Kategorie
o upadłości i układzie

Pre – pack (przygotowana likwidacja)

Co ma na celu pre-pack (przygotowana likwidacja)

Instytucja pre-pack, czyli zatwierdzenia warunków sprzedaży (przygotowana likwidacja) wynika z art. 4912 ust. 1a Prawa upadłościowego, który stanowi, że „W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a-56h stosuje się odpowiednio”.

Głównym celem tego rozwiązania jest zwiększenie możliwości wyjścia przez dłużnika ze stanu niewypłacalności i stworzenie mu szansy na nowy start. Takie rozwiązanie ma spowodować szybszą sprzedaż majątku dłużnika poprzez umożliwienie mu poszukiwania nabywcy jego majątku w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości. Sprzedaż w drodze pre-pack będzie najczęściej wykorzystywana do takich składników majątku dłużnika jak nieruchomości (np. lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny). Ponadto, właściwa będzie dla dłużników posiadających samochody oraz inne urządzenia lub maszyny o znacznej wartości.

Złożenie wniosku i jego treść

Zgodnie z art. 26 Prawa upadłościowego Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik”. Dodatkowy wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku uczestnik postępowania może złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, albo w trakcie postępowania upadłościowego.

Sprzedaż w ramach pre-pack może dotyczyć:

  • całego przedsiębiorstwa;
  • jego zorganizowanej części (czyli tych elementów, które mogą stanowić samodzielną całość gospodarczą),
  • składników majątku przedsiębiorstwa, stanowiących jego znaczną część.
  • jak i takich składników majątkowych, które stanowią znaczną jego część.

Ponadto, tego rodzaju sprzedaż może mieć więcej niż jednego nabywcę. Co istotne, składniki objęte wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży powinny zostać opisane i oszacowane przez biegłego sądowego. Wspomniany wniosek powinien w swojej treści zawierać warunki sprzedaży tj. przynajmniej cenę i nabywcę.

Niewątpliwą zaletą sprzedaży w ramach procedury pre-pack jest możliwość zachowania majątku upadłego w gronie rodziny. Oznacza to, że wnioskodawca może zbyć składnik majątku na rzecz najbliższych, o których mowa w art. 128 Prawa upadłościowego, takich jak:

  1. małżonek,
  2. krewni lub powinowaci w linii prostej (np. ojciec, syn),
  3. krewni lub powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie (np. brat ojca, bratanek),
  4. osoby pozostające z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzące z nim wspólnie gospodarstwo domowe, oraz
  5. przysposobieni lub przysposabiający

Weryfikacja i rozpoznanie wniosku

Sąd upadłościowy sprawdza, czy sprzedaż w drodze pre-packu jest rzetelna i opłacalna w porównaniu z likwidacją przeprowadzaną na zasadach ogólnych.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży weryfikuje sąd. Nie wszystkie składniki majątku dłużnika zostaną sprzedane w ramach procedury przygotowanej sprzedaży. Do takich składników zaliczają się m.in. składniki majątkowe objęte zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Wadium

Wnioskodawca musi pamiętać, aby do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołączyć dowód wpłaty. Nabywca winien uiścić wadium na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, w wysokości jednej dziesiątej ceny. Jeżeli osoba składająca wniosek nie załączy do niego dowodu wpłatyW razie niezałączenia do wniosku dowodu wpłaty wadium, wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania. Więcej o dokumentach, które trzeba dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości znajdziecie TUTAJ.

Sprzedaż i wydanie przedmiotu

Co do zasady nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w tym postanowieniu. Sąd może jednak zaakceptować warunki umowy, które przewidują termin odmienny.

Wspomniana umowa sprzedaży dojdzie do skutku pod warunkiem wpłacenia przez nabywcę pełnej kwoty do masy upadłości. Będzie skuteczna również wtedy, gdy nabywca przekaże syndykowi cenę złożoną przez niego uprzednio do depozytu sądowego. W sytuacji, gdy do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży upadły dołączył dowód wpłaty, przedmiot sprzedaży zostaje wydany nabywcy.

Wydanie następuje niezwłocznie po ogłoszeniu przez sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jego wydanie nastąpi również po wpłaceniu przez nabywcę ceny w toku postępowania o ogłoszenie upadłości bądź też po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie. Zdarza się, że upadły z jakiegoś powodu nie decyduje się na wydanie nabywcy, sprzedanego składnika majątku. W takim wypadku do wprowadzenia syndyka w jego posiadanie uprawniony jest komornik.

Czy jest możliwa zmiana postanowienia, na podstawie którego uregulowany jest pre-pack (przygotowana likwidacja)?

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Do takiej sytuacji dojdzie jednak wyłącznie gdy po wydaniu postanowienia wyjdą na jaw okoliczności, które mają istotny wpływ na wartość sprzedawanego majątku. Taka zmiana nastąpi zarówno na wniosek syndyka, jak i nabywcy, maksymalnie w terminie, jaki został przewidziany na zawarcie umowy sprzedaży.

Chciałbyś skorzystać z przygotowanej likwidacji? Nie wiesz czy pre-pack jest w Twoim zasięgu? A może masz pytania na inny temat? Jeżeli masz wątpliwości na jakikolwiek temat dotyczący upadłości – skontaktuj się z nami!