Kategorie
o upadłości i układzie

Zmiana planu spłaty

Wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli

W dzisiejszym wpisie, który będziesz czytać nie dłużej niż 4 minuty, chyba, że czytasz bardzo szybko to 2, przedstawiamy informacje o zmianie planu spłaty wierzycieli. Między innymi powiemy o tym kto, na jakiej podstawie i kiedy może złożyć wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli? Czy plan spłaty można uchylić w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej w trakcie jego wykonywania? Ponadto odpowiemy na pytanie zadane przez jednego z naszych klientów! A mianowicie, czy można go spłacić wcześniej, jeśli kondycja finansowa upadłego się poprawiła? Oczywiście wszystko odnosi się do osób fizycznych i byłych przedsiębiorców biorących udział w konsumenckim postępowaniu upadłościowym. Zapraszam do lektury!

Upadłość konsumencka Gdynia, Upadłość konsumencka Sopot

Dlaczego w ogóle dyskutujemy na temat zmiany planu spłaty wierzycieli? Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Pierwszy obejmuje sporządzenie wniosku, złożenie go w sądzie oraz oczekiwanie na wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Drugi etap rozpoczyna się z chwilą wydania postanowienia, kiedy sąd otwiera postępowanie upadłościowe. Kolejny polega na przystąpieniu wierzycieli do postępowania, ustaleniu wierzytelności i masy upadłości. Jeżeli spieniężenie masy upadłości pozwala na zaspokojenie wierzytelności upadłego, postępowanie dobiega końca. Natomiast, jeżeli pieniądze uzyskane z upłynnienia masy upadłości nie wystarczają na zaspokojenie wierzytelności, sąd ustala plan spłaty wierzycieli, który prowadzi do wyższego stopnia ich zaspokojenia.

Co to jest plan spłaty? Sprawdź tutaj!

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Zanim upadłemu przyjdzie zmierzyć się z planem spłaty, często mija rok od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy ustaleniu planu sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności, które wpływają na jego długość, wysokość rat i stopień zaspokojenia. Zazwyczaj plan spłaty ustalany jest na okres do 36 miesięcy. Zdarza się jednak, że sąd wskaże, iż upadły doprowadził do stanu niewypłacalności bądź pogłębiał ten stan poprzez rażące niedbalstwo lub umyślnie. Wówczas plan spłaty może zostać ustalony na okres od 36 do 84 miesięcy. W obu przypadkach mówimy o długim odstępie czasu. Żyjemy w czasach, w których życie zawodowe każdego może zmieniać się bardzo dynamicznie. Nie inaczej jest w przypadku upadłych. Są to przecież osoby, które podjęły walkę z dotychczasowym problemem zadłużenia i dążą do poprawy swojej sytuacji. Oczywiście zdarza się, że jest to niemożliwe. Zarówno w przypadku poprawy jaki i pogorszenia się sytuacji ekonomicznej upadłego możemy starać się o zmianę planu spłaty.

Kto i kiedy może złożyć wniosek o zmianę a kiedy o uchylenie planu spłaty wierzycieli?

Do złożenia wniosku o zmianę planu spłaty uprawniony jest oczywiście upadły, który nie jest się w stanie wywiązywać z obowiązków ustalonych w planie (art. 49119 więcej tutaj). Wnioskować można np. o wydłużenie okresu spłaty o maksymalnie 18 miesięcy jak i o zmniejszenie wysokości rat. W związku z powyższym, jeżeli wykonanie ustalonego przez sąd planu spłaty stało się dla upadłego niemożliwe, ma on pełne prawo, aby wnioskować o jego zmianę. Co więcej, z praktyki wiemy, że nie jest to tylko martwy przepis i faktycznie sądy upadłościowe zmieniają ustalone wcześniej plany. To nie wszystko, ponieważ w przypadku gdy brak możliwości wykonania planu spłaty ma charakter trwały i wynika on z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na jego wniosek może
uchylić plan spłaty i umorzyć niewykonane dotychczas zobowiązania. Postanowienie o uchyleniu planu spłaty poprzedza wysłuchanie upadłego i wierzycieli.

Czy wierzyciel może wnioskować o zmianę planu?

Tak! W razie istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, wierzyciel również ma prawo do złożenia wniosku o zmianę dotychczasowego planu spłaty. Jest to wniosek działający na niekorzyść upadłego. Natomiast podstawą dla złożenia takiego wniosku nie może być podwyższenie wynagrodzenia za pracę lub dochodów osiąganych przez dłużnika z osobiście wykonywanej działalności zarobkowej. Zazwyczaj podstawą dla zmiany planu spłaty na wniosek wierzyciela spowodowane są objęciem spadku lub uzyskaniem darowizny przez upadłego.

Czy upadły może szybciej spłacić wierzytelności?

W przypadku wzrostu otrzymywanego wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów osiąganych przez upadłego z osobiście wykonywanej działalności, można spłacić plan spłaty szybciej i złożyć wniosek do sądu o umorzenie pozostałych zobowiązań. Wiele osób wykonujących plan spłaty boi się podniesienia wysokości wynagrodzenia. Bo syndyk się dowie, bo wierzyciel się dowie i sąd zmieni plan spłaty. Nie jest to prawdą. Co gorsza, takie informacje upadli uzyskują od prawników zajmujących się postępowaniami. Jest zupełnie odwrotnie! Jeżeli nastąpił wzrost zarobków to należy się z tego cieszyć. Spłata planu i umorzenie zobowiązań powinny być nagrodą dla upadłego za podejmowanie starań o poprawę swojej sytuacji. Odesłanie do przedstawionej sytuacji jawi się w komentarzu doradcy restrukturyzacyjnego Piotra Zimmermana do aktualnie obowiązującej ustawy Prawo upadłościowe.

Upadłość konsumencka Gdańsk

Jeżeli nie wiesz jak sporządzić wniosek o zmianę planu spłaty wierzycieli lub jego uchylenie lub masz możliwość wcześniejszego uregulowania wierzytelności i chcesz to zrobić ale nie wiesz jak, skontaktuj się z nami! Postaramy się dobrać odpowiednie środki to problemu, z którym się borykasz.

Tymczasem życzę pomyślności w wykonywaniu planu spłaty i szybkiego powrotu do normalnego funkcjonowaniu w życiu codziennym!

Michał Matias
michal.matias@nowa-upadlosc.pl
883 882 335

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Pierwsze spotkanie z syndykiem

Spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości

Po złożeniu we właściwym sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, wnioskodawcy jak na szpilkach czekają na wydanie pomyślnego postanowienia. Zgodnie ze statystykami, oczekiwanie na upadłość konsumencką w Gdańsku trwa nieco dłużej niż w innych sądach. Wpływ na niewielką liczbę postanowień wydanych w 2021 r. ma niewątpliwie nowelizacja z marca 2020 r. Ponadto, nie bez znaczenia pozostaje ogólna kondycja polskich sądów. Opóźnienia wynikają również z wprowadzenia systemu elektronicznego w zakresie postępowań upadłościowych. Czas oczekiwania na postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wykorzystać na przygotowanie się do właściwego postępowania upadłościowego. Z poniższego krótkiego artykułu dowiecie się jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości.

W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej syndyka wyznacza sąd. Ma on za zadanie koordynować dalszy tok postępowania. Wobec tego pierwszą praktyczną czynnością, z jaką będzie miał styczność upadły w postępowaniu jest spotkanie z syndykiem.

Ogłoszenie upadłości – syndyk

Jak już wspomnieliśmy, syndyk zostaje wyznaczony przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. O wyznaczeniu dowiaduje się on niezwłocznie. Zazwyczaj odbywa się to telefonicznie, jeszcze tego samego dnia, w którym sąd wydał rzeczone postanowienie. Mniej więcej w tym samym czasie o wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości dowiaduje się upadły. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie osoby wnioskujące o ogłoszenie upadłości z niecierpliwością czekają aż nadejdzie ten moment. Z tą chwilą kończy się pierwszy etap postępowania zwany postępowaniem o ogłoszenie upadłości i rozpoczyna kolejny – postępowanie upadłościowe.

Pierwszy kontakt z syndykiem zostaje zazwyczaj zainicjowany przez rozmowę telefoniczną. Najczęściej to syndyk dzwoni do upadłego, natomiast zdarza się, że zniecierpliwiony upadły jako pierwszy podejmuje próbę kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej syndyk informuje upadłego o fakcie, iż został wyznaczony w postępowaniu oraz o czynnościach, które jest zobowiązany podjąć wobec upadłego. W zależności od sytuacji osobistej i majątkowej, syndyk decyduje czy pierwsze spotkanie odbędzie się w kancelarii, czy może w miejscu zamieszkania upadłego. Jeżeli upadły jest w nie najlepszej kondycji zdrowotnej lub posiada majątek osobisty (np. dom, mieszkanie czy samochód), syndyk zdecyduje się odwiedzić upadłego w miejscu jego zamieszkania. W każdym innym przypadku niemal na pewno syndyk zaprosi upadłego do swojej kancelarii.

Pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości

Na pierwszym spotkaniu syndyk informuje upadłego o dalszym przebiegu postępowania oraz poucza o odpowiedzialności karnej za zatajenie lub przedstawienie nieprawdziwych informacji oraz nieujawnienie majątku należącego do dłużnika. O takiej odpowiedzialności stanowi art. 522 oraz 523 Prawa upadłościowego. Rekomendujemy, aby swoją sytuację przedstawić zgodnie z prawdą, niczego nie zatajając. Kłamstwo ma krótkie nogi, a próby ochrony majątku lub dochodów mogą skończyć się umorzeniem postępowania. Następnie upadły składa do rąk syndyka oświadczeń oraz dokumentów dotyczących majątku i zobowiązań osobistych upadłego. Ponadto jest on zobowiązany poinformować syndyka o przyczynach powstania stanu niewypłacalności. Każdorazowo informujemy naszych klientów, aby nie postrzegali syndyków prowadzących postępowania upadłościowe jak komorników. Syndyk to nie komornik! Z doświadczenia i relacji klientów wiemy, że współpraca znacznie lepiej układa się z syndykami niż komornikami.

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości?

W zależności od konkretnego przypadku, należy przede wszystkim zgromadzić dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (umowa o pracę, odcinek z emerytury), umowę najmu oraz akt własności nieruchomości. Ponadto, jeżeli upadły zamieszkuje w wynajętym mieszkaniu, dobrze jest mieć przy sobie oświadczenie o własności wyposażenia lokalu. Często wyposażenie należy do wynajmującego, wobec czego syndyk nie może włączyć go do masy upadłości. Aby uniknąć nieprzyjemności i nieporozumień, warto przygotować z wynajmującym takie oświadczenie.

Syndyk w upadłości konsumenckiej

Kto pełni funkcję syndyka w upadłości konsumenckiej oraz jakie są jego funkcje? Jeżeli jeszcze nie zgłębiłeś tego zagadnienia, zapraszam do lektury krótkich artykułów – syndyk w upadłości konsumenckiej oraz co może, a czego nie może syndyk w postępowaniu upadłościowym. Mamy nadzieję, że artykuły poświęcone osobie syndyka okażą się pomocne!

Upadłość konsumencka Gdynia, Sopot, Gdańsk

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na omawiane wyżej zagadnienie – zapraszamy do kontaktu. Prześlij nam zapytanie na adres e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl. Oferujemy oczywiście bezpłatną analizę sytuacji prawno – finansowej. Możesz skorzystać z pomocy prawnika przez telefon 788 739 178 (Gdynia) 883 882 335 (Sopot) bądź przyjechać do naszego biura w Gdyni lub w Sopocie. Klikając na jedno z miast zostaniesz automatycznie przekierowany na mapę google, która podpowie Ci jak do nas dojechać! Do zobaczenia!