Kategorie
o upadłości i układzie

Długi upadłego małżonka

Odpowiedzialność małżonka za długi małżonka upadłego

Dzień dobry, za tydzień Święta! Niektórzy siedzą w garach, kolejni biegają po centrach handlowych w poszukiwaniu prezentów, a jeszcze inni rozplątują lampki choinkowe. Każdy jest za coś odpowiedzialny. Co do ostatniego… to mało jest czynności w życiu prawdziwego mężczyzny, które potrafią tak bardzo wyprowadzić go z równowagi, jak rozplątywanie lampek, które starannie układał w styczniowe popołudnie rozbierając świąteczne drzewko. Wszystko to robimy niewątpliwie po to, aby spędzić trochę czasu w rodzinnym gronie, z uśmiechem na twarzy, w spokoju niezmąconym natłokiem obowiązków dnia powszedniego.

Pierwsza część dzisiejszego wpisu poświęcona jest kwestii odpowiedzialności małżonka za długi małżonka upadłego. Druga natomiast dotyczy ochrony majątku małżonka upadłego. Małżonek upadły – nie brzmi to najlepiej. Jednak możemy wywnioskować, że sąd wobec takiego małżonka wydał już postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Niewątpliwie jest to sukces, ponieważ oznacza pozytywne przejście przez pierwszy etap postępowania upadłościowego przez osobę fizyczną.

Wróćmy jednak do odpowiedzialności. A właściwie do odpowiedzialności prawnej. Co do zasady nie ma jednej, skonkretyzowanej definicji odpowiedzialności prawnej w polskim systemie prawnym. Odpowiedzialność prawna różni się od siebie w zależności od konkretnego przypadku. W rezultacie możemy mówić o odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności cywilnej czy odpowiedzialności konstytucyjnej.

My skupimy się na odpowiedzialności w małżeństwie. A konkretnie przedstawiamy jak kształtuje się odpowiedzialność współmałżonków za ich zobowiązania?

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zawarcie małżeństwa i ustawowa wspólność majątkowa małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa, między małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa. W związku z tym faktem przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowią ich majątek wspólny. Jak sama nazwa wskazuje ustawowa wspólność małżeńska powstaje z mocy obowiązującego prawa i ma charakter współwłasności łącznej. Dlatego w czasie trwania tejże ustawowej wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Co więcej, żaden z nich nie może rozporządzać udziałem drugiego małżonka, który przypadałby mu w razie ustania wspólności.

Dla zobrazowania sytuacji, samochód nabyty w trakcie małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, będzie stanowił składnik masy majątku wspólnego. Każdy z małżonków uprawniony jest do równego korzystania z takiego składnika majątku. Natomiast w razie jego sprzedaży, żaden z małżonków nie jest uprawniony do przywłaszczenia sobie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży. I nie ważne kto z takiego samochodu korzysta częściej, kto zwykł go tankować czy myć 🙂

Ogłoszenie upadłości a małżeńska wspólność majątkowa

Dopóki wszystko między małżonkami się układa, dopóty nikt nie myśli o ponoszeniu odpowiedzialności. Problem powstaje w chwili, gdy przynajmniej jeden z małżonków zmaga się z nadmiernym zadłużeniem bądź popada w stan niewypłacalności. Ustawowa wspólność małżeńska jest źródłem powstania solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte wspólnie przez małżonków. Wobec tego każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w zakresie zaspokajania potrzeb rodziny.

Zgodnie z art. 124 Prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Podkreślenia wymaga fakt, iż dotyczy to zarówno konsumentów, jak i byłych przedsiębiorców. W sytuacji, gdy nawet mimo tego, że jeden z małżonków nie jest stroną postępowania upadłościowego, drugi z nich będzie ponosił skutki wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do tego pierwszego. Dlaczego? Ponieważ majątek wspólny małżonków wejdzie do masy upadłości w takim stanie, w jakim pozostawał w dniu wydania postanowienia o upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot
Masz problem? Napisz do nas!

biuro@nowa-upadlosc.pl

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości do postępowania przystąpi syndyk, który obejmie zarząd nad majątkiem upadłego. Wobec tego ograniczenie korzystania i zarządzania majątkiem, który wszedł do masy upadłości rozciąga się również na małżonka, który upadłości nie ogłosił. Nie pozostaje zatem nic, jak tylko zawrzeć umowę rozdzielności majątkowej przed złożeniem wniosku o upadłość i problem rozwiąże się sam.

Nic bardziej mylnego! Czynność taka miałaby na celu pokrzywdzenie wierzycieli upadłego. Co na ten temat mówi prawo upadłościowe? Ustawa wskazuje, iż taka czynność byłaby bezskuteczna w stosunku do masy upadłości. Wszystko wyjaśniliśmy we wpisie o „celowym uszczupleniu majątku„. Aby rozdzielność majątkowa chroniła drugiego małżonka, musiałaby zostać ustanowiona przynajmniej na 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość.

Jak chronić małżonka upadłego przed negatywnymi skutkami upadłości drugiego małżonka?

Małżonek upadłego ma prawo zgłosić do masy upadłości swoją wierzytelność, odpowiadającą wielkości połowy udziału majątku wspólnego małżonków. Ochronie podlegają również przedmioty służące małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, za wyjątkiem rzeczy nabytych do majątku wspólnego, w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Uprawnienie to pozwala do zachowania przynajmniej części składników majątku niezbędnych małżonkowi upadłego.

Przedmioty, które małżonek upadłego nabył później, wchodzą do masy upadłości. Wyjątkiem są oczywiście przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka upadłego lub takie, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego w wyniku czynności mającej wpływ na masę upadłości. Przede wszystkim dotyczy to podziału majątku wspólnego bądź zawarcia umowy rozdzielności majątkowej.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zapraszamy do lektury naszego bloga, na którym przedstawiamy szczegółowo najważniejsze kwestie dotyczące postępowań upadłościowych. Ponadto zapraszamy na bezpłatną prawno – finansową analizę sytuacji wszystkich, którzy są zainteresowani ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.