Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Ile trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a ile właściwe postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe – etapy

Na pytanie „jak długo trwa postępowanie upadłościowe?” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przede wszystkim należy rozdzielić całą procedurę na dwa etapy – pierwszy od złożenia wniosku do wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz drugi od otwarcia  właściwego postępowania upadłościowego do dnia jego zakończenia. Podkreślenia wymaga również, iż właściwe postępowanie upadłościowe może zakończyć się na kilka sposobów. Są one zależne od takich czynników jak sytuacja majątkowa upadłego czy okoliczności, które miały wpływ na powstanie stanu niewypłacalności. Ponadto istotne są również możliwości finansowe upadłego w zakresie realizacji założeń planu spłaty wierzycieli.

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe – etap pierwszy

Zaczyna się od złożenia wniosku do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Moglibyśmy w zasadzie dopisać jeszcze jeden etap, tzw. zerowy, obejmujący przygotowanie i zebranie dokumentacji oraz skrupulatne sporządzenie wniosku. Przed złożeniem formularza o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do właściwego sądu należy go też opłacić. Koszt koszt złożenia wniosku wynosi 30 złotych. We wniosku należy wskazać składniki majątkowe, jeżeli dłużnik takowe posiada. Ponadto istotne są również dochody dłużnika i wydatki oraz ciążące na nim wierzytelności. Kluczowym dla sprawy jest określenie terminu wymagalności zapłaty każdego długu. Tak wypełniony formularz wraz z szerokim uzasadnieniem, argumentującym podstawy dla wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości, należy złożyć we właściwym sądzie.

Co do zasady sąd powinien taki wniosek rozpatrzyć w terminie 2 miesięcy od daty wpływu. Natomiast jest to termin wyłącznie instrukcyjny, ze względu na coraz większą ilość postępowań oraz deficyt sędziów w wydziałach gospodarczych. Zazwyczaj sąd wydaje postanowienie w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Niestety wiele osób przed wszczęciem procedury myśli, że w tym momencie postępowanie się kończy. Uważają, że w tym momencie dochodzi do umorzenia zobowiązań względem wierzyciela. Oczywiście może się tak zdarzyć, lecz są to sytuacje niezwykle rzadkie, o czym informujemy w dalszej części artykułu.

Etap drugi postępowania upadłościowego

Wraz z otwarciem nowego etapu w sprawie sąd powołuje syndyka, który będzie odpowiedzialny za prawidłowy przebieg postępowania. Następuje ustalenie składu i wartości masy upadłości oraz sporządzenie spisu wierzytelności. Jeżeli upadły (daw. dłużnik) dysponuje majątkiem, który można upłynnić, syndyk sprzedaje składniki majątku, a następnie dokonuje podziału sum pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży między wierzycieli. Jeśli jednak dłużnik nie posiada majątku, syndyk pomija wyżej wymienione czynności i przechodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli. Brak majątku oznacza skrócenie okresu postępowania od 6 do najczęściej kilkunastu miesięcy.

Plan spłaty wierzycieli ustalany jest przez sąd w przypadku, gdy sumy pieniężne pochodzące ze sprzedaży majątku dłużnika nie pozwalają na zaspokojenie wierzytelności lub gdy upadły w ogóle nie posiada majątku. Czas trwania ustalania planu spłaty zależy od sprawności sędziego komisarza, sądu i działań podjętych przez wierzycieli.  Jeżeli sytuacja osobista upadłego w sposób oczywisty wskazuje, iż ten nie będzie w stanie wykonywać planu spłaty, sąd wyda postanowienie o umorzeniu zobowiązań. Dzieje się tak w wyjątkowych okolicznościach, np. gdy upadły ze względu na podeszły wiek lub trwałą niezdolność do pracy nie jest w stanie uzyskiwać dochodów.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli ma z założenia określić okres jego trwania oraz miesięczną sumę pieniężną przeznaczaną na spłatę wierzytelności. Na wysokość kwoty uiszczanej na zaspokojenie wierzycieli wpływa przede wszystkim kwota uzyskiwanego zarobku oraz suma miesięcznych wydatków upadłego. Plan rozpisywany jest co do zasady na okres do 36 miesięcy. Jednakże w sytuacji, gdy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, sąd zakreśli jego wykonanie w czasie od 36 do nawet 84 miesięcy. 

Koniec postępowania

Wykonanie planu spłaty wieńczy kolejne postanowienie sądu, które informuje o tym jaka wysokość wierzytelności została spłacona. Postanowienie to informuje również o wierzytelnościach umorzonych, jeżeli takie pozostały po wykonaniu planu spłaty. Zwracamy uwagę, że dla każdego dłużnika, który zastanawia się nad przystąpieniem do procedury, czas jej trwania będzie inny. Przedstawione w niniejszym artykule informacje wskazują, iż na pytanie „jak długo trwa postępowanie upadłościowe” nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Całe postępowanie, począwszy od dnia złożenia wniosku, może bowiem trwać od 1 roku do nawet 10 lat. Oprócz wspomnianych wyżej okresów nie można zapomnieć o czasie potrzebnym na obieg dokumentów. Czasochłonna jest również praca sędziego, sądu czy syndyka. Z naszej strony możemy zagwarantować, iż od zebrania wszystkich dokumentów w sprawie wniosek o ogłoszenie upadłości złożymy w ciągu 1 miesiąca.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do lektury innych postów znajdujących się na blogu bądź do kontaktu bezpośredniego. Do usłyszenia niebawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *