrony przyszłych wierzycieli. Przyszły wierzyciel to taki, którego wierzytelności powstały już po dokonaniu czynności dłużnika. Zaskarżenie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika jest możliwe, jeżeli dłużnik w chwili dokonywania czynności prawnej zdawał sobie sprawę lub chociażby mógł zdawać sobie sprawę przy zachowaniu należytej staranności, że będzie odpowiadał w przyszłości za dług i dokonał czynności w celu pokrzywdzenia wierzyciela. [tak P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, LEX/el. 2022, art. 530.].

Przesłanka nr 4

Ostatnią przesłanką skorzystania ze skargi pauliańskiej jest wiedza lub możliwość dowiedzenia się o pokrzywdzeniu wierzycieli. Chodzi oczywiście o świadomość osoby trzeciej w tym zakresie. Wierzyciel może skorzystać z actio pauliana wtedy, gdy osoba trzecia wie, lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o krzywdzącym charakterze czynności. Co przy tym istotne, stan istniejący w chwili dokonywania czynności ma tu znaczenie w kontekście oceny stanu świadomości osoby trzeciej.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Skarga pauliańska – termin

Odnosząc się do terminu, w którym pokrzywdzony wierzyciel może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej, należy odnieść się do art. 534 KC. Treść tego przepisu brzmi jak poniżej.

Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy dłużnik w sposób rażący i ewidentny wyzbył się któregoś ze składników swojego majątku, osoba pokrzywdzona takową czynnością nie będzie mogła domagać się uznania jej za bezskuteczną.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Kolejne wpisy zapewne dodamy niebawem!

Do zobaczenia!
Martin Treder
biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Skarga na czynności syndyka

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka Trójmiasto – dziękujemy!

Na wstępie chcielibyśmy podziękować Wam za zaangażowanie i odzew w związku z zamieszczonymi przez nas wpisami. Dzięki temu wiemy, że nasz wysiłek nie idzie na marne i nasza działalność jest Wam pomocna. W dzisiejszym wpisie postaramy się zwięźle przedstawić czym jest skarga na czynności syndyka.

Krótko o syndyku

Jak wynika z naszych dotychczasowych obserwacji, osoby kontaktujące się z nami często nie zdają sobie sprawy z możliwości podważenia działań syndyka. Otrzymujemy liczne zapytania dotyczące szeroko pojętej funkcji syndyka. Zdajemy sobie sprawę, że osoba syndyka może wzbudzać mieszane uczucia. Pełni on w postępowaniu upadłościowym kluczową rolę. W końcu nie kto inny jak właśnie syndyk przejmuje na etapie właściwego postępowania upadłościowego zarząd nad majątkiem upadłego. Dlatego też niejednokrotnie odnosiliśmy się do tej kwestii w naszych poprzednich wpisach. Dowiecie się z nich m.in. kim tak naprawdę jest syndyk i jakie są jego funkcje w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Skarga na czynności syndyka

Skarga na czynności syndyka to system kontroli działań syndyka. Co kluczowe w omawianym aspekcie, skarga może odnosić się zarówno do czynności, jak i zaniechania, których w ocenie zainteresowanego dopuścił się syndyk.

Skargę wnosi się do sądu upadłościowego. Legitymacja czynna (a więc uprawnienie do jej wniesienia) przysługuje zarówno upadłemu, wierzycielom, jak i pozostałym osobom, których prawo zostało zagrożone lub naruszone czynnościami syndyka. Skarga powinna odpowiadać wszystkim wymogom pisma procesowego (wyszczególnionych w art. 126 KPC). Należy dodatkowo określić zaskarżaną czynność, a w zakresie osnowy wniosku dookreślić, czy skarżący żąda zmiany, uchylenia czy dokonania czynności. Skarga wymaga uzasadnienia.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Skarga na czynności syndyka – terminy

Zasadniczo, zgodnie z art. 49112a Prawa upadłościowego skargę wnosi się w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia dokonania czynności bądź od dnia zawiadomienia o jej dokonaniu, bądź też od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o niej albo o tym, że miała być dokonana.

Skargę wnosi się za pośrednictwem syndyka, który w terminie 3 dni przekazuje ją do sądu upadłościowego. Na tym etapie syndyk ma tak naprawdę dwie możliwości. Może albo uwzględnić skargę, albo uzupełnić ją o własne uzasadnienie. W przypadku uwzględnienia skargi syndyk zawiadamia o tym fakcie skarżącego i zainteresowanych. Terminy na wniesienie skargi na czynności syndyka mają charakter ustawowy. Oznacza to, że nie mogą zostać ani wydłużone, ani skrócone. Jednakże po upływie rzeczonych terminów istnieje możliwość ich przywrócenia. Odbywa się to w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd powiadomi wierzycieli o terminach

W kontekście omawianego zagadnienia należy krótko odnieść się do sytuacji wierzycieli. Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że nie każdy musi być zaznajomiony z przepisami regulującymi omawianą kwestię. Nie każdy musi też przecież korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W związku z powyższym zawiadomienie, które syndyk kieruje do wierzycieli w trybie art. 4916a ust. 1 Prawa upadłościowego, zawiera pouczenie o skardze na czynności syndyka, w tym również o obowiązujących w tym zakresie terminach.

W myśl obowiązujących przepisów sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni liczonych od dnia jej wpływu. Podany termin jest terminem instrukcyjnym. Może on ulec wydłużeniu w razie braków formalnych skargi, które podlegają uzupełnieniu. W takim wypadku termin liczy się od dnia wpływu takiego uzupełnienia.

Odrzucenie skargi na czynności syndyka

Sąd może odrzucić skargę na czynności syndyka w kilku zasadniczych przypadkach. Pierwsza z takich sytuacji to nieuzupełnienie braków w wymaganym terminie. Do odrzucenia skargi dojdzie także wtedy, gdy zostanie ona wniesiona po przewidzianym przepisami terminie. Skarga nie zostanie skutecznie wniesiona również w wypadku, kiedy będzie ona niedopuszczalna z innych przyczyn. Co jednak istotne, na postanowienie w tej sprawie służy zażalenie.

Co oznacza odrzucenie skargi?

Pomimo tak ogromnego formalizmu regulującego omawianą kwestię – uspokajamy. Sąd ma co do zasady obowiązek uwzględnienia powołanych w skardze okoliczności. Musi to zrobić, co oczywiste, w razie uwzględnienia skargi. Jednakże zasada ta obowiązuje nawet w sytuacji, gdy skarga podlega odrzuceniu. Jeżeli sąd po analizie wniesionej skargi uzna to za stosowne, może w sposób wiążący zobowiązać syndyka do wykonania określonych czynności (albo ich zakazać). Sąd może również, jeżeli uzna, że takie ustalenie jest wystarczającym rozstrzygnięciem, stwierdzić wadliwość czynności syndyka.

Środki dyscyplinujące syndyka

Oprócz wyżej wspomnianych uprawnień nadzorczych sądu, wobec syndyka mogą zostać zastosowane inne środki, które mają na celu kontrolę jego poczynań. Zgodnie z art. 169a Prawa upadłościowego sędzia-komisarz upomina syndyka, który nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W przypadku istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu obowiązków mimo upomnienia, sędzia-komisarz może nałożyć na syndyka grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Bierze przy tym pod uwagę stopień oraz wagę uchybienia. Celem uprawnień do zastosowania środków dyscyplinujących jest realizacja podstawowego obowiązku sądu. Mianowicie rolą sądu jest kierowanie tokiem postępowania upadłościowego. W postępowaniu upadłościowym sprawuje on nadzór nad czynnościami syndyka i zwraca uwagę na popełniane przez syndyka uchybienia. I tak, jeżeli w toku postępowania dostrzeżecie jakąkolwiek nieprawidłowość w poczynaniach syndyka – macie pełno prawo zwrócić na nie uwagę sądowi.

Zapraszamy do zadawania pytań

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Do usłyszenia!

Martin Treder
504 054 720

Kategorie
o upadłości i układzie

Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli jest jednym z etapów postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dla jednych jest oczywistością, a inni zainteresowani nie mają pojęcia o jego istnieniu. Od niektórych klientów kancelarii dowiadujemy się, że nikt ich wcześniej nie poinformował o istnieniu planu spłaty. Dzisiejszy wpis będzie klasycznym Q&A (pytanie-odpowiedź), gdzie postaram się odpowiedzieć na te, które zadawane są najczęściej.

 • Czym jest plan spłaty wierzycieli?
 • Kiedy i wobec kogo sąd ustala plan spłaty wierzycieli?
 • Jak długo może trwać plan spłaty i w jakiej wysokości się go spłaca?
 • Czy można zmienić ustalony już plan spłaty?
 • Jaki jest wpływ przypisania winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na plan spłaty?

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Gro osób uważa, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy całe postępowanie. Od tej pory zaczyna się nowe życie finansowe po upadłości. Nie wiem skąd pochodzi to przekonanie. Natomiast uczulam przy każdej rozmowie z klientem, że postanowienie o upadłości to początek dobry początek postępowania. Czym jest zatem plan spłaty? To przedostatni etap postępowania upadłościowego w procedurze upadłości osoby fizycznej zwanej potocznie upadłością konsumencką. a. W zasadzie od jego realizacji wynika powodzenie postępowania i skutek w postaci umorzenia zobowiązań. Plan spłaty łączy w sobie procedurę ustalenia projektu planu podziału sum pieniężnych uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz sposobu zaspokojenia wierzycieli. Ten etap procedury upadłościowej określa w jakim czasie i w jakiej wysokości upadły będzie zobowiązany spłacać swoje zadłużenie. Plan spłaty ustala sąd upadłościowy, na podstawie projektu planu sporządzonego przez syndyka. Co ważne, ustalenie planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego, syndyka oraz wierzycieli.

POROZMAWIAJ ZE SPECJALISTĄ
Gdynia 788 739 178 Sopot 883 882 335

Kiedy sąd ustala plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty jest przedostatnim etapem postępowania. Po upływie terminu na zgłoszenie wierzytelności oraz przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego wchodzącego do masy upadłości syndyk przygotowuje projekt planu spłaty. Na tej podstawie oraz, jak wskazałem wcześniej, po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd przystępuje do ustalenia planu spłaty. Jeżeli upadły przystąpił do postępowania bez majątku, który syndyk może zlikwidować w trakcie postępowania, plan spłaty ustalany jest w ciągu kilku miesięcy od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli natomiast upadły posiadał majątek, czas ten jest odpowiednio wydłużony o proces jego likwidacji.

Jak długo może trwać plan spłaty?

Okres, na który sąd ustala plan spłaty jest uzależniony od postawy upadłego i jego przeszłych zachowań. Co do zasady plan ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zazwyczaj faktycznie sąd wyznacza plan na 3 lata. Dlaczego sąd wybiera maksymalny okres? Ponieważ ustawa przewiduje tak zwany zrównoważony cel postępowania. W rezultacie postępowanie powinno umożliwić oddłużenie przy maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli. Czy sąd może ustalić plan na okres dłuższy niż 3 lata? Tak może. Dzieje się tak w chwili gdy upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź go pogłębiał dopuszczając się rażącego niedbalstwa bądź umyślnie. Czy plan spłaty może trwać krócej niż wskazane wyżej 36 miesięcy? Może! Jeżeli w wyniku wykonania planu spłaty dłużnik jest w stanie spłacić 70% zobowiązań objętych planem, plan spłaty nie może być ustalony na dłużej niż 1 rok. Jeżeli odsetek spłaconych wierzytelności wyniesie 50% to plan spłaty może trwać maksymalnie 2 lata. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w art. 491[15] ustawy.

Czy można zmienić plan spłaty?

Plan spłaty ma zapewnić wierzycielom i upadłemu trwałą i pewną spłatę wierzytelności. Jednakże na skutek wyjątkowych okoliczności zarówno wierzyciel i upadły mogą wnioskować o zmianę planu spłaty wierzycieli. Upadły może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty, kiedy nie może się wywiązać ze swoich obowiązków. Po wysłuchaniu wierzycieli sąd może postanowić o jego zmianie i np. wydłużyć plan o kolejne 18 miesięcy. W razie znacznej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, zarówno sam upadły jak i wierzyciel mogą wnieść o zmianę planu. Jednakże podstawą wniosku o zmianę nie może być podwyższenie się wysokości zarobków osiąganych przez upadłego. Podstawą dla zmiany może być np. jednorazowe przysporzenie majątkowe jak darowizna czy wygrana na loterii. Więcej na ten temat w naszym wpisie, do którego odsyłam tutaj.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Wpływ umyślnej winy i rażącego niedbalstwa na plan spłaty.

Przypisanie upadłemu przez sąd winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do osiągnięcia stanu niewypłacalności bądź jego pogłębiania ma bardzo doniosły wpływ na postępowanie. Przede wszystkim wydłuża okres planu spłaty na czas od 36 do 84 miesięcy. A ponadto sąd może uniemożliwić upadłemu umorzenie pozostałych zobowiązań, jeżeli te nie zostaną spłacone w trakcie planu spłaty. W rezultacie po zakończeniu planu spłaty wierzyciele nadal mogliby dochodzić zaspokojenia wierzytelności.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Kolejne wpisy zapewne dodamy niebawem!

Michał Matias
883 882 335

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized

Umorzenie postępowania upadłościowego

Przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego

W jednym z naszych poprzednich wpisów odnieśliśmy się do kwestii długów, jakie mogą zostać umorzone w toku postępowania upadłościowego. Dlatego dzisiejszy wpis ma natomiast przybliżyć Wam co oznacza umorzenie postępowania upadłościowego. Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest w żadnym stopniu obwarowane minimalną wartością majątku dłużnika. Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział progu finansowego, którego osiągnięcie warunkowałoby po stronie zainteresowanego dopuszczalność skutecznego złożenia wniosku o upadłość.

Co istotne, umorzenie postępowania upadłościowego z wniosku dłużnika nie powinno stanowić przeszkody dla uwzględnienia jego ponownego wniosku w tym zakresie. Równie istotny jest fakt, że uprawnienie do złożenia przez dłużnika wniosku o umorzenie postępowania nie dotyczy postępowania zainicjowanego przez wierzyciela.

Umorzenie postępowania upadłościowego – trzy sytuacje

Zgodnie z art. 49110 PrUp w postępowaniu tym sąd umarza postępowanie:

 1. Na wniosek upadłego (art. 49110 ust. 1 PrUp).
 • Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków (art. 49110 ust. 2 PrUp). Sąd umarza postępowanie z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli.
 • Jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (art. 49110 ust. 2a PrUp).

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Z powyższego wynika bezsprzecznie, iż każda próba ukrywania majątku przez osobę, która ogłosiła upadłość może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. Dlatego też bardzo często przestrzegamy naszych klientów, aby w żadnym wypadku nie próbowali ukrywać swoich aktywów. Niestety, jeżeli decydujesz się na ogłoszenie upadłości musisz liczyć się z pewnymi obowiązkami i ograniczeniami.

Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie pewne wyjątki. Jeżeli sąd dopatrzy się zajścia którychś z wyżej wymienionych przesłanek umorzenia postępowania, może w pewnych przypadkach odstąpić od jego umorzenia. Dojdzie do tego wtedy, gdy dłużnik nieistotnie uchybił swoim obowiązkom lub w sytuacji, kiedy do umorzenia nie powinno dojść ze względów słuszności lub humanitarnych. Względy humanitarne najogólniej rzecz ujmując odnoszą się do poszanowania godności człowieka.

Ograniczenia w zakresie umorzenia postępowania upadłościowego

W niektórych przypadkach do umorzenia postępowania upadłościowego dojść nie może.  Będzie tak wtedy, gdy:

 1. Upadłość ogłoszono z wniosku wierzyciela na podstawie art. 8 albo art. 9 PrUp – jeżeli wniosek o umorzenie postępowania wniósłby upadły,
 2. Od niedawna sąd również nie umorzy postępowania, jeżeli mogłoby to skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Będzie tak w przypadku konsumenckiego uproszczonego postępowania upadłościowego.

Umorzenie postępowania upadłościowego w praktyce

Wzór postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania

Do umorzenia postępowania upadłościowego niezbędne jest wydanie przez sąd postanowienia w tym zakresie. Wzór postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego prezentuje się następująco:

Data

Sygnatura akt sprawy

POSTANOWIENIE

Sąd (oznaczenie wydziału) w następującym składzie:

(np. Przewodniczący: SSR (imię i nazwisko)), po rozpoznaniu w dniu _________ w (miejscowość) na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Kowalskiego zamieszkałego w (miejscowość) wniosku syndyka masy upadłości,

postanawia:

umorzyć postępowanie upadłościowe (imię i nazwisko).

UZASADNIENIE

(przedstawienie stanu faktycznego oraz stanu prawnego uzasadniającego treść wydanego postanowienia)

Podpis

Wzór zarządzenia w przedmiocie umorzenia postępowania

Data

Sygnatura akt sprawy

ZARZĄDZENIE

 1. Odpis postanowienia doręczyć upadłemu wraz z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od daty doręczenia do (oznaczenie sądu II instancji, np. Sądu Okręgowego w Gdańsku) za pośrednictwem tutejszego Sądu.
 2. Odpis postanowienia doręczyć syndykowi.
 3. Dokonać obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podpis

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Podsumowując, pragniemy przede wszystkim przestrzec każdą osobę, która ogłosiła upadłość, przed ukrywaniem majątku. Decydując się na ogłoszenie upadłości musicie zdawać sobie sprawę, że niesie to za sobą pewne konsekwencje. Upadły m.in. podlega wielu ograniczeniom w zarządzie majątkiem czy też staje się zobligowany, aby go w całości ujawnić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do umorzenia postępowania, ale również o upadłość konsumencką w ogóle – zapraszamy do kontaktu!

Na koniec zachęcamy do dołączenia do naszej Facebookowej grupy o upadłości: Upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice.

Martin Treder

Kategorie
o upadłości i układzie

Bezpłatne porady w marcu

Upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice

Zaplanuj swoją konsultację z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego! W każdy piątek miesiąca będziemy świadczyć nieodpłatną pomoc prawną podczas dyżurów telefonicznych w godzinach 11:00 – 14:00. Co piątek możesz liczyć na doradztwo prawne z zakresu:

Kalendarz bezpłatnych porad prawnych
Kalendarz bezpłatnych porad prawnych

Bezpłatne porady w marcu

W trakcie rozmowy telefonicznej będziemy mogli przeprowadzić analizę prawno – finansową sytuacji Twojej lub Twojego przedsiębiorstwa. Im więcej przygotujesz pytań, tym więcej udzielimy Ci odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo upadłościowe nie należy do łatwych. Bezpłatne porady prawne w marcu! Zapisz się na poradę telefoniczną z wyprzedzeniem! Jeżeli już dzisiaj wiesz, że potrzebujesz porady prawnej lub chcesz przeprowadzić analizę prawno – finansową swojej sytuacji to umów się na rozmowę! Będziesz mieć pewność, że w trakcie piątkowego dyżuru będziemy mieli dla Ciebie czas. My również będziemy mogli lepiej zaplanować dyżur i zoptymalizować swoją pracę. W celu umówienia rozmowy możesz skorzystać z formularza kontaktowego, znajdującego się na tutaj! Możesz również zadzwonić do biura sopockiego pod numer 883 882 335 lub gdyńskiego 788 739 178!

PORADY PRAWNE W NASZYCH BIURACH

Porady prawne odbywają się również w biurach naszej kancelarii. Dzwoniąc pod wybrany numer możesz umówić spotkanie w biurze! Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Biura kancelarii znajdują się w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 oraz w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2. Wiele informacji dotyczących problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zamieściliśmy już na naszym blogu. Dlatego zapraszamy do śledzenia nowych i starszych wpisów. Staramy się przekazać Wam tyle wiedzy ile tylko jesteśmy w stanie!Akcja nie jest jednorazowa! Pod koniec każdego miesiąca na stronie zaprezentujemy kalendarz dyżurów prawnych na kolejny miesiąc.

GRUPA DYSKUSYJNA NA FACEBOOKU?

Od niedawna rozmawiamy o problemach upadłości i restrukturyzacji na facebookowej grupie dyskusyjnej. Jeżeli jakiś z tematów bloga nie dotyczy problemu, z którym się borykasz, zostaw nam wiadomość na grupie. Dzięki temu o rozwiązaniu problemu dowie się więcej osób!

Kategorie
o upadłości i układzie

Zmiana planu spłaty

Wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli

W dzisiejszym wpisie, który będziesz czytać nie dłużej niż 4 minuty, chyba, że czytasz bardzo szybko to 2, przedstawiamy informacje o zmianie planu spłaty wierzycieli. Między innymi powiemy o tym kto, na jakiej podstawie i kiedy może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli? Czy plan spłaty można uchylić w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej w trakcie jego wykonywania? Ponadto odpowiemy na pytanie zadane przez jednego z naszych klientów! A mianowicie, czy można go spłacić wcześniej, jeśli kondycja finansowa upadłego się poprawiła? Oczywiście wszystko odnosi się do osób fizycznych i byłych przedsiębiorców biorących udział w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Zapraszam do lektury!

Upadłość konsumencka Gdynia, Upadłość konsumencka Sopot

Dlaczego w ogóle dyskutujemy na temat zmiany planu spłaty wierzycieli? Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Pierwszy obejmuje sporządzenie wniosku, złożenie go w sądzie oraz oczekiwanie na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Drugi etap rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia, kiedy sąd otwiera postępowanie upadłościowe. Kolejny polega na przystąpieniu wierzycieli do postępowania, ustaleniu wierzytelności i masy upadłości. Jeżeli spieniężenie masy upadłości pozwala na zaspokojenie wierzytelności upadłego, postępowanie dobiega końca. Natomiast, jeżeli pieniądze uzyskane z upłynnienia masy upadłości nie wystarczają na zaspokojenie wierzytelności, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, który prowadzi do wyższego stopnia ich zaspokojenia.

Co to jest plan spłaty? Sprawdź tutaj!

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Zanim upadłemu przyjdzie zmierzyć się z planem spłaty, często mija rok od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy ustaleniu planu sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności, które wpływają na jego długość, wysokość rat i stopień zaspokojenia. Zazwyczaj plan spłaty ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zdarza się jednak, że sąd wskaże, iż upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź pogłębiał ten stan poprzez rażące niedbalstwo lub umyślnie. Wówczas plan spłaty może zostać ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy. W obu przypadkach mówimy o długim odstępie czasu. Żyjemy w czasach, w których życie zawodowe każdego może zmieniać się bardzo dynamicznie. Nie inaczej jest w przypadku upadłych. Są to przecież osoby, które podjęły walkę z dotychczasowym problemem zadłużenia i dążą do poprawy swojej sytuacji. Oczywiście zdarza się, że jest to niemożliwe. Zarówno w przypadku poprawy jaki i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej upadłego możemy starać się o zmianę planu spłaty.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o zmianę a kiedy o uchylenie planu spłaty wierzycieli?

Do złożenia wniosku o zmianę planu spłaty uprawniony jest oczywiście upadły, który nie jest się w stanie wywiązywać z obowiązków ustalonych w planie (art. 49119 więcej tutaj). Wnioskować można np. o wydłużenie okresu spłaty o maksymalnie 18 miesięcy jak i o zmniejszenie wysokości rat. W związku z powyższym, jeżeli wykonanie ustalonego przez sąd planu spłaty stało się dla upadłego niemożliwe, ma on pełne prawo, aby wnioskować o jego zmianę. Co więcej, z praktyki wiemy, że nie jest to tylko martwy przepis i faktycznie sądy upadłościowe zmieniają ustalone wcześniej plany. To nie wszystko, ponieważ w przypadku gdy brak możliwości wykonania planu spłaty ma charakter trwały i wynika on z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na jego wniosek może
uchylić plan spłaty i umorzyć niewykonane dotychczas zobowiązania. Postanowienie o uchyleniu planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego i wierzycieli.

Czy wierzyciel może wnioskować o zmianę planu?

Tak! W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, wierzyciel również ma prawo do złożenia wniosku o zmianę dotychczasowego planu spłaty. Jest to wniosek działający na niekorzyść upadłego. Natomiast podstawą dla złożenia takiego wniosku nie może być podwyższenie wynagrodzenia za pracę lub dochodów osiąganych przez dłużnika z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej. Zazwyczaj podstawą dla zmiany planu spłaty na wniosek wierzyciela spowodowane są objęciem spadku lub uzyskaniem darowizny przez upadłego.

Czy upadły może szybciej spłacić wierzytelności?

W przypadku wzrostu otrzymywanego wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów osiąganych przez upadłego z osobiście wykonywanej działalności, można spłacić plan spłaty szybciej i złożyć wniosek do sądu o umorzenie pozostałych zobowiązań. Wiele osób wykonujących plan spłaty boi się podniesienia wysokości wynagrodzenia. Bo syndyk się dowie, bo wierzyciel się dowie i sąd zmieni plan spłaty. Nie jest to prawdą. Co gorsza, takie informacje upadli uzyskują od prawników zajmujących się postępowaniami. Jest zupełnie odwrotnie! Jeżeli nastąpił wzrost zarobków to należy się z tego cieszyć. Spłata planu i umorzenie zobowiązań powinny być nagrodą dla upadłego za podejmowanie starań o poprawę swojej sytuacji. Odesłanie do przedstawionej sytuacji jawi się w komentarzu doradcy restrukturyzacyjnego Piotra Zimmermana do aktualnie obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka Gdańsk

Jeżeli nie wiesz jak sporządzić wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli lub jego uchylenie lub masz możliwość wcześniejszego uregulowania wierzytelności i chcesz to zrobić ale nie wiesz jak, skontaktuj się z nami! Postaramy się dobrać odpowiednie środki to problemu, z którym się borykasz.

Tymczasem życzę pomyślności w wykonywaniu planu spłaty i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowaniu w życiu codziennym!

Michał Matias
michal.matias@nowa-upadlosc.pl
883 882 335

Kategorie
z naszego doświadczenia

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.

Upadłość spółki, podobnie jak upadłość konsumencka, to nie rzadko ostatnia deska ratunku, której celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Dzięki upadłości popadnięcie w długi nie zawsze musi być równoznaczne z finansowym wykluczeniem. Jednak upadłość to pewnego rodzaju ostateczność. Ogłaszamy ją wtedy, gdy z uwagi na nadmierne zadłużenie nie jesteśmy w stanie dalej normalnie funkcjonować.

Co w sytuacji, kiedy jeszcze nie musimy ogłaszać upadłości, ale nie chcemy, aby spółka dalej funkcjonowała? Możemy przecież przeczuwać, że nasz czas już minął i dalszy byt spółki jest skazany na porażkę. Nie zawsze przecież drobne, ale również te większe potknięcia muszą oznaczać, że dalsze losy osoby zadłużonej są przesądzone. To wszystko za sprawą przepisów, które po spełnieniu określonych warunków pozwalają zlikwidować spółkę. A mówiąc dokładniej – przeprowadzić jej likwidację. Co to oznacza w praktyce? Oprzemy się na przykładzie spółki z o.o., najczęściej obecnie wybieraną formę działalności, jeżeli mowa o spółkach kapitałowych.

Likwidacja spółki

Kwestia likwidacji spółki została przede wszystkim uregulowana w kodeksie spółek handlowych (ksh). Najogólniej rzecz ujmując, przepisy te pozwalają, aby po spełnieniu się szeregu określonych przesłanek móc „zamknąć spółkę” i przeprowadzić jej likwidację. Nie oznacza to oczywiście, że każda spółka może zostać natychmiastowo zlikwidowana. Wręcz przeciwnie. Zostanie ona „zamknięta” dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione określone prawem wymogi.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Jeżeli wniosek o likwidację spółki nie zostanie złożony w odpowiednim czasie, może to grozić popadnięciem spółki w długi. Jest to zła wiadomość szczególnie dla członków zarządu takiej spółki, ponieważ w niektórych przypadkach mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jej długi. Zgodnie z art. 299 § 1 ksh jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mówiąc najprościej, bezskuteczna oznacza, że uzyskanie zaspokojenia z majątku spółki jest niemożliwe. Solidarna odpowiedzialność to taka, gdy jeden ze zobowiązanych nie może spłacić długu i musi to zrobić inny ze współzobowiązanych. Przytoczony wyżej przepis daje jednak pewną „furtkę”, która umożliwia uwolnienie się od odpowiedzialności członkom zarządu zadłużonej spółki. O niezłożeniu w terminie wniosku o upadłość pisaliśmy w jednym z naszych wpisów.

Likwidacja spółki z o.o. w praktyce

Jak więc w praktyce wygląda ogłoszenie likwidacji przez spółkę z o.o.? Proces ten można by najprościej przedstawić krok po kroku w następujący sposób:

Krok 1

W pierwszej kolejności Zgromadzenie Wspólników spółki musi podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki. Przeważnie wygląda to tak, że Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie, na którym podejmuje niezbędną uchwałę. Dokonuje się tego w formie aktu notarialnego. Co ważne, podjęcie tej uchwały wymaga większości 2/3 głosów.

Krok 2

Następnie spółka wyznacza likwidatorów spółki. Co do zasady, zgodnie z art. 276 ksh likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Oznacza to, że niejako „z urzędu” likwidatorami spółki stają się członkowie zarządu. Wyznaczenie likwidatora jest konieczne, jeżeli ma być nim osoba, która nie jest członkiem zarządu spółki. Likwidatorów wyznacza się najczęściej w chwili podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

Krok 3

Na tym etapie konieczne jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Bilans ten musi obejmować okres od dnia otwarcia likwidacji. Sporządza się go w ciągu 15 dni od dnia otwarcia likwidacji, zgodnie z art. 12 ust. 1. pkt 5 ustawy o rachunkowości. Bilans powinien zostać przedłożony Zgromadzeniu Wspólników spółki. Zatwierdzają go Wspólnicy spółki.

Bilans sporządza się w oparciu o wycenę aktywów według wartości zbywczej, po czym podpisują go wszyscy likwidatorzy.

Krok 4

W dalszej kolejności musi nastąpić zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli otwarcie likwidacji. Należy poinformować sąd o imionach i nazwiskach likwidatorów oraz sposobie reprezentowania przez nich spółki. Co istotne, od tej chwili zgłoszeniu podlegają wszelkie zmiany w tym zakresie.

Zmianie ulega firma spółki poprzez dodanie do niej dodatku „w likwidacji”. Konieczne jest do tego wypełnienie oraz przesłanie Urzędowi Skarbowemu formularza NIP-8.

Zgłoszenia do sądu rejestrowego dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Zgłoszenie likwidacji spółki wymaga wypełnienia formularzy KRS-Z61 z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL.

Krok 5

Następnie sąd ogłasza o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokonuje tego najczęściej w dniu złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Ogłoszenie zawiera informację o powodach rozwiązania spółki. Ponadto informuje o otwarciu likwidacji i wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności. Zgodnie z przepisami powinni dokonać zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Krok 6

Ostatni krok to zgłoszenie likwidacji we właściwym Urzędzie Skarbowym. W myśl art. 290 ksh o rozwiązaniu spółki likwidator albo syndyk zawiadamia właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.

Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Dane aktualizujemy poprzez formularz VAT-R. Konieczne będzie również przekazanie Urzędowi Skarbowemu odpisu sprawozdania likwidacyjnego.

Koszty

Zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Opłacie sądowej podlegają bowiem zarówno wniosek o otwarcie likwidacji, jak i wniosek o jej ogłoszenie w MSiG. Jeżeli wniosek o otwarcie likwidacji złożymy przez Portal Rejestrów Sądowych, opłata wyniesie 250 zł. Jeżeli jednak spółka była zarejestrowana w systemie S24, opłata wyniesie 200 zł. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji w MSiG to kolejne 100 zł.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Porady prawne

Umów się na analizę sytuacji prawno – finansowej

Wraz z nowym rokiem zaplanowaliśmy kilka zupełnie nowych udogodnień dla osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego! W każdy piątek miesiąca będziemy świadczyć nieodpłatną pomoc prawną podczas dyżurów telefonicznych w godzinach 11:00 – 14:00. Co piątek możesz liczyć na doradztwo prawne z zakresu:

Kalendarz bezpłatnych porad prawnych
Kalendarz bezpłatnych porad prawnych

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI

W trakcie rozmowy telefonicznej będziemy mogli przeprowadzić analizę prawno – finansową sytuacji Twojej lub Twojego przedsiębiorstwa. Im więcej przygotujesz pytań, tym więcej udzielimy Ci odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo upadłościowe nie należy do łatwych. Zapisz się na poradę telefoniczną z wyprzedzeniem! Jeżeli już dzisiaj wiesz, że potrzebujesz porady prawnej lub chcesz przeprowadzić analizę prawno – finansową swojej sytuacji to umów się na rozmowę! Będziesz mieć pewność, że w trakcie piątkowego dyżuru będziemy mieli dla Ciebie czas. My również będziemy mogli lepiej zaplanować dyżur i zoptymalizować swoją pracę. W celu umówienia rozmowy możesz skorzystać z formularza kontaktowego, znajdującego się na tutaj! Możesz również zadzwonić do biura sopockiego pod numer 883 882 335 lub gdyńskiego 788 739 178!

PORADY PRAWNE W NASZYCH BIURACH

Porady prawne odbywają się również w biurach naszej kancelarii. Dzwoniąc pod wybrany numer możesz umówić spotkanie w biurze! Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Biura kancelarii znajdują się w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 oraz w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2. Wiele informacji dotyczących problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zamieściliśmy już na naszym blogu. Dlatego zapraszamy do śledzenia nowych i starszych wpisów. Staramy się przekazać Wam tyle wiedzy ile tylko jesteśmy w stanie!Akcja nie jest jednorazowa! Pod koniec każdego miesiąca na stronie zaprezentujemy kalendarz dyżurów prawnych na kolejny miesiąc.

GRUPA DYSKUSYJNA NA FACEBOOKU?

Od niedawna rozmawiamy o problemach upadłości i restrukturyzacji na facebookowej grupie dyskusyjnej. Jeżeli jakiś z tematów bloga nie dotyczy problemu, z którym się borykasz, zostaw nam wiadomość na grupie. Dzięki temu o rozwiązaniu problemu dowie się więcej osób!

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość byłego przedsiębiorcy

Były przedsiębiorca w upadłości konsumenckiej

Kondycja finansowa małych i mikro przedsiębiorców staje się coraz trudniejsza. Powodów, przez które przedsiębiorcy znaleźli się w tak ciężkiej sytuacji jest wiele. Przede wszystkim społeczeństwo i gospodarka zmaga się z pandemią. Na dodatek pod koniec 2021 roku drastycznie wzrosły ceny prądu i gazu. Z doświadczenia wiemy, że nawet spółki Skarbu Państwa decydują się na rozwiązanie umów z drobnymi przedsiębiorcami, argumentując swoją decyzję oddziaływaniem siły wyższej. W dodatku zmagamy się z galopującą inflacją, która zżera nasze oszczędności. Były przedsiębiorca w upadłości konsumenckiej – to nie przypadek. Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe daje zielone światło jednoosobowym przedsiębiorcom. Ci którzy osiągnęli stan niewypłacalności i zamknęli swoją JDG mogą liczyć na ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.

Nie trzeba czekać 10 lat

Zmiana przepisów prawa upadłościowego nie reguluje okresu karencji, po upływie którego dłużnik (były przedsiębiorca) nie mógłby złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Przepis wskazujący, iż od zamknięcia działalności do złożenia wniosku upadłościowego powinno upłynąć 10 lat, został usunięty z ustawy. W chwili obecnej przesłanką dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę jest osiągnięcie stanu niewypłacalności.

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ I MASZ PROBLEM Z REGULOWANIEM BIEŻĄCYCH PŁATNOŚCI? ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEJ KANCELARII W CELU UZYSKANIA BEZPŁATNEJ ANALIZY PRAWNEJ SWOJEJ SYTUACJI!

Nie wszystkich sytuacja zmusza do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Osobom, których sytuacja nie jest podbramkowa, sugerujemy rozważenie przystąpienia do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. O warunkach, jakie należy spełnić, aby przystąpić do takiego postępowania, napisaliśmy tutaj – układ na zgromadzeniu wierzycieli.

W jaki sposób pomagamy byłym przedsiębiorcom?

Przede wszystkim staramy się poznać źródła problemów finansowych oraz przyczyny powstania stanu niewypłacalności. W zależności sytuacji osobistej i majątkowej dłużnika, staramy się dobrać odpowiednie rozwiązanie problemu. Dla jednych korzystne będzie przystąpienie do ugody, np. w sytuacji, gdy nieuregulowane zobowiązanie dotyczy jednego wierzyciela. Dla innych lepsze okaże się postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Osobom, które nie posiadają majątku, a ich zdolności do bieżącego regulowania długu są znikome, najprawdopodobniej zasugerujemy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W trakcie krótkiej rozmowy telefonicznej jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę prawno – finansową Twojej sytuacji. Możemy również umówić się w jednym z naszych biur w Sopocie bądź w Gdyni. Jeżeli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami!

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized z naszego doświadczenia

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – konsekwencje

Często pytacie nas z czym wiąże się niezłożenie w terminie wniosku o upadłość. Przestrzeganie terminów określonych przez przepisy prawa upadłościowego jest niezmiernie ważne. Wynika to z tego, że nawet jednodniowe opóźnienie może się wiązać z bardzo negatywnymi konsekwencjami. Wpis podzielimy na dwie części. Odpowiemy w nich na pytania kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także jakie konsekwencje rodzi opóźnienie lub zupełne niezłożenie wniosku o upadłość.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Kto może złożyć wniosek?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. W określonych przypadkach może tego dokonać również jej przedstawiciel ustawowy.

Do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zastosowanie ma art. 67 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że wyżej wspomniany obowiązek obejmuje osoby uprawnione do ich reprezentowania. Przykładem takiej osoby będzie więc każdy z członków wchodzących w skład organów reprezentujących. Co przy tym istotne, taki członek musi być ponadto uprawniony do wyrażania na zewnątrz woli w imieniu osoby prawnej. Ustawodawca nałożył taki obowiązek indywidualnie na każdego z rzeczonych członków. Nie ma przy tym znaczenia to, w jaki sposób dany podmiot jest reprezentowany. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niezłożenie przez członka zarządu osoby prawnej wniosku wiąże się z określonymi konsekwencjami. Mianowicie opóźnienie w złożeniu wniosku nie znajdzie usprawiedliwienia nawet wtedy, gdy przy reprezentacji łącznej inny z podmiotów uprawnionych do reprezentacji będzie przeciwny złożeniu takiego wniosku. Do kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku upadłościowego wchodzą również wierzyciele dłużnika.

Termin złożenia wniosku o upadłość

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć z chwilą zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Obowiązek ten trwa albo do chwili złożenia wniosku albo do czasu, kiedy dłużnik ponownie stanie się wypłacalny. Dowiedz się więcej o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach. Zgodnie z orzecznictwem, członek zarządu niewypłacalnego podmiotu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym objął tę funkcję. Oczywiście przy założeniu, że występują ku temu wszystkie niezbędne przesłanki.

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – wydłużenie terminu oraz sankcje za niedochowanie terminu

Wbrew pozorom, niezłożenie w terminie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Nowelizacja przepisów upadłościowych z 2015 r. wydłużyła termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W porównaniu do wcześniej obowiązujących 14 dni w chwili obecnej termin ten wynosi 30 dni. Co ważne, jest on liczony dopiero z chwilą powstania stanu niewypłacalności. Zgodnie z uzasadnieniem tej zmiany miała ona służyć „urealnieniu obowiązku dłużnika złożenia wniosku”. Jak nie trudno się domyślić, zmiana ta wynika ze zbyt krótkiego, uprzednio obowiązującego terminu na złożenie takiego wniosku. Był on na tyle krótki, że w praktyce wnioski były bardzo często składane po terminie. Przykładowo, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż ustalenie, czy zachodzi stan niewypłacalności, jest bardzo często czasochłonne.

Przepisy regulujące przestrzeganie terminu

Dłuższy termin na złożenie wniosku upadłościowego jest nierozerwalnie związany ze ściganiem jego przestrzegania. Służą temu m.in. przepisy regulujące:

 1. pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub w ramach spółki cywilnej. Dotyczy to również takich funkcji jak zarządca sukcesyjny, członek rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. Pozbawieni prawa zostaną także reprezentanci lub pełnomocnicy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności. Pozbawienie dotyczy również spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby – zgodnie z art. 373 Prawa upadłościowego.
 2. odpowiedzialność cywilną wobec wierzycieli z tytułu szkody powstałej w wyniku niezłożenia wniosku w terminie – zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego oraz art. 299 Kodeksu spółek handlowych.
 3. odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej z tytułu zaległości podatkowych w myśl art. 116 Ordynacji podatkowej.
 4. odpowiedzialność karna względem członków zarządu spółki oraz likwidatorów, którzy pomimo zaistnienia przesłanek uzasadniających ogłoszenie upadłości spółki nie zgłosili takiego wniosku – w oparciu o art. 586 Kodeksu spółek handlowych.

Powstanie stanu niewypłacalności

Precyzyjne ustalenie terminu powstania niewypłacalności dłużnika wymaga każdorazowo dogłębnie przeprowadzonej analizy sytuacji danego podmiotu. Wynika to z faktu, iż konieczne jest ustalenie daty utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Oznacza to, że taka analiza ma koniec końców ustalić chwilę, w której powinien zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Mając na względzie często niełatwą sytuację dłużników, ustawodawca w art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego zawarł stosowną regulację. W myśl tejże regulacji domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań przekracza trzy miesiące. Pomoże to ustalić, kiedy upłynął trzeci miesiąc od momentu, gdy nie spłacił on w terminie dwóch wcześniej już wymagalnych zobowiązań. W takiej sytuacji dłużnik powinien złożyć wniosek przed upływem kolejnego miesiąca.

Osoby prawne posiadające i nieposiadające zdolności prawnej

Należy również w tym miejscu wspomnieć innej kategorii dłużników. W jej skład zasadniczo wchodzą dwa rodzaje podmiotów. Pierwsza to osoby prawne posiadające osobowość prawną, takie jak spółki kapitałowe (najczęściej z o.o. i akcyjne). Drugą stanowią jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. stowarzyszenia).

Co je wyróżnia?

Niewypłacalność ww. podmiotów określa się również wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku. Co ważne, stan ten musi się utrzymywać przez okres przekraczający 24 miesiące. Tak długi okres wynika z jednego, zasadniczego powodu. Mianowicie wykrycie niewypłacalności bardzo często następuje w innym czasie niż jej powstanie. Ponadto, na przestrzeni takiego czasu przynajmniej raz musi zaistnieć obowiązek sporządzenia odpowiedniego bilansu. Jeżeli pojawi się „przewaga” zobowiązań dłużnika nad jego majątkiem, będzie musiał poddać stan swojego majątku szczególnej obserwacji. Celem takiej obserwacji jest wsteczne ustalenie, kiedy powstał stan niewypłacalności. Ponadto musi nadzorować, czy nie zachodzi przesłanka do złożenia wniosku w związku z upływem 24 miesięcy od zaistnienia tego stanu.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – już wkrótce kolejny wpis!

W kolejnym wpisie odniesiemy się krótko do wymogów związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Napiszemy również o tym jak wypełnić wniosek, aby był on jak najbardziej skuteczny. Poruszymy też zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niezłożenie wniosku w terminie. Odpowiemy na pytanie czy prokurent jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz poruszymy kwestię szkody wierzycieli.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Pierwsze spotkanie z syndykiem

Spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości

Po złożeniu we właściwym sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, wnioskodawcy jak na szpilkach czekają na wydanie pomyślnego postanowienia. Zgodnie ze statystykami, oczekiwanie na upadłość konsumencką w Gdańsku trwa nieco dłużej niż w innych sądach. Wpływ na niewielką liczbę postanowień wydanych w 2021 r. ma niewątpliwie nowelizacja z marca 2020 r. Ponadto, nie bez znaczenia pozostaje ogólna kondycja polskich sądów. Opóźnienia wynikają również z wprowadzenia systemu elektronicznego w zakresie postępowań upadłościowych. Czas oczekiwania na postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wykorzystać na przygotowanie się do właściwego postępowania upadłościowego. Z poniższego krótkiego artykułu dowiecie się jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej syndyka wyznacza sąd. Ma on za zadanie koordynować dalszy tok postępowania. Wobec tego pierwszą praktyczną czynnością, z jaką będzie miał styczność upadły w postępowaniu jest spotkanie z syndykiem.

Ogłoszenie upadłości – syndyk

Jak już wspomnieliśmy, syndyk zostaje wyznaczony przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. O wyznaczeniu dowiaduje się on niezwłocznie. Zazwyczaj odbywa się to telefonicznie, jeszcze tego samego dnia, w którym sąd wydał rzeczone postanowienie. Mniej więcej w tym samym czasie o wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości dowiaduje się upadły. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie osoby wnioskujące o ogłoszenie upadłości z niecierpliwością czekają aż nadejdzie ten moment. Z tą chwilą kończy się pierwszy etap postępowania zwany postępowaniem o ogłoszenie upadłości i rozpoczyna kolejny – postępowanie upadłościowe.

Pierwszy kontakt z syndykiem zostaje zazwyczaj zainicjowany przez rozmowę telefoniczną. Najczęściej to syndyk dzwoni do upadłego, natomiast zdarza się, że zniecierpliwiony upadły jako pierwszy podejmuje próbę kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej syndyk informuje upadłego o fakcie, iż został wyznaczony w postępowaniu oraz o czynnościach, które jest zobowiązany podjąć wobec upadłego. W zależności od sytuacji osobistej i majątkowej, syndyk decyduje czy pierwsze spotkanie odbędzie się w kancelarii, czy może w miejscu zamieszkania upadłego. Jeżeli upadły jest w nie najlepszej kondycji zdrowotnej lub posiada majątek osobisty (np. dom, mieszkanie czy samochód), syndyk zdecyduje się odwiedzić upadłego w miejscu jego zamieszkania. W każdym innym przypadku niemal na pewno syndyk zaprosi upadłego do swojej kancelarii.

Pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości

Na pierwszym spotkaniu syndyk informuje upadłego o dalszym przebiegu postępowania oraz poucza o odpowiedzialności karnej za zatajenie lub przedstawienie nieprawdziwych informacji oraz nieujawnienie majątku należącego do dłużnika. O takiej odpowiedzialności stanowi art. 522 oraz 523 Prawa upadłościowego. Rekomendujemy, aby swoją sytuację przedstawić zgodnie z prawdą, niczego nie zatajając. Kłamstwo ma krótkie nogi, a próby ochrony majątku lub dochodów mogą skończyć się umorzeniem postępowania. Następnie upadły składa do rąk syndyka oświadczeń oraz dokumentów dotyczących majątku i zobowiązań osobistych upadłego. Ponadto jest on zobowiązany poinformować syndyka o przyczynach powstania stanu niewypłacalności. Każdorazowo informujemy naszych klientów, aby nie postrzegali syndyków prowadzących postępowania upadłościowe jak komorników. Syndyk to nie komornik! Z doświadczenia i relacji klientów wiemy, że współpraca znacznie lepiej układa się z syndykami niż komornikami.

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości?

W zależności od konkretnego przypadku, należy przede wszystkim zgromadzić dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (umowa o pracę, odcinek z emerytury), umowę najmu oraz akt własności nieruchomości. Ponadto, jeżeli upadły zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu, dobrze jest mieć przy sobie oświadczenie o własności wyposażenia lokalu. Często wyposażenie należy do wynajmującego, wobec czego syndyk nie może włączyć go do masy upadłości. Aby uniknąć nieprzyjemności i nieporozumień, warto przygotować z wynajmującym takie oświadczenie.

Syndyk w upadłości konsumenckiej

Kto pełni funkcję syndyka w upadłości konsumenckiej oraz jakie są jego funkcje? Jeżeli jeszcze nie zgłębiłeś tego zagadnienia, zapraszam do lektury krótkich artykułów – syndyk w upadłości konsumenckiej oraz co może, a czego nie może syndyk w postępowaniu upadłościowym. Mamy nadzieję, że artykuły poświęcone osobie syndyka okażą się pomocne!

Upadłość konsumencka Gdynia, Sopot, Gdańsk

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na omawiane wyżej zagadnienie – zapraszamy do kontaktu. Prześlij nam zapytanie na adres e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl. Oferujemy oczywiście bezpłatną analizę sytuacji prawno – finansowej. Możesz skorzystać z pomocy prawnika przez telefon 788 739 178 (Gdynia) 883 882 335 (Sopot) bądź przyjechać do naszego biura w Gdyni lub w Sopocie. Klikając na jedno z miast zostaniesz automatycznie przekierowany na mapę google, która podpowie Ci jak do nas dojechać! Do zobaczenia!

Kategorie
o upadłości i układzie

O upadłości konsumenckiej w konkretach

Dlaczego o upadłości konsumenckiej w konkretach?

Zgodnie ze statystykami odnotowujemy w Polsce wzrost liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich. Panująca obecnie sytuacja związana przede wszystkim z pandemią bardzo niekorzystnie wpływa na portfele Polaków. Jeżeli dodać do tego pozbawione jakiegokolwiek sensu i skrajnie nieodpowiedzialne poczynania rządzących – wynik takiego „działania” może być tylko jeden. Mianowicie pogorszenie sytuacji życiowej wielu, o ile nie większości naszych rodaków. W związku z powyższym naszym zamiarem jest przedstawienie Wam zagadnienia upadłości konsumenckiej w konkretach. Tak, abyście mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania szybko i sprawnie.

Coraz gorzej, gorzej i… gorzej

Wciąż rosnąca inflacja spowodowana m.in. wzrostem cen prądu i gazu. Podwyżki stóp procentowych i rat. Coraz większa dezorganizacja i chaos począwszy od służby zdrowia, a kończąc na komplikacjach spowodowanych „Nowym Ładem”. Reformie gospodarczej, po wprowadzeniu której wystarczyło kilka dni, aby zdemaskować jej rażące nieprzygotowanie do wykorzystania w praktyce. Niestety nie zapowiada się, aby w najbliższej przyszłości cokolwiek miało ulec zmianie na lepsze. Wielu kredytobiorców już wkrótce może stanąć pod ścianą. Spłata zaciągniętych kredytów może wpłynąć na życie Polaków drastycznie jak nigdy dotąd. Zgodnie z doniesieniami Dziennika Gazety Prawnej powołującego się na komentarz ekonomistów Banku Handlowego: „Uważamy, że RPP [Rada Polityki Pieniężnej – przyp.] podniesie stopy procentowe znacznie bardziej niż obecnie zakłada konsensus ekonomistów i rynkowy. Spodziewamy się, że stopa referencyjna może w przyszłym roku sięgnąć 4,25 proc.”. Niewątpliwie nie są to korzystne prognozy dla obywateli naszego kraju.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

O upadłości konsumenckiej i nie tylko w konkretach

Mając na uwadze powyższe oraz specyfikę naszej działalności, chcielibyśmy pokrótce nakreślić Wam przedmiot naszej działalności. Co prawda na stronie głównej nowej upadłości zawarliśmy już odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jednakże uznaliśmy, że warto raz jeszcze się do nich odnieść. Pragniemy z góry zapewnić, że nie zamierzamy nakłaniać Was do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie zamierzamy również przedstawiać upadłości jako jedynego wyjścia z długów i pozbycia się wszelkich finansowych problemów. Bynajmniej nie w sposób, w jaki robi to bardzo wiele kancelarii świadczących usługi podobne do naszych. Poniżej odpowiemy na kilka z najczęściej poruszanych wątpliwości związanych z szeroko pojętą upadłością konsumencką. Tym samym z jednej strony chcielibyśmy chociaż w niewielkim stopniu pomóc zadłużonym, których nie stać na opłacenie pomocy profesjonalistów. Z drugiej strony pragniemy naświetlić w czym konkretnie możecie upatrywać naszej pomocy.

1. Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Bardzo często klienci pytają nas czy mogą ogłosić upadłość. W kontekście dopuszczalności ogłoszenia upadłości zwracamy uwagę na jedną zasadniczą różnicę. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę. Procedura ogłoszenia upadłości przez konsumenta jest co do zasady znacznie prostsza, a przez to mniej czasochłonna. Do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przystąpić niewypłacalna osoba fizyczna lub były przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest, aby przedsiębiorca ten zakończył jej prowadzenie najpóźniej na 1 dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

2. Niewypłacalność – czym jest i kiedy powstaje?

Drugim z koniecznych warunków jest zaistnienie u dłużnika tzw. stanu niewypłacalności. Stanem niewypłacalności jest sytuacja, w której osoba zadłużona nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych przez okres przekraczający 3 miesiące. Co przy tym istotne, wystarczy, aby przynajmniej jeden z długów nie był regulowany przez wyżej wymieniony okres. Nie ma przy tym znaczenia, czy dłużnik ma takich długów 2, 10, czy więcej.

3. Co jest potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty dotyczące zobowiązań. Takimi dokumentami są np. umowy kredytu, aneksy do takich umów czy też wszelkiego rodzaju porozumienia związane z kredytami. Zalicza się do nich również dokumenty sądowe, takie jak pozwy czy nakazy zapłaty. Bardzo często spotykamy się również z dokumentami egzekucyjnymi, zwłaszcza z zajęciami komorniczymi.

Co istotne, znaczącą rolę odgrywa historia zadłużenia. We wniosku należy chronologicznie opisać jak doszło do powstania zadłużenia – jakie były tego przyczyny, dlaczego nie udało się go spłacić. W uzasadnieniu wniosku ważne są ponadto informacje dotyczące zatrudnienia dłużnika, jego stanu majątkowego i rodzinnego. Więcej na ten temat piszemy na naszym blogu.

4. Jak sporządzić wniosek o upadłość konsumencką?

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym z głównych filarów pomocy, jakiej udzielamy klientom. Podkreślamy, że do złożenia takiego wniosku nie jest konieczne skorzystanie z pomocy jakichkolwiek firm. Każdy może złożyć taki wniosek na własną rękę. W takiej sytuacji przestrzegamy, aby skorzystać z aktualnie obowiązującego formularza, dostępnego na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Należy go złożyć w sądzie właściwym dla swojego miejsca stałego pobytu.

5. Jak długo trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niejednokrotnie odnosiliśmy się już do długości trwania postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Raz jeszcze pragniemy zaznaczyć, że jest ona uzależniona od sądu, który rozpatruje dany wniosek. Nasza działalność opiera się głównie na obszarze Trójmiasta i okolic, na terenie którego jurysdykcję ma Sąd Rejonowy w Gdańsku. O działalności sądu upadłościowego w Gdańsku pisaliśmy na naszym blogu.

Zasadniczo rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno trwać od 4 do 6 miesięcy od dnia prawidłowego złożenia wniosku. Nie zawsze jednak postanowienie wydawane jest w tym terminie, o czym pisaliśmy już w wyżej przytoczonym artykule. Następny etap – właściwe postępowanie upadłościowe (sprzedaż majątku dłużnika, wykonanie planu spłaty) – może trwać od kilku miesięcy do nawet 8 lat. Co istotne, skorzystanie z pomocy prawnika może przyczynić się do uniknięcia istotnych błędów, które przekładają się na dłuższe trwania postępowania.

6. Co konkretnie „daje” ogłoszenie upadłości?

Zasadniczo ogłoszenie upadłości ma na celu oddłużenie osoby, wobec której sąd wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości. Nie oznacza to, że każde ogłoszenie upadłości zakończy się całkowitym umorzeniem długów upadłego. Wręcz przeciwnie – oddłużenie ma się odbyć przy maksymalnym zaspokojeniu wierzytelności. Umorzenie długów oraz warunkowe umorzenie długów nastąpi wyłącznie przy zaistnieniu określonych okoliczności. Poza tym skutków wydania postanowienia jest wiele. Najważniejszy z nich to konieczność spłaty przez upadłego jedynie części zadłużenia. Istotne są również zawieszenie postępowań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych, wstrzymanie naliczania odsetek czy też powołanie syndyka.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Powyższy wpis odnosi się jedynie do części z zadawanych przez Was pytań. Zdajemy sobie sprawę, że każda sprawa jest inna. Liczymy się więc z tym, że w jednym wpisie nie zdołamy odpowiedzieć na wszystkie Wasze wątpliwości. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie – bardzo chętnie na nie odpowiemy. Nasz zespół bardzo chętnie pomoże w rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z tematyką upadłości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Zarządca przymusowy

Zarządca przymusowy w postępowaniu upadłościowym

W jednym z naszych ostatnich wpisów krótko przybliżyliśmy rolę, jaką w postępowaniu upadłościowym pełni tymczasowy nadzorca sądowy. Dlatego też, zgodnie z obietnicą, w dzisiejszym poście odniesiemy się do zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, który jest sprawowany przez zarządcę przymusowego.

Ustanowienie zarządcy przymusowego

Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii proceduralnych, zarządcę przymusowego ustanawia sąd w drodze postanowienia. Następnie, wraz z wydaniem postanowienia zarządca obejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika. Kolejnym krokiem sądu jest wyznaczenie zarządcy oraz określenie w jakim zakresie i w jaki sposób ma on taki zarząd wykonywać. Co istotne, podstawą objęcia zarządu nad majątkiem dłużnika jest wyłącznie postanowienie sądu o ustanowieniu zarządcy przymusowego.

Jaką rolę pełni zarządca przymusowy w postępowaniu upadłościowym?

Nie zawsze wystarczające okaże się powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, ponieważ zdarza się, że zachodzi konieczność zabezpieczenia majątku dłużnika. Taka potrzeba zaistnieje zasadniczo w dwóch przypadkach. Pierwszy wystąpi wtedy, gdy zajdzie obawa, że dłużnik może ukrywać swój majątek lub w inny sposób działać na szkodę wierzycieli. Drugi przypadek zajdzie wtedy, gdy dłużnik nie stosuje się do poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego.

Zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika jest pełniony przez zarządcę przymusowego. Funkcja ta jest w pewnych aspektach zbieżna np. z funkcją syndyka oraz zarządcy sukcesyjnego. Najogólniej rzecz biorąc zarządca przymusowy ma bowiem za zadanie zadbać o jak najszersze zabezpieczenie majątku dłużnika. Ma zapobiec zniszczeniu majątku, jego uszkodzeniu lub zabraniu przez osoby postronne. Co istotne, sprawuje on zarząd majątkiem dłużnika już przed ogłoszeniem przez niego upadłości. Warto dodać, że zarządca przymusowy działa na zasadach podobnych do zastępcy pośredniego. Oznacza to, że dokonuje on czynności na rachunek dłużnika, ale we własnym imieniu.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Obowiązki zarządcy przymusowego

Zarząd majątkiem dłużnika

Jak już wspomnieliśmy, czynności prawne dłużnika, którego majątek został objęty zarządem przymusowym, podlegają specjalnym regulacjom ustawowym. Jeżeli dłużnik dokona czynności prawnej dotyczącej mienia wchodzącego do masy upadłości to będzie ona z mocy prawa nieważna. Czynności tego rodzaju może bowiem dokonać wyłącznie zarządca przymusowy.

Sporządzenie spisu inwentarza

Nie ulega wątpliwości, że zarządca przymusowy jest ponadto odpowiedzialny za sporządzenie spisu inwentarza. Oznacza to, że ustala on jakie składniki majątkowe dłużnika będą wchodziły w skład masy upadłości. Sporządzenie takiego spisu zarządca może zlecić notariuszowi lub komornikowi. Obecnie, po wejściu przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych, ustalenie składników majątku dłużnika odbywa się drogą teleinformatyczną, zgodnie z wyznaczonym wzorcem. Wspomniany wzorzec obejmuje spis środków pieniężnych i praw majątkowych oraz spis należności przysługujących dłużnikowi, a ponadto spis stanowiących jego własność ruchomości oraz nieruchomości.

Obowiązki sprawozdawcze

Do istotnych obowiązków zarządcy przymusowego należą również obowiązki sprawozdawcze ciążące co do zasady na upadłym. Co istotne, działania podejmowane przez zarządcę przymusowego kontroluje sąd. W przypadku niewywiązywania się przez zarządcę przymusowego z powierzonych mu obowiązków sąd ma prawo odwołać go z pełnionej funkcji.

Kontrola poczynań zarządcy przymusowego może się odbyć np. poprzez zobowiązanie go do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wspomniane sprawozdanie w głównej mierze zawiera informacje na temat stanu finansowego dłużnika oraz przewidywanych kosztów postępowania. Niezłożenie w terminie sprawozdania może stanowić podstawę do uznania, że zarządca nie wykonuje należycie powierzonych mu obowiązków. W praktyce może się to wiązać z koniecznością jego odwołania właśnie przez sąd.

Zastępca zarządcy przymusowego

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość powołania zastępcy zarządcy przymusowego. Jeżeli zarządca przymusowy uzna to za potrzebne, może on złożyć stosowny wniosek o powołanie zastępcy zarządcy przymusowego. Zastępcę wyznacza sąd. Taka sytuacja będzie miała najczęściej miejsce w przypadku, gdy konieczne będzie wykonywanie czynności w innym okręgu sądowym.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Wynagrodzenie zarządcy przymusowego

Ustalając wynagrodzenie zarządcy przymusowego sąd bierze pod uwagę przede wszystkim nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji.

Zgodnie z art. 38 ust. 1c Prawa upadłościowego wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

Wyjątek stanowi art. 38 ust. 1d ww. ustawy, w myśl którego w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższe wynagrodzenie w wysokości do czterokrotności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1c [w akapicie powyżej – przyp.], jeżeli uzasadnia to nakład pracy tymczasowego nadzorcy sądowego, zakres podjętych czynności, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji.

Tak po krótce kształtuje się rola tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z poruszonym wyżej zagadnieniem i nie tylko.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
Uncategorized

Wesołych Świąt

Szanowni Państwo! Wielkimi krokami zbliża się koniec 2021 roku. Przed nami jeszcze Święta i kilka ostatnich dni! Chcielibyśmy Państwu podziękować za obdarowanie nas zaufaniem. Ponadto dziękujemy za współpracę w toczących się i zakończonych postępowaniach.

Życzymy Państwu zdrowia i spokoju, kilku chwil oddechu od trosk dnia powszedniego oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. My nadal będziemy dbać o Państwa interes i bezpieczeństwo! Do zobaczenia!

Wesołych Świąt!

Kategorie
o upadłości i układzie

Nowa upadłość – praktyczne zmiany

Co tak naprawdę w praktyce oznacza „nowa upadłość” i jakie praktyczne zmiany za sobą niesie?

„Nowa upadłość” – zmiany w upadłości konsumenckiej po 24 marca 2020 r. w praktyce

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej zaszły na początku 2020 r. w praktyce? Jak wygląda ono obecnie, tj. prawie 2 lata po wejściu zmian w upadłości konsumenckiej? Wraz z nowelizacją prawa upadłościowego zmieniły się tzw. „zasady gry”. Zarówno w teorii, jak i w praktyce zmieniło się naprawdę wiele. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy bardzo krótko omówić kilka spośród najważniejszych zmian, do jakich doszło wraz z nowelizacją z marca 2020 r.

Pragniemy zaznaczyć, że dzisiejszy wpis ma (wyjątkowo) charakter nieco… subiektywny. Wśród wielu wpisów na poruszony przez nas temat mogą się Państwo natknąć na wpisy w stylu „10 najważniejszych zmian w upadłości konsumenckiej po nowelizacji Prawa upadłościowego”. Dziś, po postawieniu pierwszych kroków we współpracy ze nowelizowanym Prawem upadłościowym odniesiemy się do kilku zmian, które w naszej opinii wywarły istotny wpływ na przebieg i skutki postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Nowa upadłość – uprawnienia konsumentów również dla przedsiębiorców

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zacząć od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A mówiąc ściślej o ich „wyjęciu” spod dotychczas obowiązujących przepisów i objęciu ich przepisami dotyczącymi konsumentów. Nowelizacja z marca 2020 r. pozwala skorzystać z procedury, która uprzednio była zarezerwowana dla osób nieprowadzących działalności.

Co więcej, w razie sprzedaży przez syndyka nieruchomości w trakcie postępowania upadłościowego, taki przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć środki finansowe na najem lokalu mieszkalnego, odpowiadającego średnim stawkom czynszu najmu w okolicy zamieszkania wnioskodawcy na okres od 12 do 24 miesięcy. Takie prawo, aż do nowelizacji z 24 marca 2020 r. przysługiwało wyłącznie konsumentom.

Zmiana likwidacji majątku dłużnika

Bardzo ważne zmiany możemy zauważyć również w sprzedaży składników majątku dłużnika. A ściślej mówiąc składników wchodzących w skład masy upadłości (już po otwarciu postępowania upadłościowego). Jak wiadomo, syndyk ma prawo do upłynnienia majątku dłużnika w celu zaspokojenia ciążących na nim wierzytelności. Obecnie nie musi on jednak uzyskać w tym celu zgody sędziego komisarza. Skutkiem tego rodzaju zabiegu jest krótszy czas trwania postępowania, co ma niebagatelny wpływ na sytuację wierzycieli.

Minimum egzystencjalne – czym jest i dla kogo?

„Nowa upadłość”, a więc upadłość po nowelizacji z marca 2020 r. ma na celu zabezpieczyć dłużnika przed doprowadzeniem do skrajnego ubóstwa. Zgodnie z art. 63. ust. 1a. Prawa upadłościowego w skład masy upadłości (która w toku postępowania upadłościowego podlega spieniężeniu) nie może wchodzić część dochodu upadłego odpowiadająca 150%  kwoty wskazanej przez art. 8. ust. 1. pkt 1) ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli zaś mowa o rodzinie, wspomniana kwota musi być wyższa niż 150% kwoty wskazanej w ww. przepisie. Co istotne, kwotę tę mnoży się przez ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym.

Niezbywalne składniki majątkowe – wyłączenie z masy upadłości

Ostatnia zmiana, o jakiej dziś wspomnimy, a która jest w naszej ocenie istotna, odnosi się do składników majątku dłużnika niepodlegających zbyciu w toku postępowania. Taka sytuacja wystąpi wtedy, gdy dłużnik będzie posiadał np. ułamkową część nieruchomości. Zdarza się, że mimo posiadania przez dłużnika udziału w nieruchomości o znacznej wartości, syndyk nie sprzeda jej z uwagi na np. brak zainteresowanych. Bierze się to z trudności, jaką niesie za sobą sprzedaż udziału w nieruchomości odpowiadający np. 1/4 czy 1/6 jej części.

Na taki stan rzecz wpływ ma również fakt, iż właścicielami pozostałych części ułamkowych są inne osoby. Taka nieruchomość może więc być bardzo niewygodna dla wierzycieli. Wynika to z tego, że koszty jej utrzymania obciążają dłużnika. Stąd pojawiła się możliwość, która pozwala na wyłączenie takiego składnika majątku z masy upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numery wskazane po lewej na górze lub pod adresem e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Tymczasowy nadzorca sądowy

Tymczasowy nadzorca sądowy – rola w postępowaniu upadłościowym

Funkcja tymczasowego nadzorcy sądowego jest w niektórych aspektach zbieżna z funkcją syndyka. Jednakże w odróżnieniu od syndyka, tymczasowy nadzorca sądowy nie jest obligatoryjnym organem postępowania upadłościowego. Ustanawia go sąd, w drodze postanowienia, na etapie postępowania poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Z założenia jego funkcją jest zabezpieczenie majątku dłużnika w taki sposób, aby zostały spełnione cele postępowania upadłościowego.

Kiedy ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest obowiązkowe?

Jak już wspomnieliśmy, pojawienie się w tymczasowego nadzorcy sądowego toku postępowania upadłościowego co do zasady nie jest konieczne. Jednakże istnieją przypadki, kiedy tymczasowy nadzorca sądowy musi zostać ustanowiony. Mowa tu o przygotowanej likwidacji. Sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego (albo zarządcę przymusowego) wtedy, gdy uczestnik postępowania upadłościowego złoży wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack).

Warto dodać, że tego rodzaju zabieg ma niewątpliwie na celu zabezpieczenie majątku dłużnika. Odnosząc się z kolei do wspomnianego zarządcy przymusowego – o tym, jaką rolę pełni w toku postępowania upadłościowego, napiszemy w najbliższym czasie.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Kto może pełnić funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego?

Zwłaszcza w tym aspekcie należy upatrywać zbieżności, do której odnieśliśmy się na początku wpisu. Tymczasowym nadzorcą sądowym może bowiem zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Z uwagi na niezwykle istotny charakter tej funkcji, wspomniany wymóg ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezstronności tymczasowego nadzorcy sądowego.

Status i kompetencje tymczasowego nadzorcy sądowego

Raz jeszcze należy podkreślić, że rolą tymczasowego nadzorcy sądowego jest zabezpieczenie majątku dłużnika. Majątku, który już w formie masy upadłości ma służyć jak najszerszemu zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli. W literaturze często przyjmuje się, że tymczasowy nadzorca sądowy pełni rolę zastępcy pośredniego dłużnika. Oznacza to, że dokonuje czynności na rachunek dłużnika, ale we własnym imieniu. Co do powyższego istnieją pewne wątpliwości, albowiem nadzorca nie sprawuje faktycznego zarządu majątkiem dłużnika. Ma on za zadanie jedynie ten majątek kontrolować.

Zabezpieczając majątek dłużnika tymczasowy nadzorca sądowy dba o to, aby w sposób nieprawidłowy nie uszczuplił on swego majątku. Majątku, który jak już wspomnieliśmy, ma w niedalekiej przyszłości stanowić źródło zaspokojenia jego wierzycieli (już jako masa upadłości). Kontrolę poczynań dłużnika nadzorca realizuje m.in. poprzez wyrażanie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu jego majątkiem. Zgodnie z art. 39 Prawa restrukturyzacyjnego nadzorca powinien wyrazić zgodę w terminie 30 dni od dnia dokonania takiej czynności.

Kiedy ustanawiany jest tymczasowy nadzorca sądowy i z czym to się wiąże?

Nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach ustanowienie nadzorcy jest wskazane, a wręcz konieczne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wymaga tego stopień skomplikowania ustalenia majątku dłużnika. Tymczasowy nadzorca sporządza sprawozdanie na temat kondycji finansowej dłużnika, oceniając rodzaj i wartość jego majątku. Ustala w ten sposób m.in. czy składniki majątkowe dłużnika wchodzące w skład takiego majątku są wystarczające do przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego powinno zostać starannie przemyślane. Z jednej strony ma ono na celu uchronić wierzycieli przed niekorzystnym rozporządzaniem majątku przez dłużnika. Ma zapobiec np. jego ukrywaniu czy wyzbywaniu się przez dłużnika. Jednakże z drugiej strony wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych wydatków i kosztów (w tym wynagrodzenia nadzorcy sądowego). Rolą sądu jest więc ustalenie, czy w danym postępowaniu zachodzi uzasadniona potrzeba powołania organu, a w konsekwencji finansowego obciążenia dłużnika.

Odnosząc się krótko do wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, kwestię tę reguluje art. 268 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym

ustala się je w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jego dwukrotności.

Nie są to więc koszty wygórowane, aczkolwiek z uwagi na specyfikę upadłości należy mieć je szczególnie na uwadze.

Tak po krótce kształtuje się rola tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z poruszonym wyżej zagadnieniem i nie tylko.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Sopot

Upadłość konsumencka Sopot – problemy zawodowe właściciela jednej z sopockich siłowni

W dzisiejszym wpisie opiszemy historię jednego z naszych klientów, pana Radosława, który od urodzenia jest mieszkańcem Sopotu. Pan Radosław to wieloletni miłośnik szeroko pojętej aktywności fizycznej. Latem – podróże na półwysep helski. Szczególnie Jastarnia, Puck, Władysławowo i uprawianie wszelakiego rodzaju sportów wodnych, z kolei zimą – wizyta w górach i morsowanie. Upadłość konsumencka Sopot. Kiedy Pan Radosław zgłosił się do nas ze swoim problemem, od ponad 15 lat był właścicielem jednej z lokalnych, sopockich siłowni. Niestety, wraz z nadejściem epidemii ucierpiało wiele branż, w tym w szczególności branża gastronomiczna, hotelarska czy właśnie branża fitness.

Koronawirus bezlitosny nie tylko dla zainfekowanych

Pan Radosław zgłosił się do nas kilka miesięcy po wprowadzeniu pierwszych „covidowych” obostrzeń. Szczęśliwie, siłownia prowadzona przez pana Radosława była położona w atrakcyjnej lokalizacji, w związku z czym odwiedzali ją nie tylko mieszkańcy Sopotu, ale również Gdyni, Gdańska i okolic Trójmiasta. Na przestrzeni wielu lat prowadzenia siłowni pan Dariusz zdołał zgromadzić pewien kapitał, dzięki któremu pomimo zamknięcia siłowni był w stanie wiązać koniec z końcem.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Obostrzenia, obostrzenia i… obostrzenia – upadłość konsumencka Sopot

Niestety, dla niektórych branż obostrzenia trwały zbyt długo. Pojawiały się problemy z regulowaniem opłat. Do najczęstszych zaliczały się opłaty związane z najmem lokalu czy też spłatą rat leasingowych za sprzęt. Podobnie pensje, które pan Radosław w dalszym ciągu starał się wypłacać pracownikom by przekonać ich do dalszej współpracy.

Zamknięcie sopockiej siłowni

Ostatecznie, po kilkumiesięcznym zakazie prowadzenia działalności w branży fitness, pan Radosław podjął decyzję o zamknięciu działalności. Więcej o upadłości konsumenckiej po utracie pracy pisaliśmy już na naszym blogu. Pracownicy nie otrzymywali pensji, w związku z czym byli zmuszeni do zmiany zatrudnienia. Wielu z pracowników pana Dariusza pochodziło z Sopotu, jednakże pomimo wsparcia od sopockiego miasta nie byli w stanie się utrzymać.

Nawiązanie współpracy – upadłość konsumencka Sopot

Pan Radosław zgłosił się do nas 2 miesiące po zamknięciu działalności. W tym czasie nasz zespół podejmował starania o otwarcie nowego biura w Sopocie. Po konsultacji oraz analizie prawno-finansowej, pan Radosław podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z naszym zespołem. W ciągu następnych tygodni uzyskaliśmy niezbędną dokumentację oraz sporządziliśmy stosowny wniosek. Następnie, z uwagi na fakt, iż gdański sąd upadłościowy obejmuje swoim zasięgiem również Sopot, złożyliśmy stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej właśnie do gdańskiego sądu.

Wniosek o upadłość konsumencką Sopot – gdański sąd

Obecnie wniosek pana Radosława jest w trakcie rozpatrywania. Kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej o 5 najczęstszych błędach we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opierając się na doświadczeniu w tego rodzaju sprawach, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, szanse pana Radosława na wyjście z trudnej sytuacji nasz zespół ocenia na bardzo wysokie.

Liczymy, że przynajmniej połowa z zaciągniętych przez pana Radosława zobowiązań zostanie umorzona przez gdański sąd. Naszym celem jest pomoc klientom w otrzymaniu szansy na realizowanie się w życiu zawodowym pomimo napotkanych trudności. Pan Radosław postawił sobie za cel ponowne otwarcie siłowni w jego rodzinnym Sopocie.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Będzie nam niezmiernie miło gościć Was również w jednym z naszych biur w Gdyni i Sopocie.

Kategorie
o upadłości i układzie

Długi upadłego małżonka

Odpowiedzialność małżonka za długi małżonka upadłego

Dzień dobry, za tydzień Święta! Niektórzy siedzą w garach, kolejni biegają po centrach handlowych w poszukiwaniu prezentów, a jeszcze inni rozplątują lampki choinkowe. Każdy jest za coś odpowiedzialny. Co do ostatniego… to mało jest czynności w życiu prawdziwego mężczyzny, które potrafią tak bardzo wyprowadzić go z równowagi, jak rozplątywanie lampek, które starannie układał w styczniowe popołudnie rozbierając świąteczne drzewko. Wszystko to robimy niewątpliwie po to, aby spędzić trochę czasu w rodzinnym gronie, z uśmiechem na twarzy, w spokoju niezmąconym natłokiem obowiązków dnia powszedniego.

Pierwsza część dzisiejszego wpisu poświęcona jest kwestii odpowiedzialności małżonka za długi małżonka upadłego. Druga natomiast dotyczy ochrony majątku małżonka upadłego. Małżonek upadły – nie brzmi to najlepiej. Jednak możemy wywnioskować, że sąd wobec takiego małżonka wydał już postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Niewątpliwie jest to sukces, ponieważ oznacza pozytywne przejście przez pierwszy etap postępowania upadłościowego przez osobę fizyczną.

Wróćmy jednak do odpowiedzialności. A właściwie do odpowiedzialności prawnej. Co do zasady nie ma jednej, skonkretyzowanej definicji odpowiedzialności prawnej w polskim systemie prawnym. Odpowiedzialność prawna różni się od siebie w zależności od konkretnego przypadku. W rezultacie możemy mówić o odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności cywilnej czy odpowiedzialności konstytucyjnej.

My skupimy się na odpowiedzialności w małżeństwie. A konkretnie przedstawiamy jak kształtuje się odpowiedzialność współmałżonków za ich zobowiązania?

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zawarcie małżeństwa i ustawowa wspólność majątkowa małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. W związku z tym faktem przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowią ich majątek wspólny. Jak sama nazwa wskazuje ustawowa wspólność małżeńska powstaje z mocy obowiązującego prawa i ma charakter współwłasności łącznej. Dlatego w czasie trwania tejże ustawowej wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Co więcej, żaden z nich nie może rozporządzać udziałem drugiego małżonka, który przypadałby mu w razie ustania wspólności.

Dla zobrazowania sytuacji, samochód nabyty w trakcie małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, będzie stanowił składnik masy majątku wspólnego. Każdy z małżonków uprawniony jest do równego korzystania z takiego składnika majątku. Natomiast w razie jego sprzedaży, żaden z małżonków nie jest uprawniony do przywłaszczenia sobie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży. I nie ważne kto z takiego samochodu korzysta częściej, kto zwykł go tankować czy myć 🙂

Ogłoszenie upadłości a małżeńska wspólność majątkowa

Dopóki wszystko między małżonkami się układa, dopóty nikt nie myśli o ponoszeniu odpowiedzialności. Problem powstaje w chwili, gdy przynajmniej jeden z małżonków zmaga się z nadmiernym zadłużeniem bądź popada w stan niewypłacalności. Ustawowa wspólność małżeńska jest źródłem powstania solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte wspólnie przez małżonków. Wobec tego każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny.

Zgodnie z art. 124 Prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Podkreślenia wymaga fakt, iż dotyczy to zarówno konsumentów, jak i byłych przedsiębiorców. W sytuacji, gdy nawet mimo tego, że jeden z małżonków nie jest stroną postępowania upadłościowego, drugi z nich będzie ponosił skutki wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do tego pierwszego. Dlaczego? Ponieważ majątek wspólny małżonków wejdzie do masy upadłości w takim stanie, w jakim pozostawał w dniu wydania postanowienia o upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot
Masz problem? Napisz do nas!

biuro@nowa-upadlosc.pl

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości do postępowania przystąpi syndyk, który obejmie zarząd nad majątkiem upadłego. Wobec tego ograniczenie korzystania i zarządzania majątkiem, który wszedł do masy upadłości rozciąga się również na małżonka, który upadłości nie ogłosił. Nie pozostaje zatem nic, jak tylko zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku o upadłość i problem rozwiąże się sam.

Nic bardziej mylnego! Czynność taka miałaby na celu pokrzywdzenie wierzycieli upadłego. Co na ten temat mówi prawo upadłościowe? Ustawa wskazuje, iż taka czynność byłaby bezskuteczna w stosunku do masy upadłości. Wszystko wyjaśniliśmy we wpisie o „celowym uszczupleniu majątku„. Aby rozdzielność majątkowa chroniła drugiego małżonka, musiałaby zostać ustanowiona przynajmniej na 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość.

Jak chronić małżonka upadłego przed negatywnymi skutkami upadłości drugiego małżonka?

Małżonek upadłego ma prawo zgłosić do masy upadłości swoją wierzytelność, odpowiadającą wielkości połowy udziału majątku wspólnego małżonków. Ochronie podlegają również przedmioty służące małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, za wyjątkiem rzeczy nabytych do majątku wspólnego, w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Uprawnienie to pozwala do zachowania przynajmniej części składników majątku niezbędnych małżonkowi upadłego.

Przedmioty, które małżonek upadłego nabył później, wchodzą do masy upadłości. Wyjątkiem są oczywiście przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka upadłego lub takie, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego w wyniku czynności mającej wpływ na masę upadłości. Przede wszystkim dotyczy to podziału majątku wspólnego bądź zawarcia umowy rozdzielności majątkowej.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zapraszamy do lektury naszego bloga, na którym przedstawiamy szczegółowo najważniejsze kwestie dotyczące postępowań upadłościowych. Ponadto zapraszamy na bezpłatną prawno – finansową analizę sytuacji wszystkich, którzy są zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Kategorie
z naszego doświadczenia

Ogłoszenie upadłości po stracie pracy

Upadłość konsumencka Gdynia

Na początku 2019 r. otrzymaliśmy telefon od Pana Marka, któremu podczas pierwszej rozmowy telefonicznej łamał się głos. Podczas rozmowy nie wymieniliśmy zbyt wielu informacji, jak się później okazało, nasz późniejszy klient nie był w stanie opowiedzieć nam o swoim problemie przez telefon, ponieważ po prostu było mu wstyd.

Dowiedzieliśmy się tylko, że nie spłaca dwóch z pięciu zobowiązań już od blisko roku. Początkowo umówiliśmy się na kontakt mailowy. Pan Marek otrzymał od nas listę pytań dotyczących sytuacji finansowej, osobistej, zawodowej, miał również przedstawić historię zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz opisać przyczynę utraty zdolności spłaty zobowiązań.

Upadłość konsumencka Gdynia
Upadłość konsumencka Gdynia

Spotkaliśmy się dopiero po dwóch miesiącach. Pan Marek potrzebował czasu na zgromadzenie informacji i dokumentów przedstawiających historię zadłużenia. Okazało się, że był dyrektorem jednego ze sklepów polskiej marki obuwniczej. Aby osiągnąć swoją pozycję, przez 14 lat piął się po szczeblach kariery w pionie sprzedaży, poświęcając dużo czasu, energii i zdrowia aby uzyskać niezbędne kompetencje do zarządzania 30-osobowym zespołem pracowników.

Branża w upadłości

Branża obuwnicza zaczęła przeżywać kryzys już w 2015 roku. Przychody ze sprzedaży malały systematycznie z każdym rokiem. W 2017 roku doszło do redukcji wydatków, co spowodowało obniżenie wysokości pensji na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w całej firmie. Nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W związku z tym z początkiem 2018 roku władze spółki zdecydowały o likwidacji sklepu, ze względu na jego nierentowność. Pan Marek stracił pracę po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy.  

Zanim jednak doszło do utraty pracy Pan Marek nigdy nie miał problemu z terminowym regulowaniem zobowiązań. Od 2011 r. spłacał kredyt hipoteczny (390 tys.), a od 2017 r., kredyt gotówkowy (122 tys.), zaciągnięty na zakup samochodu. Pensja w wysokości 11.000 złotych z powodzeniem pozwalała na opłacenie kredytów w wys. 4.700 zł, zapłacenie miesięcznych opłat za prywatną szkołę córki w kwocie 1.200 zł i żłobek syna w kwocie 700 zł.

Bilans i długi

Razem z pensją partnerki oscylującej w granicach 3.500 – 4.000 zł pozwalało to na zapewnienie dostatniego życia całej rodzinie. Nic nie sugerowało nadchodzących problemów finansowych. Od kwietnia 2018 r. wynagrodzenie otrzymywała już tylko partnerka. Nie pozwalało to jednak na spłatę zobowiązań kredytowych. Oszczędności zgromadzone w banku topniały z każdym miesiącem. 

Upadłość konsumencka Trójmiasto
Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dlatego nasz klient zdecydował się na dwie dodatkowe pożyczki, które miały wspomóc budżet rodzinny w czasie poszukiwania pracy. Poszukiwania pracy przedłużały się o kolejne miesiące. Na potrzeby życia codziennego Pan Marek zapożyczał się wśród znajomych i rodziny. Obie umowy kredytowe zostały wypowiedziane przez bank. Po kilku miesiącach sprawa trafiła do sądu, a w postępowaniu egzekucyjnym sąd zajął rachunek bankowy naszego klienta.

Starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dopiero po blisko roku Pan Marek zdecydował się rozpocząć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak dzisiaj mówi, był to jeden z najtrudniejszych okresów w jego życiu. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości syndyk spieniężył majątek należący do klienta. Następnie przeznaczył kwotę 36.000 złotych na wynajem mieszkania w Słupsku przez kolejne 24 miesiące. 

Obecnie nasz klient już drugi rok wykonuje plan spłaty. Otrzymując wynagrodzenie w wysokości 4.500 złotych jest w stanie wykonywać plan spłaty określony przez sąd, gdzie miesięczna rata wynikająca na kwotę 1.200 złotych. 

Dzisiaj z perspektywy czasu uważa, że postąpił bardzo dobrze, lecz zdecydowanie zbyt długo zwlekał z decyzją o współpracy z naszą kancelarią. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić przyszłą sytuację naszych finansów. Natomiast lepiej zdecydować się na ogłoszenie później niż pogłębiać stan swojego zadłużenia licząc na to, że sytuacja sama ulegnie poprawie.

Kategorie
z naszego doświadczenia

Upadłość konsumencka w Gdańsku

Czy łatwo jest ogłosić upadłość konsumencką w sądzie w Gdańsku?

Dzisiejszy wpis dotyka praktycznej odsłony naszej działalności. Na rynku trójmiejskim działamy już od ponad 6 lat. Wobec tego chcielibyśmy przedstawić Państwu w jaki sposób sąd upadłościowy w Gdańsku podchodzi do wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlaczego osoby fizyczne, które nie korzystają z pomocy pełnomocników mogą długo czekać na postanowienie o ogłoszeniu upadłości?

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku w opinii wielu dłużników uchodzi za sąd, w którym trudno samodzielnie ogłosić upadłość konsumencką. Sąd w Gdańsku jest jednym z tych, który najdłużej rozpoznaje wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Są to dane nie tylko statystyczne, ale wynikające z naszej praktyki. Ile trwa rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Gdańsku? Jeżeli tylko wniosek nie ma żadnych braków formalnych, rozpoznanie sprawy i ogłoszenie upadłości konsumenckiej zajmuje co najmniej 4-5 miesięcy.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Upadłość konsumencka Gdańsk

Dlaczego Sąd w Gdańsku ma opinię sądu, w którym trudno ogłosić upadłość konsumencką? Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega badaniu pod względem formalnym. Co to oznacza? Sąd zawsze sprawdza czy:

 • wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawiera wszystkie, kompletne załączniki;
 • prawidłowo zostali określeni wierzyciele osoby zadłużonej;
 • prawidłowo zostały opisane składniki majątku dłużnika.

Sąd w Gdańsku w sposób bardzo rygorystyczny podchodzi do badania formalnego wniosku. Szczegółowo sprawdza wszystkie daty załączników, czy nie ma w nich brakujących stron (to bardzo częsty powód tzw. zwrotu wniosku), czy dłużnik prawidłowo określił wierzycieli. Wreszcie, czy wszystkie załączniki razem z wnioskiem zostały złożone w 2 egzemplarzach i czy zostały przekreślone niewypełnione rubryki formularza? Więcej na ten temat tutaj!

Z uwagi na powyższe, aby wystrzec się błędów polecamy lekturę odrębnego wpisu, poświęconego najczęstszym pomyłkom, które mogą opóźnić rozpoznanie wniosku. 5 najczęstszych błędów we wnioskach o upadłość. Możemy dyskutować, czy braki wskazywane przez gdański sąd we wnioskach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowią przeszkodę w rozpoznaniu sprawy.

Upadłość konsumencka: Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice

Większość naszych klientów pochodzi z Trójmiasta i okolic: Gdyni, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Rumii, Redy, Wejherowa, Słupska, Kartuz, Kościerzyny, Bytowa, Chojnic. Doskonale znamy specyfikę działania sądu upadłościowego w Gdańsku. Dzięki temu sąd rozpoznaje wnioski są w ciągu 4 -5 miesięcy, a nie w ciągu roku.

Wiemy jakich błędów unikać, w rezultacie wnioski o ogłoszenie upadłości rozpoznawane są sprawnie. Każdy sąd ma swoją specyfikę działania. Dlatego decydując się na powierzenie sprawy o ogłoszenie upadłości, warto skorzystać z usług lokalnych pełnomocników. Posiadamy przeszło 6 letnie doświadczenie w procedurze upadłości konsumenckiej. W tym czasie zdążyliśmy poznać realia sądu rozpoznającego sprawę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Gdańsk upadłość konsumencka

Konkludując, zachęcamy Państwa do śledzenia postów na blogu, a także do dołączenia do grupy dyskusyjnej, prowadzonej na facebooku przez nas samych! Chcesz dołączyć do grupy? Kliknij tutaj. Jeżeli interesuje Cię procedura upadłości konsumenckiej lub chciałbyś zlecić bezpłatną analizę swojej sytuacji napisz do nas. Wystarczy, że skorzystasz z formularza znajdującego się na stronie głównej lub prześlesz nam wiadomość na adres biuro@nowa-upadlosc.pl

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Gdynia

Gdynia pomaga w upadłości konsumenckiej!

W dobie COVID-19 mieliśmy styczność z wieloma zachowaniami, poczynaniami władz, z którymi dotychczas się nie zetknęliśmy. Jest 10 grudnia 2021 r., kolejna fala zachorowań nawiedza Europę i Polskę również. Widmo nowego mutanta o nazwie omikron i kolejnego lockdown’u spędza sen z powiek zarówno przedsiębiorcom jak i ich pracownikom. Właściwie to wszystkim, bo bezpośrednio lub pośrednio każdy odczuwa negatywne skutki. Kolejne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarcze ściśle wiążą się z pogorszeniem sytuacji obywateli.

Władze Gdyni jak zwykle stawiają czoła wyzwaniu! Uruchomiony wiosną 2020 roku program #gdyńskifalochron nadal funkcjonuje i niesie pomoc tym, którzy jej potrzebują. Jednym z filarów ochronnych gdyńskiego falochronu jest świadczenie pomocy gdyńskim przedsiębiorcom. Wsparcie dla przedsiębiorców bezsprzecznie jest również wsparciem dla pracowników. Szeroki program pomocy zapewnia gdyńskim przedsiębiorcom bezpłatny dostęp do usług doradczych i eksperckich. COVID-19 mimo wszystko zdążył zebrać swoje żniwo. Dlatego chcielibyśmy, aby nasze hasło upadłość konsumencka Gdynia kojarzyło się Państwu również z możliwością skorzystania z pomocy.

Upadłość konsumencka Gdynia – bezpłatne porady!

W związku z trudną sytuacją związaną z koronawirusem uruchomiliśmy bezpłatny dyżur telefonicznych porad prawnych. W celu skorzystania z bezpłatnej porady bądź bezpłatnej analizy prawno – finansowej sytuacji wystarczy umówić się na konsultacje. Aby skonsultować swój problem, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie głównej. W wysyłanej wiadomości opisz swój problem lub pozostaw numer kontaktowy oraz dzień i godzinę, w których moglibyśmy porozmawiać.

Osoby, które wolą spotkać się bezpośrednio mogą umówić się na spotkanie w nami na spotkanie w Gdyni. W celu umówienia się na wizytę w biurze należy zarezerwować wizytę telefonicznie, dzwoniąc pod numer 788 739 178. A tutaj wskazówki dojazdu – ul. Pułaskiego 6 lok. 306.

Upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku

Zawsze głośno powtarzamy, że upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku! Są również inne wyjścia, które opisujemy na naszym blogu. Jednym z nich jest możliwość zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Dowiedz się kto i kiedy może z niego skorzystać oraz jakie są zalety układu z wierzycielami.

Gdynia to możliwości

Gdynia jest miastem morza, morza możliwości. Dlatego tak chętnie wskazywana jest przez obywateli jako miejsce idealne do życia. Nic więc dziwnego, że Gdynia jako jedyne miasto w Polsce została wyróżniona przez LivCom Awards. Mało tego, w kategorii miast od 150 do 400 tysięcy mieszkańców w Europie Gdynia ustępuje tylko norweskiemu Bergen! Miejmy nadzieję i róbmy wszystko aby nie było gorzej. Zachęcamy również do obejrzenia krótkiego filmu, gdzie wiceprezydent ds. gospodarki Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała przedstawiła wachlarz pomocowy gdyńskiego falochronu!

Zapraszamy wszystkich do lektury pozostałych postów znajdujących się na blogu, a osobom chętnym do dyskusji proponujemy możliwość przystąpienia do facebookowiej grupy upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice.
Do usłyszenia niebawem!

Kategorie
o upadłości i układzie

Błędy we wnioskach

Pięć najczęściej popełnianych wniosków o ogłoszenie upadłości

Upadłość konsumencka to postępowanie ostatniej szansy dla dłużników, którzy nie są w stanie samodzielnie uporać się ze swoimi długami. W zależności od powodu niewypłacalności postępowanie upadłościowe wobec konsumenta prowadzi do redukcji zobowiązań i trwałego umorzenia długów w całości lub części. Skutecznie przeprowadzone postępowanie prowadzi do wolności od długów, komorników i windykatorów.

Upadłość konsumencka po zmianach

Sprawdź jakie zmiany zaszły w upadłości konsumenckiej

Błędy we wnioskach się zdarzają.

Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnik musi podjąć jeszcze jedną ważną dla niego decyzję. Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złoży samodzielnie, czy skorzysta z pomocy prawnika specjalizującego się w postępowaniach upadłościowych.

Od prawidłowego wypełnienia wniosku zależy jak długo sprawa o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie rozpoznawana przez sąd, ale także pomyślność procesu oddłużenia. Wniosek o ogłoszenie upadłości jest najważniejszym pismem w postępowaniu. Z tego artykułu dowiesz się, jakich błędów uniknąć w przypadku samodzielnego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie tylko w sądzie w Gdańsku. Poniżej prezentujemy najczęściej popełniane błędy we wnioskach o ogłoszenie upadłości przez osoby fizyczne.

Upadłość konsumencka Gdańsk

1. Błędne określenie wierzycieli

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wskazać aktualnych wierzycieli (np. fundusz, który odkupił dług). Częstym błędem jest wskazanie poprzedniego lub pierwotnego wierzyciela. Takie postępowanie może spowodować, że aktualny wierzyciel nie dowie się o toczącym się postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przez co sąd może nawet umorzyć postępowanie. Drugi błąd to nieprawidłowe określenie wierzyciela we wniosku o ogłoszenie upadłości – np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Ten ostatni zastępuje Skarb Państwa i należy to we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wskazać. Sąd w Gdańsku bardzo często dokonuje zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w sytuacji gdy dłużnik nieprawidłowo „nazwał” wierzyciela.

2. Wysokość zadłużenia

We wniosku o ogłoszenie upadłości należy bardzo precyzyjnie wskazać wysokość zadłużenie. Nie zawsze wystarczy wpisać kwotę. O czym przekonują się dłużnicy z Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz okolic Trójmiasta, którzy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają w Sądzie w Gdańsku. Oprócz głównej kwoty zadłużenia (kapitału), należy obliczyć odsetki na dzień, w którym zostanie złożony wniosek. Jeżeli sprawa zadłużenia jest na etapie sądowym lub komorniczym, należy także uwzględnić koszty postępowania i egzekucji komorniczej. Jeżeli długi spłacane są w ratach lub została zawarta ugoda – należy również dokładnie opisać, w jaki sposób dłużnik spłaca należność.

3. Załączniki do wniosku

Zadłużenie oraz przyczyny niewypłacalności powinny odzwierciedlać dokumenty – czyli załączniki do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O dokumentach załączanych do wniosku napisaliśmy w osobnym poście, który dostępny jest tutaj. Błędy we wnioskach często dotyczą załączników. Dlatego należy do nich podejść w sposób skrupulatny i staranny. Przynajmniej dwa razy sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu. Niestety jako gatunek ludzki nie jesteśmy nieomylni. Jaki jest najczęściej popełniany błąd? Brak kompletnych załączników. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z załącznikami, w których brakuje niektórych stron spowoduje zwrot wniosku. Zwłaszcza w sądzie w Gdańsku. Zanim zdecydujesz się na dołączenie umowy pożyczki lub innych dokumentów, upewnij się, że dokument jest kompletny i zawiera wszystkie strony. Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z tak błahego powodu skutkować będzie wydłużeniem procedury upadłości konsumenckiej nawet o kilka miesięcy.

4. Brak odpisu wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach – oryginał i odpis. Wymóg ten tyczy się również wszystkich załączników do wniosku. W przypadku, gdy sąd wzywa dłużnika do przedłożenia dodatkowych dokumentów lub uzupełnienia braków, zasada jest taka sama. Jeżeli uzupełniamy wybrakowany wniosek składamy zarówno oryginał jak i odpis dokumentu. Chyba, że sąd wskaże, że w dokumentach brakuje np. odpisu umowy pożyczki. Należy mieć na uwadze, iż każde pismo, w tym załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

Upadłość konsumencka Gdynia

5. Koszty utrzymania oraz przychody

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się m.in. z części, w której należy wskazać wartość kosztów utrzymania dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu za okres sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Podobnie dłużnik powinien wskazać wartość przychodów ze wszystkich źródeł z okresu ostatnich sześciu miesięcy, także otrzymywanych świadczeń – np. 500+. Najczęściej popełniany błąd polega na wpisaniu wartości miesięcznej jak np:

 1. umowa o pracę – 2 500,00 zł,
 2. czynsz najmu w Gdyni – 1 000,00 zł,
 3. wyżywienie w Gdańsku– 700,00 zł,
 4. dojazdy do pracy w Sopocie – 200 zł,
 5. bilet miesięczny Trójmiasto – 120,00 zł.

We wniosku należy wskazać wartość kosztów za okres sześciu miesięcy. To również częsty powód zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zwłaszcza przez sąd w Gdańsku.

Podsumowanie

Powyżej wymieniliśmy pięć najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach o upadłość przez osoby decydujące się na samodzielne złożenie wniosku. Nie tylko na terenie Trójmiasta. To zarazem najczęstsze braki formalne wytykane przez sąd w Gdańsku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który zostanie złożony z brakami lub błędnie będzie wymagał poprawy. Należy jednak pamiętać, że sąd nie poprawi braków za dłużnika. Nie będzie również wzywał do uzupełnienia braków do skutku.

Upadłość konsumencka Sopot

Nasi prawnicy, którzy od 2015 r. składają w imieniu klientów z Trójmiasta i okolic wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pomagają także w uzupełnieniu braków formalnych w przypadku samodzielnie składanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, skontaktuj się z prawnikami z naszego biura w Gdyni i w Sopocie.

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Gdynia a brak majątku

Upadłość konsumencka Gdynia – możesz ogłosić upadłość mimo braku majątku

Upadłość konsumencka mimo braku majątku – zastanawiasz się czy jej ogłoszenie jest w takiej sytuacji możliwe? Przecież za każde postępowanie sądowe trzeba zapłacić. Podobnie jest w przypadku postępowań o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, tzw. upadłości konsumenckiej. W chwili gdy dłużnik osiągnie stan niewypłacalności, zyskuje zdolność do ogłoszenia upadłości.

Nie wszyscy jednak posiadają zdolność finansową lub majątkową, aby pokryć koszty postępowania. Przynajmniej połowa naszych klientów w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości pozostaje bez pracy. Skoro za każde postępowanie sądowe musimy zapłacić, jak to możliwe, że postępowanie upadłościowe możemy ogłosić nie posiadając zdolności do pokrycia kosztów?

Tymczasowe pokrycie kosztów przez Skarb Państwa

Osobom niewypłacalnym i nie posiadającym majątku, który wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania z pomocą przychodzą przepisy Prawa Upadłościowego. W myśl art. 4917 Ustawy Prawo upadłościowe Skarb Państwa pokryje tymczasowo koszty postępowania jeżeli majątek dłużnika jest niewystarczający albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie.

W rezultacie, jeżeli do masy upadłości wpłyną środki, pozwalające na pokrycie kosztów postępowania, syndyk zwróci je Skarbowi Państwa. W związku z tym, że język ustaw nie należy do najłatwiejszych, należy się krótkie wyjaśnienie sytuacji.

Jeśli niewypłacalny dłużnik nie posiada środków pieniężnych a jego majątek jest niewystarczający lub trudny do spieniężenia, Skarb Państwa tymczasowo pokryje koszty postępowania. Natomiast w momencie gdy sytuacja ulegnie zmianie i do masy upadłości wpłyną środki np. ze sprzedaży majątku lub z wynagrodzenia za pracę, syndyk zobowiązany jest je zwrócić Skarbowi Państwa.

Umorzenie kosztów postępowania

W wyjątkowych sytuacjach sąd, przed którym toczy się postępowanie może umorzyć koszty postępowania poniesione przez Skarb Państwa. Do tej sytuacji dochodzi w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak w momencie gdy sąd postanowi o umorzeniu zobowiązań upadłego bez wyznaczania planu spłaty.

Na tego rodzaju umorzenie sąd może zdecydować się, gdy sytuacja życiowa bądź zdrowotna upadłego nie pozwala mu na osiąganie dochodów. Podstawą dla wydania takie postanowienia może być wiek, brak zdolności motorycznych (niepełnosprawność) upadłego do podjęcia pracy. Należy jednak podkreślić, iż o umorzeniu kosztów postępowania każdorazowo decyduje sąd rozpoznający sprawę. Nie należy się kierować słowami doradców, którzy zapewniają o umorzeniu kosztów postępowania w trakcie konsultacji bądź porad.

Upadłość konsumencka Gdynia, upadłość konsumencka Sopot

W celu skonsultowania swojej sytuacji, zapraszamy Państwa na bezpłatną analizę sytuacji prawno – finansowej. Jesteśmy kancelarią, która posiada dwa biura w Trójmieście. Jedno z nich mieści się w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2, drugie natomiast w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 (3 piętro). Jeżeli zdecydowani jesteście Państwo na spotkanie, prosimy o ustalenie jego terminu telefonicznie pod numerem 883 882 335 (Sopot) lub 788 739 178 (Gdynia). Do usłyszenia!

Kategorie
o upadłości i układzie

Pre – pack (przygotowana likwidacja)

Co ma na celu pre-pack (przygotowana likwidacja)

Instytucja pre-pack, czyli zatwierdzenia warunków sprzedaży (przygotowana likwidacja) wynika z art. 4912 ust. 1a Prawa upadłościowego, który stanowi, że „W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a-56h stosuje się odpowiednio”.

Głównym celem tego rozwiązania jest zwiększenie możliwości wyjścia przez dłużnika ze stanu niewypłacalności i stworzenie mu szansy na nowy start. Takie rozwiązanie ma spowodować szybszą sprzedaż majątku dłużnika poprzez umożliwienie mu poszukiwania nabywcy jego majątku w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości. Sprzedaż w drodze pre-pack będzie najczęściej wykorzystywana do takich składników majątku dłużnika jak nieruchomości (np. lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny). Ponadto, właściwa będzie dla dłużników posiadających samochody oraz inne urządzenia lub maszyny o znacznej wartości.

Złożenie wniosku i jego treść

Zgodnie z art. 26 Prawa upadłościowego Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik”. Dodatkowy wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku uczestnik postępowania może złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, albo w trakcie postępowania upadłościowego.

Sprzedaż w ramach pre-pack może dotyczyć:

 • całego przedsiębiorstwa;
 • jego zorganizowanej części (czyli tych elementów, które mogą stanowić samodzielną całość gospodarczą),
 • składników majątku przedsiębiorstwa, stanowiących jego znaczną część.
 • jak i takich składników majątkowych, które stanowią znaczną jego część.

Ponadto, tego rodzaju sprzedaż może mieć więcej niż jednego nabywcę. Co istotne, składniki objęte wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży powinny zostać opisane i oszacowane przez biegłego sądowego. Wspomniany wniosek powinien w swojej treści zawierać warunki sprzedaży tj. przynajmniej cenę i nabywcę.

Niewątpliwą zaletą sprzedaży w ramach procedury pre-pack jest możliwość zachowania majątku upadłego w gronie rodziny. Oznacza to, że wnioskodawca może zbyć składnik majątku na rzecz najbliższych, o których mowa w art. 128 Prawa upadłościowego, takich jak:

 1. małżonek,
 2. krewni lub powinowaci w linii prostej (np. ojciec, syn),
 3. krewni lub powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie (np. brat ojca, bratanek),
 4. osoby pozostające z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzące z nim wspólnie gospodarstwo domowe, oraz
 5. przysposobieni lub przysposabiający

Weryfikacja i rozpoznanie wniosku

Sąd upadłościowy sprawdza, czy sprzedaż w drodze pre-packu jest rzetelna i opłacalna w porównaniu z likwidacją przeprowadzaną na zasadach ogólnych.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży weryfikuje sąd. Nie wszystkie składniki majątku dłużnika zostaną sprzedane w ramach procedury przygotowanej sprzedaży. Do takich składników zaliczają się m.in. składniki majątkowe objęte zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Wadium

Wnioskodawca musi pamiętać, aby do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołączyć dowód wpłaty. Nabywca winien uiścić wadium na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, w wysokości jednej dziesiątej ceny. Jeżeli osoba składająca wniosek nie załączy do niego dowodu wpłatyW razie niezałączenia do wniosku dowodu wpłaty wadium, wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania. Więcej o dokumentach, które trzeba dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości znajdziecie TUTAJ.

Sprzedaż i wydanie przedmiotu

Co do zasady nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w tym postanowieniu. Sąd może jednak zaakceptować warunki umowy, które przewidują termin odmienny.

Wspomniana umowa sprzedaży dojdzie do skutku pod warunkiem wpłacenia przez nabywcę pełnej kwoty do masy upadłości. Będzie skuteczna również wtedy, gdy nabywca przekaże syndykowi cenę złożoną przez niego uprzednio do depozytu sądowego. W sytuacji, gdy do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży upadły dołączył dowód wpłaty, przedmiot sprzedaży zostaje wydany nabywcy.

Wydanie następuje niezwłocznie po ogłoszeniu przez sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jego wydanie nastąpi również po wpłaceniu przez nabywcę ceny w toku postępowania o ogłoszenie upadłości bądź też po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie. Zdarza się, że upadły z jakiegoś powodu nie decyduje się na wydanie nabywcy, sprzedanego składnika majątku. W takim wypadku do wprowadzenia syndyka w jego posiadanie uprawniony jest komornik.

Czy jest możliwa zmiana postanowienia, na podstawie którego uregulowany jest pre-pack (przygotowana likwidacja)?

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Do takiej sytuacji dojdzie jednak wyłącznie gdy po wydaniu postanowienia wyjdą na jaw okoliczności, które mają istotny wpływ na wartość sprzedawanego majątku. Taka zmiana nastąpi zarówno na wniosek syndyka, jak i nabywcy, maksymalnie w terminie, jaki został przewidziany na zawarcie umowy sprzedaży.

Chciałbyś skorzystać z przygotowanej likwidacji? Nie wiesz czy pre-pack jest w Twoim zasięgu? A może masz pytania na inny temat? Jeżeli masz wątpliwości na jakikolwiek temat dotyczący upadłości – skontaktuj się z nami!

Kategorie
o upadłości i układzie

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

Układ na zgromadzeniu wierzycieli (układ konsumencki), co to w ogóle jest?

Układ konsumencki zamiast upadłości? To możliwe. Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli czyli tzw. układ konsumencki” to procedura dostępna dla osób, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, lecz nie jest na tyle trudna, aby niezbędne było ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku. Pamiętajmy o tym! Układ konsumencki przeznaczony jest dłużników, których sytuacja finansowa i majątkowa pozwala na wykonanie propozycji układowych, przedstawionych wierzycielom w trakcie postępowania. To również bardzo dobre rozwiązanie dla osób posiadających majątek, który warto jest chronić przed spieniężeniem, który nie podlegałby ochronie prawnej w postępowaniu upadłościowym. Z niniejszego wpisu dowiesz się kto i kiedy może zawrzeć układ na zgromadzeniu wierzycieli. Wskażemy również w jaki sposób przygotować się do takiego postępowania.

Kto i kiedy może starać się o zawarcie układu?

Celem zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli jest doprowadzenie do oddłużenia konsumenta oraz zaspokojenie wierzytelności wobec wierzycieli. Do postępowania o zawarcie układu mogą przystąpić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Do tego grona należy zaliczyć:

 • byłych przedsiębiorców;
 • byłych wspólników spółek osobowych prawa handlowego
 • spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy.

Nie mogą oni jednak prowadzić przedsiębiorstwa we własnym imieniu. Warunkiem dla wszczęcia postępowania jest oczywiście osiągnięcie stanu niewypłacalności przez konsumenta. Oznaką osiągnięcia tego stanu jest utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań finansowych. Natomiast o wymagalności zobowiązania możemy mówić wówczas, gdy wierzyciel ma prawo żądać jego zaspokojenia. Dzieje się tak wówczas gdy:

 • upłynie termin płatności wynikający z wprost z umowy bądź
 • zostanie spełniony warunek wynikający np. z umowy, który upoważnia wierzyciela do żądania zapłaty zobowiązania.

Konsument, który stara się o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, musi posiadać zdolność do pokrycia kosztów postępowania oraz realizacji propozycji układowych. Badaniem tego warunku zajmuje się sąd, w trakcie analizy złożonego przez konsumenta wniosku. Doświadczenie pokazuje, iż zdolność do wykonywania układu posiadają osoby, których miesięczne dochody przewyższają średnią krajową.

Układ na zgromadzeniu wierzycieli, jak zacząć?

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wszcząć może konsument poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Docelowym jest wniosek dłużnika o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Natomiast sąd może rozważyć możliwość otwarcia postępowania układowego wobec osoby starającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nowy formularz wniosku o ogłoszenie upadłości, zawiera w sobie możliwość złożenia takiego wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie poprzez uzupełnienie i opłacenie jednego z wyżej wymienionych formularzy dostępnych tutaj.

Wymogi wniosku

Pismo powinno odpowiadać warunkom stawianym przez ustawę i zawierać niżej wymienione informacje:

 • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wraz z adresem oraz numer PESEL dłużnika, jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik posiadał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie (z adresu) miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, co z praktyki wiemy, że jest bardzo istotnym elementem;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • przychody oraz o koszty poniesione na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • wskazanie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 tys. zł;
 • złożenie przez dłużnika oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
 • potwierdzenie uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania, brak załącznika potwierdzającego dokonanie wpłaty skutkować będzie zwrotem wniosku

Wstępne propozycje układowe

Wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli powinien zawierać wstępne propozycje układowe, które dłużnik przedkłada sądowi pod zatwierdzenie. Propozycje mogą dotyczyć

 • odroczenia terminu płatności zobowiązań;
 • rozłożenie zobowiązania na raty ;
 • wydłużenie terminu ich płatności
 • obniżenia jego wysokości.

Należy również mieć na uwadze, iż propozycje powinny nie tylko zadowolić sąd, lecz powinny być atrakcyjne dla wierzycieli.

Kiedy sąd uwzględni a kiedy oddali wniosek?

Sąd uwzględni wniosek, kiedy ten będzie spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane przez ustawę oraz stwierdzi, że możliwości finansowe dłużnika i jego sytuacja zawodowa pozwolą na pokrycie kosztów postępowania i wykonanie układu. Sąd oddali wniosek o zawarcie układu gdy dłużnik nie jest zdolny do podjęcia pracy ze względu na stan swojego zdrowia. Ponadto wniosek nie zostanie uwzględniony przez sąd, jeżeli dłużnik utracił zdolność do wykonywania zawodu i osiągania zarobków na skutek orzeczenia sądowego. Kończąc rozważania należy wskazać, iż oddalenie wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli to nie koniec. Osobom, którym nie powiodło się w postępowaniu o zawarcie układu pozostaje upadłość konsumencka.

Jeżeli wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli spełnia wyżej wymienione wymogi, możemy z powodzeniem myśleć o otwarciu postępowania o zawarcie układu. O tym więcej w kolejnym artykule. Do lektury zapraszamy tutaj! A jeżeli masz do nas jakieś pytania, zadzwoń lub prześlij do nas wiadomość – natychmiastowy kontakt!

Kategorie
o upadłości i układzie

Zgromadzenia wierzycieli ciąg dalszy

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

Drogi czytelniku, we wcześniejszym wpisie powiedzieliśmy czym jest postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz kto i kiedy może przystąpić do takiej procedury. Ponadto przedstawiliśmy wytyczne, którym odpowiadać powinien wniosek i napomknęliśmy o tym, jak powinny wyglądać wstępne propozycje układowe. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z poprzednim wpisem, zapraszamy do lektury układ konsumencki zamiast upadłości.

Wymogi formalne wniosku o zawarcie układu

W ostatnim wpisie wypunktowaliśmy wszystkie wymogi dla wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Dla przypomnienia wytycznych odsyłamy do ustawy.

Jak wygląda procedura układu konsumenckiego?

Wszystko zaczyna się od wydania postanowienia o otwarciu układu przez sąd rozpoznający wniosek. W tym samym postanowieniu sąd powołuje nadzorcę sądowego, który jak sama nazwa wskazuje, będzie sprawować nadzór nad prawidłowym biegiem postępowania. Po ustaleniach z dłużnikiem, nadzorca wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli, które musi odbyć się w ciągu 3 miesięcy od otwarcia postępowania. Na zgromadzeniu wierzyciele głosują nad przyjęciem układu. Propozycje układowe, o których wspomnieliśmy w poprzednim wpisie, mogą dotyczyć:

 • odroczenia terminu płatności zobowiązań;
 • wydłużenia okresu spłaty;
 • zmniejszenia wysokości należności;
 • odstąpienia od naliczenia odsetek;
 • rozłożenia zobowiązania na raty

Należy pamiętać, iż układ może być zawarty maksymalnie na 5 lat!

W trakcie zgromadzenia odbywa się głosowanie nad układem, nadzorca zobowiązany jest spisać z niego protokół, który następnie w ciągu 21 dni od zgromadzenia zobowiązany jest przedłożyć go sądowi w celu zatwierdzenia. W przypadku gdy nie dochodzi do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, nadzorca przedkłada sądowi wniosek o umorzenie postępowania.

Zatwierdzenie układu przez sąd i etap wykonawczy

Jeżeli sąd wyda postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu, procedura przejdzie do etapu wykonawczego. W tym momencie cała odpowiedzialność za układ spoczywa na barkach dłużnika. To on zobowiązany jest realizować przyrzeczone propozycje układowe. Sumy pieniężne wskazane wynikające z zawartego układu dłużnik przekazuje nadzorcy, który następnie wypłaca je wierzycielom.

Dopiero prawidłowe wykonanie układu gwarantuje dłużnikowi zupełne oddłużenie. W przeciwieństwie do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nadzorca sądowy nie pełni funkcji przypisanych syndykowi. W trakcie wykonywania układu przez dłużnika, nadzorca zobowiązany jest przedkładać sądowi jedynie roczne sprawozdania z wykonywania układu.

„Na kłopoty – zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli”

Przybliżenie procedury zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli ma na celu przedstawienie innego wyjścia z kłopotów finansowych niż upadłość konsumencka. Za każdym razem podkreślamy, iż upadłość jest ostatnią deską ratunku dla osób zadłużonych. Nie powinno się z niej korzystać, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba. Zawarcie układu pozwala na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przy jednoczesnym uniknięciu likwidacji majątku i konieczności ogłaszania upadłości.

Nie wszystko jest jasne?

Czy po przeczytaniu obu artykułów przedstawiających procedurę zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli pojawiły się w Twojej głowie pytania lub wątpliwości? Jesteśmy po to aby je rozwiać. Skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów w biurze w Gdyni 788 739 178 lub w Sopocie 883 882 335 bądź wyślij nam wiadomość pod adres biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Gdańsk

Dlaczego łączy nas Gdańsk?

Nic dziwnego, że oprócz zamiłowania do tematyki upadłości konsumenckiej, zespół naszych prawników łączy również nieskrywana sympatia do Gdańska. Zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez portal www.trójmiasto.pl, Gdańska Organizacja Turystyczna i Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka oszacowała, że latem 2021 roku Gdańsk odwiedziła rekordowa liczba turystów. Co ciekawe, aż 80 proc. spośród odwiedzających przyjechała do Gdańska z głębi naszego kraju!

Gdańsk to historia, kultura, biznes i edukacja!

Poza takimi walorami Gdańska jak jego urok czy niezwykle ciekawa i zawiła historia, miasto łączy grono amatorów zainteresowanych kulturą. Liczne muzea, teatry, festiwale i filharmonia to tylko część kulturalnej oferty Gdańska, z którą warto się zaprzyjaźnić. My jako zespół zaprzyjaźniliśmy się z Gdańskiem od strony biznesowej i edukacyjnej. Co prawda jeszcze w Gdańsku nie udało nam się jeszcze otworzyć biura kancelarii, natomiast każdy członek naszego zespołu ma z tym miastem wiele wspólnego.

Nasz zespół

Stanowiąca żeńską część naszego zespołu radca prawny Anna Sularz w 2014 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2015 roku jest również członkiem Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zdobywała w jednej z gdańskich kancelarii, by następnie otworzyć swoją kancelarię. Na co dzień pracuje w biurze w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306, gdzie na co dzień spotyka się z naszymi klientami.

Drugi z członków zespołu, Michał, ukończył studia prawnicze w 2012 roku, natomiast kancelarię prowadzi od 2017 roku. W przeszłości zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach radcowskich i adwokackich w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Warszawie. W Gdańsku ukończył również studia podyplomowe z podatków i prawa podatkowego na tamtejszym uniwersytecie. Na co dzień obsługuje klientów kancelarii w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2.

Trzeci z naszych wspólników, Martin, również zdobywał doświadczenie w gdańskich kancelariach. Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ponadto w Gdańsku ukończył kurs Legal English – TOLES, prowadzony przez szkołę Distinction Language Centre, co zwieńczył uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Poza edukacją znaczną część prowadzonego przez nas biznesu prowadzimy na terenie Gdańska. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w Gdańsku znajdują się zarówno Sądy Rejonowe (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku). Ponadto w Gdańsku znajdują się Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny. W związku z powyższym bardzo często podejmujemy różnego rodzaju czynności związane z prowadzeniem naszej działalności właśnie na terenie Gdańska.

Upadłość konsumencka Gdańsk

Warto podkreślić, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku jest sądem, który zasięgiem swojej działalności obejmuje bardzo szeroki obszar. Aby to zobrazować wystarczy powiedzieć, że postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej, oprócz Gdańska, Gdyni i Sopotu, sąd ten przeprowadza zarówno wobec mieszkańców takich miast jak Malbork, Tczew czy Starogard Gdański, ale również Hel, Jastarnia, Wejherowo, Puck, czy Władysławowo.

Wynika to z tego, że VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku jest właściwy dla spraw upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, a najbliższym sądem tej instancji spoza trójmiasta jest Sąd Okręgowy w Elblągu. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku osiąga kilkadziesiąt, a nawet ponad sto kilometrów od Trójmiasta!

Kategorie
z naszego doświadczenia

Upadłość konsumencka po stracie pracy

Upadłość konsumencka po stracie pracy

Czy upadłość konsumencka po stracie pracy jest w ogóle możliwa? Na początku 2019 r. otrzymaliśmy telefon od Pana Marka, któremu podczas pierwszej rozmowy telefonicznej łamał się głos. Podczas rozmowy nie wymieniliśmy zbyt wielu informacji, jak się później okazało, nasz późniejszy klient nie był w stanie opowiedzieć nam o swoim problemie przez telefon, ponieważ po prostu było mu wstyd.

Upadłość konsumencka po stracie pracy – jak ogłosić?

Dowiedzieliśmy się tylko, że nie spłaca dwóch z pięciu zobowiązań już od blisko roku. Początkowo umówiliśmy się na kontakt mailowy. Pan Marek otrzymał od nas listę pytań dotyczących sytuacji finansowej, osobistej, zawodowej, miał również przedstawić historię zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz opisać przyczynę utraty zdolności spłaty zobowiązań.

Upadłość konsumencka Gdynia
Upadłość konsumencka Gdynia

Spotkaliśmy się w naszym biurze dopiero po dwóch miesiącach. Pan Marek potrzebował czasu na zgromadzenie informacji i dokumentów przedstawiających historię zadłużenia. Okazało się, że był dyrektorem jednego ze sklepów polskiej marki obuwniczej. Aby osiągnąć swoją pozycję, przez 14 lat piął się po szczeblach kariery w pionie sprzedaży, poświęcając dużo czasu, energii i zdrowia aby uzyskać niezbędne kompetencje do zarządzania 30-osobowym zespołem pracowników.

Branża w upadłości

Branża obuwnicza zaczęła przeżywać kryzys już w 2015 roku. Przychody ze sprzedaży malały systematycznie z każdym rokiem. W 2017 roku doszło do redukcji wydatków, co spowodowało obniżenie wysokości pensji na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w całej firmie. Nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W związku z tym z początkiem 2018 roku władze spółki zdecydowały o likwidacji sklepu, ze względu na jego nierentowność. Pan Marek stracił pracę po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy.  

Zanim jednak doszło do utraty pracy Pan Marek nigdy nie miał problemu z terminowym regulowaniem zobowiązań. Od 2011 r. spłacał kredyt hipoteczny (390 tys.), a od 2017 r., kredyt gotówkowy (122 tys.), zaciągnięty na zakup samochodu. Pensja w wysokości 11.000 złotych z powodzeniem pozwalała na opłacenie kredytów w wys. 4.700 zł, zapłacenie miesięcznych opłat za prywatną szkołę córki w kwocie 1.200 zł i żłobek syna w kwocie 700 zł.

Bilans i długi

Razem z pensją partnerki oscylującej w granicach 3.500 – 4.000 zł pozwalało to na zapewnienie dostatniego życia całej rodzinie. Nic nie sugerowało nadchodzących problemów finansowych. Od kwietnia 2018 r. wynagrodzenie otrzymywała już tylko partnerka. Nie pozwalało to jednak na spłatę zobowiązań kredytowych. Oszczędności zgromadzone w banku topniały z każdym miesiącem. 

Upadłość konsumencka Trójmiasto
Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dlatego nasz klient zdecydował się na dwie dodatkowe pożyczki, które miały wspomóc budżet rodzinny w czasie poszukiwania pracy. Poszukiwania pracy przedłużały się o kolejne miesiące. Na potrzeby życia codziennego Pan Marek zapożyczał się wśród znajomych i rodziny. Obie umowy kredytowe zostały wypowiedziane przez bank. Po kilku miesiącach sprawa trafiła do sądu, a w postępowaniu egzekucyjnym sąd zajął rachunek bankowy naszego klienta.

Upadłość konsumencka po stracie pracy – starania Pana Marka

Dopiero po blisko roku Pan Marek zdecydował się rozpocząć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak dzisiaj mówi, był to jeden z najtrudniejszych okresów w jego życiu. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości syndyk spieniężył majątek należący do klienta. Następnie przeznaczył kwotę 36.000 złotych na wynajem mieszkania w Słupsku przez kolejne 24 miesiące. 

Obecnie nasz klient już drugi rok wykonuje plan spłaty. Otrzymując wynagrodzenie w wysokości 4.500 złotych jest w stanie wykonywać plan spłaty określony przez sąd, gdzie miesięczna rata wynikająca na kwotę 1.200 złotych. 

Dzisiaj z perspektywy czasu uważa, że postąpił bardzo dobrze, lecz zdecydowanie zbyt długo zwlekał z decyzją o współpracy z naszą kancelarią. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić przyszłą sytuację naszych finansów. Natomiast lepiej zdecydować się na ogłoszenie później niż pogłębiać stan swojego zadłużenia licząc na to, że sytuacja sama ulegnie poprawie.

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Celowe uszczuplenie majątku

Celowe uszczuplenie
majątku przez dłużnika

Zauważyliśmy pewną tendencję wśród osób, które powierzyły nam prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podobnie jest wśród osób, które zwracają się wyłącznie z prośbą o poradę prawną. Osobom borykającym się z nadmiernym zadłużeniem często towarzyszy intencja wyzbycia się majątku. Bez wątpienia chcą to zrobić przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W rezultacie jedni myślą o zawarciu umowy darowizny, a inni o sprzedaży. Jedni chcą podarować komuś gotówkę, drudzy myślą o sprzedaży samochodu czy motocykla.  Zainteresowani upadłością myślą o tym, aby zachować choć część swojego majątku. Z pewnością nie jest to właściwa droga. Z niniejszego artykułu dowiesz się dlaczego celowe uszczuplenie majątku nie jest dobrym rozwiązaniem.

Nię tędy droga

Uszczuplenie majątku przez dłużnika bezpośrednio przed złożeniem wniosku o upadłość pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia zaspokojenia wierzytelności z majątku dłużnika. Czynność dokonywana w celu ochrony własnego majątku godzi w majątek wierzyciela. Dlatego w celu wyeliminowania podobnych czynów, ustawodawca zapewnił wierzycielom szereg narzędzi prawnych chroniących ich interes.

Co na ten temat mówi prawo upadłościowe?

Art. 127 Ustawy prawo upadłościowe informuje o bezskuteczności czynności prawnych dokonanych w stosunku do masy upadłości (majątku dłużnika) w ciągu 1 roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie czynności nieodpłatne (darowizny) lub odpłatne, których wartość jest niewspółmiernie niska w stosunku do wartości rynkowej dla czynności danego rodzaju, dokonane w ciągu jednego roku od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są bezskuteczne. Jeżeli dłużnik daruje lub sprzeda np. samochód lub nieruchomość za wartość zdecydowanie niższą od wartości rynkowej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zostanie ona uznana za bezskuteczną. Bez wątpienia przedmioty darowane lub sprzedane wejdą w skład masy. W pierwszej kolejności syndyk postara się je sprzedać, a następnie sumy pieniężne pochodzące z ich sprzedaży rozdysponuje między wierzycieli. Celowe uszczuplenie majątku pozbawiłoby syndyka możliwości jego likwidacji i rozdysponowania pieniędzy między wierzycieli.

Jakie czynności podejmuje syndyk w postępowaniu?

Szersza ochrona wierzyciela

Ust. 2 przywołanego artykułu przede wszystkim rozszerza ochronę wierzyciela. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności takie jak zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody sądowej i uznanie powództwa, które są niekorzystne dla wierzyciela. Natomiast ustęp trzeci art. 127 zabezpiecza wierzyciela przed uznaniem przez dłużnika niewymagalnego roszczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kodeksowa skarga pauliańska

Z pewnością kolejnym instrumentem prawnym przysługującym wierzycielom jest tzw. skarga pauliańska. Na mocy art. 527 kodeksu cywilnego . Wierzyciel pokrzywdzony przez czynności podjęte przez dłużnika, może również żądać uznania przedsięwziętej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Termin na wystąpienie z roszczeniem o uznanie bezskuteczności czynności prawnej wynosi lat 5 od dnia tej czynności. Z uprawnienia może skorzystać zarówno wierzyciel jak i syndyk. W chwili wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wyznaczony przez sąd rozpoznający sprawę syndyk wstępuje do postępowania. Od tej chwili tylko on będzie mógł wystąpić w imieniu wierzycieli o uznanie czynności za bezskuteczną. Z pewnością podkreślenia wymaga fakt, iż syndyk może dochodzić roszczeń z tzw. skargi pauliańskiej przez 2 lata od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku upływu dwuletniego terminu, roszczenie po prostu wygaśnie.

Jakie wnioski?

Niewątpliwie wyżej instrumenty prawne mają chronić wierzycieli przed nieuczciwie postępującymi dłużnikami. Dlatego należy mieć na uwadze, iż każdy wierzyciel przed wszczęciem postępowania upadłościowego, a syndyk w trakcie jego trwania, mogą wystąpić do sądu o uznanie danej czynności za bezskuteczną. Bez wątpienia, dotyczy to sytuacji, której celem było uszczuplenie majątku dłużnika, a skutkiem pokrzywdzenie wierzyciela. Z pewnością warto przypomnieć, iż to sąd dokona osądu czy dana czynność została dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli. Przeanalizuje czy na skutek danej czynności dłużnik stał się niewypłacalny lub stan jego niewypłacalności się powiększył, w stosunku do stanu sprzed dokonania owej czynności.

Konkludując, uczulamy wszystkich, aby zastanowili się kilka razy zanim podarują część swojego majątku lub sprzedadzą jego składnik. Tym bardziej jeżeli chodzi o sprzedaż lub darowiznę na rzecz osoby najbliższej. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości po dokonaniu omówionych wyżej czynności, nie gwarantuje ochrony. W trakcie postępowania syndyk zbada jakie czynności podejmował dłużnik przed złożeniem wniosku.

Upadłość konsumencka Sopot 883 882 335

Upadłość konsumencka Gdynia 789 739 178

Biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Osiągnięcie stanu niewypłacalności

W myśl ogólnej zasady prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Pojęcie niewypłacalności inaczej jest definiowane wobec osoby fizycznej, a inaczej wobec przedsiębiorcy. Jednak zawsze będzie się to łączyć z sytuacją, w której dłużnik utracił zdolność do terminowej spłaty zobowiązań finansowych. Kiedy dochodzi do osiągnięcia stanu niewypłacalności przedsiębiorcy, a kiedy w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne

Stan niewypłacalności wobec konsumentów tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powstaje w chwili, gdy stan zadłużenia z miesiąca na miesiąc ulega pogłębieniu. Niezależnie od podjętych kroków, zmierzających do spłaty długu. Ustawa wskazuje, że dłużnik staje się niewypłacalny, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące wobec chociażby jednego wierzyciela.

Przedsiębiorcy

Postępowanie upadłościowe wobec niewypłacalnego  przedsiębiorcy można prowadzić, od chwili, gdy ten nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Okres ten musi wynosić  przynajmniej 3 miesiące wobec przynajmniej dwóch wierzycieli. W przypadku przedsiębiorców ważne jest ustalenie dokładnej daty  powstania tego stanu. Ze względu na ewentualną odpowiedzialność za niezłożenie wniosku w ustawowym terminie.

NIE WIESZ JAK ROZPOCZĄĆ PROCEDURĘ PROWADZĄCĄ DO ODDŁUŻENIA?

zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 883 882 335 lub 788 739 178 e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Powstanie stanu niewypłacalności jest przesłanką umożliwiającą dłużnikowi przystąpienie do postępowania upadłościowego. Ustalenie czy stan niewypłacalności wystąpił nierzadko przysparza trudności osobom, które rozważają podjęcie decyzji o przystąpieniu do postępowania upadłościowego. Jeżeli masz problem z ustaleniem powstania stanu niewypłacalności lub chcesz porozmawiać o swojej sytuacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Przygotuj listę pytań i prześlij ją na nasz adres biuro@nowa-upadlosc.pl lub zadzwoń pod numer 788 739 178 lub 883 882 335!

Kategorie
o upadłości i układzie

Zmiany w upadłości konsumenckiej!!!

Za sprawą nowelizacji ustawy Prawo Upadłościowe, która weszła w życie w marcu 2020 roku, nastąpiły zmiany w upadłości konsumenckiej, a co za tym idzie – wiele istotnych kwestii dotyczących procedury upadłościowej uległo modyfikacji. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz punkt widzenia na najważniejsze zmiany, jakie dokonały się za sprawą zmiany prawa, a także nasz pogląd i ocenę zmian po blisko dwunastu miesiącach od wejścia w życie obowiązujących dzisiaj przepisów. Zapraszamy do pięciominutowej lektury!

Pierwszą i chyba najbardziej doniosłą zmianą było „wyjęcie” jednoosobowych przedsiębiorców spod dotychczas obowiązujących przepisów. Obecnie od 24 marca 2020 roku jednoosobowi przedsiębiorcy mogą korzystać z procedury przeznaczonej dla konsumentów. Warunkiem jest zamknięcie i wyrejestrowanie działalności najpóźniej dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ponadto jeżeli w trakcie postępowania upadłościowego syndyk spienięży nieruchomość należącą do byłego przedsiębiorcy, przysługuje mu prawo zabezpieczenia środków finansowych ze sprzedaży na najem lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

WINA UMYŚLNA I RAŻĄCE NIEDBALSTWO

Do tej pory były przesłankami, które na starcie skreślały osoby dążące do uzyskania oddłużenia w postępowaniu konsumenckim. Jeżeli sąd uznał, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, zazwyczaj decydował o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obecnie dopuszczenie się rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania nie skutkuje oddaleniem wniosku. W obecnym kształcie ustawy, rażące niedbalstwo i wina umyślna są przesłankami mogącymi wydłużyć plan spłaty w postępowaniu na okres od 36 do 84 miesięcy.

ZAPEWNIENIE MINIMUM EGZYSTENCJALNEGO

Kolejna zmiana dotyczy składników majątku upadłego, których nie da się spieniężyć w trakcie postępowania. Zdarza się, że osoba przystępująca do postępowania posiada ułamkową część nieruchomości np. 1/8 udziału w nieruchomości. Prawdopodobieństwo sprzedaży tak niewielkiej części nieruchomości jest znikome, ze względu na fakt, że pozostałymi częściami władają inni właściciele. Taki składnik majątku stanowi obciążenie dla wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. Koszty utrzymania nieruchomości obciążają dłużnika. Dlatego zmiana przepisów pozwala na wyłączenie niektórych składników majątku z masy upadłości.

MINIMUM EGZYSTENCJALNE

Wprowadzenie minimum egzystencjalnego ma zabezpieczyć upadłego przed skrajnym ubóstwem

Nowelizacja przepisów wprowadziła tzw. granicę minimum egzystencjalnego, zabezpieczającego upadłego przed skrajnym ubóstwem. Art. 63 ust. 1a. wskazuje, iż do masy upadłości (aktywa podlegające spieniężeniu w trakcie postępowania) nie wchodzi część dochodu upadłego, która odpowiada kwocie o równowartości 150% kwoty, wskazanej przez art. 8 ust. 1. pkt 1) ustawy o pomocy społecznej tj. 461,00 złotych. Zatem 150% stawki stanowi kwotę 691,50 zł w przypadku osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe. W przypadku rodziny kwota ta nie może być niższa niż 150% stawki w wys. 316,00 zł czyli 474,00 złote. Stawka ta każdorazowo mnożona jest przez ilość osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym. Dla przykładu minimum egzystencjalne dla rodziny 2 rodziców + 2 dzieci wyniesie 1896,00 zł (4×474,00 zł)

Więcej informacji dot. zmian w postępowaniu upadłościowym zostało opisanych w artykułach, które prezentujemy w kolejnych wpisach naszego  bloga. Opisujemy takie problemy jak np. możliwość przystąpienia do zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli. Ponadto szczegółowy opis udziału byłego przedsiębiorcy w procedurze konsumenckiej. Jeżeli ten lub inny post zaciekawił Cię, zapraszamy do odwiedzenia naszego FANPAGE na facebooku. Polub go, w celu śledzenia bieżących informacji ze świata upadłości!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Podaruj sobie życie bez długów!
www.mat-kancelaria.pl

Kategorie
z naszego doświadczenia

Jak powstał projekt nowa upadłość?

Dzień dobry! W dniu dzisiejszym chcieliśmy podzielić się z Wami krótkim wpisem informującym dlaczego powstał pomysł na nasz serwis poświęcony tematowi procedury upadłościowej i restrukturyzacyjnej. Co nas tknęło, aby publikować informacje na temat postępowania upadłościowego? Dlaczego uważamy, że szerzenie informacji na temat procedury, sposobu zachowania się wnioskodawców, możliwości działań syndyka i uprawnień wierzycieli w postępowaniu jest tak ważne? Postaramy się w wielkim skrócie opisać historię naszej działalności oraz planów na rok 2021 oraz następne lata…

Projekt zmiany ustawy

Bodźców do podjęcia działań było kilka. Pierwszy pojawił się już w połowie 2019 roku. Był to projekt zmiany ustawy, który przewidywał liberalizację przepisów. Umożliwiały one ogłoszenie upadłości konsumenckiej szerszemu gronu osób zmagających się z nadmiernym zadłużeniem. Kolejnym bodźcem okazała się epidemia koronawirusa COVID-19. Przyniosła załamanie gospodarcze, mające bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Wiele branż wpadło w stan stagnacji bądź kryzysu. Co z kolei spowodowało zadłużenie przedsiębiorstw oraz natychmiastowy wzrost bezrobocia. W maju 2020 roku prezydent Gdyni powołał Radę Ekonomiczną, z ramienia której nasza kancelaria świadczyła usługi prawne przedsiębiorcom poszkodowanym przez koronawirusa.

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości współpracujemy od 2015 roku. W ramach dyżurów prawnych, które odbywają się dwa razy w miesiącu, spotykamy się z różnymi problemami przedsiębiorców. Jednak dopiero wiosną 2020 roku zdaliśmy sobie sprawę z rozmiarów problemów i przeciwności, które zafundował im COVID-19.  Z tygodnia na tydzień przybywało telefonów z prośbą o pomoc. Tak jak w latach 2017 – 2020 braliśmy udział w 15 – 20 postępowaniach w ciągu roku, tak od marca 2020 składamy 10 wniosków. Już nie w ciągu całego roku a jednego miesiąca.

Obecnie kilka razy w tygodniu spotykamy się z przedsiębiorcami zmagającymi się z obostrzeniami. Nie otrzymali oni wystarczającej pomocy. Osoby fizyczne (pracownicy) stracili pracę lub wysokość wypłacanego im wynagrodzenia została znacząco obniżona. Oferujemy swoją pomoc w zakresie doradztwa w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacji zadłużenia oraz likwidacji przedsiębiorstw.

Dlatego podjęliśmy się niełatwego zadania stworzenia serwisu, który w kompleksowy sposób sprostałby oczekiwaniom. Bez wątpienia przeznaczony jest on dla  osób zmagających się z problemem nadmiernego zadłużenia.

Niniejszy serwis poprzez udostępniane w nim informacje, porady i historie naszych klientów, ma służyć osobom, które zainteresowane są przystąpieniem do postępowania upadłościowego. Ponadto ma ułatwić kontakt osobom, które chciałyby skorzystać z indywidualnej porady prawnej. Serwis to także wsparcie dla osób, które chcą rozpocząć współpracę w celu rozwiązania swojego problemu związanego z zadłużeniem. W celu zgłębienia wiedzy lub zapoznania się z historiami naszych klientów, zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

życzymy dobrego dnia!
www.nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Przedsiębiorca w postępowaniu konsumenckim

 • Jak nowelizacja z 2020 roku zmieniła sytuację przedsiębiorców?
 • Uchybienie obowiązkowi złożenia wniosku przez przedsiębiorcę
 • O upadłość konsumencką wnioskuje tylko osoba fizyczna
 • Status konsumenta i stan niewypłacalności
 • COVID – 19 a upadłość przedsiębiorcy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Jest nam niezmiernie miło, że z coraz większą częstotliwością i chęcią odwiedzacie nasz blog poświęcony problematyce upadłości. Z pewnością wiele informacji na temat postępowania upadłościowego udało nam się przedstawić. Bez wątpienia wiele tematów wymaga jeszcze szerokiego omówienia. Dzisiejszy krótki wpis odpowiada na pytanie „Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?”

 W myśl przepisów prawa upadłościowego, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni. Dni liczymy od daty powstania stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa. Do dnia 23 marca 2020 r. wobec byłego przedsiębiorcy, który uchybił przepisom o wskazanym wyżej obowiązku, a następnie zamknął swoją działalność i dążył do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zastosowanie miała tzw. fakultatywna negatywna przesłanka do ogłoszenia upadłości.

Z pewnością uniemożliwiała ona przystąpienie do upadłości konsumenckiej, przez okres 10 lat od chwili, w której przedsiębiorca zmuszony był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Odstępstwem od tej sytuacji były klauzule słuszności i względy humanitarne. Uwzględniane były w wyjątkowych okolicznościach i pozwalały na przystąpienie byłemu przedsiębiorcy do postępowania konsumenckiego.

zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 883 882 335 lub 788 739 178 e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Lady Justice statue in law firm attorney office, blindfolded Justitia with balance scales and sword is personification of moral force in judicial system

NOWELIZACJA PRZEPISÓW

Bez wątpienia ostatnia nowelizacja przepisów wyłączyła z procedury okres 10-letniej karencji wobec byłych przedsiębiorców. Ponadto nie uzależnia możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec byłego przedsiębiorcy od występowania wspomnianych wyżej klauzul słuszności i względów humanitarnych.

Przedsiębiorca, który nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku dotyczącego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ma prawo aby zrobić to po jej zamknięciu. Bez wątpienia obligiem, który wnioskodawca musi spełnić jest status „konsumenta” oraz osiągnięcie stanu niewypłacalności.
Brak wieloletniej karencji, bez wątpienia pozwala na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet następnego dnia po zamknięciu i wyrejestrowaniu działalności.

Jeżeli jesteś byłym przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność gospodarczą i chciałbyś poznać więcej szczegółów skontaktuj się z nami.

Z pewnością odpowiemy na pytania dotyczące postępowania upadłościowego. Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Przygotuj listę pytań i prześlij ją na nasz adres biuro@nowa-upadlosc.pl lub zadzwoń pod numer 788 739 178 bądź 883 882 335!

Kategorie
z naszego doświadczenia

Ogłoszenie upadłości po stracie pracy

Upadłość konsumencka Gdynia

Na początku 2019 r. otrzymaliśmy telefon od Pana Marka, któremu podczas pierwszej rozmowy telefonicznej łamał się głos. Podczas rozmowy nie wymieniliśmy zbyt wielu informacji, jak się później okazało, nasz późniejszy klient nie był w stanie opowiedzieć nam o swoim problemie przez telefon, ponieważ po prostu było mu wstyd.

Dowiedzieliśmy się tylko, że nie spłaca dwóch z pięciu zobowiązań już od blisko roku. Początkowo umówiliśmy się na kontakt mailowy. Pan Marek otrzymał od nas listę pytań dotyczących sytuacji finansowej, osobistej, zawodowej, miał również przedstawić historię zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz opisać przyczynę utraty zdolności spłaty zobowiązań9

Upadłość konsumencka Gdynia
Upadłość konsumencka Gdynia

Spotkaliśmy się dopiero po dwóch miesiącach. Pan Marek potrzebował czasu na zgromadzenie informacji i dokumentów przedstawiających historię zadłużenia. Okazało się, że był dyrektorem jednego ze sklepów polskiej marki obuwniczej. Aby osiągnąć swoją pozycję, przez 14 lat piął się po szczeblach kariery w pionie sprzedaży, poświęcając dużo czasu, energii i zdrowia aby uzyskać niezbędne kompetencje do zarządzania 30-osobowym zespołem pracowników.

Branża w upadłości

Branża obuwnicza zaczęła przeżywać kryzys już w 2015 roku. Przychody ze sprzedaży malały systematycznie z każdym rokiem. W 2017 roku doszło do redukcji wydatków, co spowodowało obniżenie wysokości pensji na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w całej firmie. Nie przyniosło to oczekiwanych efektów. W związku z tym z początkiem 2018 roku władze spółki zdecydowały o likwidacji sklepu, ze względu na jego nierentowność. Pan Marek stracił pracę po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia umowy.  

Zanim jednak doszło do utraty pracy Pan Marek nigdy nie miał problemu z terminowym regulowaniem zobowiązań. Od 2011 r. spłacał kredyt hipoteczny (390 tys.), a od 2017 r., kredyt gotówkowy (122 tys.), zaciągnięty na zakup samochodu. Pensja w wysokości 11.000 złotych z powodzeniem pozwalała na opłacenie kredytów w wys. 4.700 zł, zapłacenie miesięcznych opłat za prywatną szkołę córki w kwocie 1.200 zł i żłobek syna w kwocie 700 zł.

Bilans i długi

Razem z pensją partnerki oscylującej w granicach 3.500 – 4.000 zł pozwalało to na zapewnienie dostatniego życia całej rodzinie. Nic nie sugerowało nadchodzących problemów finansowych. Od kwietnia 2018 r., wynagrodzenie otrzymywała już tylko partnerka. Nie pozwalało to jednak na spłatę zobowiązań kredytowych. Oszczędności zgromadzone w banku topniały z każdym miesiącem. 

Upadłość konsumencka Trójmiasto
Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dlatego nasz klient zdecydował się na dwie dodatkowe pożyczki, które miały wspomóc budżet rodzinny w czasie poszukiwania pracy. Poszukiwania pracy przedłużały się o kolejne miesiące. Na potrzeby życia codziennego Pan Marek zapożyczał się wśród znajomych i rodziny. Obie umowy kredytowe zostały wypowiedziane przez bank. Po kilku miesiącach sprawa trafiła do sądu, a w postępowaniu egzekucyjnym sąd zajął rachunek bankowy naszego klienta.

Starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Dopiero po blisko roku Pan Marek zdecydował się rozpocząć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak dzisiaj mówi, był to jeden z najtrudniejszych okresów w jego życiu. Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości syndyk spieniężył majątek należący do klienta. Następnie przeznaczył kwotę 36.000 złotych na wynajem mieszkania w Słupsku przez kolejne 24 miesiące. 

Obecnie nasz klient już drugi rok wykonuje plan spłaty. Otrzymując wynagrodzenie w wysokości 4.500 złotych jest w stanie wykonywać plan spłaty określony przez sąd, gdzie miesięczna rata wynikająca na kwotę 2.100 złotych. 

Dzisiaj z perspektywy czasu uważa, że postąpił bardzo dobrze, lecz zdecydowanie zbyt długo zwlekał z decyzją o współpracy z naszą kancelarią. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić przyszłą sytuację naszych finansów. Natomiast lepiej zdecydować się na ogłoszenie później niż pogłębiać stan swojego zadłużenia licząc na to, że sytuacja sama ulegnie poprawie.