Kategorie
o upadłości i układzie

Czy każdy dług można umorzyć?

Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić tematowi, który co jakiś czas do nas powraca w trakcie rozmów telefonicznych oraz zapytań przesłanych na skrzynkę e-mail. Czy każdy dług podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym? Odpowiedź na to pytanie nie pojawia się na stronie głównej w sekcji NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA, natomiast zagadnienie z pewnością zasługuje na dokładniejsze omówienie. Na samym wstępie chciałbym poinformować, że w trakcie postępowania dłużnik nie może starać się o umorzenie każdego rodzaju długu.

Niektórzy będą pewnie zaskoczeni taką informacją. Bo w zasadzie dlaczego nie? Powodów jest wiele. Mogłoby to prowadzić między innymi do nadużyć i utraty ochrony prawnej przez jednostki, które ustawa ma chronić bezgranicznie, jak np. dzieci, które w przypadku braku granic przedmiotowych, mogłyby utracić prawo dochodzenia obowiązku alimentacyjnego od rodzica.

Jakiego rodzaju zobowiązań dłużnik nie jest w stanie umorzyć w trakcie procedury?

  • Długi nie podlegające umorzeniu w upadłości konsumenckiej
  • zobowiązania nieujawnione we wniosku o ogłoszenie upadłości
  • zobowiązania alimentacyjne stwierdzone wyrokiem sądu
  • roszczenia o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • kary grzywny i kary porządkowe nałożone przez sąd

Upadłość konsumencka Trójmiasto – zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 504 054 720, e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Lady Justice statue in law firm attorney office, blindfolded Justitia with balance scales and sword is personification of moral force in judicial system

Przede wszystkim należy pamiętać, że w postępowaniu konsumenckim umorzeniu nie będą podlegały zobowiązania, których dłużnik celowo lub omyłkowo nie ujawni we wniosku, a jego wierzyciel nie będzie brał udziału w postępowaniu. Rozwijając myśl pominięcia zobowiązania w trakcie sporządzania wniosku, należy zaznaczyć, iż zdarzają się takie przypadki, kiedy dłużnik zapomni o zobowiązaniu wynikającym na przykład z umowy zawartej kilka lat wcześniej z dostawcą usług internetowych.

W trakcie toczącego się postępowania może się okazać, iż zapomniany dostawca uruchomi procedurę windykacyjną, które nie będzie podlegała wstrzymaniu, w przeciwieństwie do pozostałych postępowań, zainicjowanych przez wierzycieli uwzględnionych przez dłużnika we wniosku.

Dostawca usług internetowych będzie mógł bez przeszkód prowadzić swoje działania windykacyjne. Następnie sądowe i egzekucyjne. Pomijając kwestię oczywistą, jaką są zobowiązania niewskazane przez dłużnika umyślnie lub omyłkowo. Istnieje katalog zobowiązań, które ze swej natury nie podlegają umorzeniu w procedurze upadłości konsumenckiej.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 504 054 720

ALIMENTY

ALIMENTY zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu nie podlegają umorzeniu w trakcie postępowania. Nie zostaną również umorzone roszczenia skierowane przeciwko dłużnikowi o naprawienie szkody, wynikającej z popełnionego przez dłużnika przestępstwa lub wykroczenia, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto na umorzenie nie zasługują roszczenia skierowane przeciwko dłużnikowi, wynikające z obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

Dłużnik nie może również liczyć na umorzenie długu z tytułu renty zasądzonej na rzecz osoby trzeciej. Może być ona spowodowana wywołaniem choroby, niezdolnością do pracy, kalectwa lub śmierci. Procedura upadłości konsumenckiej nie pozwala na umorzenie orzeczonych przez sąd kar grzywny. Mogą być one zasądzone zarówno wyrokiem sądu karnego jak i kary porządkowej nałożonej w trakcie postępowań sądowych.

Do powyższego katalogu należy również dołączyć zobowiązania wynikające z nawiązki oraz z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczonego przez sąd. Jako środek karny jak i świadczenia pieniężnego orzeczonego jako środek związany z poddaniem się sprawcy próbie. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że postępowanie upadłościowe może obejmować wyłącznie zobowiązania powstałe przed dniem wydania postanowienia sądu. Zatem umorzeniu nie będą podlegały zobowiązania powstałe później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *