REGULAMIN SERWISU

Ochrona danych

POLITYKA COOKIES

 1. REGULAMIN
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, wskazuje zasady korzystania oraz ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego www.nowa-upadlosc.pl. Właścicielem serwisu internetowego jest Michał Matias prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mat Kancelaria w Sopocie 81-853, przy al. Niepodległości 709/2, posiadająca nr NIP: 5862155335.

W niniejszym serwisie właściciel Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria lub pracownik działający w imieniu kancelarii zamieszczają informacje z zakresu tematyki prawa.

 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. Kancelaria – oznacza Kancelarię Prawną Mat Kancelaria będącą własnością Michała Matias, który jest twórcą i właścicielem wszelkich praw Serwisu oraz jedyną osobą uprawnioną do nieograniczonego dysponowania jego zasobami.
 2. Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe (Kancelaria Prawna Mat Kancelaria) na mocy udzielonej zgody przez użytkownika.
 3. Serwis – oznacza serwis internetowy www.nowa-upadlosc.pl, poświęcony tematyce z zakresu prawa.
 4. Zasoby / Treści – wszelkie dane, informacje, ogłoszenia, pliki, teksty, artykuły, formularze, udostępniane w serwisie www.nowa-upadlosc.pl
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu www.nowa-upadlosc.pl

3. KORZYSTANIE Z TREŚCI SERWISU MAT KANCELARIA (www.nowa-upadlosc.pl)

 1. Dostęp do zasobów serwisu internetowego www.nowa-upadlosc.pl jest dobrowolny, nie wymaga spełnienia jakichkolwiek kwestii formalnych, użytkownik nie jest obowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych.
 2. Serwis obsługiwany jest przez większość przeglądarek internetowych tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome i inne.
 3. Aby w pełni korzystać z treści przekazywanych przez Serwis, należy mieć włączoną obsługę cookies oraz Javascript.

4. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW SERWISU I PRAWA AUTORSKIE

 1. Osoby korzystające z serwisu www.nowa-upadlosc.pl powinny korzystać z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w myśl postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownicy serwisu obowiązani są do korzystania z jego zasobów wyłącznie na potrzeby własne. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie treści udostępnianych przez serwis na na użytek własny lub w celu udostępniania treści osobom trzecim i choćby pośredniego czerpania z nich korzyści. Treści udostępnione w serwisie stanowią własność Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria i podlegają ochronie praw autorskich.
 3. Takiej samej ochronie podlegają: układ udostępnianych zasobów, znaki firmowe, logo, utwory audiowizualne, prezentacje multimedialne oraz inne elementy indywidualizujące właściciela praw tj. Kancelarię Prawną Mat Kancelaria.
 4. Powielanie, rozpowszechniania, czerpanie korzyści oraz korzystanie z wyżej wymienionych zasobów wbrew postanowieniom niniejszego regulaminu są zabronione, chyba że właściciel praw autorskich na to zezwoli, a zgoda zostanie udzielona w formie pisemnej.
 5. Za formę pisemną, o której mowa w ust. 4 rozumie się również udzielenie zgody poprzez wiadomość wysłaną za pomocą poczty elektronicznej e-mail, wysłanej z adresu biuro@mat-kancelaria.pl lub biuro@nowa-upadlosc.pl.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU

 1. Właściciel Mat Kancelaria oświadcza, iż wszelkie treści udostępniane przez serwis www.mat-kancelaria.pl, przygotowane i redagowane są z należytą starannością.
 2. Informacje publikowane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że literalnie wskazują na to, iż dana treść taką ofertą jest i zawiera w swojej treści frazę „oferta handlowa” lub „oferta sprzedaży”.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika, podjęte w oparciu o zasoby udostępniane w serwisie www.nowa-upadlosc.pl.
 4. Ponadto Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z zasobów serwisu ze względu na brak dostępu związanego z awarią systemu, łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki niewłaściwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód spowodowanych przez błędne ich działanie.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Użytkownik serwisu www.nowa-upadlosc.pl ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treści udostępniane, publikowane w serwisie. Poprzez udostępnianie i publikowanie treści w serwisie rozumie się również publikację na kontach indywidualnych Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria prowadzonych w mediach społecznościowych, prowadzonych na portalach Facebook, Twitter, Google, Instagram czy LinkedIn.
 2. Publikowanie i udostępnianie treści obraźliwych, wulgarnych w serwisie www.nowa-upadlosc.pl lub na kontach indywidualnych kancelarii prowadzonych w mediach społecznościowych, może skutkować dochodzeniem praw na drodze postępowania cywilnego lub skierowania sprawy na drogę postępowania karnego.

7. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Użytkownicy serwisu www.nowa-upadlosc.pl mają możliwość korzystania z dwóch rodzajów formularza kontaktowego, udostępnionego w serwisie internetowym kancelarii.
 2. Korzystanie z wyżej wymienionych formularzy, wymaga udostępnienia danych osobowych użytkownika.
 3. Dane osobowe udostępniane przez użytkowników serwisu, przetwarzane są jedynie w celach świadczenia usług prawnych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „RODO”(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO, właściciel Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria wskazuje zasady przetwarzania danych osobowych, które zostaną mu udostępnione.
 4. Administratorem danych jest Michał Matias Mat Kancelaria z siedzibą w Sopocie 81-853, przy al. Niepodległości 709/2, posiadająca nr NIP: 5862155335 „Administrator”.
 5. Dane osobowe udostępnione przez użytkownika są zbierane w celu:
 • świadczenia usług w zakresie doradztwa prawnego;
 • rejestracji i prowadzenia konta klienta w serwisie www.nowa-upadlosc.pl oraz bezpłatnego przechowywania danych rejestracyjnych;
 • dokonywania płatności za usługi świadczone przez Kancelarię Prawną Mat Kancelaria;
 • marketingowym;
 • statystycznym;
 • analitycznym;
 • wykonywania usług przez Kancelarię Prawną Mat Kancelaria, zleconych przez użytkownika.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, a każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych, ich aktualizacji oraz usunięcia z bazy danych serwisu.
 2. Administrator w celu wykonywania działalności gospodarczej, korzysta z usług podmiotów trzecich. Użytkownik udostępniający dane osobowe Administratorowi poprzez korzystanie z któregokolwiek formularza kontaktowego, zgadza się na przekazanie udostępnionych danych podmiotom współpracującym z Administratorem, w celu realizacji świadczonych usług prawnych.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię Prawną Mat Kancelaria nie są przekazywane państwom trzecim tj. nie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, chyba, że zostaną one przekazane Administratorowi w celu wykonywania świadczonych usług.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji usług prawnych zleconych Administratorowi oraz później do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywanymi usługami, natomiast w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych, powierzane dane, wykorzystywane są do chwili cofnięcia zgody.
 6. Użytkownikowi, który przekazuje dane osobowe Administratorowi przysługują następujące prawa:
 • dostępu do przekazanych danych;
 • edycji przekazanych danych poprzez sprostowanie lub usunięcie;
 • przeniesienia przekazanych danych;
 • ograniczenia przetwarzania przekazanych danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przekazanych danych;
 1. Ponadto na zasadach wskazanych w art. 12 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Administrator, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia wniosku, udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z wykonywaniem uprawnień, o których mowa w pkt. 11.
 2. Z praw wskazanych w pkt. 11 i 12 Przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu, można skorzystać drogą korespondencji pocztowej przesłaną na adres Michał Matias Mat Kancelaria Sopocie 81-853, przy al. Niepodległości 709/2, posiadająca nr NIP: 5862155335 lub drogą korespondencji elektronicznej e-mail: biuro@mat-kancelaria.pl lub biuro@nowa-upadlosc.pl

8. Polityka plików „cookies”

 1.  Administrator informuje, iż serwis internetowy korzysta z tzw. plików „cookies” – niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową, a także technologii do rejestrowania i zapisywania informacji o stronach odwiedzanych przez Użytkownika/Klienta i ich aktywności w Internecie. Pliki cookies zastosowane są w celu dostosowania treści serwisu do preferencji Użytkownika/Klienta oraz optymalizacji korzystania z serwisu. Ponadto używane są w celu tworzenia anonimowych statystyk na temat sposobu korzystania przez Użytkowników/Klientów z serwisu interentowego.
 2. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika/Klienta, nie ingerują w konfigurację jego komputera, nie służą do instalowania lub odinstalowania programów, aplikacji, wirusów, nie ingerują w integralność systemu oraz dane Użytkownika/Klienta zgromadzone w jego systemie komputerowym. Ponadto pliki nie są przetwarzane przez osoby trzecie oraz mogą być w każdej chwili usunięte przez Użytkownika/Klienta.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika/Klienta. Administrator zapewnia ochronę tychże danych przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i inne.
 5. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 6.  Administrator korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:
  a. czas ich działania:
  • sesyjne – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Klienta;
  b. cel jakiemu służą:
  • zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie,
  • usprawnienie funkcjonalności Strony – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Użytkownika lub Klienta i służące personalizacji interfejsu;
  • określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  • tworzenie statystyk;
  • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika lub Klienta;
  • zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.
 7. Inne technologie wykorzystywane przez Administratora dotyczą m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Wśród rozwiązań technicznych stosowanych przez Administratora znajdują się przede wszystkim:
  a. analityka stron www – Google Analytics,
  b. tagi remarketingowe – Google AdWords,
  c. usługi Pixel Facebook.
 8.  Powyższe rozwiązania techniczne udostępnianie są przez Zaufanych Partnerów Administratora, z poszanowaniem uprawnień Użytkowników i Klientów wynikających z RODO. Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują udostępniane są bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów.

9. WARUNKI I CENA ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1.  Kancelaria świadczy usługi osobom fizycznym i prawnym z zakresu pomocy prawnej podczas postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, poprzez:
  a) porady prawne, udzielane przez wykwalifikowanych prawników, posiadających bogate doświadczenie zawodowe w siedzibie kancelarii, u Klienta oraz za pośrednictwem urządzeń audiowizualnych, połączenia telefonicznej i poczty elektronicznej;
  b) sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych i prawnych lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  c) reprezentację Klientów podczas postępowań.
 2. Świadczenie wyżej wymienionych usług uzależnione jest od uprzedniego zawarcia z Klientem umowy, na podstawie dostarczonych dokumentów i informacji, o których mowa w umowie, a także po uiszczeniu przez Klienta wynagrodzenia w wysokości wskazanej w umowie.
 3. Szczegóły płatności wynagrodzenia ustalane są każdorazowo z Klientem przed zawarciem umowy, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz jej specyfikacji.
 4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość stosowania różnych cen względem Klientów oraz prawo do stosowania okresowych promocji lub rabatów.
 5. Wycena przedstawiona przez Kancelarię przed zawarciem umowy z Klientem obowiązuje przez okres 60 dni, licząc od dnia przekazania informacji o wysokości wynagrodzenia Klientowi. W przypadku chęci zawarcia umowy po upływie 60 dni od dnia przedstawienia ceny usługi, Kancelaria ma prawo do wskazania innej wysokości wynagrodzenia.
 6. Kancelaria dopuszcza zapłatę wynagrodzenia w ratach, której wysokość i termin płatności zostaną ustalone z Klientem przed zawarciem umowy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie www.nowa-upadlosc.pl
 2. Właściciel serwisu www.mat-kancelaria.pl oświadcza, iż w serwisie dostępne są do pobrania wszystkie aktualizacje regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu www.nowa-upadlosc.pl można kierować bezpośrednio na adres siedziby kancelarii lub poprzez korespondencję elektroniczną e-mail na adres biuro@mat-kancelaria.pl lub biuro@nowa-upadlosc.pl
 4. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane osobom zainteresowanym w formie listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail w terminie 14 dni od wyjaśnienia zgłoszenia reklamacyjnego. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 5. W przypadku braku porozumienia, ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii Prawnej Mat Kancelaria. 

MAT KANCELARIA

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem większej ilości informacji na temat naszych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowo :