Kategorie
Uncategorized

Skarga pauliańska

Czym jest skarga pauliańska?

Skarga pauliańska, zwana również actio pauliana, to najogólniej rzecz ujmując środek ochrony wierzyciela przed skutkami niewypłacalności dłużnika. Instytucja skargi pauliańskiej będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy dojdzie do nielojalnego zachowania dłużnika. Skorzystanie z dobrodziejstwa actio pauliana pozwala zrealizować wierzytelność z majątku osoby, która w wyniku nielojalnego działania dłużnika odniosła korzyść.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej?

Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Dłużnik zaciągnął zobowiązania i nie jest w stanie ich spłacić. W związku z tym postanowił, że ogłosi upadłość. Jednak przed przystąpieniem do postępowania upadłościowego dowiedział się, że nieruchomość, którą posiada, może zostać zlicytowana. Wpadł więc na pomysł, aby w formie darowizny przenieść tę nieruchomości na swojego małżonka. Czy oznacza to, że można bezkarnie wyzbywać się majątku w obawie przed jego utratą? Otóż nie! Nic bardziej mylnego. Przestrzegamy przed podejmowaniem takich działań – próba oszukiwania sądu nie przyniesie bowiem oczekiwanego rezultatu.

Skarga pauliańska – uregulowanie kodeksowe

Dopuszczalność skorzystania z instytucji skargi pauliańskiej jest obwarowane wystąpieniem szeregu okoliczności. Zostały one szczegółowo wymienione w art. 527 KC. Stanowi on, że:

§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. § 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Przesłanki skorzystania ze skargi pauliańskiej

W oparciu o powyższy przepis przesłanki skorzystania ze skargi pauliańskiej przedstawiają się jak poniżej.

 1. Pierwszą przesłanką jest istnienie wierzytelności podlegającej ochronie pauliańskiej i pokrzywdzenie wierzycieli.
 2. Drugą przesłankę stanowi uzyskanie przez osobę trzecią korzyści majątkowej.
 3. Trzecia przesłanka to działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela.
 4. Ostatnią, czwartą przesłankę jest wiedza lub możliwość dowiedzenia się przez osobę trzecią o pokrzywdzeniu wierzycieli dłużnika i zła wiara osoby trzeciej.

Przesłanka nr 1

Dana czynność będzie podlegała ochronie pauliańskiej i zostanie dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli wtedy, gdy skutkowała powstaniem niewypłacalności dłużnika lub pogłębieniem już istniejącej niewypłacalności. O osiągnięciu stanu niewypłacalności pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów.

Przesłanka nr 2

Przez uzyskanie korzyści majątkowej możemy mówić w dwóch zasadniczych przypadkach. Pierwszy polega na nabyciu przez osobę trzecią rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego (np. prawa własności przemysłowej, udziały). Drugi przypadek to taki, kiedy osoba trzecia zostanie zwolniona z określonego zobowiązania (np. z zapłaty długu). Najczęściej zdarza się, że dłużnik dokonuje na rzecz osoby trzeciej przysporzenia w zamian za nieekwiwalentne świadczenie od osoby trzeciej. Korzyść majątkowa będzie wtedy obejmowała tę nieekwiwalentną część uzyskanego przez dłużnika świadczenia.

Przesłanka nr 3

Wiedza lub możliwość dowiedzenia się o pokrzywdzeniu oznacza, że dłużnik mógł przewidzieć skutek danej czynności. Dłużnik powinien był zatem przewidzieć, że jej dokonanie będzie skutkować jego niewypłacalnością lub zwiększeniem jej stopnia. Nie jest przy tym wymogiem, aby dłużnik działał z zamiarem bezpośrednim pokrzywdzenia wierzyciela. Wystarczającym będzie, jeżeli dłużnik mógł przewidzieć, że dojdzie do pokrzywdzenia. Wyjątek od tej reguły ustawodawca zawarł w art. 530 KC, który odnosi się do ochrony przyszłych wierzycieli. Przyszły wierzyciel to taki, którego wierzytelności powstały już po dokonaniu czynności dłużnika. Zaskarżenie czynności prawnej dokonanej przez dłużnika jest możliwe, jeżeli dłużnik w chwili dokonywania czynności prawnej zdawał sobie sprawę lub chociażby mógł zdawać sobie sprawę przy zachowaniu należytej staranności, że będzie odpowiadał w przyszłości za dług i dokonał czynności w celu pokrzywdzenia wierzyciela. [tak P. Nazaruk [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, LEX/el. 2022, art. 530.].

Przesłanka nr 4

Ostatnią przesłanką skorzystania ze skargi pauliańskiej jest wiedza lub możliwość dowiedzenia się o pokrzywdzeniu wierzycieli. Chodzi oczywiście o świadomość osoby trzeciej w tym zakresie. Wierzyciel może skorzystać z actio pauliana wtedy, gdy osoba trzecia wie, lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć o krzywdzącym charakterze czynności. Co przy tym istotne, stan istniejący w chwili dokonywania czynności ma tu znaczenie w kontekście oceny stanu świadomości osoby trzeciej.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Skarga pauliańska – termin

Odnosząc się do terminu, w którym pokrzywdzony wierzyciel może skorzystać z instytucji skargi pauliańskiej, należy odnieść się do art. 534 KC. Treść tego przepisu brzmi jak poniżej.

Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdy dłużnik w sposób rażący i ewidentny wyzbył się któregoś ze składników swojego majątku, osoba pokrzywdzona takową czynnością nie będzie mogła domagać się uznania jej za bezskuteczną.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Kolejne wpisy zapewne dodamy niebawem!

Do zobaczenia!
Martin Treder
biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Skarga na czynności syndyka

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Upadłość konsumencka Trójmiasto – dziękujemy!

Na wstępie chcielibyśmy podziękować Wam za zaangażowanie i odzew w związku z zamieszczonymi przez nas wpisami. Dzięki temu wiemy, że nasz wysiłek nie idzie na marne i nasza działalność jest Wam pomocna. W dzisiejszym wpisie postaramy się zwięźle przedstawić czym jest skarga na czynności syndyka.

Krótko o syndyku

Jak wynika z naszych dotychczasowych obserwacji, osoby kontaktujące się z nami często nie zdają sobie sprawy z możliwości podważenia działań syndyka. Otrzymujemy liczne zapytania dotyczące szeroko pojętej funkcji syndyka. Zdajemy sobie sprawę, że osoba syndyka może wzbudzać mieszane uczucia. Pełni on w postępowaniu upadłościowym kluczową rolę. W końcu nie kto inny jak właśnie syndyk przejmuje na etapie właściwego postępowania upadłościowego zarząd nad majątkiem upadłego. Dlatego też niejednokrotnie odnosiliśmy się do tej kwestii w naszych poprzednich wpisach. Dowiecie się z nich m.in. kim tak naprawdę jest syndyk i jakie są jego funkcje w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz jak wygląda pierwsze spotkanie z syndykiem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Skarga na czynności syndyka

Skarga na czynności syndyka to system kontroli działań syndyka. Co kluczowe w omawianym aspekcie, skarga może odnosić się zarówno do czynności, jak i zaniechania, których w ocenie zainteresowanego dopuścił się syndyk.

Skargę wnosi się do sądu upadłościowego. Legitymacja czynna (a więc uprawnienie do jej wniesienia) przysługuje zarówno upadłemu, wierzycielom, jak i pozostałym osobom, których prawo zostało zagrożone lub naruszone czynnościami syndyka. Skarga powinna odpowiadać wszystkim wymogom pisma procesowego (wyszczególnionych w art. 126 KPC). Należy dodatkowo określić zaskarżaną czynność, a w zakresie osnowy wniosku dookreślić, czy skarżący żąda zmiany, uchylenia czy dokonania czynności. Skarga wymaga uzasadnienia.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Skarga na czynności syndyka – terminy

Zasadniczo, zgodnie z art. 49112a Prawa upadłościowego skargę wnosi się w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia dokonania czynności bądź od dnia zawiadomienia o jej dokonaniu, bądź też od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o niej albo o tym, że miała być dokonana.

Skargę wnosi się za pośrednictwem syndyka, który w terminie 3 dni przekazuje ją do sądu upadłościowego. Na tym etapie syndyk ma tak naprawdę dwie możliwości. Może albo uwzględnić skargę, albo uzupełnić ją o własne uzasadnienie. W przypadku uwzględnienia skargi syndyk zawiadamia o tym fakcie skarżącego i zainteresowanych. Terminy na wniesienie skargi na czynności syndyka mają charakter ustawowy. Oznacza to, że nie mogą zostać ani wydłużone, ani skrócone. Jednakże po upływie rzeczonych terminów istnieje możliwość ich przywrócenia. Odbywa się to w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Sąd powiadomi wierzycieli o terminach

W kontekście omawianego zagadnienia należy krótko odnieść się do sytuacji wierzycieli. Ustawodawca zdaje sobie sprawę, że nie każdy musi być zaznajomiony z przepisami regulującymi omawianą kwestię. Nie każdy musi też przecież korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W związku z powyższym zawiadomienie, które syndyk kieruje do wierzycieli w trybie art. 4916a ust. 1 Prawa upadłościowego, zawiera pouczenie o skardze na czynności syndyka, w tym również o obowiązujących w tym zakresie terminach.

W myśl obowiązujących przepisów sąd powinien rozpoznać skargę w terminie 7 dni liczonych od dnia jej wpływu. Podany termin jest terminem instrukcyjnym. Może on ulec wydłużeniu w razie braków formalnych skargi, które podlegają uzupełnieniu. W takim wypadku termin liczy się od dnia wpływu takiego uzupełnienia.

Odrzucenie skargi na czynności syndyka

Sąd może odrzucić skargę na czynności syndyka w kilku zasadniczych przypadkach. Pierwsza z takich sytuacji to nieuzupełnienie braków w wymaganym terminie. Do odrzucenia skargi dojdzie także wtedy, gdy zostanie ona wniesiona po przewidzianym przepisami terminie. Skarga nie zostanie skutecznie wniesiona również w wypadku, kiedy będzie ona niedopuszczalna z innych przyczyn. Co jednak istotne, na postanowienie w tej sprawie służy zażalenie.

Co oznacza odrzucenie skargi?

Pomimo tak ogromnego formalizmu regulującego omawianą kwestię – uspokajamy. Sąd ma co do zasady obowiązek uwzględnienia powołanych w skardze okoliczności. Musi to zrobić, co oczywiste, w razie uwzględnienia skargi. Jednakże zasada ta obowiązuje nawet w sytuacji, gdy skarga podlega odrzuceniu. Jeżeli sąd po analizie wniesionej skargi uzna to za stosowne, może w sposób wiążący zobowiązać syndyka do wykonania określonych czynności (albo ich zakazać). Sąd może również, jeżeli uzna, że takie ustalenie jest wystarczającym rozstrzygnięciem, stwierdzić wadliwość czynności syndyka.

Środki dyscyplinujące syndyka

Oprócz wyżej wspomnianych uprawnień nadzorczych sądu, wobec syndyka mogą zostać zastosowane inne środki, które mają na celu kontrolę jego poczynań. Zgodnie z art. 169a Prawa upadłościowego sędzia-komisarz upomina syndyka, który nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W przypadku istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu obowiązków mimo upomnienia, sędzia-komisarz może nałożyć na syndyka grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Bierze przy tym pod uwagę stopień oraz wagę uchybienia. Celem uprawnień do zastosowania środków dyscyplinujących jest realizacja podstawowego obowiązku sądu. Mianowicie rolą sądu jest kierowanie tokiem postępowania upadłościowego. W postępowaniu upadłościowym sprawuje on nadzór nad czynnościami syndyka i zwraca uwagę na popełniane przez syndyka uchybienia. I tak, jeżeli w toku postępowania dostrzeżecie jakąkolwiek nieprawidłowość w poczynaniach syndyka – macie pełno prawo zwrócić na nie uwagę sądowi.

Zapraszamy do zadawania pytań

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy pod stałym kontaktem mailowym biuro@nowa-upadlosc.pl. Zachęcam również do dołączenia do naszej trójmiejskiej grupy facebookowej, gdzie odpowiadamy na najróżniejsze pytania. Do usłyszenia!

Martin Treder
504 054 720

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized

Umorzenie postępowania upadłościowego

Przesłanki umorzenia postępowania upadłościowego

W jednym z naszych poprzednich wpisów odnieśliśmy się do kwestii długów, jakie mogą zostać umorzone w toku postępowania upadłościowego. Dlatego dzisiejszy wpis ma natomiast przybliżyć Wam co oznacza umorzenie postępowania upadłościowego. Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest w żadnym stopniu obwarowane minimalną wartością majątku dłużnika. Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział progu finansowego, którego osiągnięcie warunkowałoby po stronie zainteresowanego dopuszczalność skutecznego złożenia wniosku o upadłość.

Co istotne, umorzenie postępowania upadłościowego z wniosku dłużnika nie powinno stanowić przeszkody dla uwzględnienia jego ponownego wniosku w tym zakresie. Równie istotny jest fakt, że uprawnienie do złożenia przez dłużnika wniosku o umorzenie postępowania nie dotyczy postępowania zainicjowanego przez wierzyciela.

Umorzenie postępowania upadłościowego – trzy sytuacje

Zgodnie z art. 49110 PrUp w postępowaniu tym sąd umarza postępowanie:

 1. Na wniosek upadłego (art. 49110 ust. 1 PrUp).
 • Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków (art. 49110 ust. 2 PrUp). Sąd umarza postępowanie z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli.
 • Jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (art. 49110 ust. 2a PrUp).

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Z powyższego wynika bezsprzecznie, iż każda próba ukrywania majątku przez osobę, która ogłosiła upadłość może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. Dlatego też bardzo często przestrzegamy naszych klientów, aby w żadnym wypadku nie próbowali ukrywać swoich aktywów. Niestety, jeżeli decydujesz się na ogłoszenie upadłości musisz liczyć się z pewnymi obowiązkami i ograniczeniami.

Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie pewne wyjątki. Jeżeli sąd dopatrzy się zajścia którychś z wyżej wymienionych przesłanek umorzenia postępowania, może w pewnych przypadkach odstąpić od jego umorzenia. Dojdzie do tego wtedy, gdy dłużnik nieistotnie uchybił swoim obowiązkom lub w sytuacji, kiedy do umorzenia nie powinno dojść ze względów słuszności lub humanitarnych. Względy humanitarne najogólniej rzecz ujmując odnoszą się do poszanowania godności człowieka.

Ograniczenia w zakresie umorzenia postępowania upadłościowego

W niektórych przypadkach do umorzenia postępowania upadłościowego dojść nie może.  Będzie tak wtedy, gdy:

 1. Upadłość ogłoszono z wniosku wierzyciela na podstawie art. 8 albo art. 9 PrUp – jeżeli wniosek o umorzenie postępowania wniósłby upadły,
 2. Od niedawna sąd również nie umorzy postępowania, jeżeli mogłoby to skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Będzie tak w przypadku konsumenckiego uproszczonego postępowania upadłościowego.

Umorzenie postępowania upadłościowego w praktyce

Wzór postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania

Do umorzenia postępowania upadłościowego niezbędne jest wydanie przez sąd postanowienia w tym zakresie. Wzór postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego prezentuje się następująco:

Data

Sygnatura akt sprawy

POSTANOWIENIE

Sąd (oznaczenie wydziału) w następującym składzie:

(np. Przewodniczący: SSR (imię i nazwisko)), po rozpoznaniu w dniu _________ w (miejscowość) na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Jana Kowalskiego zamieszkałego w (miejscowość) wniosku syndyka masy upadłości,

postanawia:

umorzyć postępowanie upadłościowe (imię i nazwisko).

UZASADNIENIE

(przedstawienie stanu faktycznego oraz stanu prawnego uzasadniającego treść wydanego postanowienia)

Podpis

Wzór zarządzenia w przedmiocie umorzenia postępowania

Data

Sygnatura akt sprawy

ZARZĄDZENIE

 1. Odpis postanowienia doręczyć upadłemu wraz z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od daty doręczenia do (oznaczenie sądu II instancji, np. Sądu Okręgowego w Gdańsku) za pośrednictwem tutejszego Sądu.
 2. Odpis postanowienia doręczyć syndykowi.
 3. Dokonać obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podpis

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO

Podsumowując, pragniemy przede wszystkim przestrzec każdą osobę, która ogłosiła upadłość, przed ukrywaniem majątku. Decydując się na ogłoszenie upadłości musicie zdawać sobie sprawę, że niesie to za sobą pewne konsekwencje. Upadły m.in. podlega wielu ograniczeniom w zarządzie majątkiem czy też staje się zobligowany, aby go w całości ujawnić. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do umorzenia postępowania, ale również o upadłość konsumencką w ogóle – zapraszamy do kontaktu!

Na koniec zachęcamy do dołączenia do naszej Facebookowej grupy o upadłości: Upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice.

Martin Treder

Kategorie
o upadłości i układzie

Bezpłatne porady w marcu

Upadłość konsumencka Trójmiasto i okolice

Zaplanuj swoją konsultację z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego! W każdy piątek miesiąca będziemy świadczyć nieodpłatną pomoc prawną podczas dyżurów telefonicznych w godzinach 11:00 – 14:00. Co piątek możesz liczyć na doradztwo prawne z zakresu:

Kalendarz bezpłatnych porad prawnych
Kalendarz bezpłatnych porad prawnych

Bezpłatne porady w marcu

W trakcie rozmowy telefonicznej będziemy mogli przeprowadzić analizę prawno – finansową sytuacji Twojej lub Twojego przedsiębiorstwa. Im więcej przygotujesz pytań, tym więcej udzielimy Ci odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że prawo upadłościowe nie należy do łatwych. Bezpłatne porady prawne w marcu! Zapisz się na poradę telefoniczną z wyprzedzeniem! Jeżeli już dzisiaj wiesz, że potrzebujesz porady prawnej lub chcesz przeprowadzić analizę prawno – finansową swojej sytuacji to umów się na rozmowę! Będziesz mieć pewność, że w trakcie piątkowego dyżuru będziemy mieli dla Ciebie czas. My również będziemy mogli lepiej zaplanować dyżur i zoptymalizować swoją pracę. W celu umówienia rozmowy możesz skorzystać z formularza kontaktowego, znajdującego się na tutaj! Możesz również zadzwonić do biura sopockiego pod numer 883 882 335 lub gdyńskiego 788 739 178!

PORADY PRAWNE W NASZYCH BIURACH

Porady prawne odbywają się również w biurach naszej kancelarii. Dzwoniąc pod wybrany numer możesz umówić spotkanie w biurze! Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Biura kancelarii znajdują się w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306 oraz w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2. Wiele informacji dotyczących problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zamieściliśmy już na naszym blogu. Dlatego zapraszamy do śledzenia nowych i starszych wpisów. Staramy się przekazać Wam tyle wiedzy ile tylko jesteśmy w stanie!Akcja nie jest jednorazowa! Pod koniec każdego miesiąca na stronie zaprezentujemy kalendarz dyżurów prawnych na kolejny miesiąc.

GRUPA DYSKUSYJNA NA FACEBOOKU?

Od niedawna rozmawiamy o problemach upadłości i restrukturyzacji na facebookowej grupie dyskusyjnej. Jeżeli jakiś z tematów bloga nie dotyczy problemu, z którym się borykasz, zostaw nam wiadomość na grupie. Dzięki temu o rozwiązaniu problemu dowie się więcej osób!

Kategorie
z naszego doświadczenia

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.

Upadłość spółki, podobnie jak upadłość konsumencka, to nie rzadko ostatnia deska ratunku, której celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Dzięki upadłości popadnięcie w długi nie zawsze musi być równoznaczne z finansowym wykluczeniem. Jednak upadłość to pewnego rodzaju ostateczność. Ogłaszamy ją wtedy, gdy z uwagi na nadmierne zadłużenie nie jesteśmy w stanie dalej normalnie funkcjonować.

Co w sytuacji, kiedy jeszcze nie musimy ogłaszać upadłości, ale nie chcemy, aby spółka dalej funkcjonowała? Możemy przecież przeczuwać, że nasz czas już minął i dalszy byt spółki jest skazany na porażkę. Nie zawsze przecież drobne, ale również te większe potknięcia muszą oznaczać, że dalsze losy osoby zadłużonej są przesądzone. To wszystko za sprawą przepisów, które po spełnieniu określonych warunków pozwalają zlikwidować spółkę. A mówiąc dokładniej – przeprowadzić jej likwidację. Co to oznacza w praktyce? Oprzemy się na przykładzie spółki z o.o., najczęściej obecnie wybieraną formę działalności, jeżeli mowa o spółkach kapitałowych.

Likwidacja spółki

Kwestia likwidacji spółki została przede wszystkim uregulowana w kodeksie spółek handlowych (ksh). Najogólniej rzecz ujmując, przepisy te pozwalają, aby po spełnieniu się szeregu określonych przesłanek móc „zamknąć spółkę” i przeprowadzić jej likwidację. Nie oznacza to oczywiście, że każda spółka może zostać natychmiastowo zlikwidowana. Wręcz przeciwnie. Zostanie ona „zamknięta” dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione określone prawem wymogi.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Jeżeli wniosek o likwidację spółki nie zostanie złożony w odpowiednim czasie, może to grozić popadnięciem spółki w długi. Jest to zła wiadomość szczególnie dla członków zarządu takiej spółki, ponieważ w niektórych przypadkach mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jej długi. Zgodnie z art. 299 § 1 ksh jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mówiąc najprościej, bezskuteczna oznacza, że uzyskanie zaspokojenia z majątku spółki jest niemożliwe. Solidarna odpowiedzialność to taka, gdy jeden ze zobowiązanych nie może spłacić długu i musi to zrobić inny ze współzobowiązanych. Przytoczony wyżej przepis daje jednak pewną „furtkę”, która umożliwia uwolnienie się od odpowiedzialności członkom zarządu zadłużonej spółki. O niezłożeniu w terminie wniosku o upadłość pisaliśmy w jednym z naszych wpisów.

Likwidacja spółki z o.o. w praktyce

Jak więc w praktyce wygląda ogłoszenie likwidacji przez spółkę z o.o.? Proces ten można by najprościej przedstawić krok po kroku w następujący sposób:

Krok 1

W pierwszej kolejności Zgromadzenie Wspólników spółki musi podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki. Przeważnie wygląda to tak, że Zarząd spółki zwołuje zgromadzenie, na którym podejmuje niezbędną uchwałę. Dokonuje się tego w formie aktu notarialnego. Co ważne, podjęcie tej uchwały wymaga większości 2/3 głosów.

Krok 2

Następnie spółka wyznacza likwidatorów spółki. Co do zasady, zgodnie z art. 276 ksh likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Oznacza to, że niejako „z urzędu” likwidatorami spółki stają się członkowie zarządu. Wyznaczenie likwidatora jest konieczne, jeżeli ma być nim osoba, która nie jest członkiem zarządu spółki. Likwidatorów wyznacza się najczęściej w chwili podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki.

Krok 3

Na tym etapie konieczne jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Bilans ten musi obejmować okres od dnia otwarcia likwidacji. Sporządza się go w ciągu 15 dni od dnia otwarcia likwidacji, zgodnie z art. 12 ust. 1. pkt 5 ustawy o rachunkowości. Bilans powinien zostać przedłożony Zgromadzeniu Wspólników spółki. Zatwierdzają go Wspólnicy spółki.

Bilans sporządza się w oparciu o wycenę aktywów według wartości zbywczej, po czym podpisują go wszyscy likwidatorzy.

Krok 4

W dalszej kolejności musi nastąpić zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli otwarcie likwidacji. Należy poinformować sąd o imionach i nazwiskach likwidatorów oraz sposobie reprezentowania przez nich spółki. Co istotne, od tej chwili zgłoszeniu podlegają wszelkie zmiany w tym zakresie.

Zmianie ulega firma spółki poprzez dodanie do niej dodatku „w likwidacji”. Konieczne jest do tego wypełnienie oraz przesłanie Urzędowi Skarbowemu formularza NIP-8.

Zgłoszenia do sądu rejestrowego dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Zgłoszenie likwidacji spółki wymaga wypełnienia formularzy KRS-Z61 z załącznikami KRS-ZR, KRS-ZK oraz KRS-ZL.

Krok 5

Następnie sąd ogłasza o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokonuje tego najczęściej w dniu złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego. Ogłoszenie zawiera informację o powodach rozwiązania spółki. Ponadto informuje o otwarciu likwidacji i wzywa wierzycieli spółki do zgłoszenia ich wierzytelności. Zgodnie z przepisami powinni dokonać zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Krok 6

Ostatni krok to zgłoszenie likwidacji we właściwym Urzędzie Skarbowym. W myśl art. 290 ksh o rozwiązaniu spółki likwidator albo syndyk zawiadamia właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego.

Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji. Dane aktualizujemy poprzez formularz VAT-R. Konieczne będzie również przekazanie Urzędowi Skarbowemu odpisu sprawozdania likwidacyjnego.

Koszty

Zgłoszenie otwarcia likwidacji do KRS wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Opłacie sądowej podlegają bowiem zarówno wniosek o otwarcie likwidacji, jak i wniosek o jej ogłoszenie w MSiG. Jeżeli wniosek o otwarcie likwidacji złożymy przez Portal Rejestrów Sądowych, opłata wyniesie 250 zł. Jeżeli jednak spółka była zarejestrowana w systemie S24, opłata wyniesie 200 zł. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji w MSiG to kolejne 100 zł.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
Uncategorized

Wymogi wniosku

Wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości oraz kryteria uznania go za skuteczny

Po części o tym, jakie są wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości pisaliśmy w jednym z poprzednich postów. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała podstawa ku ogłoszeniu upadłości, dłużnik jest zobowiązany zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. W przypadku, gdy dłużnik to jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wspomniany wniosek musi zostać złożony w sądzie przez każdego, komu zgodnie z ustawą, umową spółki lub statutem przysługuje prawo prowadzenia jej spraw i reprezentacji. Obowiązek ten powstaje niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z reprezentacją samodzielną, czy łączną, tj. wraz z innymi osobami.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zarządca sukcesyjny

Warto w tym miejscu odnieść się do sytuacji, gdy dany przedsiębiorca ustanowił zarządcę sukcesyjnego. Od 25.11.2018 r. w przypadku ustanowienia takiego zarządcy to na nim ciąży obowiązek zgłoszenia stosownego wniosku o upadłość. Co w sytuacji, kiedy obowiązek podstawa do ogłoszenia upadłości zaistniała jeszcze przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego? W myśl obowiązujących przepisów w takim przypadku termin na zgłoszenie rzeczonego wniosku biegnie dopiero od dnia, w którym ustanowiono zarządcę. Jeżeli zaś podstawa do ogłoszenia upadłości wynikła po jego ustanowieniu, zastosowanie będzie miało domniemanie z art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego. Domniemanie to stanowi, iż dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Co przy tym istotne, zarządca sukcesyjny składa wniosek o ogłoszenie upadłości bez konieczności uzyskania zgody osób, na rzecz których działa.

Skuteczność wniosku

Jakkolwiek oczywiście może to nie zabrzmieć, wspomniany wniosek musi zostać złożony skutecznie. Oznacza to, że powinien on odpowiadać określonym wymogom wynikającym z ustawy. Należy go należycie opłacić, a ponadto wskazać prawidłowy adres dłużnika. Ważne, aby w razie zwrotu wniosku stosować się do wydanych przez sąd upadłościowy zarządzeń. W przeciwnym razie wniosek podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 28 lub art. 29 Prawa upadłościowego. Ma to znaczenie o tyle, że taki wniosek nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Rodzi to często bardzo niekorzystne dla obowiązanego do jego złożenia konsekwencje. Taki wniosek nie zwolni bowiem od odpowiedzialności za jego niezłożenie zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących przepisach.

Odpowiedzialność w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Osoby, na których ciąży odpowiedzialność za terminowe zgłoszenie wniosku o upadłość ponoszą konsekwencje za niedochowanie tegoż terminu. Ściślej rzecz ujmując są one odpowiedzialne za szkodę, jaką wyrządzili wskutek niezłożenia takiego wniosku w określonym przepisami czasie.

Uwolnienie się od odpowiedzialności

Ustawodawca pozostawił jednak „furtkę” dla osób, które nie złożyły w terminie wspomnianego wyżej wniosku. Mogą się oni uwolnić od konsekwencji takiego zaniechania w określonych przypadkach. Zgodnie z art. 299 ksh pierwszym z takich przypadków jest sytuacja, gdy we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Brak odpowiedzialności za ww. zaniechanie zajdzie również wtedy, gdy niezłożenie wniosków nastąpiło bez winy członka zarządu. Podobny skutek rodzi sytuacja, kiedy niezłożenie wniosków we właściwym czasie nie spowodowało szkody po stronie wierzycieli.

Jak to wygląda w praktyce?

W rzeczywistości sądy nierzadko nie dotrzymują tzw. terminów instrukcyjnych. Są to terminy porządkowe (nie np. ustawowe), które co do zasady nie wywołują negatywnych skutków procesowych. Jeżeli więc dłużnik zdecyduje się przeprowadzić restrukturyzację, zalecamy, aby z ostrożności podjął starania nad przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Co ważne, musi te starania podjąć na tyle sprawnie, by był w stanie go złożyć przed upływem 30 dni od chwili, gdy stał się niewypłacalny. Z kolei w sytuacji, gdy przesłanką do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego jest samo zagrożenie niewypłacalnością, wniosek musi zostać złożony z chwilą powstania niewypłacalności.

Prokurent a wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Do kręgu osób, którym ustawa nakazuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości nie wchodzą prokurenci. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w jednej zasadniczej kwestii. Mianowicie obowiązek złożenia wniosku ciąży na osobach, które mają uprawnienie do prowadzenia spraw spółki oraz do jej reprezentacji. Jak już wcześniej wspomnieliśmy prokurenci nie mają prawa do reprezentacji spółki. Wyklucza to ich więc z grupy podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o upadłość.

Odpowiedzialność dłużnika – szkoda wierzyciela

Powstanie szkody wskutek nieterminowego złożenia wniosku o upadłość stanowi kluczową przesłankę odpowiedzialności dłużnika względem wierzyciela. Zgodnie z doktryną do szkody dojdzie wtedy, gdy wskutek uszczuplenia majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona egzekucja, wierzyciel zostanie zaspokojony w mniejszym stopniu niż powinien. Stąd też wniosek, że nie może dojść do szkody w sytuacji, jeżeli majątek dłużnika jest większy od jego zobowiązań, a ostatecznie dojdzie do zaspokojenia jego wierzycieli. Wynika to z domniemania, zgodnie z którym za wysokość szkody uznaje się sumę równą wysokości niezaspokojonej wierzytelności wierzyciela wobec dłużnika.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized z naszego doświadczenia

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – konsekwencje

Często pytacie nas z czym wiąże się niezłożenie w terminie wniosku o upadłość. Przestrzeganie terminów określonych przez przepisy prawa upadłościowego jest niezmiernie ważne. Wynika to z tego, że nawet jednodniowe opóźnienie może się wiązać z bardzo negatywnymi konsekwencjami. Wpis podzielimy na dwie części. Odpowiemy w nich na pytania kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także jakie konsekwencje rodzi opóźnienie lub zupełne niezłożenie wniosku o upadłość.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Kto może złożyć wniosek?

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. W określonych przypadkach może tego dokonać również jej przedstawiciel ustawowy.

Do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zastosowanie ma art. 67 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że wyżej wspomniany obowiązek obejmuje osoby uprawnione do ich reprezentowania. Przykładem takiej osoby będzie więc każdy z członków wchodzących w skład organów reprezentujących. Co przy tym istotne, taki członek musi być ponadto uprawniony do wyrażania na zewnątrz woli w imieniu osoby prawnej. Ustawodawca nałożył taki obowiązek indywidualnie na każdego z rzeczonych członków. Nie ma przy tym znaczenia to, w jaki sposób dany podmiot jest reprezentowany. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niezłożenie przez członka zarządu osoby prawnej wniosku wiąże się z określonymi konsekwencjami. Mianowicie opóźnienie w złożeniu wniosku nie znajdzie usprawiedliwienia nawet wtedy, gdy przy reprezentacji łącznej inny z podmiotów uprawnionych do reprezentacji będzie przeciwny złożeniu takiego wniosku. Do kręgu podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku upadłościowego wchodzą również wierzyciele dłużnika.

Termin złożenia wniosku o upadłość

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć z chwilą zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości. Obowiązek ten trwa albo do chwili złożenia wniosku albo do czasu, kiedy dłużnik ponownie stanie się wypłacalny. Dowiedz się więcej o błędach najczęściej popełnianych we wnioskach. Zgodnie z orzecznictwem, członek zarządu niewypłacalnego podmiotu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym objął tę funkcję. Oczywiście przy założeniu, że występują ku temu wszystkie niezbędne przesłanki.

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – wydłużenie terminu oraz sankcje za niedochowanie terminu

Wbrew pozorom, niezłożenie w terminie wniosku o upadłość zdarzało się bardzo często. Nowelizacja przepisów upadłościowych z 2015 r. wydłużyła termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W porównaniu do wcześniej obowiązujących 14 dni w chwili obecnej termin ten wynosi 30 dni. Co ważne, jest on liczony dopiero z chwilą powstania stanu niewypłacalności. Zgodnie z uzasadnieniem tej zmiany miała ona służyć „urealnieniu obowiązku dłużnika złożenia wniosku”. Jak nie trudno się domyślić, zmiana ta wynika ze zbyt krótkiego, uprzednio obowiązującego terminu na złożenie takiego wniosku. Był on na tyle krótki, że w praktyce wnioski były bardzo często składane po terminie. Przykładowo, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, iż ustalenie, czy zachodzi stan niewypłacalności, jest bardzo często czasochłonne.

Przepisy regulujące przestrzeganie terminu

Dłuższy termin na złożenie wniosku upadłościowego jest nierozerwalnie związany ze ściganiem jego przestrzegania. Służą temu m.in. przepisy regulujące:

 1. pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej lub w ramach spółki cywilnej. Dotyczy to również takich funkcji jak zarządca sukcesyjny, członek rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej. Pozbawieni prawa zostaną także reprezentanci lub pełnomocnicy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności. Pozbawienie dotyczy również spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby – zgodnie z art. 373 Prawa upadłościowego.
 2. odpowiedzialność cywilną wobec wierzycieli z tytułu szkody powstałej w wyniku niezłożenia wniosku w terminie – zgodnie z art. 21 Prawa upadłościowego oraz art. 299 Kodeksu spółek handlowych.
 3. odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej z tytułu zaległości podatkowych w myśl art. 116 Ordynacji podatkowej.
 4. odpowiedzialność karna względem członków zarządu spółki oraz likwidatorów, którzy pomimo zaistnienia przesłanek uzasadniających ogłoszenie upadłości spółki nie zgłosili takiego wniosku – w oparciu o art. 586 Kodeksu spółek handlowych.

Powstanie stanu niewypłacalności

Precyzyjne ustalenie terminu powstania niewypłacalności dłużnika wymaga każdorazowo dogłębnie przeprowadzonej analizy sytuacji danego podmiotu. Wynika to z faktu, iż konieczne jest ustalenie daty utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. Oznacza to, że taka analiza ma koniec końców ustalić chwilę, w której powinien zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Mając na względzie często niełatwą sytuację dłużników, ustawodawca w art. 11 ust. 1a Prawa upadłościowego zawarł stosowną regulację. W myśl tejże regulacji domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań przekracza trzy miesiące. Pomoże to ustalić, kiedy upłynął trzeci miesiąc od momentu, gdy nie spłacił on w terminie dwóch wcześniej już wymagalnych zobowiązań. W takiej sytuacji dłużnik powinien złożyć wniosek przed upływem kolejnego miesiąca.

Osoby prawne posiadające i nieposiadające zdolności prawnej

Należy również w tym miejscu wspomnieć innej kategorii dłużników. W jej skład zasadniczo wchodzą dwa rodzaje podmiotów. Pierwsza to osoby prawne posiadające osobowość prawną, takie jak spółki kapitałowe (najczęściej z o.o. i akcyjne). Drugą stanowią jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. stowarzyszenia).

Co je wyróżnia?

Niewypłacalność ww. podmiotów określa się również wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku. Co ważne, stan ten musi się utrzymywać przez okres przekraczający 24 miesiące. Tak długi okres wynika z jednego, zasadniczego powodu. Mianowicie wykrycie niewypłacalności bardzo często następuje w innym czasie niż jej powstanie. Ponadto, na przestrzeni takiego czasu przynajmniej raz musi zaistnieć obowiązek sporządzenia odpowiedniego bilansu. Jeżeli pojawi się „przewaga” zobowiązań dłużnika nad jego majątkiem, będzie musiał poddać stan swojego majątku szczególnej obserwacji. Celem takiej obserwacji jest wsteczne ustalenie, kiedy powstał stan niewypłacalności. Ponadto musi nadzorować, czy nie zachodzi przesłanka do złożenia wniosku w związku z upływem 24 miesięcy od zaistnienia tego stanu.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Niezłożenie w terminie wniosku o upadłość – już wkrótce kolejny wpis!

W kolejnym wpisie odniesiemy się krótko do wymogów związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Napiszemy również o tym jak wypełnić wniosek, aby był on jak najbardziej skuteczny. Poruszymy też zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niezłożenie wniosku w terminie. Odpowiemy na pytanie czy prokurent jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz poruszymy kwestię szkody wierzycieli.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

O upadłości konsumenckiej w konkretach

Dlaczego o upadłości konsumenckiej w konkretach?

Zgodnie ze statystykami odnotowujemy w Polsce wzrost liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich. Panująca obecnie sytuacja związana przede wszystkim z pandemią bardzo niekorzystnie wpływa na portfele Polaków. Jeżeli dodać do tego pozbawione jakiegokolwiek sensu i skrajnie nieodpowiedzialne poczynania rządzących – wynik takiego „działania” może być tylko jeden. Mianowicie pogorszenie sytuacji życiowej wielu, o ile nie większości naszych rodaków. W związku z powyższym naszym zamiarem jest przedstawienie Wam zagadnienia upadłości konsumenckiej w konkretach. Tak, abyście mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania szybko i sprawnie.

Coraz gorzej, gorzej i… gorzej

Wciąż rosnąca inflacja spowodowana m.in. wzrostem cen prądu i gazu. Podwyżki stóp procentowych i rat. Coraz większa dezorganizacja i chaos począwszy od służby zdrowia, a kończąc na komplikacjach spowodowanych „Nowym Ładem”. Reformie gospodarczej, po wprowadzeniu której wystarczyło kilka dni, aby zdemaskować jej rażące nieprzygotowanie do wykorzystania w praktyce. Niestety nie zapowiada się, aby w najbliższej przyszłości cokolwiek miało ulec zmianie na lepsze. Wielu kredytobiorców już wkrótce może stanąć pod ścianą. Spłata zaciągniętych kredytów może wpłynąć na życie Polaków drastycznie jak nigdy dotąd. Zgodnie z doniesieniami Dziennika Gazety Prawnej powołującego się na komentarz ekonomistów Banku Handlowego: „Uważamy, że RPP [Rada Polityki Pieniężnej – przyp.] podniesie stopy procentowe znacznie bardziej niż obecnie zakłada konsensus ekonomistów i rynkowy. Spodziewamy się, że stopa referencyjna może w przyszłym roku sięgnąć 4,25 proc.”. Niewątpliwie nie są to korzystne prognozy dla obywateli naszego kraju.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

O upadłości konsumenckiej i nie tylko w konkretach

Mając na uwadze powyższe oraz specyfikę naszej działalności, chcielibyśmy pokrótce nakreślić Wam przedmiot naszej działalności. Co prawda na stronie głównej nowej upadłości zawarliśmy już odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jednakże uznaliśmy, że warto raz jeszcze się do nich odnieść. Pragniemy z góry zapewnić, że nie zamierzamy nakłaniać Was do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie zamierzamy również przedstawiać upadłości jako jedynego wyjścia z długów i pozbycia się wszelkich finansowych problemów. Bynajmniej nie w sposób, w jaki robi to bardzo wiele kancelarii świadczących usługi podobne do naszych. Poniżej odpowiemy na kilka z najczęściej poruszanych wątpliwości związanych z szeroko pojętą upadłością konsumencką. Tym samym z jednej strony chcielibyśmy chociaż w niewielkim stopniu pomóc zadłużonym, których nie stać na opłacenie pomocy profesjonalistów. Z drugiej strony pragniemy naświetlić w czym konkretnie możecie upatrywać naszej pomocy.

1. Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Bardzo często klienci pytają nas czy mogą ogłosić upadłość. W kontekście dopuszczalności ogłoszenia upadłości zwracamy uwagę na jedną zasadniczą różnicę. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę. Procedura ogłoszenia upadłości przez konsumenta jest co do zasady znacznie prostsza, a przez to mniej czasochłonna. Do postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może przystąpić niewypłacalna osoba fizyczna lub były przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Warunkiem jest, aby przedsiębiorca ten zakończył jej prowadzenie najpóźniej na 1 dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

2. Niewypłacalność – czym jest i kiedy powstaje?

Drugim z koniecznych warunków jest zaistnienie u dłużnika tzw. stanu niewypłacalności. Stanem niewypłacalności jest sytuacja, w której osoba zadłużona nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych przez okres przekraczający 3 miesiące. Co przy tym istotne, wystarczy, aby przynajmniej jeden z długów nie był regulowany przez wyżej wymieniony okres. Nie ma przy tym znaczenia, czy dłużnik ma takich długów 2, 10, czy więcej.

3. Co jest potrzebne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty dotyczące zobowiązań. Takimi dokumentami są np. umowy kredytu, aneksy do takich umów czy też wszelkiego rodzaju porozumienia związane z kredytami. Zalicza się do nich również dokumenty sądowe, takie jak pozwy czy nakazy zapłaty. Bardzo często spotykamy się również z dokumentami egzekucyjnymi, zwłaszcza z zajęciami komorniczymi.

Co istotne, znaczącą rolę odgrywa historia zadłużenia. We wniosku należy chronologicznie opisać jak doszło do powstania zadłużenia – jakie były tego przyczyny, dlaczego nie udało się go spłacić. W uzasadnieniu wniosku ważne są ponadto informacje dotyczące zatrudnienia dłużnika, jego stanu majątkowego i rodzinnego. Więcej na ten temat piszemy na naszym blogu.

4. Jak sporządzić wniosek o upadłość konsumencką?

Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym z głównych filarów pomocy, jakiej udzielamy klientom. Podkreślamy, że do złożenia takiego wniosku nie jest konieczne skorzystanie z pomocy jakichkolwiek firm. Każdy może złożyć taki wniosek na własną rękę. W takiej sytuacji przestrzegamy, aby skorzystać z aktualnie obowiązującego formularza, dostępnego na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Należy go złożyć w sądzie właściwym dla swojego miejsca stałego pobytu.

5. Jak długo trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Niejednokrotnie odnosiliśmy się już do długości trwania postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Raz jeszcze pragniemy zaznaczyć, że jest ona uzależniona od sądu, który rozpatruje dany wniosek. Nasza działalność opiera się głównie na obszarze Trójmiasta i okolic, na terenie którego jurysdykcję ma Sąd Rejonowy w Gdańsku. O działalności sądu upadłościowego w Gdańsku pisaliśmy na naszym blogu.

Zasadniczo rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinno trwać od 4 do 6 miesięcy od dnia prawidłowego złożenia wniosku. Nie zawsze jednak postanowienie wydawane jest w tym terminie, o czym pisaliśmy już w wyżej przytoczonym artykule. Następny etap – właściwe postępowanie upadłościowe (sprzedaż majątku dłużnika, wykonanie planu spłaty) – może trwać od kilku miesięcy do nawet 8 lat. Co istotne, skorzystanie z pomocy prawnika może przyczynić się do uniknięcia istotnych błędów, które przekładają się na dłuższe trwania postępowania.

6. Co konkretnie „daje” ogłoszenie upadłości?

Zasadniczo ogłoszenie upadłości ma na celu oddłużenie osoby, wobec której sąd wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości. Nie oznacza to, że każde ogłoszenie upadłości zakończy się całkowitym umorzeniem długów upadłego. Wręcz przeciwnie – oddłużenie ma się odbyć przy maksymalnym zaspokojeniu wierzytelności. Umorzenie długów oraz warunkowe umorzenie długów nastąpi wyłącznie przy zaistnieniu określonych okoliczności. Poza tym skutków wydania postanowienia jest wiele. Najważniejszy z nich to konieczność spłaty przez upadłego jedynie części zadłużenia. Istotne są również zawieszenie postępowań windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych, wstrzymanie naliczania odsetek czy też powołanie syndyka.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Powyższy wpis odnosi się jedynie do części z zadawanych przez Was pytań. Zdajemy sobie sprawę, że każda sprawa jest inna. Liczymy się więc z tym, że w jednym wpisie nie zdołamy odpowiedzieć na wszystkie Wasze wątpliwości. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tym temacie – bardzo chętnie na nie odpowiemy. Nasz zespół bardzo chętnie pomoże w rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z tematyką upadłości.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Zarządca przymusowy

Zarządca przymusowy w postępowaniu upadłościowym

W jednym z naszych ostatnich wpisów krótko przybliżyliśmy rolę, jaką w postępowaniu upadłościowym pełni tymczasowy nadzorca sądowy. Dlatego też, zgodnie z obietnicą, w dzisiejszym poście odniesiemy się do zarządu przymusowego nad majątkiem dłużnika, który jest sprawowany przez zarządcę przymusowego.

Ustanowienie zarządcy przymusowego

Odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii proceduralnych, zarządcę przymusowego ustanawia sąd w drodze postanowienia. Następnie, wraz z wydaniem postanowienia zarządca obejmuje zarząd nad majątkiem dłużnika. Kolejnym krokiem sądu jest wyznaczenie zarządcy oraz określenie w jakim zakresie i w jaki sposób ma on taki zarząd wykonywać. Co istotne, podstawą objęcia zarządu nad majątkiem dłużnika jest wyłącznie postanowienie sądu o ustanowieniu zarządcy przymusowego.

Jaką rolę pełni zarządca przymusowy w postępowaniu upadłościowym?

Nie zawsze wystarczające okaże się powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, ponieważ zdarza się, że zachodzi konieczność zabezpieczenia majątku dłużnika. Taka potrzeba zaistnieje zasadniczo w dwóch przypadkach. Pierwszy wystąpi wtedy, gdy zajdzie obawa, że dłużnik może ukrywać swój majątek lub w inny sposób działać na szkodę wierzycieli. Drugi przypadek zajdzie wtedy, gdy dłużnik nie stosuje się do poleceń tymczasowego nadzorcy sądowego.

Zarząd przymusowy nad majątkiem dłużnika jest pełniony przez zarządcę przymusowego. Funkcja ta jest w pewnych aspektach zbieżna np. z funkcją syndyka oraz zarządcy sukcesyjnego. Najogólniej rzecz biorąc zarządca przymusowy ma bowiem za zadanie zadbać o jak najszersze zabezpieczenie majątku dłużnika. Ma zapobiec zniszczeniu majątku, jego uszkodzeniu lub zabraniu przez osoby postronne. Co istotne, sprawuje on zarząd majątkiem dłużnika już przed ogłoszeniem przez niego upadłości. Warto dodać, że zarządca przymusowy działa na zasadach podobnych do zastępcy pośredniego. Oznacza to, że dokonuje on czynności na rachunek dłużnika, ale we własnym imieniu.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Obowiązki zarządcy przymusowego

Zarząd majątkiem dłużnika

Jak już wspomnieliśmy, czynności prawne dłużnika, którego majątek został objęty zarządem przymusowym, podlegają specjalnym regulacjom ustawowym. Jeżeli dłużnik dokona czynności prawnej dotyczącej mienia wchodzącego do masy upadłości to będzie ona z mocy prawa nieważna. Czynności tego rodzaju może bowiem dokonać wyłącznie zarządca przymusowy.

Sporządzenie spisu inwentarza

Nie ulega wątpliwości, że zarządca przymusowy jest ponadto odpowiedzialny za sporządzenie spisu inwentarza. Oznacza to, że ustala on jakie składniki majątkowe dłużnika będą wchodziły w skład masy upadłości. Sporządzenie takiego spisu zarządca może zlecić notariuszowi lub komornikowi. Obecnie, po wejściu przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych, ustalenie składników majątku dłużnika odbywa się drogą teleinformatyczną, zgodnie z wyznaczonym wzorcem. Wspomniany wzorzec obejmuje spis środków pieniężnych i praw majątkowych oraz spis należności przysługujących dłużnikowi, a ponadto spis stanowiących jego własność ruchomości oraz nieruchomości.

Obowiązki sprawozdawcze

Do istotnych obowiązków zarządcy przymusowego należą również obowiązki sprawozdawcze ciążące co do zasady na upadłym. Co istotne, działania podejmowane przez zarządcę przymusowego kontroluje sąd. W przypadku niewywiązywania się przez zarządcę przymusowego z powierzonych mu obowiązków sąd ma prawo odwołać go z pełnionej funkcji.

Kontrola poczynań zarządcy przymusowego może się odbyć np. poprzez zobowiązanie go do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wspomniane sprawozdanie w głównej mierze zawiera informacje na temat stanu finansowego dłużnika oraz przewidywanych kosztów postępowania. Niezłożenie w terminie sprawozdania może stanowić podstawę do uznania, że zarządca nie wykonuje należycie powierzonych mu obowiązków. W praktyce może się to wiązać z koniecznością jego odwołania właśnie przez sąd.

Zastępca zarządcy przymusowego

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość powołania zastępcy zarządcy przymusowego. Jeżeli zarządca przymusowy uzna to za potrzebne, może on złożyć stosowny wniosek o powołanie zastępcy zarządcy przymusowego. Zastępcę wyznacza sąd. Taka sytuacja będzie miała najczęściej miejsce w przypadku, gdy konieczne będzie wykonywanie czynności w innym okręgu sądowym.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Wynagrodzenie zarządcy przymusowego

Ustalając wynagrodzenie zarządcy przymusowego sąd bierze pod uwagę przede wszystkim nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji.

Zgodnie z art. 38 ust. 1c Prawa upadłościowego wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala się w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do jego dwukrotności.

Wyjątek stanowi art. 38 ust. 1d ww. ustawy, w myśl którego w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższe wynagrodzenie w wysokości do czterokrotności wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1c [w akapicie powyżej – przyp.], jeżeli uzasadnia to nakład pracy tymczasowego nadzorcy sądowego, zakres podjętych czynności, stopień ich trudności oraz czas pełnienia funkcji.

Tak po krótce kształtuje się rola tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z poruszonym wyżej zagadnieniem i nie tylko.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Nowa upadłość – praktyczne zmiany

Co tak naprawdę w praktyce oznacza „nowa upadłość” i jakie praktyczne zmiany za sobą niesie?

„Nowa upadłość” – zmiany w upadłości konsumenckiej po 24 marca 2020 r. w praktyce

Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej zaszły na początku 2020 r. w praktyce? Jak wygląda ono obecnie, tj. prawie 2 lata po wejściu zmian w upadłości konsumenckiej? Wraz z nowelizacją prawa upadłościowego zmieniły się tzw. „zasady gry”. Zarówno w teorii, jak i w praktyce zmieniło się naprawdę wiele. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy bardzo krótko omówić kilka spośród najważniejszych zmian, do jakich doszło wraz z nowelizacją z marca 2020 r.

Pragniemy zaznaczyć, że dzisiejszy wpis ma (wyjątkowo) charakter nieco… subiektywny. Wśród wielu wpisów na poruszony przez nas temat mogą się Państwo natknąć na wpisy w stylu „10 najważniejszych zmian w upadłości konsumenckiej po nowelizacji Prawa upadłościowego”. Dziś, po postawieniu pierwszych kroków we współpracy ze nowelizowanym Prawem upadłościowym odniesiemy się do kilku zmian, które w naszej opinii wywarły istotny wpływ na przebieg i skutki postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Nowa upadłość – uprawnienia konsumentów również dla przedsiębiorców

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zacząć od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. A mówiąc ściślej o ich „wyjęciu” spod dotychczas obowiązujących przepisów i objęciu ich przepisami dotyczącymi konsumentów. Nowelizacja z marca 2020 r. pozwala skorzystać z procedury, która uprzednio była zarezerwowana dla osób nieprowadzących działalności.

Co więcej, w razie sprzedaży przez syndyka nieruchomości w trakcie postępowania upadłościowego, taki przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć środki finansowe na najem lokalu mieszkalnego, odpowiadającego średnim stawkom czynszu najmu w okolicy zamieszkania wnioskodawcy na okres od 12 do 24 miesięcy. Takie prawo, aż do nowelizacji z 24 marca 2020 r. przysługiwało wyłącznie konsumentom.

Zmiana likwidacji majątku dłużnika

Bardzo ważne zmiany możemy zauważyć również w sprzedaży składników majątku dłużnika. A ściślej mówiąc składników wchodzących w skład masy upadłości (już po otwarciu postępowania upadłościowego). Jak wiadomo, syndyk ma prawo do upłynnienia majątku dłużnika w celu zaspokojenia ciążących na nim wierzytelności. Obecnie nie musi on jednak uzyskać w tym celu zgody sędziego komisarza. Skutkiem tego rodzaju zabiegu jest krótszy czas trwania postępowania, co ma niebagatelny wpływ na sytuację wierzycieli.

Minimum egzystencjalne – czym jest i dla kogo?

„Nowa upadłość”, a więc upadłość po nowelizacji z marca 2020 r. ma na celu zabezpieczyć dłużnika przed doprowadzeniem do skrajnego ubóstwa. Zgodnie z art. 63. ust. 1a. Prawa upadłościowego w skład masy upadłości (która w toku postępowania upadłościowego podlega spieniężeniu) nie może wchodzić część dochodu upadłego odpowiadająca 150%  kwoty wskazanej przez art. 8. ust. 1. pkt 1) ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli zaś mowa o rodzinie, wspomniana kwota musi być wyższa niż 150% kwoty wskazanej w ww. przepisie. Co istotne, kwotę tę mnoży się przez ilość osób pozostających w gospodarstwie domowym.

Niezbywalne składniki majątkowe – wyłączenie z masy upadłości

Ostatnia zmiana, o jakiej dziś wspomnimy, a która jest w naszej ocenie istotna, odnosi się do składników majątku dłużnika niepodlegających zbyciu w toku postępowania. Taka sytuacja wystąpi wtedy, gdy dłużnik będzie posiadał np. ułamkową część nieruchomości. Zdarza się, że mimo posiadania przez dłużnika udziału w nieruchomości o znacznej wartości, syndyk nie sprzeda jej z uwagi na np. brak zainteresowanych. Bierze się to z trudności, jaką niesie za sobą sprzedaż udziału w nieruchomości odpowiadający np. 1/4 czy 1/6 jej części.

Na taki stan rzecz wpływ ma również fakt, iż właścicielami pozostałych części ułamkowych są inne osoby. Taka nieruchomość może więc być bardzo niewygodna dla wierzycieli. Wynika to z tego, że koszty jej utrzymania obciążają dłużnika. Stąd pojawiła się możliwość, która pozwala na wyłączenie takiego składnika majątku z masy upadłości.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot – skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

W razie jakichkolwiek pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numery wskazane po lewej na górze lub pod adresem e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Tymczasowy nadzorca sądowy

Tymczasowy nadzorca sądowy – rola w postępowaniu upadłościowym

Funkcja tymczasowego nadzorcy sądowego jest w niektórych aspektach zbieżna z funkcją syndyka. Jednakże w odróżnieniu od syndyka, tymczasowy nadzorca sądowy nie jest obligatoryjnym organem postępowania upadłościowego. Ustanawia go sąd, w drodze postanowienia, na etapie postępowania poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Z założenia jego funkcją jest zabezpieczenie majątku dłużnika w taki sposób, aby zostały spełnione cele postępowania upadłościowego.

Kiedy ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest obowiązkowe?

Jak już wspomnieliśmy, pojawienie się w tymczasowego nadzorcy sądowego toku postępowania upadłościowego co do zasady nie jest konieczne. Jednakże istnieją przypadki, kiedy tymczasowy nadzorca sądowy musi zostać ustanowiony. Mowa tu o przygotowanej likwidacji. Sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego (albo zarządcę przymusowego) wtedy, gdy uczestnik postępowania upadłościowego złoży wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (pre-pack).

Warto dodać, że tego rodzaju zabieg ma niewątpliwie na celu zabezpieczenie majątku dłużnika. Odnosząc się z kolei do wspomnianego zarządcy przymusowego – o tym, jaką rolę pełni w toku postępowania upadłościowego, napiszemy w najbliższym czasie.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Kto może pełnić funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego?

Zwłaszcza w tym aspekcie należy upatrywać zbieżności, do której odnieśliśmy się na początku wpisu. Tymczasowym nadzorcą sądowym może bowiem zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Z uwagi na niezwykle istotny charakter tej funkcji, wspomniany wymóg ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezstronności tymczasowego nadzorcy sądowego.

Status i kompetencje tymczasowego nadzorcy sądowego

Raz jeszcze należy podkreślić, że rolą tymczasowego nadzorcy sądowego jest zabezpieczenie majątku dłużnika. Majątku, który już w formie masy upadłości ma służyć jak najszerszemu zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli. W literaturze często przyjmuje się, że tymczasowy nadzorca sądowy pełni rolę zastępcy pośredniego dłużnika. Oznacza to, że dokonuje czynności na rachunek dłużnika, ale we własnym imieniu. Co do powyższego istnieją pewne wątpliwości, albowiem nadzorca nie sprawuje faktycznego zarządu majątkiem dłużnika. Ma on za zadanie jedynie ten majątek kontrolować.

Zabezpieczając majątek dłużnika tymczasowy nadzorca sądowy dba o to, aby w sposób nieprawidłowy nie uszczuplił on swego majątku. Majątku, który jak już wspomnieliśmy, ma w niedalekiej przyszłości stanowić źródło zaspokojenia jego wierzycieli (już jako masa upadłości). Kontrolę poczynań dłużnika nadzorca realizuje m.in. poprzez wyrażanie zgody na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu jego majątkiem. Zgodnie z art. 39 Prawa restrukturyzacyjnego nadzorca powinien wyrazić zgodę w terminie 30 dni od dnia dokonania takiej czynności.

Kiedy ustanawiany jest tymczasowy nadzorca sądowy i z czym to się wiąże?

Nie ulega wątpliwości, że w wielu przypadkach ustanowienie nadzorcy jest wskazane, a wręcz konieczne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy wymaga tego stopień skomplikowania ustalenia majątku dłużnika. Tymczasowy nadzorca sporządza sprawozdanie na temat kondycji finansowej dłużnika, oceniając rodzaj i wartość jego majątku. Ustala w ten sposób m.in. czy składniki majątkowe dłużnika wchodzące w skład takiego majątku są wystarczające do przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego powinno zostać starannie przemyślane. Z jednej strony ma ono na celu uchronić wierzycieli przed niekorzystnym rozporządzaniem majątku przez dłużnika. Ma zapobiec np. jego ukrywaniu czy wyzbywaniu się przez dłużnika. Jednakże z drugiej strony wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych wydatków i kosztów (w tym wynagrodzenia nadzorcy sądowego). Rolą sądu jest więc ustalenie, czy w danym postępowaniu zachodzi uzasadniona potrzeba powołania organu, a w konsekwencji finansowego obciążenia dłużnika.

Odnosząc się krótko do wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, kwestię tę reguluje art. 268 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym

ustala się je w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jego dwukrotności.

Nie są to więc koszty wygórowane, aczkolwiek z uwagi na specyfikę upadłości należy mieć je szczególnie na uwadze.

Tak po krótce kształtuje się rola tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane z poruszonym wyżej zagadnieniem i nie tylko.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 788 739 178  i 883 882 335 oraz e-mail biuro@nowa-upadlosc.pl

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Sopot

Upadłość konsumencka Sopot – problemy zawodowe właściciela jednej z sopockich siłowni

W dzisiejszym wpisie opiszemy historię jednego z naszych klientów, pana Radosława, który od urodzenia jest mieszkańcem Sopotu. Pan Radosław to wieloletni miłośnik szeroko pojętej aktywności fizycznej. Latem – podróże na półwysep helski. Szczególnie Jastarnia, Puck, Władysławowo i uprawianie wszelakiego rodzaju sportów wodnych, z kolei zimą – wizyta w górach i morsowanie. Upadłość konsumencka Sopot. Kiedy Pan Radosław zgłosił się do nas ze swoim problemem, od ponad 15 lat był właścicielem jednej z lokalnych, sopockich siłowni. Niestety, wraz z nadejściem epidemii ucierpiało wiele branż, w tym w szczególności branża gastronomiczna, hotelarska czy właśnie branża fitness.

Koronawirus bezlitosny nie tylko dla zainfekowanych

Pan Radosław zgłosił się do nas kilka miesięcy po wprowadzeniu pierwszych „covidowych” obostrzeń. Szczęśliwie, siłownia prowadzona przez pana Radosława była położona w atrakcyjnej lokalizacji, w związku z czym odwiedzali ją nie tylko mieszkańcy Sopotu, ale również Gdyni, Gdańska i okolic Trójmiasta. Na przestrzeni wielu lat prowadzenia siłowni pan Dariusz zdołał zgromadzić pewien kapitał, dzięki któremu pomimo zamknięcia siłowni był w stanie wiązać koniec z końcem.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

Obostrzenia, obostrzenia i… obostrzenia – upadłość konsumencka Sopot

Niestety, dla niektórych branż obostrzenia trwały zbyt długo. Pojawiały się problemy z regulowaniem opłat. Do najczęstszych zaliczały się opłaty związane z najmem lokalu czy też spłatą rat leasingowych za sprzęt. Podobnie pensje, które pan Radosław w dalszym ciągu starał się wypłacać pracownikom by przekonać ich do dalszej współpracy.

Zamknięcie sopockiej siłowni

Ostatecznie, po kilkumiesięcznym zakazie prowadzenia działalności w branży fitness, pan Radosław podjął decyzję o zamknięciu działalności. Więcej o upadłości konsumenckiej po utracie pracy pisaliśmy już na naszym blogu. Pracownicy nie otrzymywali pensji, w związku z czym byli zmuszeni do zmiany zatrudnienia. Wielu z pracowników pana Dariusza pochodziło z Sopotu, jednakże pomimo wsparcia od sopockiego miasta nie byli w stanie się utrzymać.

Nawiązanie współpracy – upadłość konsumencka Sopot

Pan Radosław zgłosił się do nas 2 miesiące po zamknięciu działalności. W tym czasie nasz zespół podejmował starania o otwarcie nowego biura w Sopocie. Po konsultacji oraz analizie prawno-finansowej, pan Radosław podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z naszym zespołem. W ciągu następnych tygodni uzyskaliśmy niezbędną dokumentację oraz sporządziliśmy stosowny wniosek. Następnie, z uwagi na fakt, iż gdański sąd upadłościowy obejmuje swoim zasięgiem również Sopot, złożyliśmy stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej właśnie do gdańskiego sądu.

Wniosek o upadłość konsumencką Sopot – gdański sąd

Obecnie wniosek pana Radosława jest w trakcie rozpatrywania. Kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej o 5 najczęstszych błędach we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opierając się na doświadczeniu w tego rodzaju sprawach, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, szanse pana Radosława na wyjście z trudnej sytuacji nasz zespół ocenia na bardzo wysokie.

Liczymy, że przynajmniej połowa z zaciągniętych przez pana Radosława zobowiązań zostanie umorzona przez gdański sąd. Naszym celem jest pomoc klientom w otrzymaniu szansy na realizowanie się w życiu zawodowym pomimo napotkanych trudności. Pan Radosław postawił sobie za cel ponowne otwarcie siłowni w jego rodzinnym Sopocie.

Upadłość konsumencka Gdańsk, Gdynia, Sopot. Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Pomagamy dłużnikom w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta! Skontaktuj się z nami wypełniając formularz!

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Będzie nam niezmiernie miło gościć Was również w jednym z naszych biur w Gdyni i Sopocie.

Kategorie
o upadłości i układzie Uncategorized

Restrukturyzacja – rodzaje postępowań

Restrukturyzacja – rodzaje postępowań

Postępowanie restrukturyzacyjne często mylone jest z upadłością. Natomiast restrukturyzacja to rodzaje postępowań mające na celu uniknięcie upadłości. Najogólniej rzecz ujmując, głównym celem postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego jest uregulowanie stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem (wierzycielami). Zastosowanie prawa restrukturyzacyjnego nastąpi zarówno wtedy, gdy dłużnik jest niewypłacalny, jak i w sytuacji, kiedy będzie on zagrożony niewypłacalnością. Wyróżnia się 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

1) postepowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu;

2) przyspieszone postępowanie układowe;

3) postępowanie układowe;

4) postępowanie sanacyjne.

Na naszym blogu szerzej poruszyliśmy już kwestię układu konsumenckiego – kliknij TUTAJ

Postepowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu

Artykuł 3 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego następująco odnosi się do postępowania o zatwierdzenie układu:

1) umożliwia on zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jest to najmniej sformalizowany i jedyny częściowo pozasądowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Wyróżnia go fakt, iż to dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli. Pomaga mu w tym nadzorca układu, który musi mieć uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. Nadzorcę układu zatrudnia dłużnik. Zachowuje on pełną dowolność w ustalaniu warunków współpracy (w tym finansowych) pomiędzy nim a nadzorcą układu.

W rezultacie postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu nie przewiduje etapu zainicjowanego wnioskiem o otwarcie postepowania. Etap sądowy inicjuje bowiem złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Sąd jest zobowiązany wyłącznie do rozpoznania takiego wniosku, a następnie do wydania merytorycznego postanowienia o zatwierdzeniu lub odmowie jego zatwierdzenia. Może również wydać rozstrzygnięcie formalne. Oznacza to, że sąd może również wydać postanowienie o umorzeniu postępowania albo o odrzuceniu wniosku.

Przyspieszone postępowanie układowe

W myśl z art. 3 ust. 3 p.r. przyspieszone postępowanie układowe:

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności sponych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przyspieszone postępowanie układowe inicjuje stosowny wniosek restrukturyzacyjny. Dzieli się ono na dwa etapy. W pierwszym etapie sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Drugi etap to właściwe postępowanie restrukturyzacyjne. Ostatni z etapów może się zakończyć na trzy sposoby. Pierwszy to wydanie i uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu, drugi – odmowa zatwierdzenia układu, trzeci – umorzenie postępowania.

W przyspieszonym postępowaniu układowym to sąd wyznacza nadzorcę sądowego. Nadzorca w pierwszej kolejności zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania. Następnie sporządza plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Plan wraz ze spisami przedkłada sędziemu-komisarzowi w terminie 2 tygodni od otwarcia postępowania. Ważnym aspektem jest, że dłużnik zachowuje prawo zarządu nad przedsiębiorstwem. Może zawrzeć z wierzycielami układ dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności i jego zatwierdzeniu. Co istotne, sporządzenie i zatwierdzenie spisu wierzytelności odbywają się w uproszczonym trybie. Tego rodzaju postępowanie przewiduje krótsze terminy na dokonanie określonych czynności (m.in. na sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych). W zależności od sądu, przed którym toczy się postępowanie, czas jego trwania waha się w granicach od 2 do 4 miesięcy.

Restrukturyzacja – rodzaje postępowań

Postępowanie układowe

Zgodnie art. 3 ust. 4 p.r. postępowanie układowe:

1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;

2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przeprowadzenie postępowania układowego jest możliwe po spełnieniu przesłanek warunku, o którym mowa w pkt 2) powyżej. W przeciwnym razie dłużnik może skorzystać wyłącznie z trzech pozostałych rodzajów postępowań. Postępowanie układowe jest postępowaniem najbardziej złożonym i czasochłonnym. Przeprowadza się je w sytuacji, gdy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem (wierzycielami) toczy się spór co do ustalania spisu wierzytelności. Pozytywne rozpoznanie wniosku o otwarcie tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego może zakończyć się na trzy sposoby. Sąd może wydać postanowienie o zatwierdzeniu układu, o odmowie zatwierdzenia układu bądź też o umorzeniu postępowania.

W kolejnym etapie postępowania dłużnik wykonuje układ. Sąd, w zależności od jego przebiegu, może stwierdzić wykonanie układu albo go uchylić. Może również wydać postanowienie o wygaśnięciu układu z mocy prawa. Co istotne, w toku postępowania układowego dłużnik w dalszym ciągu może prowadzić zarząd nad jego majątkiem. Zarząd ten jest jednak ograniczony. Dokonywanie czynności przekraczające tzw. zwykły zarząd wymagają bowiem zatwierdzenia przez nadzorcę sądowego. Nad poczynaniami dłużnika czuwa również sąd i jego wierzyciele.

BEZPOŚREDNI KONTAKT Z PRAWNIKIEM

GDYNIA 788 739 178

SOPOT 883 882 335

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne wymaga sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności. Dopiero po ich zatwierdzeniu dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami. Bez wątpienia głównym celem postępowania sanacyjnego jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik mógłby ponownie wykonywać swoje zobowiązania.

Postępowanie sanacyjne wkracza w strukturę przedsiębiorstwa jeszcze bardziej od pozostałych postępowań. Z jednej strony tego rodzaju postępowanie zapewnia najbardziej rozległą ochronę dłużnikowi nad jego majątkiem. Z drugiej strony w największym stopniu pozbawia go nad nim kontroli. Postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi m.in. najszerszą ochronę przed egzekucją. Zarząd nad jego majątkiem (masą sanacyjną) sprawuje jednak wyznaczony przez sąd nadzorca sądowy.

W odróżnieniu od pozostałych postępowań, postępowanie sanacyjne umożliwia zarządcy dokonywanie działań sanacyjnych. Oznacza to, że może on dokonywać czynności wykraczających poza krąg czynności dostępnych dla pozostałych postępowań. W związku z powyższym postępowanie sanacyjne o wiele bardziej od pozostałych przypomina postępowanie upadłościowe. Działaniami, do których uprawnia postępowanie sanacyjne to m.in. ograniczenie i restrukturyzacja zatrudnienia czy odstąpienie od zawartych przez dłużnika niekorzystnych gospodarczo umów oraz zbycie majątku dłużnika.

Więcej informacji

Powyżej krótko opisaliśmy rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Ponieważ podejrzewamy, że chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat – zapraszamy Cię do lektury innych artykułów na blogu bądź do bezpośredniego kontaktu!

Kategorie
o upadłości i układzie

Pre – pack (przygotowana likwidacja)

Co ma na celu pre-pack (przygotowana likwidacja)

Instytucja pre-pack, czyli zatwierdzenia warunków sprzedaży (przygotowana likwidacja) wynika z art. 4912 ust. 1a Prawa upadłościowego, który stanowi, że „W postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości. Przepisy art. 56a-56h stosuje się odpowiednio”.

Głównym celem tego rozwiązania jest zwiększenie możliwości wyjścia przez dłużnika ze stanu niewypłacalności i stworzenie mu szansy na nowy start. Takie rozwiązanie ma spowodować szybszą sprzedaż majątku dłużnika poprzez umożliwienie mu poszukiwania nabywcy jego majątku w okresie poprzedzającym ogłoszenie upadłości. Sprzedaż w drodze pre-pack będzie najczęściej wykorzystywana do takich składników majątku dłużnika jak nieruchomości (np. lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny). Ponadto, właściwa będzie dla dłużników posiadających samochody oraz inne urządzenia lub maszyny o znacznej wartości.

Złożenie wniosku i jego treść

Zgodnie z art. 26 Prawa upadłościowego Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik”. Dodatkowy wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży majątku uczestnik postępowania może złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, albo w trakcie postępowania upadłościowego.

Sprzedaż w ramach pre-pack może dotyczyć:

 • całego przedsiębiorstwa;
 • jego zorganizowanej części (czyli tych elementów, które mogą stanowić samodzielną całość gospodarczą),
 • składników majątku przedsiębiorstwa, stanowiących jego znaczną część.
 • jak i takich składników majątkowych, które stanowią znaczną jego część.

Ponadto, tego rodzaju sprzedaż może mieć więcej niż jednego nabywcę. Co istotne, składniki objęte wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży powinny zostać opisane i oszacowane przez biegłego sądowego. Wspomniany wniosek powinien w swojej treści zawierać warunki sprzedaży tj. przynajmniej cenę i nabywcę.

Niewątpliwą zaletą sprzedaży w ramach procedury pre-pack jest możliwość zachowania majątku upadłego w gronie rodziny. Oznacza to, że wnioskodawca może zbyć składnik majątku na rzecz najbliższych, o których mowa w art. 128 Prawa upadłościowego, takich jak:

 1. małżonek,
 2. krewni lub powinowaci w linii prostej (np. ojciec, syn),
 3. krewni lub powinowaci w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie (np. brat ojca, bratanek),
 4. osoby pozostające z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzące z nim wspólnie gospodarstwo domowe, oraz
 5. przysposobieni lub przysposabiający

Weryfikacja i rozpoznanie wniosku

Sąd upadłościowy sprawdza, czy sprzedaż w drodze pre-packu jest rzetelna i opłacalna w porównaniu z likwidacją przeprowadzaną na zasadach ogólnych.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży weryfikuje sąd. Nie wszystkie składniki majątku dłużnika zostaną sprzedane w ramach procedury przygotowanej sprzedaży. Do takich składników zaliczają się m.in. składniki majątkowe objęte zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż na podstawie art. 24 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Wadium

Wnioskodawca musi pamiętać, aby do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży dołączyć dowód wpłaty. Nabywca winien uiścić wadium na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, w wysokości jednej dziesiątej ceny. Jeżeli osoba składająca wniosek nie załączy do niego dowodu wpłatyW razie niezałączenia do wniosku dowodu wpłaty wadium, wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania. Więcej o dokumentach, które trzeba dołączyć do wniosku o ogłoszenie upadłości znajdziecie TUTAJ.

Sprzedaż i wydanie przedmiotu

Co do zasady nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w tym postanowieniu. Sąd może jednak zaakceptować warunki umowy, które przewidują termin odmienny.

Wspomniana umowa sprzedaży dojdzie do skutku pod warunkiem wpłacenia przez nabywcę pełnej kwoty do masy upadłości. Będzie skuteczna również wtedy, gdy nabywca przekaże syndykowi cenę złożoną przez niego uprzednio do depozytu sądowego. W sytuacji, gdy do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży upadły dołączył dowód wpłaty, przedmiot sprzedaży zostaje wydany nabywcy.

Wydanie następuje niezwłocznie po ogłoszeniu przez sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jego wydanie nastąpi również po wpłaceniu przez nabywcę ceny w toku postępowania o ogłoszenie upadłości bądź też po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie. Zdarza się, że upadły z jakiegoś powodu nie decyduje się na wydanie nabywcy, sprzedanego składnika majątku. W takim wypadku do wprowadzenia syndyka w jego posiadanie uprawniony jest komornik.

Czy jest możliwa zmiana postanowienia, na podstawie którego uregulowany jest pre-pack (przygotowana likwidacja)?

Na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Do takiej sytuacji dojdzie jednak wyłącznie gdy po wydaniu postanowienia wyjdą na jaw okoliczności, które mają istotny wpływ na wartość sprzedawanego majątku. Taka zmiana nastąpi zarówno na wniosek syndyka, jak i nabywcy, maksymalnie w terminie, jaki został przewidziany na zawarcie umowy sprzedaży.

Chciałbyś skorzystać z przygotowanej likwidacji? Nie wiesz czy pre-pack jest w Twoim zasięgu? A może masz pytania na inny temat? Jeżeli masz wątpliwości na jakikolwiek temat dotyczący upadłości – skontaktuj się z nami!

Kategorie
o upadłości i układzie

Upadłość konsumencka Gdańsk

Dlaczego łączy nas Gdańsk?

Nic dziwnego, że oprócz zamiłowania do tematyki upadłości konsumenckiej, zespół naszych prawników łączy również nieskrywana sympatia do Gdańska. Zgodnie ze statystykami opublikowanymi przez portal www.trójmiasto.pl, Gdańska Organizacja Turystyczna i Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka oszacowała, że latem 2021 roku Gdańsk odwiedziła rekordowa liczba turystów. Co ciekawe, aż 80 proc. spośród odwiedzających przyjechała do Gdańska z głębi naszego kraju!

Gdańsk to historia, kultura, biznes i edukacja!

Poza takimi walorami Gdańska jak jego urok czy niezwykle ciekawa i zawiła historia, miasto łączy grono amatorów zainteresowanych kulturą. Liczne muzea, teatry, festiwale i filharmonia to tylko część kulturalnej oferty Gdańska, z którą warto się zaprzyjaźnić. My jako zespół zaprzyjaźniliśmy się z Gdańskiem od strony biznesowej i edukacyjnej. Co prawda jeszcze w Gdańsku nie udało nam się jeszcze otworzyć biura kancelarii, natomiast każdy członek naszego zespołu ma z tym miastem wiele wspólnego.

Nasz zespół

Stanowiąca żeńską część naszego zespołu radca prawny Anna Sularz w 2014 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2015 roku jest również członkiem Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zdobywała w jednej z gdańskich kancelarii, by następnie otworzyć swoją kancelarię. Na co dzień pracuje w biurze w Gdyni przy ul. Pułaskiego 6/306, gdzie na co dzień spotyka się z naszymi klientami.

Drugi z członków zespołu, Michał, ukończył studia prawnicze w 2012 roku, natomiast kancelarię prowadzi od 2017 roku. W przeszłości zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach radcowskich i adwokackich w Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Warszawie. W Gdańsku ukończył również studia podyplomowe z podatków i prawa podatkowego na tamtejszym uniwersytecie. Na co dzień obsługuje klientów kancelarii w Sopocie przy al. Niepodległości 709/2.

Trzeci z naszych wspólników, Martin, również zdobywał doświadczenie w gdańskich kancelariach. Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ponadto w Gdańsku ukończył kurs Legal English – TOLES, prowadzony przez szkołę Distinction Language Centre, co zwieńczył uzyskaniem stosownego certyfikatu.

Poza edukacją znaczną część prowadzonego przez nas biznesu prowadzimy na terenie Gdańska. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w Gdańsku znajdują się zarówno Sądy Rejonowe (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku). Ponadto w Gdańsku znajdują się Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny. W związku z powyższym bardzo często podejmujemy różnego rodzaju czynności związane z prowadzeniem naszej działalności właśnie na terenie Gdańska.

Upadłość konsumencka Gdańsk

Warto podkreślić, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku jest sądem, który zasięgiem swojej działalności obejmuje bardzo szeroki obszar. Aby to zobrazować wystarczy powiedzieć, że postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej, oprócz Gdańska, Gdyni i Sopotu, sąd ten przeprowadza zarówno wobec mieszkańców takich miast jak Malbork, Tczew czy Starogard Gdański, ale również Hel, Jastarnia, Wejherowo, Puck, czy Władysławowo.

Wynika to z tego, że VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku jest właściwy dla spraw upadłościowych i naprawczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku, a najbliższym sądem tej instancji spoza trójmiasta jest Sąd Okręgowy w Elblągu. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że obszar właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Gdańsku osiąga kilkadziesiąt, a nawet ponad sto kilometrów od Trójmiasta!

Kategorie
o upadłości i układzie

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Kiedy dochodzi do umorzenia zobowiązań?

W jednym z naszych poprzednich wpisów poruszyliśmy kwestię umorzenia zobowiązań dłużnika (upadłego) w toku postępowania upadłościowego. Idąc za wspomnianym wpisem sąd może umorzyć zobowiązania upadłego albo w części, albo w całości. Częściowe umorzenie zobowiązań upadłego nastąpi w sytuacji, gdy sąd ustali plan spłaty wierzycieli, z kolei całkowite umorzenie zobowiązań upadłego będzie miało miejsce wtedy, gdy nastąpi trwała niezdolność upadłego do spłaty jego zobowiązań w ramach ustalonego planu spłaty wierzycieli.

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy niezdolność do spłaty długów w ramach ustalonego przez sąd planu spłaty nie ma charakteru trwałego. Jeżeli więc istnieje możliwość, że z biegiem czasu taka niezdolność może ustać, pozostaje pytanie: co w takiej sytuacji zrobi sąd?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA GDAŃSK

Warunkowe umorzenie zobowiązań od kiedy?

Wraz z nowelizacją z 24 marca 2020 r. pojawiła się możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Czym charakteryzuje się tego rodzaju umorzenie długów? Na czym polega umorzenie i od czego zależy? Czy długi upadłego zostaną umorzone nie tylko warunkowo, ale także całkowicie? Odpowiedź na powyższe pytania znajdziecie w niniejszym artykule. 

Charakterystyka umorzenia

Najogólniej rzecz ujmując, warunkowe umorzenie zobowiązań polega wydaniu przez sąd postanowienia o umorzeniu długów upadłego z pewnym zastrzeżeniem. W określonym terminie nie mogą ziścić się pewne prawem określone warunki. Ziszczenie się tych warunków spowoduje bowiem unieważnienie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego. W rezultacie będzie to oznaczało konieczność ustalenia planu spłaty wierzycieli. A w konsekwencji upadły ostatecznie będzie zobowiązany spłacić swoje długi.

Warunkowe umorzenie zobowiązań

Warunki

Brak ustalenia planu spłaty wierzycieli upadłego. Jest jednym z najistotniejszych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby finalnie doszło do warunkowego umorzenia zobowiązań. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez 5 lat nie może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Kluczowe przy tym jest to, że z takim wnioskiem nie może wystąpić zarówno upadły, jak i którykolwiek z uczestniczących w postępowaniu wierzycieli.

Wyjątkowo się zdarza, że w trakcie postępowania dochodzi do całkowitego umorzenia zobowiązań upadłego. Aby do tego doszło, upadły musi być niezdolny do wykonywania pracy zarobkowej.  W przeciwnym razie powstaje przesłanka dla konieczności ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłego.

Niejednokrotnie okazuje się również, że po tym, jak sąd wyda postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, upadły posiada majątek. W sytuacji, gdy w trakcie postępowania upadłościowego okaże się, że upadły posiada zdolność spłaty chociażby części zobowiązań, sąd przystąpi do ustalenia planu oraz wskaże wierzycieli, na rzecz których dłużnik będzie zobowiązany dokonywać spłat. W dalszej kolejności dochodzi do podziału funduszów masy między uczestniczących w planie spłaty wierzycieli upadłego. Natomiast finalnie dojdzie do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych przy realizacji planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka Gdynia

Czy możesz liczyć na umorzenie?

Nie wiesz, czy w Twojej sytuacji może dojść do całkowitego umorzenia długów? Interesuje Cię szybka, ale dokładna analiza Twojej sytuacji prawno-ekonomicznej? A może po prostu zależy Ci na uzyskaniu informacji czy masz szansę na ogłoszenie upadłości? Jeżeli tak – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zapraszamy do kontaktu!

 

Kategorie
o upadłości i układzie z naszego doświadczenia

Czy syndyk może sprzedać cały majątek?

Syndyk w upadłości

Jak już wspomnieliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów (więcej tutaj), ogłoszenie upadłości jest możliwe pomimo braku majątku i jakichkolwiek oszczędności. Co jednak w sytuacji, kiedy upadły ma majątek? Postępowanie upadłościowe po nowelizacji uległo pewnym zmianom. Z chwilą otwarcia właściwego postępowania upadłościowego to syndyk będzie jego gospodarzem. W pierwszej kolejności będzie on dążył do uzyskania informacji o majątku upadłego. Jednak czy syndyk może sprzedać cały majątek? Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie przedmioty można wyłączyć spod sprzedaży w trakcie postępowania upadłościowego, toczącego się wobec osoby fizycznej. Zapraszamy do krótkiej lektury!

Czym jest masa upadłości?

Odpowiadając na powyższe pytanie należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że ogłoszenie upadłości następuje w chwili wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek objęty postępowaniem ulega przekształceniu z majątku upadłego w masę upadłości.

Czym z kolei jest masa upadłości? To nic innego jak majątek, jaki był w posiadaniu upadłego w chwili ogłoszenia przez niego upadłości. Majątek ten jest powiększany o to, co upadły nabył w trakcie postępowania upadłościowego. Ważnym aspektem jest, że zarząd upadłego nad masą upadłości jest ograniczony. Ma to znaczenie o tyle, że określone czynności prawne podejmowane przez upadłego wobec masy upadłości mogą okazać się bezskuteczne albo wręcz nieważne.

Zasada słuszności i humanitaryzmu

W poszukiwaniu informacji można się natknąć na artykuły o zasadzie słuszności, humanitaryzmu oraz sprawiedliwości społecznej. Więcej informacji na ten temat poruszyliśmy w poście jak długo trwa postępowanie? Zasady te mają w kontekście omawianego zagadnienia wyłączenia z masy upadłości jeden, zasadniczy cel. Jaki? Bez wątpienia kreują one pewne ograniczenia co do zakresu pozbawienia upadłego posiadanego majątku

Oznacza to, że do majątku upadłego mogą wejść (a w praktyce bardzo często wchodzą) takie składniki majątku, które nie podlegają zajęciu. Niewątpliwie wynika to z faktu zachowania sensu i istoty tego rodzaju postępowań. Jaki byłby bowiem cel oddłużenia w przypadku, gdyby przed wszczęciem procedury nad dłużnikiem widniało widmo utraty życiowego dorobku. Dodatkowo ciążyłaby na nim wizja pozbawienia wszelkich uzyskiwanych przez niego zarobków?

Wyłączenie z masy upadłości

Celem uniknięcia powyższych rozterek ustawodawca przewidział instytucję wyłączenia składników majątkowych z masy upadłości. Polega ona na wykluczeniu z masy upadłości upadłego takich składników majątkowych, których upadły nie powinien zostać pozbawiony pomimo spieniężenia majątku.

Ściślej rzecz ujmując oznacza to, że syndyk, dokonując takiej likwidacji, ma co do określonej części majątku upadłego ograniczenia. Celem jest zagwarantowanie upadłemu jej nienaruszalności. W związku z powyższym upadły, pomimo ogłoszenia upadłości nie zostaje pozbawiony władztwa nad pewną grupą składników majątkowych. Mimo, że upadłość w znacznej części przypadków będzie równoznaczna z likwidacją jego majątku. Upadły nadal będzie mógł w dalszym ciągu swobodnie dysponować takimi składnikami.

Jakie składniki nie mogą zostać zajęte?

Katalog przedmiotów, których syndyk nie może zająć w toku postępowania upadłościowego jest wbrew pozorom stosunkowo szeroki. Zanim jednak się do nich odniesiemy, warto krótko poruszyć kwestię zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku upadłego. Zła wiadomość jest taka, że syndyk może przeprowadzić likwidację takiej nieruchomości, a więc zająć ją i sprzedać.

Niewątpliwie dobra wiadomość jest taka, że jeżeli nieruchomość stanowi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a upadły w nim zamieszkuje, a ponadto służy ona zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z kwoty, którą syndyk uzyska z ich sprzedaży zostanie upadłemu wydzielona kwota odpowiadająca przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Tak więc syndyk może sprzedać nieruchomość upadłego, musi jednak mieć na uwadze konieczność wywiązania się z wyżej wspomnianego obowiązku.

Wynagrodzenie za pracę

Odnosząc się do katalogu wspomnianych wyżej przedmiotów podlegających wyłączeniu, tymi, z którymi w praktyce spotykamy się najczęściej to wynagrodzenie za pracę, którego podziału należy dokonać w zależności od sytuacji, w których:

 • wynagrodzenie upadłego jest równe wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wyłączenie to odnosi się do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – w takim przypadku kwotą wolną od potrąceń jest suma stanowiąca wynagrodzenie za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę po odjęciu wszelkich opłat należnych państwu (zaliczka na PIT, składki), czasami również wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Co przy tym istotne? Jeżeli pracownik nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, ww. kwoty zostaną proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pomniejszone;
 • wynagrodzenie upadłego jest wyższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – w takim wypadku również odliczeniu podlegają wyżej wspomniane świadczenia oraz wpłaty; syndyk potrąca do 50% otrzymywanego przez upadłego wynagrodzenia.

Bardzo istotne w kontekście limitów potrąceń jest ograniczenie w zakresie odnoszących się do świadczeń alimentacyjnych. W takiej sytuacji limity potrąceń nie obowiązują, albowiem świadczenia takie nie podlegają umorzeniu.

Składniki majątku niewchodzące w skład masy upadłości

Przedmioty urządzenia domowego niezbędne dłużnikowi i jego domownikom (takie jak pralka, niewielkiej wartości sprzęt AGD, np. lodówka, pralka, piekarnik, odkurzacz). Należy przy tym podkreślić, że wartość takich przedmiotów nie może rażąco przewyższać przeciętnej wartości nowych przedmiotów określonego rodzaju.

Żywność, ubrania, bielizna, pościel, opał, a w niektórych przypadkach (jeżeli są potrzebne do pracy) również narzędzia oraz surowce.

Podkreślenia wymaga, że wyżej wymieniony katalog nie uwzględnia wszystkich składników majątkowych, które podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Takimi przedmiotami będą np. materiały i przybory do nauki, a także przedmioty i urządzenia niezbędne osobom niepełnosprawnym.

PIERWSZE SPOTKANIE Z SYNDYKIEM

Czy syndyk może sprzedać cały majątek?

Już wiesz, że to niemożliwe. Z pewnością jednak nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, które mogą się pojawić. Konkludując, jeżeli chciałbyś uzyskać odpowiedzi na pytania: Jakie jeszcze składniki majątku nie wchodzą w skład masy upadłości? Jak przebiega proces likwidacji majątku upadłego? A także jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do szeroko rozumianej upadłości – skontaktuj się z nami na adres e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl lub telefonicznie z biurem w Sopocie pod numerem 883 882 335 bądź w Gdyni pod numerem 788 739 178

Kategorie
o upadłości i układzie

Umorzenie zobowiązań

W jaki sposób dochodzi do umorzenia?

Jednym ze skutków, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest umorzenie zobowiązań upadłego. Właściwie oznacza to, że jego dług wygasa. Możliwe jest częściowe bądź całkowite umorzenie zobowiązań. W pierwszym wypadku sąd albo ustala plan spłaty i umarza wyłącznie część zobowiązań dłużnika, które nie zostały spłacone w trakcie wykonywania planu spłaty. Natomiast w drugim umarza wszystkie zobowiązania i takiego planu upadły wcale nie wykonuje. Jak już wcześniej wspominaliśmy upadłość konsumencka powinna być ostatnią deską ratunku dla osoby zadłużonej. Procedura upadłości konsumenckiej jest szansą na nowy start i poprawę jakości życia.

drugi etap postępowania – postępowanie właściwe

Po wydaniu przez sąd prowadzący sprawę postanowienia o ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się jego kolejny etap. Jest to tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. W postanowieniu sąd powołuje do postępowania syndyka, który dokonuje określonych czynności zmierzających do zaspokojenia wierzycieli upadłego. Przede wszystkim stara się upłynnić majątek upadłego i rozdzielić sumy uzyskane ze sprzedaży między wierzycieli. O innych czynnościach podejmowanych przez syndyka w trakcie postępowania możecie Państwo przeczytaj tutaj.

Plan spłaty wierzycieli

Jeżeli sumy uzyskane ze sprzedaży majątku upadłego nie wystarczają na pokrycie wierzytelności, syndyk przechodzi do sporządzenia planu spłaty. Po uwzględnieniu możliwości upadłego syndyk wskazuje warunki na jakich upadły będzie miał obowiązek spłacać dług wobec swoich wierzycieli. Co do zasady plan wyznaczany jest na okres do 36 miesięcy. Wyjątkowo może trwać od 36 do 84 miesięcy, jeżeli dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnej winy.

Plan spłaty nie jest jednak regułą! W niektórych przypadkach sąd jest uprawniony do całkowitego umorzenia zobowiązań. Dzieje się tak gdy sytuacja dłużnika w sposób oczywisty wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania spłat na rzecz swoich wierzycieli. Z kolei z trwałą niezdolnością upadłego do spłaty zobowiązań spotykamy się wówczas, gdy upadły nie ma perspektyw na poprawienie swojej osobistej sytuacji życiowej. Wyjątek ten dotyczy np. osób, które nie mogą podjąć pracy ze względu na trwałe uszkodzenie ciała lub zmaga się z nieuleczalną chorobą.

Wymaga podkreślenia fakt, że nie chodzi w tym przypadku o problemy przejściowe, które mogą ulec poprawie w nieodległej przyszłości. Brak zdolności upadłego do wykonywania pracy musi mieć charakter trwały. W przeciwnym wypadku sąd będzie miał prawo do zawieszenia wykonywania planu spłaty nawet na okres 5 lat. Natomiast będzie mógł orzeczony plan spłaty odwiesić, kiedy sytuacja osobista upadłego ulegnie poprawie i pozwoli na ponowne podjęcie pracy.

Upadłość konsumencka i plan spłaty.

Trwała niezdolność do osiągania dochodów, które pozwalają na spłatę zadłużenia jest częstym powodem osiągnięcia stanu niewypłacalności. Jeżeli Twoja sytuacja osobista nie pozwala na spłatę wymagalnych zobowiązań, upadłość konsumencka może być ostatnią deską ratunku. W każdej chwili możesz uzyskać bezpłatną poradę w postaci analizy prawno – finansowej i dowiedzieć się czy Twoja sytuacja pozwala na przystąpienie do upadłości. Jeśli tylko potrzebujesz takiej porady, skontaktuj się z naszą kancelarią poprzez formularz.

Jeżeli wolisz porozmawiać przez telefon, zadzwoń do jednego z naszych biur!

Sopot 883 882 335

Gdynia 788 739 178.

Kategorie
o upadłości i układzie

Czy każdy dług można umorzyć?

Dzisiejszy wpis chciałbym poświęcić tematowi, który co jakiś czas do nas powraca w trakcie rozmów telefonicznych oraz zapytań przesłanych na skrzynkę e-mail. Czy każdy dług podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym? Odpowiedź na to pytanie nie pojawia się na stronie głównej w sekcji NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA, natomiast zagadnienie z pewnością zasługuje na dokładniejsze omówienie. Na samym wstępie chciałbym poinformować, że w trakcie postępowania dłużnik nie może starać się o umorzenie każdego rodzaju długu.

Niektórzy będą pewnie zaskoczeni taką informacją. Bo w zasadzie dlaczego nie? Powodów jest wiele. Mogłoby to prowadzić między innymi do nadużyć i utraty ochrony prawnej przez jednostki, które ustawa ma chronić bezgranicznie, jak np. dzieci, które w przypadku braku granic przedmiotowych, mogłyby utracić prawo dochodzenia obowiązku alimentacyjnego od rodzica.

Jakiego rodzaju zobowiązań dłużnik nie jest w stanie umorzyć w trakcie procedury?

 • Długi nie podlegające umorzeniu w upadłości konsumenckiej
 • zobowiązania nieujawnione we wniosku o ogłoszenie upadłości
 • zobowiązania alimentacyjne stwierdzone wyrokiem sądu
 • roszczenia o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • kary grzywny i kary porządkowe nałożone przez sąd

Upadłość konsumencka Trójmiasto – zadzwoń do nas lub napisz e-mail – znajdziemy rozwiązanie twojego problemu

tel.: 504 054 720, e-mail: biuro@nowa-upadlosc.pl

Lady Justice statue in law firm attorney office, blindfolded Justitia with balance scales and sword is personification of moral force in judicial system

Przede wszystkim należy pamiętać, że w postępowaniu konsumenckim umorzeniu nie będą podlegały zobowiązania, których dłużnik celowo lub omyłkowo nie ujawni we wniosku, a jego wierzyciel nie będzie brał udziału w postępowaniu. Rozwijając myśl pominięcia zobowiązania w trakcie sporządzania wniosku, należy zaznaczyć, iż zdarzają się takie przypadki, kiedy dłużnik zapomni o zobowiązaniu wynikającym na przykład z umowy zawartej kilka lat wcześniej z dostawcą usług internetowych.

W trakcie toczącego się postępowania może się okazać, iż zapomniany dostawca uruchomi procedurę windykacyjną, które nie będzie podlegała wstrzymaniu, w przeciwieństwie do pozostałych postępowań, zainicjowanych przez wierzycieli uwzględnionych przez dłużnika we wniosku.

Dostawca usług internetowych będzie mógł bez przeszkód prowadzić swoje działania windykacyjne. Następnie sądowe i egzekucyjne. Pomijając kwestię oczywistą, jaką są zobowiązania niewskazane przez dłużnika umyślnie lub omyłkowo. Istnieje katalog zobowiązań, które ze swej natury nie podlegają umorzeniu w procedurze upadłości konsumenckiej.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA TRÓJMIASTO 504 054 720

ALIMENTY

ALIMENTY zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu nie podlegają umorzeniu w trakcie postępowania. Nie zostaną również umorzone roszczenia skierowane przeciwko dłużnikowi o naprawienie szkody, wynikającej z popełnionego przez dłużnika przestępstwa lub wykroczenia, które zostały stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Ponadto na umorzenie nie zasługują roszczenia skierowane przeciwko dłużnikowi, wynikające z obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

Dłużnik nie może również liczyć na umorzenie długu z tytułu renty zasądzonej na rzecz osoby trzeciej. Może być ona spowodowana wywołaniem choroby, niezdolnością do pracy, kalectwa lub śmierci. Procedura upadłości konsumenckiej nie pozwala na umorzenie orzeczonych przez sąd kar grzywny. Mogą być one zasądzone zarówno wyrokiem sądu karnego jak i kary porządkowej nałożonej w trakcie postępowań sądowych.

Do powyższego katalogu należy również dołączyć zobowiązania wynikające z nawiązki oraz z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczonego przez sąd. Jako środek karny jak i świadczenia pieniężnego orzeczonego jako środek związany z poddaniem się sprawcy próbie. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że postępowanie upadłościowe może obejmować wyłącznie zobowiązania powstałe przed dniem wydania postanowienia sądu. Zatem umorzeniu nie będą podlegały zobowiązania powstałe później.