Kategorie
o upadłości i układzie

Plan spłaty wierzycieli

Plan spłaty wierzycieli jest jednym z etapów postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dla jednych jest oczywistością, a inni zainteresowani nie mają pojęcia o jego istnieniu. Od niektórych klientów kancelarii dowiadujemy się, że nikt ich wcześniej nie poinformował o istnieniu planu spłaty. Dzisiejszy wpis będzie klasycznym Q&A (pytanie-odpowiedź), gdzie postaram się odpowiedzieć na te, które zadawane są najczęściej.

 • Czym jest plan spłaty wierzycieli?
 • Kiedy i wobec kogo sąd ustala plan spłaty wierzycieli?
 • Jak długo może trwać plan spłaty i w jakiej wysokości się go spłaca?
 • Czy można zmienić ustalony już plan spłaty?
 • Jaki jest wpływ przypisania winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na plan spłaty?

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Gro osób uważa, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy całe postępowanie. Od tej pory zaczyna się nowe życie finansowe po upadłości. Nie wiem skąd pochodzi to przekonanie. Natomiast uczulam przy każdej rozmowie z klientem, że postanowienie o upadłości to początek dobry początek postępowania. Czym jest zatem plan spłaty? To przedostatni etap postępowania upadłościowego w procedurze upadłości osoby fizycznej zwanej potocznie upadłością konsumencką. a. W zasadzie od jego realizacji wynika powodzenie postępowania i skutek w postaci umorzenia zobowiązań. Plan spłaty łączy w sobie procedurę ustalenia projektu planu podziału sum pieniężnych uzyskanych z likwidacji majątku upadłego oraz sposobu zaspokojenia wierzycieli. Ten etap procedury upadłościowej określa w jakim czasie i w jakiej wysokości upadły będzie zobowiązany spłacać swoje zadłużenie. Plan spłaty ustala sąd upadłościowy, na podstawie projektu planu sporządzonego przez syndyka. Co ważne, ustalenie planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego, syndyka oraz wierzycieli.

POROZMAWIAJ ZE SPECJALISTĄ
Gdynia 788 739 178 Sopot 883 882 335

Kiedy sąd ustala plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty jest przedostatnim etapem postępowania. Po upływie terminu na zgłoszenie wierzytelności oraz przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego wchodzącego do masy upadłości syndyk przygotowuje projekt planu spłaty. Na tej podstawie oraz, jak wskazałem wcześniej, po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli sąd przystępuje do ustalenia planu spłaty. Jeżeli upadły przystąpił do postępowania bez majątku, który syndyk może zlikwidować w trakcie postępowania, plan spłaty ustalany jest w ciągu kilku miesięcy od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli natomiast upadły posiadał majątek, czas ten jest odpowiednio wydłużony o proces jego likwidacji.

Jak długo może trwać plan spłaty?

Okres, na który sąd ustala plan spłaty jest uzależniony od postawy upadłego i jego przeszłych zachowań. Co do zasady plan ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zazwyczaj faktycznie sąd wyznacza plan na 3 lata. Dlaczego sąd wybiera maksymalny okres? Ponieważ ustawa przewiduje tak zwany zrównoważony cel postępowania. W rezultacie postępowanie powinno umożliwić oddłużenie przy maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli. Czy sąd może ustalić plan na okres dłuższy niż 3 lata? Tak może. Dzieje się tak w chwili gdy upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź go pogłębiał dopuszczając się rażącego niedbalstwa bądź umyślnie. Czy plan spłaty może trwać krócej niż wskazane wyżej 36 miesięcy? Może! Jeżeli w wyniku wykonania planu spłaty dłużnik jest w stanie spłacić 70% zobowiązań objętych planem, plan spłaty nie może być ustalony na dłużej niż 1 rok. Jeżeli odsetek spłaconych wierzytelności wyniesie 50% to plan spłaty może trwać maksymalnie 2 lata. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w art. 491[15] ustawy.

Czy można zmienić plan spłaty?

Plan spłaty ma zapewnić wierzycielom i upadłemu trwałą i pewną spłatę wierzytelności. Jednakże na skutek wyjątkowych okoliczności zarówno wierzyciel i upadły mogą wnioskować o zmianę planu spłaty wierzycieli. Upadły może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty, kiedy nie może się wywiązać ze swoich obowiązków. Po wysłuchaniu wierzycieli sąd może postanowić o jego zmianie i np. wydłużyć plan o kolejne 18 miesięcy. W razie znacznej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, zarówno sam upadły jak i wierzyciel mogą wnieść o zmianę planu. Jednakże podstawą wniosku o zmianę nie może być podwyższenie się wysokości zarobków osiąganych przez upadłego. Podstawą dla zmiany może być np. jednorazowe przysporzenie majątkowe jak darowizna czy wygrana na loterii. Więcej na ten temat w naszym wpisie, do którego odsyłam tutaj.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Wpływ umyślnej winy i rażącego niedbalstwa na plan spłaty.

Przypisanie upadłemu przez sąd winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do osiągnięcia stanu niewypłacalności bądź jego pogłębiania ma bardzo doniosły wpływ na postępowanie. Przede wszystkim wydłuża okres planu spłaty na czas od 36 do 84 miesięcy. A ponadto sąd może uniemożliwić upadłemu umorzenie pozostałych zobowiązań, jeżeli te nie zostaną spłacone w trakcie planu spłaty. W rezultacie po zakończeniu planu spłaty wierzyciele nadal mogliby dochodzić zaspokojenia wierzytelności.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Kolejne wpisy zapewne dodamy niebawem!

Michał Matias
883 882 335

Kategorie
o upadłości i układzie

Sprawozdanie upadłego

Sprawozdanie z wykonania planu spłat wierzycieli

Nasz dzisiejszy wpis poświęcony jest czynności formalnej jaką zobowiązany jest dopełnić upadły w trakcie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Każdy upadły, wobec którego sąd ustalił plan spłaty, zobowiązany jest złożyć raz w roku sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli. Dzisiaj w skrócie przedstawimy przede wszystkim informacje na temat tego:

 • kto i kiedy zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania planu spłaty
 • jak wygląda sprawozdanie i co powinno zawierać
 • do jakiego organu je się składa

Nie będziemy dzisiaj opisywać tego czym jest plan spłaty wierzycieli, wszystko na ten temat powiedzieliśmy tutaj! Nie owijając w bawełnę zapraszamy do konkretów!

Kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty?

Obowiązek składania sprawozdania wynika z art. 491[18] ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe. W myśl wymienionego przepisu na upadłym ciąży obowiązek składania sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli. Sprawozdanie upadły składa do końca kwietnia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Zatem jeżeli sąd ustalił plan spłaty wierzycieli w 2021 roku, upadły zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z jego wykonania do 30 kwietnia 2022 roku. To ten sam termin, w którym jesteśmy obowiązani składać roczne zeznania podatkowe, czyli tzw. PIT-y. Chociaż sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli to sprawozdanie roczne, nie oznacza, że musi obejmować cały rok kalendarzowy. Zazwyczaj pierwsze sprawozdanie obejmuje krótszy termin. Dla przykładu jeśli sąd ustali plan spłaty od dnia 01 lipca 2021 r., to pierwsze sprawozdanie będzie obejmowało 6 miesięcy.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO
ZADZWOŃ 883 882 335 LUB 788 739 178

Jak wygląda sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli i co powinno zawierać?

Sprawozdanie jest dokumentem, który nie ma przypisanego określonego rodzaju formularza urzędowego jak w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości. Z uwagi na powyższe, upadły może własnoręcznie sporządzić sprawozdanie zachowując formę pisma formalnego. W dokumencie upadły powinien oznaczyć właściwy sąd, sygnaturę sprawy, tytuł dokumentu, datę jego sporządzenia oraz podpis. Natomiast treść sprawozdania powinna obejmować osiągnięte przychody, spłacone kwoty zobowiązań i nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 491[18] ust. 3. Upadły może przytoczyć inne okoliczności w treści sprawozdania. Przede wszystkim może poinformować sąd o zmianie pracodawcy czy wysokości wynagrodzenia. Na koniec upadły powinien dołączyć do sprawozdania kopię rocznego zeznania podatkowego.

W tym miejscu w głowach wielu osób pojawiło się z pewnością pytanie. Czy sąd lub syndyk mogą zmienić plan spłaty w przypadku polepszenia się sytuacji upadłego? Bez obaw… w przypadku wzrostu wysokości wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów nie można zwiększyć wysokości rat bądź wydłużyć postępowania. Więcej na ten temat napisaliśmy w poście o zmianie planu spłaty.

Gdzie złożyć sprawozdanie?

Jeśli sprawozdanie zostało sporządzone według wyżej wymienionych wskazówek, upadły może je wysłać do właściwego sądu. Sądem właściwym będzie sąd prowadzący postępowanie upadłościowe. Załóżmy, że sprawę prowadzi Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy Gdańsk-Północ w Gdańsku. Lista sądów upadłościowych jest długa i specjalnie dla Państwa udostępniamy ją tutaj.

Podsumowanie

Sprawozdanie z wykonania spłaty jest formalnym dokumentem, który upadły zobowiązany jest złożyć w sądzie prowadzącym w stosunku do niego postępowanie upadłościowe. Jest czynnością, która odzwierciedla starania upadłego zmierzające do wykonania planu spłaty. W związku z tym, upadły powinien podejść do sprawozdania rzetelnie i skrupulatnie. Nie będziemy pisać o odpowiedzialności upadłego za złożenie fałszywego sprawozdania. Natomiast należy pamiętać, iż samo uchybienie terminu może być podstawą do uchylenia planu spłaty.

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Czy możecie skorzystać z pomocy pełnomocnika, który przygotuje wzór bądź sporządzi sprawozdanie z wykonania planu spłaty? Oczywiście! Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Zapraszamy do kontaktu! Przypominamy o bezpłatnych poradach prawnych w marcu w każdy piątek!

Dobrego dnia!
biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized

Umorzenie postępowania upadłościowego

Przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego

W jednym z naszych poprzednich wpisów odnieśliśmy się do kwestii długów, jakie mogą zostać umorzone w toku postępowania upadłościowego. Dlatego dzisiejszy wpis ma natomiast przybliżyć Wam co oznacza umorzenie postępowania upadłościowego. Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest w żadnym stopniu obwarowane minimalną wartością majątku dłużnika. Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział progu finansowego, którego osiągnięcie warunkowałoby po stronie zainteresowanego dopuszczalność skutecznego złożenia wniosku o upadłość.

Co istotne, umorzenie postępowania upadłościowego z wniosku dłużnika nie powinno stanowić przeszkody dla uwzględnienia jego ponownego wniosku w tym zakresie. Równie istotny jest fakt, że uprawnienie do złożenia przez dłużnika wniosku o umorzenie postępowania nie dotyczy postępowania zainicjowanego przez wierzyciela.

Umorzenie postępowania upadłościowego – trzy sytuacje

Zgodnie z art. 49110 PrUp w postępowaniu tym sąd umarza postępowanie:

 1. Na wniosek upadłego (art. 49110 ust. 1 PrUp).
 • Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków (art. 49110 ust. 2 PrUp). Sąd umarza postępowanie z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli.
 • Jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (art. 49110 ust. 2a PrUp).

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Z powyższego wynika bezsprzecznie, iż każda próba ukrywania majątku przez osobę, która ogłosiła upadłość może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. Dlatego też bardzo często przestrzegamy naszych klientów, aby w żadnym wypadku nie próbowali ukrywać swoich aktywów. Niestety, jeżeli decydujesz się na ogłoszenie upadłości musisz liczyć się z pewnymi obowiązkami i ograniczeniami.

Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie pewne wyjątki. Jeżeli sąd dopatrzy się zajścia którychś z wyżej wymienionych przesłanek umorzenia postępowania, może w pewnych przypadkach odstąpić od jego umorzenia. Dojdzie do tego wtedy, gdy dłużnik nieistotnie uchybił swoim obowiązkom lub w sytuacji, kiedy do umorzenia nie powinno dojść ze względów słuszności lub humanitarnych. Względy humanitarne najogólniej rzecz ujmując odnoszą się do poszanowania godności człowieka.

Ograniczenia w zakresie umorzenia postępowania upadłościowego

W niektórych przypadkach do umorzenia postępowania upadłościowego dojść nie może.  Będzie tak wtedy, gdy:

 1. Upadłość ogłoszono z wniosku wierzyciela na podstawie art. 8 albo art. 9 PrUp – jeżeli wniosek o umorzenie postępowania wniósłby upadły,
 2. Od niedawna sąd również nie umorzy postępowania, jeżeli mogłoby to skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Będzie tak w przypadku konsumenckiego uproszczonego postępowania upadłościowego.

Umorzenie postępowania upadłościowego w praktyce

Wzór postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania

Do umorzenia postępowania upadłościowego niezbędne jest wydanie przez sąd postanowienia w tym zakresie. Wzór postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego prezentuje się następująco:

Data

Sygnatura akt sprawy

POSTANOWIENIE

Sąd (oznaczenie wydziału) w następującym składzie:

(np. Przewodniczący: SSR (imię i nazwisko)), po rozpoznaniu w dniu _________ w (miejscowość) na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Kowalskiego zamieszkałego w (miejscowość) wniosku syndyka masy upadłości,

postanawia:

umorzyć postępowanie upadłościowe (imię i nazwisko).

UZASADNIENIE

(przedstawienie stanu faktycznego oraz stanu prawnego uzasadniającego treść wydanego postanowienia)

Podpis

Wzór zarządzenia w przedmiocie umorzenia postępowania

Data

Sygnatura akt sprawy

ZARZĄDZENIE

 1. Odpis postanowienia doręczyć upadłemu wraz z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od daty doręczenia do (oznaczenie sądu II instancji, np. Sądu Okręgowego w Gdańsku) za pośrednictwem tutejszego Sądu.
 2. Odpis postanowienia doręczyć syndykowi.
 3. Dokonać obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podpis

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Podsumowując, pragniemy przede wszystkim przestrzec każdą osobę, która ogłosiła upadłość, przed ukrywaniem majątku. Decydując się na ogłoszenie upadłości musicie zdawać sobie sprawę, że niesie to za sobą pewne konsekwencje. Upadły m.in. podlega wielu ograniczeniom w zarządzie majątkiem czy też staje się zobligowany, aby go w całości ujawnić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do umorzenia postępowania, ale również o upadłość konsumencką w ogóle – zapraszamy do kontaktu!

Na koniec zachęcamy do dołączenia do naszej Facebookowej grupy o upadłości: Upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice.

Martin Treder

Kategorie
o upadłości i układzie

Jakie długi można umorzyć?

Upadłość konsumencka Trójmiasto

Na wstępie pragniemy podziękować za systematyczne odwiedzanie nas na blogu, lekturę oraz zapytania kierowane na skrzynkę mailową. Upadłość konsumencka Trójmiasto – wpisując właśnie tę frazę najczęściej trafiacie na nasz blog! Dzisiaj porozmawiamy o tym co można, a czego nie można ująć w spisie wierzytelności w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej. Jakie zobowiązania można, a których nie da się umorzyć poprzez upadłość konsumencką? Przeczytanie wpisu zajmie jedynie kilka minut, a pozwoli zaoszczędzić kilka tygodni lub miesięcy. Dlaczego warto? Przede wszystkim dla własnej świadomości oraz oszczędności czasu oraz pieniędzy w przyszłości.

Osoby korzystające z naszych usług najczęściej borykają się ze spłatą kredytów i pożyczek krótkoterminowych. W przypadku spółek i byłych przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności, największym problemem są spłaty zobowiązań względem dostawców i kontrahentów, a także wobec urzędów skarbowych i ZUS. W postępowaniach o ogłoszenie upadłości osób fizycznych, które od niedawna obejmują również byłych przedsiębiorców nie wszystkie zobowiązania będą podlegały umorzeniu.

Umorzenie zobowiązań – oddłużenie

Umorzeniu w upadłości konsumenckiej podlegają zobowiązania niespłacone w trakcie postępowania upadłościowego. To takie zobowiązania, których upadły nie uregulował z sum pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży majątku oraz w wykonując ustalony przez sąd plan spłaty. Należy pamiętać, iż nie każdy rodzaj zobowiązań, ciążący na upadłym podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Istnieje bowiem katalog, który wskazuje rodzaje długów, które nie zostaną umorzone w upadłości.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 883 882 335

Co podlega umorzeniu?

W postępowaniu upadłościowym, toczącym się z udziałem osób fizycznych oraz byłych przedsiębiorców, umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania finansowe z wyjątkiem wskazanych w kolejnym akapicie. Przede wszystkim są to:

 • zobowiązania bankowe (kredyty i pożyczki) i pozabankowe jak pożyczki krótkoterminowe
 • zobowiązania wynikające z prowadzenia spraw życia codziennego tj. rachunki, czynsz najmu lokalu, opłaty za media, raty za sprzęt rtv lub agd
 • zaległości względem urzędów skarbowych oraz ZUS
 • zadłużenia wynikające z niedotrzymania terminów, niewykonania umów wobec dostawców/kontrahentów

Jak wynika z powyższego ustawa nie wyklucza możliwości umorzenia zobowiązań ani prywatnych ani publicznoprawnych. Zrównoważony cel postępowania upadłościowego ma pozwolić upadłemu wyjść na prostą po zaspokojeniu wierzycieli. Jednakże wciąż pozostają kategorie zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej. Jakie?

Długi, których umorzyć nie można.

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje kilka rodzajów zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu w upadłości. Dlaczego ustawodawca wyłączył możliwość umorzenia niektórych rodzajów zobowiązań? Ponieważ ich umorzenie prowadziłoby do patologii bądź skazywałoby na pogorszenie się sytuacji osoby, które znalazły się w niekorzystnym położeniu. Jakie zobowiązania nie będą podlegały umorzeniu?

 • świadczenia alimentacyjne
 • renty, zadośćuczynienia i odszkodowania za spowodowanie śmierci, kalectwa lub choroby skutkujących ograniczeniem bądź niemożliwością wykonywania pracy zarobkowej
 • mandaty oraz kary grzywny zasądzone przez sąd karny lub uprawnione do tego organy
 • zobowiązania których upadły nie wskazał we wniosku o ogłoszenie upadłości

Nie wszyscy oczywiście zgadzają się z wyżej wymienionymi założeniami. Takie są jednak prawidła postępowania upadłościowego i musimy się ich trzymać. Wiemy zatem jakie zobowiązania podlegają umorzeniu w upadłości a jakie nie. Zainteresowanym tematem umorzenia i warunkowego umorzenia postępowań polecamy lekturę wcześniejszych postów. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj – umorzenie | warunkowe umorzenie

Upadłość konsumencka Trójmiasto – kontakt

Zapraszamy na bezpłatną analizę sytuacji finansowej do biura w Gdyni 788 739 178 oraz w Sopocie 883 882 335. Ponadto w każdy piątek świadczymy bezpłatny dyżur porad prawnych w godzinach 11:00 – 13:00! Zapraszamy!

Michał Matias

Kategorie
Uncategorized

Wesołych Świąt

Szanowni Państwo! Wielkimi krokami zbliża się koniec 2021 roku. Przed nami jeszcze Święta i kilka ostatnich dni! Chcielibyśmy Państwu podziękować za obdarowanie nas zaufaniem. Ponadto dziękujemy za współpracę w toczących się i zakończonych postępowaniach.

Życzymy Państwu zdrowia i spokoju, kilku chwil oddechu od trosk dnia powszedniego oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. My nadal będziemy dbać o Państwa interes i bezpieczeństwo! Do zobaczenia!

Wesołych Świąt!

Kategorie
o upadłości i układzie

Nowa upadłość – praktyczne zmiany

Co tak naprawdę w praktyce oznacza „nowa upadłość” i jakie praktyczne zmiany za sobą niesie?

„Nowa upadłość” – zmiany w upadłości konsumenckiej po 24 marca 2020 r. w praktyce

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej zaszły na początku 2020 r. w praktyce? Jak wygląda ono obecnie, tj. prawie 2 lata po wejściu zmian w upadłości konsumenckiej? Wraz z nowelizacją prawa upadłościowego zmieniły się tzw. „zasady gry”. Zarówno w teorii, jak i w praktyce zmieniło się naprawdę wiele. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy bardzo krótko omówić kilka spośród najważniejszych zmian, do jakich doszło wraz z nowelizacją z marca 2020 r.

Pragniemy zaznaczyć, że dzisiejszy wpis ma (wyjątkowo) charakter nieco… subiektywny. Wśród wielu wpisów na poruszony przez nas temat mogą się Państwo natknąć na wpisy w stylu „10 najważniejszych zmian w upadłości konsumenckiej po nowelizacji Prawa upadłościowego”. Dziś, po postawieniu pierwszych kroków we współpracy ze nowelizowanym Prawem upadłościowym odniesiemy się do kilku zmian, które w naszej opinii wywarły istotny wpływ na przebieg i skutki postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Nowa upadłość – uprawnienia konsumentów również dla przedsiębiorców

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zacząć od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A mówiąc ściślej o ich „wyjęciu” spod dotychczas obowiązujących przepisów i objęciu ich przepisami dotyczącymi konsumentów. Nowelizacja z marca 2020 r. pozwala skorzystać z procedury, która uprzednio była zarezerwowana dla osób nieprowadzących działalności.

Co więcej, w razie sprzedaży przez syndyka nieruchomości w trakcie postępowania upadłościowego, taki przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć środki finansowe na najem lokalu mieszkalnego, odpowiadającego średnim stawkom czynszu najmu w okolicy zamieszkania wnioskodawcy na okres od 12 do 24 miesięcy. Takie prawo, aż do nowelizacji z 24 marca 2020 r. przysługiwało wyłącznie konsumentom.

Zmiana likwidacji majątku dłużnika

Bardzo ważne zmiany możemy zauważyć również w sprzedaży składników majątku dłużnika. A ściślej mówiąc składników wchodzących w skład masy upadłości (już po otwarciu postępowania upadłościowego). Jak wiadomo, syndyk ma prawo do upłynnienia majątku dłużnika w celu zaspokojenia ciążących na nim wierzytelności. Obecnie nie musi on jednak uzyskać w tym celu zgody sędziego komisarza. Skutkiem tego rodzaju zabiegu jest krótszy czas trwania postępowania, co ma niebagatelny wpływ na sytuację wierzycieli.

Minimum egzystencjalne – czym jest i dla kogo?

„Nowa upadłość”, a więc upadłość po nowelizacji z marca 2020 r. ma na celu zabezpieczyć dłużnika przed doprowadzeniem do skrajnego ubóstwa. Zgodnie z art. 63. ust. 1a. Prawa upadłościowego w skład masy upadłości (która w toku postępowania upadłościowego podlega spieniężeniu) nie może wchodzić część dochodu upadłego odpowiadająca 150%  kwoty wskazanej przez art. 8. ust. 1. pkt 1) ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli zaś mowa o rodzinie, wspomniana kwota musi być wyższa niż 150% kwoty wskazanej w ww. przepisie. Co istotne, kwotę tę mnoży się przez ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym.

Niezbywalne składniki majątkowe – wyłączenie z masy upadłości

Ostatnia zmiana, o jakiej dziś wspomnimy, a która jest w naszej ocenie istotna, odnosi się do składników majątku dłużnika niepodlegających zbyciu w toku postępowania. Taka sytuacja wystąpi wtedy, gdy dłużnik będzie posiadał np. ułamkową część nieruchomości. Zdarza się, że mimo posiadania przez dłużnika udziału w nieruchomości o znacznej wartości, syndyk nie sprzeda jej z uwagi na np. brak zainteresowanych. Bierze się to z trudności, jaką niesie za sobą sprzedaż udziału w nieruchomości odpowiadający np. 1/4 czy 1/6 jej części.

Na taki stan rzecz wpływ ma również fakt, iż właścicielami pozostałych części ułamkowych są inne osoby. Taka nieruchomość może więc być bardzo niewygodna dla wierzycieli. Wynika to z tego, że koszty jej utrzymania obciążają dłużnika. Stąd pojawiła się możliwość, która pozwala na wyłączenie takiego składnika majątku z masy upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numery wskazane po lewej na górze lub pod adresem e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Gdynia a brak majątku

Upadłość konsumencka Gdynia – możesz ogłosić upadłość mimo braku majątku

Upadłość konsumencka mimo braku majątku – zastanawiasz się czy jej ogłoszenie jest w takiej sytuacji możliwe? Przecież za każde postępowanie sądowe trzeba zapłacić. Podobnie jest w przypadku postępowań o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, tzw. upadłości konsumenckiej. W chwili gdy dłużnik osiągnie stan niewypłacalności, zyskuje zdolność do ogłoszenia upadłości.

Nie wszyscy jednak posiadają zdolność finansową lub majątkową, aby pokryć koszty postępowania. Przynajmniej połowa naszych klientów w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości pozostaje bez pracy. Skoro za każde postępowanie sądowe musimy zapłacić, jak to możliwe, że postępowanie upadłościowe możemy ogłosić nie posiadając zdolności do pokrycia kosztów?

Tymczasowe pokrycie kosztów przez Skarb Państwa

Osobom niewypłacalnym i nie posiadającym majątku, który wystarczyłby na pokrycie kosztów postępowania z pomocą przychodzą przepisy Prawa Upadłościowego. W myśl art. 4917 Ustawy Prawo upadłościowe Skarb Państwa pokryje tymczasowo koszty postępowania jeżeli majątek dłużnika jest niewystarczający albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie.

W rezultacie, jeżeli do masy upadłości wpłyną środki, pozwalające na pokrycie kosztów postępowania, syndyk zwróci je Skarbowi Państwa. W związku z tym, że język ustaw nie należy do najłatwiejszych, należy się krótkie wyjaśnienie sytuacji.

Jeśli niewypłacalny dłużnik nie posiada środków pieniężnych a jego majątek jest niewystarczający lub trudny do spieniężenia, Skarb Państwa tymczasowo pokryje koszty postępowania. Natomiast w momencie gdy sytuacja ulegnie zmianie i do masy upadłości wpłyną środki np. ze sprzedaży majątku lub z wynagrodzenia za pracę, syndyk zobowiązany jest je zwrócić Skarbowi Państwa.

Umorzenie kosztów postępowania

W wyjątkowych sytuacjach sąd, przed którym toczy się postępowanie może umorzyć koszty postępowania poniesione przez Skarb Państwa. Do tej sytuacji dochodzi w wyjątkowych okolicznościach. Dzieje się tak w momencie gdy sąd postanowi o umorzeniu zobowiązań upadłego bez wyznaczania planu spłaty.

Na tego rodzaju umorzenie sąd może zdecydować się, gdy sytuacja życiowa bądź zdrowotna upadłego nie pozwala mu na osiąganie dochodów. Podstawą dla wydania takie postanowienia może być wiek, brak zdolności motorycznych (niepełnosprawność) upadłego do podjęcia pracy. Należy jednak podkreślić, iż o umorzeniu kosztów postępowania każdorazowo decyduje sąd rozpoznający sprawę. Nie należy się kierować słowami doradców, którzy zapewniają o umorzeniu kosztów postępowania w trakcie konsultacji bądź porad.

Upadłość konsumencka Gdynia, upadłość konsumencka Sopot

W celu skonsultowania swojej sytuacji, zapraszamy Państwa na bezpłatną analizę sytuacji prawno – finansowej. Jesteśmy kancelarią, która posiada dwa biura w Trójmieście. Jedno z nich mieści się w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2, drugie natomiast w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 (3 piętro). Jeżeli zdecydowani jesteście Państwo na spotkanie, prosimy o ustalenie jego terminu telefonicznie pod numerem 883 882 335 (Sopot) lub 788 739 178 (Gdynia). Do usłyszenia!

Kategorie
o upadłości i układzie

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Kiedy dochodzi do umorzenia zobowiązań?

W jednym z naszych poprzednich wpisów poruszyliśmy kwestię umorzenia zobowiązań dłużnika (upadłego) w toku postępowania upadłościowego. Idąc za wspomnianym wpisem sąd może umorzyć zobowiązania upadłego albo w części, albo w całości. Częściowe umorzenie zobowiązań upadłego nastąpi w sytuacji, gdy sąd ustali plan spłaty wierzycieli, z kolei całkowite umorzenie zobowiązań upadłego będzie miało miejsce wtedy, gdy nastąpi trwała niezdolność upadłego do spłaty jego zobowiązań w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli.

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy niezdolność do spłaty długów w ramach ustalonego przez sąd planu spłaty nie ma charakteru trwałego. Jeżeli więc istnieje możliwość, że z biegiem czasu taka niezdolność może ustać, pozostaje pytanie: co w takiej sytuacji zrobi sąd?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Warunkowe umorzenie zobowiązań od kiedy?

Wraz z nowelizacją z 24 marca 2020 r. pojawiła się możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Czym charakteryzuje się tego rodzaju umorzenie długów? Na czym polega umorzenie i od czego zależy? Czy długi upadłego zostaną umorzone nie tylko warunkowo, ale także całkowicie? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziecie w niniejszym artykule. 

Charakterystyka umorzenia

Najogólniej rzecz ujmując, warunkowe umorzenie zobowiązań polega wydaniu przez sąd postanowienia o umorzeniu długów upadłego z pewnym zastrzeżeniem. W określonym terminie nie mogą ziścić się pewne prawem określone warunki. Ziszczenie się tych warunków spowoduje bowiem unieważnienie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego. W rezultacie będzie to oznaczało konieczność ustalenia planu spłaty wierzycieli. A w konsekwencji upadły ostatecznie będzie zobowiązany spłacić swoje długi.

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Warunki

Brak ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego. Jest jednym z najistotniejszych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby finalnie doszło do warunkowego umorzenia zobowiązań. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez 5 lat nie może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Kluczowe przy tym jest to, że z takim wnioskiem nie może wystąpić zarówno upadły, jak i którykolwiek z uczestniczących w postępowaniu wierzycieli.

Wyjątkowo się zdarza, że w trakcie postępowania dochodzi do całkowitego umorzenia zobowiązań upadłego. Aby do tego doszło, upadły musi być niezdolny do wykonywania pracy zarobkowej.  W przeciwnym razie powstaje przesłanka dla konieczności ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego.

Niejednokrotnie okazuje się również, że po tym, jak sąd wyda postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, upadły posiada majątek. W sytuacji, gdy w trakcie postępowania upadłościowego okaże się, że upadły posiada zdolność spłaty chociażby części zobowiązań, sąd przystąpi do ustalenia planu oraz wskaże wierzycieli, na rzecz których dłużnik będzie zobowiązany dokonywać spłat. W dalszej kolejności dochodzi do podziału funduszów masy między uczestniczących w planie spłaty wierzycieli upadłego. Natomiast finalnie dojdzie do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych przy realizacji planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka Gdynia

Czy możesz liczyć na umorzenie?

Nie wiesz, czy w Twojej sytuacji może dojść do całkowitego umorzenia długów? Interesuje Cię szybka, ale dokładna analiza Twojej sytuacji prawno-ekonomicznej? A może po prostu zależy Ci na uzyskaniu informacji czy masz szansę na ogłoszenie upadłości? Jeżeli tak – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu!