Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized

Restrukturyzacja – rodzaje postępowań

Oto zwięzła charakterystyka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

Restrukturyzacja – rodzaje postępowań

Postępowanie restrukturyzacyjne często mylone jest z upadłością. Natomiast restrukturyzacja to rodzaje postępowań mające na celu uniknięcie upadłości. Najogólniej rzecz ujmując, głównym celem postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego jest uregulowanie stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem (wierzycielami). Zastosowanie prawa restrukturyzacyjnego nastąpi zarówno wtedy, gdy dłużnik jest niewypłacalny, jak i w sytuacji, kiedy będzie on zagrożony niewypłacalnością. Wyróżnia się 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

1) postepowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu;

2) przyspieszone postępowanie układowe;

3) postępowanie układowe;

4) postępowanie sanacyjne.

Na naszym blogu szerzej poruszyliśmy już kwestię układu konsumenckiego – kliknij TUTAJ

Postepowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu

Artykuł 3 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego następująco odnosi się do postępowania o zatwierdzenie układu:

1) umożliwia on zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jest to najmniej sformalizowany i jedyny częściowo pozasądowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Wyróżnia go fakt, iż to dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli. Pomaga mu w tym nadzorca układu, który musi mieć uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Nadzorcę układu zatrudnia dłużnik. Zachowuje on pełną dowolność w ustalaniu warunków współpracy (w tym finansowych) pomiędzy nim a nadzorcą układu.

W rezultacie postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu nie przewiduje etapu zainicjowanego wnioskiem o otwarcie postepowania. Etap sądowy inicjuje bowiem złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Sąd jest zobowiązany wyłącznie do rozpoznania takiego wniosku, a następnie do wydania merytorycznego postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie jego zatwierdzenia. Może również wydać rozstrzygnięcie formalne. Oznacza to, że sąd może również wydać postanowienie o umorzeniu postępowania albo o odrzuceniu wniosku.

Przyspieszone postępowanie układowe

W myśl z art. 3 ust. 3 p.r. przyspieszone postępowanie układowe:

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności sponych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe inicjuje stosowny wniosek restrukturyzacyjny. Dzieli się ono na dwa etapy. W pierwszym etapie sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Drugi etap to właściwe postępowanie restrukturyzacyjne. Ostatni z etapów może się zakończyć na trzy sposoby. Pierwszy to wydanie i uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, drugi – odmowa zatwierdzenia układu, trzeci – umorzenie postępowania.

W przyspieszonym postępowaniu układowym to sąd wyznacza nadzorcę sądowego. Nadzorca w pierwszej kolejności zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania. Następnie sporządza plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Plan wraz ze spisami przedkłada sędziemu-komisarzowi w terminie 2 tygodni od otwarcia postępowania. Ważnym aspektem jest, że dłużnik zachowuje prawo zarządu nad przedsiębiorstwem. Może zawrzeć z wierzycielami układ dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności i jego zatwierdzeniu. Co istotne, sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności odbywają się w uproszczonym trybie. Tego rodzaju postępowanie przewiduje krótsze terminy na dokonanie określonych czynności (m.in. na sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych). W zależności od sądu, przed którym toczy się postępowanie, czas jego trwania waha się w granicach od 2 do 4 miesięcy.

Restrukturyzacja – rodzaje postępowań

Postępowanie układowe

Zgodnie art. 3 ust. 4 p.r. postępowanie układowe:

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przeprowadzenie postępowania układowego jest możliwe po spełnieniu przesłanek warunku, o którym mowa w pkt 2) powyżej. W przeciwnym razie dłużnik może skorzystać wyłącznie z trzech pozostałych rodzajów postępowań. Postępowanie układowe jest postępowaniem najbardziej złożonym i czasochłonnym. Przeprowadza się je w sytuacji, gdy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem (wierzycielami) toczy się spór co do ustalania spisu wierzytelności. Pozytywne rozpoznanie wniosku o otwarcie tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego może zakończyć się na trzy sposoby. Sąd może wydać postanowienie o zatwierdzeniu układu, o odmowie zatwierdzenia układu bądź też o umorzeniu postępowania.

W kolejnym etapie postępowania dłużnik wykonuje układ. Sąd, w zależności od jego przebiegu, może stwierdzić wykonanie układu albo go uchylić. Może również wydać postanowienie o wygaśnięciu układu z mocy prawa. Co istotne, w toku postępowania układowego dłużnik w dalszym ciągu może prowadzić zarząd nad jego majątkiem. Zarząd ten jest jednak ograniczony. Dokonywanie czynności przekraczające tzw. zwykły zarząd wymagają bowiem zatwierdzenia przez nadzorcę sądowego. Nad poczynaniami dłużnika czuwa również sąd i jego wierzyciele.

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRAWNIKIEM

GDYNIA 788 739 178

SOPOT 883 882 335

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne wymaga sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności. Dopiero po ich zatwierdzeniu dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami. Bez wątpienia głównym celem postępowania sanacyjnego jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik mógłby ponownie wykonywać swoje zobowiązania.

Postępowanie sanacyjne wkracza w strukturę przedsiębiorstwa jeszcze bardziej od pozostałych postępowań. Z jednej strony tego rodzaju postępowanie zapewnia najbardziej rozległą ochronę dłużnikowi nad jego majątkiem. Z drugiej strony w największym stopniu pozbawia go nad nim kontroli. Postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi m.in. najszerszą ochronę przed egzekucją. Zarząd nad jego majątkiem (masą sanacyjną) sprawuje jednak wyznaczony przez sąd nadzorca sądowy.

W odróżnieniu od pozostałych postępowań, postępowanie sanacyjne umożliwia zarządcy dokonywanie działań sanacyjnych. Oznacza to, że może on dokonywać czynności wykraczających poza krąg czynności dostępnych dla pozostałych postępowań. W związku z powyższym postępowanie sanacyjne o wiele bardziej od pozostałych przypomina postępowanie upadłościowe. Działaniami, do których uprawnia postępowanie sanacyjne to m.in. ograniczenie i restrukturyzacja zatrudnienia czy odstąpienie od zawartych przez dłużnika niekorzystnych gospodarczo umów oraz zbycie majątku dłużnika.

Więcej informacji

Powyżej krótko opisaliśmy rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Ponieważ podejrzewamy, że chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat – zapraszamy Cię do lektury innych artykułów na blogu bądź do bezpośredniego kontaktu!

W odpowiedzi na “Restrukturyzacja – rodzaje postępowań”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *