Kategorie
o upadłości i układzie

Zarządca przymusowy

Zarządca przymusowy w postępowaniu upadłościowym

W jednym z naszych ostatnich wpisów krótko przybliżyliśmy rolę, jaką w postępowaniu upadłościowym pełni tymczasowy nadzorca sądowy. Dlatego też, zgodnie z obietnicą, w dzisiejszym poście odniesiemy się do zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, który jest sprawowany przez zarządcę przymusowego.

Ustanowienie zarządcy przymusowego

Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii proceduralnych, zarządcę przymusowego ustanawia sąd w drodze postanowienia. Następnie, wraz z wydaniem postanowienia zarządca obejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika. Kolejnym krokiem sądu jest wyznaczenie zarządcy oraz określenie w jakim zakresie i w jaki sposób ma on taki zarząd wykonywać. Co istotne, podstawą objęcia zarządu nad majątkiem dłużnika jest wyłącznie postanowienie sądu o ustanowieniu zarządcy przymusowego.

Jaką rolę pełni zarządca przymusowy w postępowaniu upadłościowym?

Nie zawsze wystarczające okaże się powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, ponieważ zdarza się, że zachodzi konieczność zabezpieczenia majątku dłużnika. Taka potrzeba zaistnieje zasadniczo w dwóch przypadkach. Pierwszy wystąpi wtedy, gdy zajdzie obawa, że dłużnik może ukrywać swój majątek lub w inny sposób działać na szkodę wierzycieli. Drugi przypadek zajdzie wtedy, gdy dłużnik nie stosuje się do poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego.

Zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika jest pełniony przez zarządcę przymusowego. Funkcja ta jest w pewnych aspektach zbieżna np. z funkcją syndyka oraz zarządcy sukcesyjnego. Najogólniej rzecz biorąc zarządca przymusowy ma bowiem za zadanie zadbać o jak najszersze zabezpieczenie majątku dłużnika. Ma zapobiec zniszczeniu majątku, jego uszkodzeniu lub zabraniu przez osoby postronne. Co istotne, sprawuje on zarząd majątkiem dłużnika już przed ogłoszeniem przez niego upadłości. Warto dodać, że zarządca przymusowy działa na zasadach podobnych do zastępcy pośredniego. Oznacza to, że dokonuje on czynności na rachunek dłużnika, ale we własnym imieniu.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Obowiązki zarządcy przymusowego

Zarząd majątkiem dłużnika

Jak już wspomnieliśmy, czynności prawne dłużnika, którego majątek został objęty zarządem przymusowym, podlegają specjalnym regulacjom ustawowym. Jeżeli dłużnik dokona czynności prawnej dotyczącej mienia wchodzącego do masy upadłości to będzie ona z mocy prawa nieważna. Czynności tego rodzaju może bowiem dokonać wyłącznie zarządca przymusowy.

Sporządzenie spisu inwentarza

Nie ulega wątpliwości, że zarządca przymusowy jest ponadto odpowiedzialny za sporządzenie spisu inwentarza. Oznacza to, że ustala on jakie składniki majątkowe dłużnika będą wchodziły w skład masy upadłości. Sporządzenie takiego spisu zarządca może zlecić notariuszowi lub komornikowi. Obecnie, po wejściu przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych, ustalenie składników majątku dłużnika odbywa się drogą teleinformatyczną, zgodnie z wyznaczonym wzorcem. Wspomniany wzorzec obejmuje spis środków pieniężnych i praw majątkowych oraz spis należności przysługujących dłużnikowi, a ponadto spis stanowiących jego własność ruchomości oraz nieruchomości.

Obowiązki sprawozdawcze

Do istotnych obowiązków zarządcy przymusowego należą również obowiązki sprawozdawcze ciążące co do zasady na upadłym. Co istotne, działania podejmowane przez zarządcę przymusowego kontroluje sąd. W przypadku niewywiązywania się przez zarządcę przymusowego z powierzonych mu obowiązków sąd ma prawo odwołać go z pełnionej funkcji.

Kontrola poczynań zarządcy przymusowego może się odbyć np. poprzez zobowiązanie go do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wspomniane sprawozdanie w głównej mierze zawiera informacje na temat stanu finansowego dłużnika oraz przewidywanych kosztów postępowania. Niezłożenie w terminie sprawozdania może stanowić podstawę do uznania, że zarządca nie wykonuje należycie powierzonych mu obowiązków. W praktyce może się to wiązać z koniecznością jego odwołania właśnie przez sąd.

Zastępca zarządcy przymusowego

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość powołania zastępcy zarządcy przymusowego. Jeżeli zarządca przymusowy uzna to za potrzebne, może on złożyć stosowny wniosek o powołanie zastępcy zarządcy przymusowego. Zastępcę wyznacza sąd. Taka sytuacja będzie miała najczęściej miejsce w przypadku, gdy konieczne będzie wykonywanie czynności w innym okręgu sądowym.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Wynagrodzenie zarządcy przymusowego

Ustalając wynagrodzenie zarządcy przymusowego sąd bierze pod uwagę przede wszystkim nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji.

Zgodnie z art. 38 ust. 1c Prawa upadłościowego wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

Wyjątek stanowi art. 38 ust. 1d ww. ustawy, w myśl którego w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższe wynagrodzenie w wysokości do czterokrotności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1c [w akapicie powyżej – przyp.], jeżeli uzasadnia to nakład pracy tymczasowego nadzorcy sądowego, zakres podjętych czynności, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji.

Tak po krótce kształtuje się rola tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z poruszonym wyżej zagadnieniem i nie tylko.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl