Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Celowe uszczuplenie majątku

Jakich zachowań powinien wystrzegać się dłużnik przystępujący do postępowania upadłościowego?

Celowe uszczuplenie
majątku przez dłużnika

Zauważyliśmy pewną tendencję wśród osób, które powierzyły nam prowadzenie sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podobnie jest wśród osób, które zwracają się wyłącznie z prośbą o poradę prawną. Osobom borykającym się z nadmiernym zadłużeniem często towarzyszy intencja wyzbycia się majątku. Bez wątpienia chcą to zrobić przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W rezultacie jedni myślą o zawarciu umowy darowizny, a inni o sprzedaży. Jedni chcą podarować komuś gotówkę, drudzy myślą o sprzedaży samochodu czy motocykla.  Zainteresowani upadłością myślą o tym, aby zachować choć część swojego majątku. Z pewnością nie jest to właściwa droga. Z niniejszego artykułu dowiesz się dlaczego celowe uszczuplenie majątku nie jest dobrym rozwiązaniem.

Nię tędy droga

Uszczuplenie majątku przez dłużnika bezpośrednio przed złożeniem wniosku o upadłość pozbawia wierzyciela możliwości dochodzenia zaspokojenia wierzytelności z majątku dłużnika. Czynność dokonywana w celu ochrony własnego majątku godzi w majątek wierzyciela. Dlatego w celu wyeliminowania podobnych czynów, ustawodawca zapewnił wierzycielom szereg narzędzi prawnych chroniących ich interes.

Co na ten temat mówi prawo upadłościowe?

Art. 127 Ustawy prawo upadłościowe informuje o bezskuteczności czynności prawnych dokonanych w stosunku do masy upadłości (majątku dłużnika) w ciągu 1 roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co to oznacza w praktyce? Wszystkie czynności nieodpłatne (darowizny) lub odpłatne, których wartość jest niewspółmiernie niska w stosunku do wartości rynkowej dla czynności danego rodzaju, dokonane w ciągu jednego roku od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są bezskuteczne. Jeżeli dłużnik daruje lub sprzeda np. samochód lub nieruchomość za wartość zdecydowanie niższą od wartości rynkowej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zostanie ona uznana za bezskuteczną. Bez wątpienia przedmioty darowane lub sprzedane wejdą w skład masy. W pierwszej kolejności syndyk postara się je sprzedać, a następnie sumy pieniężne pochodzące z ich sprzedaży rozdysponuje między wierzycieli. Celowe uszczuplenie majątku pozbawiłoby syndyka możliwości jego likwidacji i rozdysponowania pieniędzy między wierzycieli.

Jakie czynności podejmuje syndyk w postępowaniu?

Szersza ochrona wierzyciela

Ust. 2 przywołanego artykułu przede wszystkim rozszerza ochronę wierzyciela. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności takie jak zrzeczenie się roszczenia, zawarcie ugody sądowej i uznanie powództwa, które są niekorzystne dla wierzyciela. Natomiast ustęp trzeci art. 127 zabezpiecza wierzyciela przed uznaniem przez dłużnika niewymagalnego roszczenia w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kodeksowa skarga pauliańska

Z pewnością kolejnym instrumentem prawnym przysługującym wierzycielom jest tzw. skarga pauliańska. Na mocy art. 527 kodeksu cywilnego . Wierzyciel pokrzywdzony przez czynności podjęte przez dłużnika, może również żądać uznania przedsięwziętej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Termin na wystąpienie z roszczeniem o uznanie bezskuteczności czynności prawnej wynosi lat 5 od dnia tej czynności. Z uprawnienia może skorzystać zarówno wierzyciel jak i syndyk. W chwili wydania postanowienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wyznaczony przez sąd rozpoznający sprawę syndyk wstępuje do postępowania. Od tej chwili tylko on będzie mógł wystąpić w imieniu wierzycieli o uznanie czynności za bezskuteczną. Z pewnością podkreślenia wymaga fakt, iż syndyk może dochodzić roszczeń z tzw. skargi pauliańskiej przez 2 lata od dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W przypadku upływu dwuletniego terminu, roszczenie po prostu wygaśnie.

Jakie wnioski?

Niewątpliwie wyżej instrumenty prawne mają chronić wierzycieli przed nieuczciwie postępującymi dłużnikami. Dlatego należy mieć na uwadze, iż każdy wierzyciel przed wszczęciem postępowania upadłościowego, a syndyk w trakcie jego trwania, mogą wystąpić do sądu o uznanie danej czynności za bezskuteczną. Bez wątpienia, dotyczy to sytuacji, której celem było uszczuplenie majątku dłużnika, a skutkiem pokrzywdzenie wierzyciela. Z pewnością warto przypomnieć, iż to sąd dokona osądu czy dana czynność została dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli. Przeanalizuje czy na skutek danej czynności dłużnik stał się niewypłacalny lub stan jego niewypłacalności się powiększył, w stosunku do stanu sprzed dokonania owej czynności.

Konkludując, uczulamy wszystkich, aby zastanowili się kilka razy zanim podarują część swojego majątku lub sprzedadzą jego składnik. Tym bardziej jeżeli chodzi o sprzedaż lub darowiznę na rzecz osoby najbliższej. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości po dokonaniu omówionych wyżej czynności, nie gwarantuje ochrony. W trakcie postępowania syndyk zbada jakie czynności podejmował dłużnik przed złożeniem wniosku.

Upadłość konsumencka Sopot 883 882 335

Upadłość konsumencka Gdynia 789 739 178

Biuro@nowa-upadlosc.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *