Kategorie
Uncategorized

Skarga pauliańska

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska, zwana również actio pauliana, to najogólniej rzecz ujmując środek ochrony wierzyciela przed skutkami niewypłacalności dłużnika. Instytucja skargi pauliańskiej będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy dojdzie do nielojalnego zachowania dłużnika. Skorzystanie z dobrodziejstwa actio pauliana pozwala zrealizować wierzytelność z majątku osoby, która w wyniku nielojalnego działania dłużnika odniosła korzyść.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej?

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dłużnik zaciągnął zobowiązania i nie jest w stanie ich spłacić. W związku z tym postanowił, że ogłosi upadłość. Jednak przed przystąpieniem do postępowania upadłościowego dowiedział się, że nieruchomość, którą posiada, może zostać zlicytowana. Wpadł więc na pomysł, aby w formie darowizny przenieść tę nieruchomości na swojego małżonka. Czy oznacza to, że można bezkarnie wyzbywać się majątku w obawie przed jego utratą? Otóż nie! Nic bardziej mylnego. Przestrzegamy przed podejmowaniem takich działań – próba oszukiwania sądu nie przyniesie bowiem oczekiwanego rezultatu.

Skarga pauliańska – uregulowanie kodeksowe

Dopuszczalność skorzystania z instytucji skargi pauliańskiej jest obwarowane wystąpieniem szeregu okoliczności. Zostały one szczegółowo wymienione w art. 527 KC. Stanowi on, że:

§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. § 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Przesłanki skorzystania ze skargi pauliańskiej

W oparciu o powyższy przepis przesłanki skorzystania ze skargi pauliańskiej przedstawiają się jak poniżej.

 1. Pierwszą przesłanką jest istnienie wierzytelności podlegającej ochronie pauliańskiej i pokrzywdzenie wierzycieli.
 2. Drugą przesłankę stanowi uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej.
 3. Trzecia przesłanka to działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela.
 4. Ostatnią, czwartą przesłankę jest wiedza lub możliwość dowiedzenia się przez osobę trzecią o pokrzywdzeniu wierzycieli dłużnika i zła wiara osoby trzeciej.

Przesłanka nr 1

Dana czynność będzie podlegała ochronie pauliańskiej i zostanie dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli wtedy, gdy skutkowała powstaniem niewypłacalności dłużnika lub pogłębieniem już istniejącej niewypłacalności. O osiągnięciu stanu niewypłacalności pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów.

Przesłanka nr 2

Przez uzyskanie korzyści majątkowej możemy mówić w dwóch zasadniczych przypadkach. Pierwszy polega na nabyciu przez osobę trzecią rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego (np. prawa własności przemysłowej, udziały). Drugi przypadek to taki, kiedy osoba trzecia zostanie zwolniona z określonego zobowiązania (np. z zapłaty długu). Najczęściej zdarza się, że dłużnik dokonuje na rzecz osoby trzeciej przysporzenia w zamian za nieekwiwalentne świadczenie od osoby trzeciej. Korzyść majątkowa będzie wtedy obejmowała tę nieekwiwalentną część uzyskanego przez dłużnika świadczenia.

Przesłanka nr 3

Wiedza lub możliwość dowiedzenia się o pokrzywdzeniu oznacza, że dłużnik mógł przewidzieć skutek danej czynności. Dłużnik powinien był zatem przewidzieć, że jej dokonanie będzie skutkować jego niewypłacalnością lub zwiększeniem jej stopnia. Nie jest przy tym wymogiem, aby dłużnik działał z zamiarem bezpośrednim pokrzywdzenia wierzyciela. Wystarczającym będzie, jeżeli dłużnik mógł przewidzieć, że dojdzie do pokrzywdzenia. Wyjątek od tej reguły ustawodawca zawarł w art. 530 KC, który odnosi się do ochrony przyszłych wierzycieli. Przyszły wierzyciel to taki, którego wierzytelności powstały już po dokonaniu czynności dłużnika. Zaskarżenie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika jest możliwe, jeżeli dłużnik w chwili dokonywania czynności prawnej zdawał sobie sprawę lub chociażby mógł zdawać sobie sprawę przy zachowaniu należytej staranności, że będzie odpowiadał w przyszłości za dług i dokonał czynności w celu pokrzywdzenia wierzyciela. [tak P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, LEX/el. 2022, art. 530.].

Przesłanka nr 4

Ostatnią przesłanką skorzystania ze skargi pauliańskiej jest wiedza lub możliwość dowiedzenia się o pokrzywdzeniu wierzycieli. Chodzi oczywiście o świadomość osoby trzeciej w tym zakresie. Wierzyciel może skorzystać z actio pauliana wtedy, gdy osoba trzecia wie, lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o krzywdzącym charakterze czynności. Co przy tym istotne, stan istniejący w chwili dokonywania czynności ma tu znaczenie w kontekście oceny stanu świadomości osoby trzeciej.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Skarga pauliańska – termin

Odnosząc się do terminu, w którym pokrzywdzony wierzyciel może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej, należy odnieść się do art. 534 KC. Treść tego przepisu brzmi jak poniżej.

Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy dłużnik w sposób rażący i ewidentny wyzbył się któregoś ze składników swojego majątku, osoba pokrzywdzona takową czynnością nie będzie mogła domagać się uznania jej za bezskuteczną.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Kolejne wpisy zapewne dodamy niebawem!

Do zobaczenia!
Martin Treder
biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Skarga na czynności syndyka

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka Trójmiasto – dziękujemy!

Na wstępie chcielibyśmy podziękować Wam za zaangażowanie i odzew w związku z zamieszczonymi przez nas wpisami. Dzięki temu wiemy, że nasz wysiłek nie idzie na marne i nasza działalność jest Wam pomocna. W dzisiejszym wpisie postaramy się zwięźle przedstawić czym jest skarga na czynności syndyka.

Krótko o syndyku

Jak wynika z naszych dotychczasowych obserwacji, osoby kontaktujące się z nami często nie zdają sobie sprawy z możliwości podważenia działań syndyka. Otrzymujemy liczne zapytania dotyczące szeroko pojętej funkcji syndyka. Zdajemy sobie sprawę, że osoba syndyka może wzbudzać mieszane uczucia. Pełni on w postępowaniu upadłościowym kluczową rolę. W końcu nie kto inny jak właśnie syndyk przejmuje na etapie właściwego postępowania upadłościowego zarząd nad majątkiem upadłego. Dlatego też niejednokrotnie odnosiliśmy się do tej kwestii w naszych poprzednich wpisach. Dowiecie się z nich m.in. kim tak naprawdę jest syndyk i jakie są jego funkcje w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Skarga na czynności syndyka

Skarga na czynności syndyka to system kontroli działań syndyka. Co kluczowe w omawianym aspekcie, skarga może odnosić się zarówno do czynności, jak i zaniechania, których w ocenie zainteresowanego dopuścił się syndyk.

Skargę wnosi się do sądu upadłościowego. Legitymacja czynna (a więc uprawnienie do jej wniesienia) przysługuje zarówno upadłemu, wierzycielom, jak i pozostałym osobom, których prawo zostało zagrożone lub naruszone czynnościami syndyka. Skarga powinna odpowiadać wszystkim wymogom pisma procesowego (wyszczególnionych w art. 126 KPC). Należy dodatkowo określić zaskarżaną czynność, a w zakresie osnowy wniosku dookreślić, czy skarżący żąda zmiany, uchylenia czy dokonania czynności. Skarga wymaga uzasadnienia.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Skarga na czynności syndyka – terminy

Zasadniczo, zgodnie z art. 49112a Prawa upadłościowego skargę wnosi się w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia dokonania czynności bądź od dnia zawiadomienia o jej dokonaniu, bądź też od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o niej albo o tym, że miała być dokonana.

Skargę wnosi się za pośrednictwem syndyka, który w terminie 3 dni przekazuje ją do sądu upadłościowego. Na tym etapie syndyk ma tak naprawdę dwie możliwości. Może albo uwzględnić skargę, albo uzupełnić ją o własne uzasadnienie. W przypadku uwzględnienia skargi syndyk zawiadamia o tym fakcie skarżącego i zainteresowanych. Terminy na wniesienie skargi na czynności syndyka mają charakter ustawowy. Oznacza to, że nie mogą zostać ani wydłużone, ani skrócone. Jednakże po upływie rzeczonych terminów istnieje możliwość ich przywrócenia. Odbywa się to w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd powiadomi wierzycieli o terminach

W kontekście omawianego zagadnienia należy krótko odnieść się do sytuacji wierzycieli. Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że nie każdy musi być zaznajomiony z przepisami regulującymi omawianą kwestię. Nie każdy musi też przecież korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W związku z powyższym zawiadomienie, które syndyk kieruje do wierzycieli w trybie art. 4916a ust. 1 Prawa upadłościowego, zawiera pouczenie o skardze na czynności syndyka, w tym również o obowiązujących w tym zakresie terminach.

W myśl obowiązujących przepisów sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni liczonych od dnia jej wpływu. Podany termin jest terminem instrukcyjnym. Może on ulec wydłużeniu w razie braków formalnych skargi, które podlegają uzupełnieniu. W takim wypadku termin liczy się od dnia wpływu takiego uzupełnienia.

Odrzucenie skargi na czynności syndyka

Sąd może odrzucić skargę na czynności syndyka w kilku zasadniczych przypadkach. Pierwsza z takich sytuacji to nieuzupełnienie braków w wymaganym terminie. Do odrzucenia skargi dojdzie także wtedy, gdy zostanie ona wniesiona po przewidzianym przepisami terminie. Skarga nie zostanie skutecznie wniesiona również w wypadku, kiedy będzie ona niedopuszczalna z innych przyczyn. Co jednak istotne, na postanowienie w tej sprawie służy zażalenie.

Co oznacza odrzucenie skargi?

Pomimo tak ogromnego formalizmu regulującego omawianą kwestię – uspokajamy. Sąd ma co do zasady obowiązek uwzględnienia powołanych w skardze okoliczności. Musi to zrobić, co oczywiste, w razie uwzględnienia skargi. Jednakże zasada ta obowiązuje nawet w sytuacji, gdy skarga podlega odrzuceniu. Jeżeli sąd po analizie wniesionej skargi uzna to za stosowne, może w sposób wiążący zobowiązać syndyka do wykonania określonych czynności (albo ich zakazać). Sąd może również, jeżeli uzna, że takie ustalenie jest wystarczającym rozstrzygnięciem, stwierdzić wadliwość czynności syndyka.

Środki dyscyplinujące syndyka

Oprócz wyżej wspomnianych uprawnień nadzorczych sądu, wobec syndyka mogą zostać zastosowane inne środki, które mają na celu kontrolę jego poczynań. Zgodnie z art. 169a Prawa upadłościowego sędzia-komisarz upomina syndyka, który nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W przypadku istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu obowiązków mimo upomnienia, sędzia-komisarz może nałożyć na syndyka grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Bierze przy tym pod uwagę stopień oraz wagę uchybienia. Celem uprawnień do zastosowania środków dyscyplinujących jest realizacja podstawowego obowiązku sądu. Mianowicie rolą sądu jest kierowanie tokiem postępowania upadłościowego. W postępowaniu upadłościowym sprawuje on nadzór nad czynnościami syndyka i zwraca uwagę na popełniane przez syndyka uchybienia. I tak, jeżeli w toku postępowania dostrzeżecie jakąkolwiek nieprawidłowość w poczynaniach syndyka – macie pełno prawo zwrócić na nie uwagę sądowi.

Zapraszamy do zadawania pytań

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Do usłyszenia!

Martin Treder
504 054 720

Kategorie
o upadłości i układzie

Sprawozdanie upadłego

Sprawozdanie z wykonania planu spłat wierzycieli

Nasz dzisiejszy wpis poświęcony jest czynności formalnej jaką zobowiązany jest dopełnić upadły w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Każdy upadły, wobec którego sąd ustalił plan spłaty, zobowiązany jest złożyć raz w roku sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli. Dzisiaj w skrócie przedstawimy przede wszystkim informacje na temat tego:

 • kto i kiedy zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania planu spłaty
 • jak wygląda sprawozdanie i co powinno zawierać
 • do jakiego organu je się składa

Nie będziemy dzisiaj opisywać tego czym jest plan spłaty wierzycieli, wszystko na ten temat powiedzieliśmy tutaj! Nie owijając w bawełnę zapraszamy do konkretów!

Kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty?

Obowiązek składania sprawozdania wynika z art. 491[18] ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe. W myśl wymienionego przepisu na upadłym ciąży obowiązek składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie upadły składa do końca kwietnia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem jeżeli sąd ustalił plan spłaty wierzycieli w 2021 roku, upadły zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z jego wykonania do 30 kwietnia 2022 roku. To ten sam termin, w którym jesteśmy obowiązani składać roczne zeznania podatkowe, czyli tzw. PIT-y. Chociaż sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli to sprawozdanie roczne, nie oznacza, że musi obejmować cały rok kalendarzowy. Zazwyczaj pierwsze sprawozdanie obejmuje krótszy termin. Dla przykładu jeśli sąd ustali plan spłaty od dnia 01 lipca 2021 r., to pierwsze sprawozdanie będzie obejmowało 6 miesięcy.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO
ZADZWOŃ 883 882 335 LUB 788 739 178

Jak wygląda sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli i co powinno zawierać?

Sprawozdanie jest dokumentem, który nie ma przypisanego określonego rodzaju formularza urzędowego jak w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na powyższe, upadły może własnoręcznie sporządzić sprawozdanie zachowując formę pisma formalnego. W dokumencie upadły powinien oznaczyć właściwy sąd, sygnaturę sprawy, tytuł dokumentu, datę jego sporządzenia oraz podpis. Natomiast treść sprawozdania powinna obejmować osiągnięte przychody, spłacone kwoty zobowiązań i nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 491[18] ust. 3. Upadły może przytoczyć inne okoliczności w treści sprawozdania. Przede wszystkim może poinformować sąd o zmianie pracodawcy czy wysokości wynagrodzenia. Na koniec upadły powinien dołączyć do sprawozdania kopię rocznego zeznania podatkowego.

W tym miejscu w głowach wielu osób pojawiło się z pewnością pytanie. Czy sąd lub syndyk mogą zmienić plan spłaty w przypadku polepszenia się sytuacji upadłego? Bez obaw… w przypadku wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów nie można zwiększyć wysokości rat bądź wydłużyć postępowania. Więcej na ten temat napisaliśmy w poście o zmianie planu spłaty.

Gdzie złożyć sprawozdanie?

Jeśli sprawozdanie zostało sporządzone według wyżej wymienionych wskazówek, upadły może je wysłać do właściwego sądu. Sądem właściwym będzie sąd prowadzący postępowanie upadłościowe. Załóżmy, że sprawę prowadzi Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Lista sądów upadłościowych jest długa i specjalnie dla Państwa udostępniamy ją tutaj.

Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania spłaty jest formalnym dokumentem, który upadły zobowiązany jest złożyć w sądzie prowadzącym w stosunku do niego postępowanie upadłościowe. Jest czynnością, która odzwierciedla starania upadłego zmierzające do wykonania planu spłaty. W związku z tym, upadły powinien podejść do sprawozdania rzetelnie i skrupulatnie. Nie będziemy pisać o odpowiedzialności upadłego za złożenie fałszywego sprawozdania. Natomiast należy pamiętać, iż samo uchybienie terminu może być podstawą do uchylenia planu spłaty.

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Czy możecie skorzystać z pomocy pełnomocnika, który przygotuje wzór bądź sporządzi sprawozdanie z wykonania planu spłaty? Oczywiście! Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu! Przypominamy o bezpłatnych poradach prawnych w marcu w każdy piątek!

Dobrego dnia!
biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized

Umorzenie postępowania upadłościowego

Przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego

W jednym z naszych poprzednich wpisów odnieśliśmy się do kwestii długów, jakie mogą zostać umorzone w toku postępowania upadłościowego. Dlatego dzisiejszy wpis ma natomiast przybliżyć Wam co oznacza umorzenie postępowania upadłościowego. Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest w żadnym stopniu obwarowane minimalną wartością majątku dłużnika. Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział progu finansowego, którego osiągnięcie warunkowałoby po stronie zainteresowanego dopuszczalność skutecznego złożenia wniosku o upadłość.

Co istotne, umorzenie postępowania upadłościowego z wniosku dłużnika nie powinno stanowić przeszkody dla uwzględnienia jego ponownego wniosku w tym zakresie. Równie istotny jest fakt, że uprawnienie do złożenia przez dłużnika wniosku o umorzenie postępowania nie dotyczy postępowania zainicjowanego przez wierzyciela.

Umorzenie postępowania upadłościowego – trzy sytuacje

Zgodnie z art. 49110 PrUp w postępowaniu tym sąd umarza postępowanie:

 1. Na wniosek upadłego (art. 49110 ust. 1 PrUp).
 • Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków (art. 49110 ust. 2 PrUp). Sąd umarza postępowanie z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli.
 • Jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (art. 49110 ust. 2a PrUp).

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Z powyższego wynika bezsprzecznie, iż każda próba ukrywania majątku przez osobę, która ogłosiła upadłość może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. Dlatego też bardzo często przestrzegamy naszych klientów, aby w żadnym wypadku nie próbowali ukrywać swoich aktywów. Niestety, jeżeli decydujesz się na ogłoszenie upadłości musisz liczyć się z pewnymi obowiązkami i ograniczeniami.

Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie pewne wyjątki. Jeżeli sąd dopatrzy się zajścia którychś z wyżej wymienionych przesłanek umorzenia postępowania, może w pewnych przypadkach odstąpić od jego umorzenia. Dojdzie do tego wtedy, gdy dłużnik nieistotnie uchybił swoim obowiązkom lub w sytuacji, kiedy do umorzenia nie powinno dojść ze względów słuszności lub humanitarnych. Względy humanitarne najogólniej rzecz ujmując odnoszą się do poszanowania godności człowieka.

Ograniczenia w zakresie umorzenia postępowania upadłościowego

W niektórych przypadkach do umorzenia postępowania upadłościowego dojść nie może.  Będzie tak wtedy, gdy:

 1. Upadłość ogłoszono z wniosku wierzyciela na podstawie art. 8 albo art. 9 PrUp – jeżeli wniosek o umorzenie postępowania wniósłby upadły,
 2. Od niedawna sąd również nie umorzy postępowania, jeżeli mogłoby to skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Będzie tak w przypadku konsumenckiego uproszczonego postępowania upadłościowego.

Umorzenie postępowania upadłościowego w praktyce

Wzór postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania

Do umorzenia postępowania upadłościowego niezbędne jest wydanie przez sąd postanowienia w tym zakresie. Wzór postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego prezentuje się następująco:

Data

Sygnatura akt sprawy

POSTANOWIENIE

Sąd (oznaczenie wydziału) w następującym składzie:

(np. Przewodniczący: SSR (imię i nazwisko)), po rozpoznaniu w dniu _________ w (miejscowość) na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Kowalskiego zamieszkałego w (miejscowość) wniosku syndyka masy upadłości,

postanawia:

umorzyć postępowanie upadłościowe (imię i nazwisko).

UZASADNIENIE

(przedstawienie stanu faktycznego oraz stanu prawnego uzasadniającego treść wydanego postanowienia)

Podpis

Wzór zarządzenia w przedmiocie umorzenia postępowania

Data

Sygnatura akt sprawy

ZARZĄDZENIE

 1. Odpis postanowienia doręczyć upadłemu wraz z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od daty doręczenia do (oznaczenie sądu II instancji, np. Sądu Okręgowego w Gdańsku) za pośrednictwem tutejszego Sądu.
 2. Odpis postanowienia doręczyć syndykowi.
 3. Dokonać obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podpis

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Podsumowując, pragniemy przede wszystkim przestrzec każdą osobę, która ogłosiła upadłość, przed ukrywaniem majątku. Decydując się na ogłoszenie upadłości musicie zdawać sobie sprawę, że niesie to za sobą pewne konsekwencje. Upadły m.in. podlega wielu ograniczeniom w zarządzie majątkiem czy też staje się zobligowany, aby go w całości ujawnić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do umorzenia postępowania, ale również o upadłość konsumencką w ogóle – zapraszamy do kontaktu!

Na koniec zachęcamy do dołączenia do naszej Facebookowej grupy o upadłości: Upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice.

Martin Treder

Kategorie
o upadłości i układzie

Bezpłatne porady w marcu

Upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice

Zaplanuj swoją konsultację z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego! W każdy piątek miesiąca będziemy świadczyć nieodpłatną pomoc prawną podczas dyżurów telefonicznych w godzinach 11:00 – 14:00. Co piątek możesz liczyć na doradztwo prawne z zakresu:

Kalendarz bezpłatnych porad prawnych
Kalendarz bezpłatnych porad prawnych

Bezpłatne porady w marcu

W trakcie rozmowy telefonicznej będziemy mogli przeprowadzić analizę prawno – finansową sytuacji Twojej lub Twojego przedsiębiorstwa. Im więcej przygotujesz pytań, tym więcej udzielimy Ci odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo upadłościowe nie należy do łatwych. Bezpłatne porady prawne w marcu! Zapisz się na poradę telefoniczną z wyprzedzeniem! Jeżeli już dzisiaj wiesz, że potrzebujesz porady prawnej lub chcesz przeprowadzić analizę prawno – finansową swojej sytuacji to umów się na rozmowę! Będziesz mieć pewność, że w trakcie piątkowego dyżuru będziemy mieli dla Ciebie czas. My również będziemy mogli lepiej zaplanować dyżur i zoptymalizować swoją pracę. W celu umówienia rozmowy możesz skorzystać z formularza kontaktowego, znajdującego się na tutaj! Możesz również zadzwonić do biura sopockiego pod numer 883 882 335 lub gdyńskiego 788 739 178!

PORADY PRAWNE W NASZYCH BIURACH

Porady prawne odbywają się również w biurach naszej kancelarii. Dzwoniąc pod wybrany numer możesz umówić spotkanie w biurze! Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Biura kancelarii znajdują się w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 oraz w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2. Wiele informacji dotyczących problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zamieściliśmy już na naszym blogu. Dlatego zapraszamy do śledzenia nowych i starszych wpisów. Staramy się przekazać Wam tyle wiedzy ile tylko jesteśmy w stanie!Akcja nie jest jednorazowa! Pod koniec każdego miesiąca na stronie zaprezentujemy kalendarz dyżurów prawnych na kolejny miesiąc.

GRUPA DYSKUSYJNA NA FACEBOOKU?

Od niedawna rozmawiamy o problemach upadłości i restrukturyzacji na facebookowej grupie dyskusyjnej. Jeżeli jakiś z tematów bloga nie dotyczy problemu, z którym się borykasz, zostaw nam wiadomość na grupie. Dzięki temu o rozwiązaniu problemu dowie się więcej osób!

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Pieniądze na najem mieszkania

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Dzień dobry! Pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, wobec tego jest to idealny moment, aby zapoznać się z kolejnym ciekawym zagadnieniem postępowania upadłościowego. Powiemy dzisiaj o bardzo interesującym zagadnieniu dotykającym osób, które przystępując do upadłości konsumenckiej posiadają własną nieruchomość. Mianowicie o sprzedaży nieruchomości po ogłoszeniu upadłości oraz wydzieleniu pieniędzy na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej.

Zanim jednak przejdziemy do sprzedaży nieruchomości na etapie postępowania upadłościowego i sposobu w jaki wydzielane są pieniądze na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej, musimy ustalić kilka faktów. Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek upadłego (wcześniej dłużnika) ulega przekształceniu w masę upadłości. Upadły ma obowiązek wydać syndykowi, który został wyznaczony przez sąd, cały swój majątek wraz z dokumentacją i ewentualną korespondencją prowadzoną w stosunku do niego. Spotykamy się z pytaniami czy syndyk sprzedaje nieruchomość w postępowaniu upadłościowym? Odpowiedź brzmi TAK! A przynajmniej będzie do tego dążył.

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Zrównoważony cel postępowania upadłościowego wskazuje, iż upadły powinien uzyskać oddłużenie w upadłości przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzytelności. Co do zasady najpierw winien zostać osiągnięty cel względem wierzycieli (przynajmniej częściowy), a dopiero później upadły może oczekiwać oddłużenia. Jednym z pierwszych kroków zmierzających do zaspokojenia wierzytelności będzie sprzedaż majątku upadłego. W przypadku kiedy w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość, syndyk z pewnością będzie dążył do jej spieniężenia. Dlaczego? Ponieważ jest to składnik, który przyniesie największy wpływ gotówki do masy upadłości.

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Nieruchomość wchodząca w skład masy upadłości i podlegająca sprzedaży w postępowaniu upadłościowym zazwyczaj jest jedyną nieruchomością mieszkalną upadłego. Ponadto bardzo często upadły zamieszkuje ją razem z najbliższą rodziną. Prawo nie pozwala na pozostawienie osoby, która stara się „wyprostować” swoją sytuację prawno-finansową, bez dachu nad głową. Dlatego ustawodawca przyznał upadłemu specjalne uprawnienie w art. 342 a. ustawy Prawo upadłościowe. Na mocy wskazanego przepisu upadłemu należy wydzielić kwotę na czynsz najmu lokalu mieszkalnego. Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku, na wniosek upadłego, wydzielana jest kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego. Sędzia komisarz prowadzący postępowanie upadłościowe w stosunku do upadłego wydziela odpowiednią kwotę na najem lokalu. Jaka jest zatem wysokość odpowiedniej kwoty? Powinna być wystarczająca na najem lokalu podobnej wielkości w okolicy dotychczasowego miejsca zamieszkania upadłego. Wysokość kwoty pozwala na najem lokalu przez upadłego na okres od 12 do 24 miesięcy.

Wniosek o wydzielenie kwoty na najem lokalu

Jak już zostało powiedziane z wnioskiem o wydzielenie pieniędzy na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej powinien wystąpić upadły. Może to zrobić zarówno przed jak i po sprzedaży nieruchomości. Z zastrzeżeniem, iż jeżeli nieruchomość nie została jeszcze sprzedana, sędzia komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na najem. Zaliczka wypłacana jest w przypadku gdy środki zgromadzone w masie upadłości na to pozwalają. Albowiem czynność taka nie może powodować znacznego uszczuplenia funduszów masy upadłości. Jak sformułować wniosek o wydzielenie kwoty? Należy poinformować sąd o czynnościach podjętych przez syndyka w celu sprzedaży lub o fakcie już dokonanym. Następnie upadły powinien dokonać oszacowania kwoty, jaka będzie mu niezbędna dla zabezpieczenia potrzeb najmu lokalu. Oczywiście wniosek należy stosownie uzasadnić i złożyć do właściwego sędziego komisarza, prowadzącego postępowanie. Powyższy schemat powinien motywować sędziego komisarza do podjęcia działań w celu wydzielenia odpowiedniej kwoty na najem lokalu dla upadłego i jego rodziny.

Pieniądze na najem mieszkania w upadłości konsumenckiej

Nie wiesz w jaki sposób sporządzić wniosek o wydzielenie kwoty na najem mieszkania? Pamiętaj, że jest to Twoje uprawnienie. Każdy upadły, którego nieruchomość mieszkalna została sprzedana w trakcie postępowania, może wnioskować o wydzielenie kwoty na najem lokalu. Jak z każdym problemem związanym z postępowaniem upadłościowym, jesteśmy w stanie Tobie pomóc z takim wnioskiem. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przez e-mail lub telefonicznie lub przez formularz. Wszystkie dane dostępne są w zakładce kontakt na stronie głównej.

Dobrego dnia,
Michał Matias

Kategorie
o upadłości i układzie

Jakie długi można umorzyć?

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Na wstępie pragniemy podziękować za systematyczne odwiedzanie nas na blogu, lekturę oraz zapytania kierowane na skrzynkę mailową. Upadłość konsumencka Trójmiasto – wpisując właśnie tę frazę najczęściej trafiacie na nasz blog! Dzisiaj porozmawiamy o tym co można, a czego nie można ująć w spisie wierzytelności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Jakie zobowiązania można, a których nie da się umorzyć poprzez upadłość konsumencką? Przeczytanie wpisu zajmie jedynie kilka minut, a pozwoli zaoszczędzić kilka tygodni lub miesięcy. Dlaczego warto? Przede wszystkim dla własnej świadomości oraz oszczędności czasu oraz pieniędzy w przyszłości.

Osoby korzystające z naszych usług najczęściej borykają się ze spłatą kredytów i pożyczek krótkoterminowych. W przypadku spółek i byłych przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności, największym problemem są spłaty zobowiązań względem dostawców i kontrahentów, a także wobec urzędów skarbowych i ZUS. W postępowaniach o ogłoszenie upadłości osób fizycznych, które od niedawna obejmują również byłych przedsiębiorców nie wszystkie zobowiązania będą podlegały umorzeniu.

Umorzenie zobowiązań – oddłużenie

Umorzeniu w upadłości konsumenckiej podlegają zobowiązania niespłacone w trakcie postępowania upadłościowego. To takie zobowiązania, których upadły nie uregulował z sum pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży majątku oraz w wykonując ustalony przez sąd plan spłaty. Należy pamiętać, iż nie każdy rodzaj zobowiązań, ciążący na upadłym podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Istnieje bowiem katalog, który wskazuje rodzaje długów, które nie zostaną umorzone w upadłości.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Co podlega umorzeniu?

W postępowaniu upadłościowym, toczącym się z udziałem osób fizycznych oraz byłych przedsiębiorców, umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania finansowe z wyjątkiem wskazanych w kolejnym akapicie. Przede wszystkim są to:

 • zobowiązania bankowe (kredyty i pożyczki) i pozabankowe jak pożyczki krótkoterminowe
 • zobowiązania wynikające z prowadzenia spraw życia codziennego tj. rachunki, czynsz najmu lokalu, opłaty za media, raty za sprzęt rtv lub agd
 • zaległości względem urzędów skarbowych oraz ZUS
 • zadłużenia wynikające z niedotrzymania terminów, niewykonania umów wobec dostawców/kontrahentów

Jak wynika z powyższego ustawa nie wyklucza możliwości umorzenia zobowiązań ani prywatnych ani publicznoprawnych. Zrównoważony cel postępowania upadłościowego ma pozwolić upadłemu wyjść na prostą po zaspokojeniu wierzycieli. Jednakże wciąż pozostają kategorie zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Jakie?

Długi, których umorzyć nie można.

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje kilka rodzajów zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu w upadłości. Dlaczego ustawodawca wyłączył możliwość umorzenia niektórych rodzajów zobowiązań? Ponieważ ich umorzenie prowadziłoby do patologii bądź skazywałoby na pogorszenie się sytuacji osoby, które znalazły się w niekorzystnym położeniu. Jakie zobowiązania nie będą podlegały umorzeniu?

 • świadczenia alimentacyjne
 • renty, zadośćuczynienia i odszkodowania za spowodowanie śmierci, kalectwa lub choroby skutkujących ograniczeniem bądź niemożliwością wykonywania pracy zarobkowej
 • mandaty oraz kary grzywny zasądzone przez sąd karny lub uprawnione do tego organy
 • zobowiązania których upadły nie wskazał we wniosku o ogłoszenie upadłości

Nie wszyscy oczywiście zgadzają się z wyżej wymienionymi założeniami. Takie są jednak prawidła postępowania upadłościowego i musimy się ich trzymać. Wiemy zatem jakie zobowiązania podlegają umorzeniu w upadłości a jakie nie. Zainteresowanym tematem umorzenia i warunkowego umorzenia postępowań polecamy lekturę wcześniejszych postów. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj – umorzenie | warunkowe umorzenie

Upadłość konsumencka Trójmiasto – kontakt

Zapraszamy na bezpłatną analizę sytuacji finansowej do biura w Gdyni 788 739 178 oraz w Sopocie 883 882 335. Ponadto w każdy piątek świadczymy bezpłatny dyżur porad prawnych w godzinach 11:00 – 13:00! Zapraszamy!

Michał Matias

Kategorie
o upadłości i układzie

Porady prawne

Umów się na analizę sytuacji prawno – finansowej

Wraz z nowym rokiem zaplanowaliśmy kilka zupełnie nowych udogodnień dla osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego! W każdy piątek miesiąca będziemy świadczyć nieodpłatną pomoc prawną podczas dyżurów telefonicznych w godzinach 11:00 – 14:00. Co piątek możesz liczyć na doradztwo prawne z zakresu:

Kalendarz bezpłatnych porad prawnych
Kalendarz bezpłatnych porad prawnych

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI

W trakcie rozmowy telefonicznej będziemy mogli przeprowadzić analizę prawno – finansową sytuacji Twojej lub Twojego przedsiębiorstwa. Im więcej przygotujesz pytań, tym więcej udzielimy Ci odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo upadłościowe nie należy do łatwych. Zapisz się na poradę telefoniczną z wyprzedzeniem! Jeżeli już dzisiaj wiesz, że potrzebujesz porady prawnej lub chcesz przeprowadzić analizę prawno – finansową swojej sytuacji to umów się na rozmowę! Będziesz mieć pewność, że w trakcie piątkowego dyżuru będziemy mieli dla Ciebie czas. My również będziemy mogli lepiej zaplanować dyżur i zoptymalizować swoją pracę. W celu umówienia rozmowy możesz skorzystać z formularza kontaktowego, znajdującego się na tutaj! Możesz również zadzwonić do biura sopockiego pod numer 883 882 335 lub gdyńskiego 788 739 178!

PORADY PRAWNE W NASZYCH BIURACH

Porady prawne odbywają się również w biurach naszej kancelarii. Dzwoniąc pod wybrany numer możesz umówić spotkanie w biurze! Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Biura kancelarii znajdują się w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 oraz w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2. Wiele informacji dotyczących problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zamieściliśmy już na naszym blogu. Dlatego zapraszamy do śledzenia nowych i starszych wpisów. Staramy się przekazać Wam tyle wiedzy ile tylko jesteśmy w stanie!Akcja nie jest jednorazowa! Pod koniec każdego miesiąca na stronie zaprezentujemy kalendarz dyżurów prawnych na kolejny miesiąc.

GRUPA DYSKUSYJNA NA FACEBOOKU?

Od niedawna rozmawiamy o problemach upadłości i restrukturyzacji na facebookowej grupie dyskusyjnej. Jeżeli jakiś z tematów bloga nie dotyczy problemu, z którym się borykasz, zostaw nam wiadomość na grupie. Dzięki temu o rozwiązaniu problemu dowie się więcej osób!

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized z naszego doświadczenia

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – konsekwencje

Często pytacie nas z czym wiąże się niezłożenie w terminie wniosku o upadłość. Przestrzeganie terminów określonych przez przepisy prawa upadłościowego jest niezmiernie ważne. Wynika to z tego, że nawet jednodniowe opóźnienie może się wiązać z bardzo negatywnymi konsekwencjami. Wpis podzielimy na dwie części. Odpowiemy w nich na pytania kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także jakie konsekwencje rodzi opóźnienie lub zupełne niezłożenie wniosku o upadłość.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Kto może złożyć wniosek?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. W określonych przypadkach może tego dokonać również jej przedstawiciel ustawowy.

Do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zastosowanie ma art. 67 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że wyżej wspomniany obowiązek obejmuje osoby uprawnione do ich reprezentowania. Przykładem takiej osoby będzie więc każdy z członków wchodzących w skład organów reprezentujących. Co przy tym istotne, taki członek musi być ponadto uprawniony do wyrażania na zewnątrz woli w imieniu osoby prawnej. Ustawodawca nałożył taki obowiązek indywidualnie na każdego z rzeczonych członków. Nie ma przy tym znaczenia to, w jaki sposób dany podmiot jest reprezentowany. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niezłożenie przez członka zarządu osoby prawnej wniosku wiąże się z określonymi konsekwencjami. Mianowicie opóźnienie w złożeniu wniosku nie znajdzie usprawiedliwienia nawet wtedy, gdy przy reprezentacji łącznej inny z podmiotów uprawnionych do reprezentacji będzie przeciwny złożeniu takiego wniosku. Do kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku upadłościowego wchodzą również wierzyciele dłużnika.

Termin złożenia wniosku o upadłość

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć z chwilą zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Obowiązek ten trwa albo do chwili złożenia wniosku albo do czasu, kiedy dłużnik ponownie stanie się wypłacalny. Dowiedz się więcej o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach. Zgodnie z orzecznictwem, członek zarządu niewypłacalnego podmiotu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym objął tę funkcję. Oczywiście przy założeniu, że występują ku temu wszystkie niezbędne przesłanki.

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – wydłużenie terminu oraz sankcje za niedochowanie terminu

Wbrew pozorom, niezłożenie w terminie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Nowelizacja przepisów upadłościowych z 2015 r. wydłużyła termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W porównaniu do wcześniej obowiązujących 14 dni w chwili obecnej termin ten wynosi 30 dni. Co ważne, jest on liczony dopiero z chwilą powstania stanu niewypłacalności. Zgodnie z uzasadnieniem tej zmiany miała ona służyć „urealnieniu obowiązku dłużnika złożenia wniosku”. Jak nie trudno się domyślić, zmiana ta wynika ze zbyt krótkiego, uprzednio obowiązującego terminu na złożenie takiego wniosku. Był on na tyle krótki, że w praktyce wnioski były bardzo często składane po terminie. Przykładowo, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż ustalenie, czy zachodzi stan niewypłacalności, jest bardzo często czasochłonne.

Przepisy regulujące przestrzeganie terminu

Dłuższy termin na złożenie wniosku upadłościowego jest nierozerwalnie związany ze ściganiem jego przestrzegania. Służą temu m.in. przepisy regulujące:

 1. pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub w ramach spółki cywilnej. Dotyczy to również takich funkcji jak zarządca sukcesyjny, członek rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. Pozbawieni prawa zostaną także reprezentanci lub pełnomocnicy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności. Pozbawienie dotyczy również spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby – zgodnie z art. 373 Prawa upadłościowego.
 2. odpowiedzialność cywilną wobec wierzycieli z tytułu szkody powstałej w wyniku niezłożenia wniosku w terminie – zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego oraz art. 299 Kodeksu spółek handlowych.
 3. odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej z tytułu zaległości podatkowych w myśl art. 116 Ordynacji podatkowej.
 4. odpowiedzialność karna względem członków zarządu spółki oraz likwidatorów, którzy pomimo zaistnienia przesłanek uzasadniających ogłoszenie upadłości spółki nie zgłosili takiego wniosku – w oparciu o art. 586 Kodeksu spółek handlowych.

Powstanie stanu niewypłacalności

Precyzyjne ustalenie terminu powstania niewypłacalności dłużnika wymaga każdorazowo dogłębnie przeprowadzonej analizy sytuacji danego podmiotu. Wynika to z faktu, iż konieczne jest ustalenie daty utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Oznacza to, że taka analiza ma koniec końców ustalić chwilę, w której powinien zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Mając na względzie często niełatwą sytuację dłużników, ustawodawca w art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego zawarł stosowną regulację. W myśl tejże regulacji domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań przekracza trzy miesiące. Pomoże to ustalić, kiedy upłynął trzeci miesiąc od momentu, gdy nie spłacił on w terminie dwóch wcześniej już wymagalnych zobowiązań. W takiej sytuacji dłużnik powinien złożyć wniosek przed upływem kolejnego miesiąca.

Osoby prawne posiadające i nieposiadające zdolności prawnej

Należy również w tym miejscu wspomnieć innej kategorii dłużników. W jej skład zasadniczo wchodzą dwa rodzaje podmiotów. Pierwsza to osoby prawne posiadające osobowość prawną, takie jak spółki kapitałowe (najczęściej z o.o. i akcyjne). Drugą stanowią jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. stowarzyszenia).

Co je wyróżnia?

Niewypłacalność ww. podmiotów określa się również wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku. Co ważne, stan ten musi się utrzymywać przez okres przekraczający 24 miesiące. Tak długi okres wynika z jednego, zasadniczego powodu. Mianowicie wykrycie niewypłacalności bardzo często następuje w innym czasie niż jej powstanie. Ponadto, na przestrzeni takiego czasu przynajmniej raz musi zaistnieć obowiązek sporządzenia odpowiedniego bilansu. Jeżeli pojawi się „przewaga” zobowiązań dłużnika nad jego majątkiem, będzie musiał poddać stan swojego majątku szczególnej obserwacji. Celem takiej obserwacji jest wsteczne ustalenie, kiedy powstał stan niewypłacalności. Ponadto musi nadzorować, czy nie zachodzi przesłanka do złożenia wniosku w związku z upływem 24 miesięcy od zaistnienia tego stanu.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – już wkrótce kolejny wpis!

W kolejnym wpisie odniesiemy się krótko do wymogów związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Napiszemy również o tym jak wypełnić wniosek, aby był on jak najbardziej skuteczny. Poruszymy też zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niezłożenie wniosku w terminie. Odpowiemy na pytanie czy prokurent jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz poruszymy kwestię szkody wierzycieli.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

O upadłości konsumenckiej w konkretach

Dlaczego o upadłości konsumenckiej w konkretach?

Zgodnie ze statystykami odnotowujemy w Polsce wzrost liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich. Panująca obecnie sytuacja związana przede wszystkim z pandemią bardzo niekorzystnie wpływa na portfele Polaków. Jeżeli dodać do tego pozbawione jakiegokolwiek sensu i skrajnie nieodpowiedzialne poczynania rządzących – wynik takiego „działania” może być tylko jeden. Mianowicie pogorszenie sytuacji życiowej wielu, o ile nie większości naszych rodaków. W związku z powyższym naszym zamiarem jest przedstawienie Wam zagadnienia upadłości konsumenckiej w konkretach. Tak, abyście mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania szybko i sprawnie.

Coraz gorzej, gorzej i… gorzej

Wciąż rosnąca inflacja spowodowana m.in. wzrostem cen prądu i gazu. Podwyżki stóp procentowych i rat. Coraz większa dezorganizacja i chaos począwszy od służby zdrowia, a kończąc na komplikacjach spowodowanych „Nowym Ładem”. Reformie gospodarczej, po wprowadzeniu której wystarczyło kilka dni, aby zdemaskować jej rażące nieprzygotowanie do wykorzystania w praktyce. Niestety nie zapowiada się, aby w najbliższej przyszłości cokolwiek miało ulec zmianie na lepsze. Wielu kredytobiorców już wkrótce może stanąć pod ścianą. Spłata zaciągniętych kredytów może wpłynąć na życie Polaków drastycznie jak nigdy dotąd. Zgodnie z doniesieniami Dziennika Gazety Prawnej powołującego się na komentarz ekonomistów Banku Handlowego: „Uważamy, że RPP [Rada Polityki Pieniężnej – przyp.] podniesie stopy procentowe znacznie bardziej niż obecnie zakłada konsensus ekonomistów i rynkowy. Spodziewamy się, że stopa referencyjna może w przyszłym roku sięgnąć 4,25 proc.”. Niewątpliwie nie są to korzystne prognozy dla obywateli naszego kraju.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

O upadłości konsumenckiej i nie tylko w konkretach

Mając na uwadze powyższe oraz specyfikę naszej działalności, chcielibyśmy pokrótce nakreślić Wam przedmiot naszej działalności. Co prawda na stronie głównej nowej upadłości zawarliśmy już odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jednakże uznaliśmy, że warto raz jeszcze się do nich odnieść. Pragniemy z góry zapewnić, że nie zamierzamy nakłaniać Was do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie zamierzamy również przedstawiać upadłości jako jedynego wyjścia z długów i pozbycia się wszelkich finansowych problemów. Bynajmniej nie w sposób, w jaki robi to bardzo wiele kancelarii świadczących usługi podobne do naszych. Poniżej odpowiemy na kilka z najczęściej poruszanych wątpliwości związanych z szeroko pojętą upadłością konsumencką. Tym samym z jednej strony chcielibyśmy chociaż w niewielkim stopniu pomóc zadłużonym, których nie stać na opłacenie pomocy profesjonalistów. Z drugiej strony pragniemy naświetlić w czym konkretnie możecie upatrywać naszej pomocy.

1. Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Bardzo często klienci pytają nas czy mogą ogłosić upadłość. W kontekście dopuszczalności ogłoszenia upadłości zwracamy uwagę na jedną zasadniczą różnicę. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę. Procedura ogłoszenia upadłości przez konsumenta jest co do zasady znacznie prostsza, a przez to mniej czasochłonna. Do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przystąpić niewypłacalna osoba fizyczna lub były przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest, aby przedsiębiorca ten zakończył jej prowadzenie najpóźniej na 1 dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

2. Niewypłacalność – czym jest i kiedy powstaje?

Drugim z koniecznych warunków jest zaistnienie u dłużnika tzw. stanu niewypłacalności. Stanem niewypłacalności jest sytuacja, w której osoba zadłużona nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych przez okres przekraczający 3 miesiące. Co przy tym istotne, wystarczy, aby przynajmniej jeden z długów nie był regulowany przez wyżej wymieniony okres. Nie ma przy tym znaczenia, czy dłużnik ma takich długów 2, 10, czy więcej.

3. Co jest potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty dotyczące zobowiązań. Takimi dokumentami są np. umowy kredytu, aneksy do takich umów czy też wszelkiego rodzaju porozumienia związane z kredytami. Zalicza się do nich również dokumenty sądowe, takie jak pozwy czy nakazy zapłaty. Bardzo często spotykamy się również z dokumentami egzekucyjnymi, zwłaszcza z zajęciami komorniczymi.

Co istotne, znaczącą rolę odgrywa historia zadłużenia. We wniosku należy chronologicznie opisać jak doszło do powstania zadłużenia – jakie były tego przyczyny, dlaczego nie udało się go spłacić. W uzasadnieniu wniosku ważne są ponadto informacje dotyczące zatrudnienia dłużnika, jego stanu majątkowego i rodzinnego. Więcej na ten temat piszemy na naszym blogu.

4. Jak sporządzić wniosek o upadłość konsumencką?

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym z głównych filarów pomocy, jakiej udzielamy klientom. Podkreślamy, że do złożenia takiego wniosku nie jest konieczne skorzystanie z pomocy jakichkolwiek firm. Każdy może złożyć taki wniosek na własną rękę. W takiej sytuacji przestrzegamy, aby skorzystać z aktualnie obowiązującego formularza, dostępnego na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Należy go złożyć w sądzie właściwym dla swojego miejsca stałego pobytu.

5. Jak długo trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niejednokrotnie odnosiliśmy się już do długości trwania postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Raz jeszcze pragniemy zaznaczyć, że jest ona uzależniona od sądu, który rozpatruje dany wniosek. Nasza działalność opiera się głównie na obszarze Trójmiasta i okolic, na terenie którego jurysdykcję ma Sąd Rejonowy w Gdańsku. O działalności sądu upadłościowego w Gdańsku pisaliśmy na naszym blogu.

Zasadniczo rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno trwać od 4 do 6 miesięcy od dnia prawidłowego złożenia wniosku. Nie zawsze jednak postanowienie wydawane jest w tym terminie, o czym pisaliśmy już w wyżej przytoczonym artykule. Następny etap – właściwe postępowanie upadłościowe (sprzedaż majątku dłużnika, wykonanie planu spłaty) – może trwać od kilku miesięcy do nawet 8 lat. Co istotne, skorzystanie z pomocy prawnika może przyczynić się do uniknięcia istotnych błędów, które przekładają się na dłuższe trwania postępowania.

6. Co konkretnie „daje” ogłoszenie upadłości?

Zasadniczo ogłoszenie upadłości ma na celu oddłużenie osoby, wobec której sąd wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości. Nie oznacza to, że każde ogłoszenie upadłości zakończy się całkowitym umorzeniem długów upadłego. Wręcz przeciwnie – oddłużenie ma się odbyć przy maksymalnym zaspokojeniu wierzytelności. Umorzenie długów oraz warunkowe umorzenie długów nastąpi wyłącznie przy zaistnieniu określonych okoliczności. Poza tym skutków wydania postanowienia jest wiele. Najważniejszy z nich to konieczność spłaty przez upadłego jedynie części zadłużenia. Istotne są również zawieszenie postępowań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych, wstrzymanie naliczania odsetek czy też powołanie syndyka.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Powyższy wpis odnosi się jedynie do części z zadawanych przez Was pytań. Zdajemy sobie sprawę, że każda sprawa jest inna. Liczymy się więc z tym, że w jednym wpisie nie zdołamy odpowiedzieć na wszystkie Wasze wątpliwości. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie – bardzo chętnie na nie odpowiemy. Nasz zespół bardzo chętnie pomoże w rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z tematyką upadłości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
Uncategorized

Wesołych Świąt

Szanowni Państwo! Wielkimi krokami zbliża się koniec 2021 roku. Przed nami jeszcze Święta i kilka ostatnich dni! Chcielibyśmy Państwu podziękować za obdarowanie nas zaufaniem. Ponadto dziękujemy za współpracę w toczących się i zakończonych postępowaniach.

Życzymy Państwu zdrowia i spokoju, kilku chwil oddechu od trosk dnia powszedniego oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. My nadal będziemy dbać o Państwa interes i bezpieczeństwo! Do zobaczenia!

Wesołych Świąt!

Kategorie
o upadłości i układzie

Nowa upadłość – praktyczne zmiany

Co tak naprawdę w praktyce oznacza „nowa upadłość” i jakie praktyczne zmiany za sobą niesie?

„Nowa upadłość” – zmiany w upadłości konsumenckiej po 24 marca 2020 r. w praktyce

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej zaszły na początku 2020 r. w praktyce? Jak wygląda ono obecnie, tj. prawie 2 lata po wejściu zmian w upadłości konsumenckiej? Wraz z nowelizacją prawa upadłościowego zmieniły się tzw. „zasady gry”. Zarówno w teorii, jak i w praktyce zmieniło się naprawdę wiele. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy bardzo krótko omówić kilka spośród najważniejszych zmian, do jakich doszło wraz z nowelizacją z marca 2020 r.

Pragniemy zaznaczyć, że dzisiejszy wpis ma (wyjątkowo) charakter nieco… subiektywny. Wśród wielu wpisów na poruszony przez nas temat mogą się Państwo natknąć na wpisy w stylu „10 najważniejszych zmian w upadłości konsumenckiej po nowelizacji Prawa upadłościowego”. Dziś, po postawieniu pierwszych kroków we współpracy ze nowelizowanym Prawem upadłościowym odniesiemy się do kilku zmian, które w naszej opinii wywarły istotny wpływ na przebieg i skutki postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Nowa upadłość – uprawnienia konsumentów również dla przedsiębiorców

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zacząć od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A mówiąc ściślej o ich „wyjęciu” spod dotychczas obowiązujących przepisów i objęciu ich przepisami dotyczącymi konsumentów. Nowelizacja z marca 2020 r. pozwala skorzystać z procedury, która uprzednio była zarezerwowana dla osób nieprowadzących działalności.

Co więcej, w razie sprzedaży przez syndyka nieruchomości w trakcie postępowania upadłościowego, taki przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć środki finansowe na najem lokalu mieszkalnego, odpowiadającego średnim stawkom czynszu najmu w okolicy zamieszkania wnioskodawcy na okres od 12 do 24 miesięcy. Takie prawo, aż do nowelizacji z 24 marca 2020 r. przysługiwało wyłącznie konsumentom.

Zmiana likwidacji majątku dłużnika

Bardzo ważne zmiany możemy zauważyć również w sprzedaży składników majątku dłużnika. A ściślej mówiąc składników wchodzących w skład masy upadłości (już po otwarciu postępowania upadłościowego). Jak wiadomo, syndyk ma prawo do upłynnienia majątku dłużnika w celu zaspokojenia ciążących na nim wierzytelności. Obecnie nie musi on jednak uzyskać w tym celu zgody sędziego komisarza. Skutkiem tego rodzaju zabiegu jest krótszy czas trwania postępowania, co ma niebagatelny wpływ na sytuację wierzycieli.

Minimum egzystencjalne – czym jest i dla kogo?

„Nowa upadłość”, a więc upadłość po nowelizacji z marca 2020 r. ma na celu zabezpieczyć dłużnika przed doprowadzeniem do skrajnego ubóstwa. Zgodnie z art. 63. ust. 1a. Prawa upadłościowego w skład masy upadłości (która w toku postępowania upadłościowego podlega spieniężeniu) nie może wchodzić część dochodu upadłego odpowiadająca 150%  kwoty wskazanej przez art. 8. ust. 1. pkt 1) ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli zaś mowa o rodzinie, wspomniana kwota musi być wyższa niż 150% kwoty wskazanej w ww. przepisie. Co istotne, kwotę tę mnoży się przez ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym.

Niezbywalne składniki majątkowe – wyłączenie z masy upadłości

Ostatnia zmiana, o jakiej dziś wspomnimy, a która jest w naszej ocenie istotna, odnosi się do składników majątku dłużnika niepodlegających zbyciu w toku postępowania. Taka sytuacja wystąpi wtedy, gdy dłużnik będzie posiadał np. ułamkową część nieruchomości. Zdarza się, że mimo posiadania przez dłużnika udziału w nieruchomości o znacznej wartości, syndyk nie sprzeda jej z uwagi na np. brak zainteresowanych. Bierze się to z trudności, jaką niesie za sobą sprzedaż udziału w nieruchomości odpowiadający np. 1/4 czy 1/6 jej części.

Na taki stan rzecz wpływ ma również fakt, iż właścicielami pozostałych części ułamkowych są inne osoby. Taka nieruchomość może więc być bardzo niewygodna dla wierzycieli. Wynika to z tego, że koszty jej utrzymania obciążają dłużnika. Stąd pojawiła się możliwość, która pozwala na wyłączenie takiego składnika majątku z masy upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numery wskazane po lewej na górze lub pod adresem e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Sopot

Upadłość konsumencka Sopot – problemy zawodowe właściciela jednej z sopockich siłowni

W dzisiejszym wpisie opiszemy historię jednego z naszych klientów, pana Radosława, który od urodzenia jest mieszkańcem Sopotu. Pan Radosław to wieloletni miłośnik szeroko pojętej aktywności fizycznej. Latem – podróże na półwysep helski. Szczególnie Jastarnia, Puck, Władysławowo i uprawianie wszelakiego rodzaju sportów wodnych, z kolei zimą – wizyta w górach i morsowanie. Upadłość konsumencka Sopot. Kiedy Pan Radosław zgłosił się do nas ze swoim problemem, od ponad 15 lat był właścicielem jednej z lokalnych, sopockich siłowni. Niestety, wraz z nadejściem epidemii ucierpiało wiele branż, w tym w szczególności branża gastronomiczna, hotelarska czy właśnie branża fitness.

Koronawirus bezlitosny nie tylko dla zainfekowanych

Pan Radosław zgłosił się do nas kilka miesięcy po wprowadzeniu pierwszych „covidowych” obostrzeń. Szczęśliwie, siłownia prowadzona przez pana Radosława była położona w atrakcyjnej lokalizacji, w związku z czym odwiedzali ją nie tylko mieszkańcy Sopotu, ale również Gdyni, Gdańska i okolic Trójmiasta. Na przestrzeni wielu lat prowadzenia siłowni pan Dariusz zdołał zgromadzić pewien kapitał, dzięki któremu pomimo zamknięcia siłowni był w stanie wiązać koniec z końcem.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Obostrzenia, obostrzenia i… obostrzenia – upadłość konsumencka Sopot

Niestety, dla niektórych branż obostrzenia trwały zbyt długo. Pojawiały się problemy z regulowaniem opłat. Do najczęstszych zaliczały się opłaty związane z najmem lokalu czy też spłatą rat leasingowych za sprzęt. Podobnie pensje, które pan Radosław w dalszym ciągu starał się wypłacać pracownikom by przekonać ich do dalszej współpracy.

Zamknięcie sopockiej siłowni

Ostatecznie, po kilkumiesięcznym zakazie prowadzenia działalności w branży fitness, pan Radosław podjął decyzję o zamknięciu działalności. Więcej o upadłości konsumenckiej po utracie pracy pisaliśmy już na naszym blogu. Pracownicy nie otrzymywali pensji, w związku z czym byli zmuszeni do zmiany zatrudnienia. Wielu z pracowników pana Dariusza pochodziło z Sopotu, jednakże pomimo wsparcia od sopockiego miasta nie byli w stanie się utrzymać.

Nawiązanie współpracy – upadłość konsumencka Sopot

Pan Radosław zgłosił się do nas 2 miesiące po zamknięciu działalności. W tym czasie nasz zespół podejmował starania o otwarcie nowego biura w Sopocie. Po konsultacji oraz analizie prawno-finansowej, pan Radosław podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z naszym zespołem. W ciągu następnych tygodni uzyskaliśmy niezbędną dokumentację oraz sporządziliśmy stosowny wniosek. Następnie, z uwagi na fakt, iż gdański sąd upadłościowy obejmuje swoim zasięgiem również Sopot, złożyliśmy stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej właśnie do gdańskiego sądu.

Wniosek o upadłość konsumencką Sopot – gdański sąd

Obecnie wniosek pana Radosława jest w trakcie rozpatrywania. Kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej o 5 najczęstszych błędach we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opierając się na doświadczeniu w tego rodzaju sprawach, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, szanse pana Radosława na wyjście z trudnej sytuacji nasz zespół ocenia na bardzo wysokie.

Liczymy, że przynajmniej połowa z zaciągniętych przez pana Radosława zobowiązań zostanie umorzona przez gdański sąd. Naszym celem jest pomoc klientom w otrzymaniu szansy na realizowanie się w życiu zawodowym pomimo napotkanych trudności. Pan Radosław postawił sobie za cel ponowne otwarcie siłowni w jego rodzinnym Sopocie.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Będzie nam niezmiernie miło gościć Was również w jednym z naszych biur w Gdyni i Sopocie.

Kategorie
o upadłości i układzie

Układ na zgromadzeniu wierzycieli

Układ na zgromadzeniu wierzycieli (układ konsumencki), co to w ogóle jest?

Układ konsumencki zamiast upadłości? To możliwe. Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli czyli tzw. układ konsumencki” to procedura dostępna dla osób, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, lecz nie jest na tyle trudna, aby niezbędne było ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to ostatnia deska ratunku. Pamiętajmy o tym! Układ konsumencki przeznaczony jest dłużników, których sytuacja finansowa i majątkowa pozwala na wykonanie propozycji układowych, przedstawionych wierzycielom w trakcie postępowania. To również bardzo dobre rozwiązanie dla osób posiadających majątek, który warto jest chronić przed spieniężeniem, który nie podlegałby ochronie prawnej w postępowaniu upadłościowym. Z niniejszego wpisu dowiesz się kto i kiedy może zawrzeć układ na zgromadzeniu wierzycieli. Wskażemy również w jaki sposób przygotować się do takiego postępowania.

Kto i kiedy może starać się o zawarcie układu?

Celem zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli jest doprowadzenie do oddłużenia konsumenta oraz zaspokojenie wierzytelności wobec wierzycieli. Do postępowania o zawarcie układu mogą przystąpić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Do tego grona należy zaliczyć:

 • byłych przedsiębiorców;
 • byłych wspólników spółek osobowych prawa handlowego
 • spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy.

Nie mogą oni jednak prowadzić przedsiębiorstwa we własnym imieniu. Warunkiem dla wszczęcia postępowania jest oczywiście osiągnięcie stanu niewypłacalności przez konsumenta. Oznaką osiągnięcia tego stanu jest utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań finansowych. Natomiast o wymagalności zobowiązania możemy mówić wówczas, gdy wierzyciel ma prawo żądać jego zaspokojenia. Dzieje się tak wówczas gdy:

 • upłynie termin płatności wynikający z wprost z umowy bądź
 • zostanie spełniony warunek wynikający np. z umowy, który upoważnia wierzyciela do żądania zapłaty zobowiązania.

Konsument, który stara się o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, musi posiadać zdolność do pokrycia kosztów postępowania oraz realizacji propozycji układowych. Badaniem tego warunku zajmuje się sąd, w trakcie analizy złożonego przez konsumenta wniosku. Doświadczenie pokazuje, iż zdolność do wykonywania układu posiadają osoby, których miesięczne dochody przewyższają średnią krajową.

Układ na zgromadzeniu wierzycieli, jak zacząć?

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli wszcząć może konsument poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Docelowym jest wniosek dłużnika o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Natomiast sąd może rozważyć możliwość otwarcia postępowania układowego wobec osoby starającej się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nowy formularz wniosku o ogłoszenie upadłości, zawiera w sobie możliwość złożenia takiego wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie poprzez uzupełnienie i opłacenie jednego z wyżej wymienionych formularzy dostępnych tutaj.

Wymogi wniosku

Pismo powinno odpowiadać warunkom stawianym przez ustawę i zawierać niżej wymienione informacje:

 • imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wraz z adresem oraz numer PESEL dłużnika, jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik posiadał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie (z adresu) miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, co z praktyki wiemy, że jest bardzo istotnym elementem;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • przychody oraz o koszty poniesione na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 • wskazanie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 • wskazanie czynności prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 tys. zł;
 • złożenie przez dłużnika oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
 • potwierdzenie uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania, brak załącznika potwierdzającego dokonanie wpłaty skutkować będzie zwrotem wniosku

Wstępne propozycje układowe

Wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli powinien zawierać wstępne propozycje układowe, które dłużnik przedkłada sądowi pod zatwierdzenie. Propozycje mogą dotyczyć

 • odroczenia terminu płatności zobowiązań;
 • rozłożenie zobowiązania na raty ;
 • wydłużenie terminu ich płatności
 • obniżenia jego wysokości.

Należy również mieć na uwadze, iż propozycje powinny nie tylko zadowolić sąd, lecz powinny być atrakcyjne dla wierzycieli.

Kiedy sąd uwzględni a kiedy oddali wniosek?

Sąd uwzględni wniosek, kiedy ten będzie spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane przez ustawę oraz stwierdzi, że możliwości finansowe dłużnika i jego sytuacja zawodowa pozwolą na pokrycie kosztów postępowania i wykonanie układu. Sąd oddali wniosek o zawarcie układu gdy dłużnik nie jest zdolny do podjęcia pracy ze względu na stan swojego zdrowia. Ponadto wniosek nie zostanie uwzględniony przez sąd, jeżeli dłużnik utracił zdolność do wykonywania zawodu i osiągania zarobków na skutek orzeczenia sądowego. Kończąc rozważania należy wskazać, iż oddalenie wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli to nie koniec. Osobom, którym nie powiodło się w postępowaniu o zawarcie układu pozostaje upadłość konsumencka.

Jeżeli wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli spełnia wyżej wymienione wymogi, możemy z powodzeniem myśleć o otwarciu postępowania o zawarcie układu. O tym więcej w kolejnym artykule. Do lektury zapraszamy tutaj! A jeżeli masz do nas jakieś pytania, zadzwoń lub prześlij do nas wiadomość – natychmiastowy kontakt!